Överlåtelse av egna aktier med anledning av beslutet om Globalt Aktieincitamentsprogram 2001

Styrelsen i Ericsson föreslår den ordinarie bolagsstämman att i enlighet med tidigare fattade beslut överlåta egna aktier för att täcka vissa utgifter som uppstår i samband med bolagets Globala Aktie-incitamentsprogram 2001 för anställda.
Press release
mar 04, 2003 15:33 (GMT +00:00)
Vid ordinarie bolagsstämma 2001 beslöts om överlåtelse av egna aktier i samband med införande av ett Globalt Aktieincitamentsprogram. Beslutet innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 31 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med programmet. Enligt bolagsstämmans beslut skulle sådan överlåtelse ske före ordinarie bolagsstämma 2002. Ingen överlåtelse av aktier i enlighet med beslutet hade skett före ordinarie bolagsstämma 2002, då nytt beslut fattades att bolaget skulle äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2003 överlåta aktier enligt ovan. Till och med dagens datum har i enlighet med beslutet 460 535 aktier överlåtits.


Styrelsen föreslår i anledning härav att bolagsstämman fattar beslut om att bolaget skall äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2004, överlåta högst 30 539 465 aktier av serie B i bolaget, eller det lägre antal aktier som per den 25 mars 2003 kvarstår av de ursprungliga 31 000 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001. Sådan överlåtelse av aktier skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.


Baserat på aktiens marknadspris och bolagets resultat och balansräkning per den 31 december 2002, skulle en försäljning av 30 539 465 aktier förbättra likviditeten med 186 miljoner kronor och öka soliditeten med 0,1 procentenheter. Överlåtelse av aktier enligt förslaget skulle inte påverka bolagets resultat eftersom ersättningen går mot eget kapital. Antalet utestående aktier skulle öka, motsvarande 0,19 procent av det totala antalet utestående aktier per den 31 december 2002. Ericsson innehar i dag 152 993 689 egna aktier.


Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas på Ericssons webbsida, www.ericsson.com, från och med den 25 mars 2003.