Ericssons nomineringskommitté föreslår nyval av Arne Mårtensson och Carl-Henric Svanberg

Ericssons nomineringskommitté föreslår nyval till Ericssons styrelse av Arne Mårtensson och Carl-Henric Svanberg samt omval av Peter Bonfield, Sverker Martin-Löf, Eckhard Pfeiffer, Peter Sutherland, Michael Treschow, Lena Torell och Marcus Wallenberg. Tom Hedelius har avböjt omval.
Press release
mar 07, 2003 15:14 (GMT +00:00)
Som en konsekvens av detta föreslår nomineringskommittén att antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio, och att inga suppleanter utses.


Kommittén föreslår också oförändrat styrelsearvode om högst SEK 8 miljoner att fördelas inom styrelsen. Vidare föreslås ett särskilt arvode till styrelsens ordförande om SEK 5,5 miljoner för vart och ett av åren 2002 och 2003. Beloppen avser ersättning för de utomordentligt stora arbetsinsatser, utöver normalt ordförandearbete, som styrelseordföranden utfört under 2002 och som kommer att krävas av styrelseordföranden även under 2003.
 
Enligt bolagsordningen ska antalet revisorer vara tre och antalet revisorssuppleanter högst tre. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en fyraårsperiod till och med ordinarie bolagsstämma 2007. Det föreslås att antalet revisorssuppleanter ska vara tre och att revisorerna, liksom tidigare, erhåller arvode enligt räkning.


Styrelsen föreslår att omval sker av ordinarie revisorerna Carl-Eric Bohlin och Thomas Thiel och nyval av Bo Hjalmarsson samt att omval sker av suppleanterna Stefan Holmström och Jeanette Skoglund samt nyval av Peter Clemedtson.


Till bolaget har inkommit förslag om att bolagsstämman ska utse följande personer till ledamöter i nomineringskommittén fram till dess ordinarie bolagsstämma 2004 hållits: Claes Dahlbäck, Investor, Anders Ek, Robur, Anders Nyrén, Industrivärden, Lars Otterbeck, Alecta, och Michael Treschow. Nomineringskommittén föreslår att det inte ska utgå något arvode till kommittén under mandatperioden.


Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2002.


Stämman kommer också att avhandla överlåtelse av egna aktier med anledning av beslutet om globalt aktieincitamentsprogram 2001 samt inrättande av aktiesparplan för 2003 enligt tidigare kommunicerade förslag.


Kallelsen och dagordningen kommer att publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar den 10 mars 2003 samt på www.ericsson.com/investors
RELATED FILES