Ericssons styrelse föreslår bolagsstämman en fortsatt aktiesparplan för anställda

Styrelsen för Ericsson har beslutat lägga fram ett förslag till den ordinarie bolagsstämman om att fortsätta den aktiesparplan som introducerades 2001. Aktiesparplan 2003 ska vända sig till i princip alla Ericsson-anställda och sparperioden beräknas starta under hösten 2003.
Press release
mar 04, 2003 15:31 (GMT +00:00)
Ericssons styrelse har beslutat föreslå en fortsatt aktiesparplan för att stimulera till ett ökat aktieägande bland de anställda. Styrelsen anser att det är särskilt viktigt att uppmuntra de anställdas ansträngningar i tider av ekonomisk nedgång. Styrelsen är övertygad om att det också är till nytta för nuvarande aktieägare om de anställda stimuleras att bli aktieägare.


I princip ska samtliga anställda inom Ericsson koncernen erbjudas att delta i aktiesparplanen som ska omfatta totalt 158 000 000 B-aktier. Anställda ska under en 24-månadersperiod kunna spara upp till 7,5 procent av bruttolönen för köp av B-aktier i Ericsson, dock inte mer än 50 000 kronor per 12-månadersperiod. Om de köpta aktierna innehas av den anställde i tre år och anställningen inom Ericsson-koncernen kvarstår under den tiden, kommer den anställde att erhålla motsvarande antal B-aktier kostnadsfritt.


För att kunna genomföra aktiesparplanen på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen även beslutat lägga fram följande förslag till bolagsstämman:


Ändring av bolagsordningen: Högsta antalet C-aktier som får ges ut ändras från nuvarande högst 155 000 000 aktier till högst 158 000 000 aktier.


Riktad kontantemission: Ericssons aktiekapital ökas med 158 000 000 kronor genom emission av 158 000 000 C-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av AB Industrivärden och/eller Investor AB, eller dotterbolag till dessa bolag, för en emissionskurs som motsvarar aktiens nominella belopp, d.v.s. 1 krona.


Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier: Styrelsen bemyndigas att, före ordinarie bolagsstämma 2004, fatta beslut om ett förvärvserbjudande riktat till samtliga ägare av C-aktier i Ericsson. Bemyndigandet ska tillåta förvärv av 158 000 000 miljoner C-aktier till ett pris om lägst 1 krona och högst 1,10 krona per aktie. Betalning ska erläggas kontant.


Efter förvärv av C-aktier kommer styrelsen besluta om omvandling av samtliga C-aktier till B-aktier.


Överlåtelse av egna aktier: Högst 158 000 000 B-aktier ska överlåtas till anställda som omfattas av villkoren för aktiesparplanen. Av dessa aktier ska emellertid Ericsson äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2004, överlåta högst 26 000 000 B-aktier på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka bl.a. utgifter för sociala avgifter.


Utspädning och kostnader
Aktiesparplanen 2003 erfordrar sammanlagt 158 000 000 aktier, motsvarande cirka 0,99 procent av totala antalet utgivna aktier och 1,00 procent av antalet utestående aktier. Med tidigare beslutade incitamentsprogram uppgår antalet aktier i sådana program till cirka 356 miljoner (när man bortser från förverkade optioner och Ericssons konvertibelprogram från 1997 som för närvarande inte bedöms resultera i någon ytterligare utspädning), motsvarande cirka 2,25 procent av antalet utestående aktier. För närvarande innehar Ericsson 152 993 689 egna aktier.


De 132 000 000 aktier, vilka överförs till de anställda kostnadsfritt, kommer att orsaka en utspädning av vinst per aktie om 0,83 procent. Det kommer dock ej att bli någon utspädningseffekt avseende de 26 000 000 aktier vilka överlåts på Stockholmsbörsen, då dessa överlåts till rådande marknadspris.


Styrelsen bedömer att Aktiesparplanen 2003 kommer ge upphov till kostnader som beskrivs nedan. Kostnaderna ska ses i relation till Ericssons totala lönekostnader som inklusive sociala kostnader uppgick till cirka 56 miljarder kronor år 2001. Varje angiven kostnad påverkar koncernens resultaträkning, men endast de administrativa kostnaderna påverkar kassaflödet.


Administrativa kostnader (påverkar resultaträkningen och kassaflödet) har uppskattats till cirka 27 miljoner kronor, ojämnt fördelade fram till och med år 2008.
Sociala avgifter (påverkar resultaträkningen, men inte kassaflödet) har uppskattats till mellan cirka 250 miljoner kronor och cirka 1.300 miljoner kronor baserat på en genomsnittlig aktiekurs vid överlåtelsen av kostnadsfria aktier på mellan 10 kronor och 50 kronor.
 
Kostnader för kompensation (påverkar resultaträkningen, men inte kassaflödet), motsvarande värdet på de aktier som överlåts kostnadsfritt, har uppskattats till cirka 900 - 1.000 miljoner kronor under perioden 2003 - 2008.
 
Efter bolagsstämmans beslut beräknas den föreslagna emissionen och förvärvserbjudandet vara genomfört före sommaren 2003.


Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas på Ericssons webbsida, www.ericsson.com, från och med den 25 mars 2003.