Arne Mårtensson och Carl-Henric Svanberg invalda i Ericssons styrelse

På Ericssons årliga bolagsstämma omvaldes i dag Peter Bonfield, Sverker Martin-Löf, Eckhard Pfeiffer, Peter Sutherland, Michael Treschow, Lena Torell och Marcus Wallenberg till ordinarie styrelseledamöter. Samtidigt fattades beslut om nyval av Arne Mårtensson och Carl-Henric Svanberg.
Press release
apr 08, 2003 20:01 (GMT +00:00)
Arne Mårtensson är ordförande i Handelsbanken. Han är  styrelseledamot i Holmen, Industrivärden, Sandvik, Skanska och Vin & Sprit. Han är också medlem i Näringslivets Börskommitté, Handelshögskolan i Stockholm Advisory Board och ordförande i Handelshögskoleföreningen.


Carl-Henric Svanberg tillträdde som verkställande direktör och koncernchef i Ericsson i samband med bolagsstämman 8 april 2003. Han är också styrelseledamot i Assa Abloy.


Stämman fattade också beslut om att antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio utan styrelsesuppleanter.


Stämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode om högst SEK 8 miljoner att fördelas av styrelsen inom sig. Vidare beslutades om ett särskilt arvode till styrelsens ordförande om SEK 5,5 miljoner för vart och ett av åren 2002 och 2003. Beloppet avser ersättning för de utomordentligt stora arbetsinsatser, utöver normalt ordförandearbete, som styrelseordförande utfört under 2002 och som kommer att krävas av styrelseordförande även under 2003.


Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för år 2002. Styrelsen och koncernchefen fick ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002.


Stämman beslutade också om omval av Carl-Eric Bohlin och Thomas Thiel till ordinarie revisorer och nyval av Bo Hjalmarsson till ordinarie revisor som därmed ersatte Olof Herolf. Tre revisorssuppleanter valdes; Stefan Holmström och Jeanette Skoglund omvaldes och Peter Clemedtson valdes till ny revisorssuppleant och ersatte därmed Bo Hjalmarsson. Stämman beslutade vidare att revisorerna ska erhålla arvode enligt räkning


Claes Dahlbäck, Investor, Anders Ek, Robur, Anders Nyrén, Industrivärden, Lars Otterbeck, Alecta och Michael Treschow omvaldes till ledamöter i Nomineringskommittén fram till dess ordinarie bolagsstämma 2004 hållits.


Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till kommittén för mandatperioden.


Som tidigare meddelats avgick Kurt Hellström som verkställande direktör och koncernchef i samband med bolagsstämman och Carl-Henric Svanberg efterträdde Kurt Hellström som verkställande direktör och koncernchef.


För att läsa Kurt Hellströms tal på bolagsstämman, vänligen gå till: http://www.ericsson.com/press


Vidare beslutade stämman enligt styrelsens förslag:


1. att bolaget ska äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2004, överlåta högst 30 539 465 aktier av serie B i bolaget. En separat pressmeddelande distribueras i enlighet med detta beslut.

2. att inrätta en Aktiesparplan 2003 och, i anledning härav, ändra § 6 i bolagsordningen med syfte att bolaget ska äga rätt att utge aktier av serie C till ett antal av högst 158 000 000. En separat pressmeddelande distribueras i enlighet med detta beslut.


Michael Treschow, styrelseordförande, bekräftade, som tidigare annonserats, att  gruppen storägare av A- och B-aktier, som undersöker möjligheterna att minska skillnaderna i rösträtten mellan A- och B-aktier, fortsätter sitt arbete och, om och när ett förslag kan vara klart att accepteras av aktieägarna, ska framlägga sådant förslag.


Vidare röstade stämman emot Einar Hellboms förslag för lika röstvärde för aktier av serie A och B.


Vidare röstade stämman emot Robert Österberghs förslag om att bolaget ska a) anta en etisk kod, b) etablera oberoende etisk granskning av särskild revisor, c) införa redovisning av styrelseledamöternas eventuella medverkan i olika lobbygrupper, d) redovisa bolagets eventuella anslag till lobbygrupper och ändamålet med dessa, och e) ska redovisa eventuella bidrag till utländska politiker eller politiska partier. Ericsson har redan en etisk kod och bedriver redan ett omfattande arbete i relaterade frågor.


På den konstituerande styrelsesammanträdet efter bolagsstämman valdes Michael Treschow till styrelseordförande och Arne Mårtensson och Marcus Wallenberg till vice styrelseordförande. Som tidigare annonserat utsågs Carl-Henric Svanberg till verkställande direktör och koncernchef, Per-Arne Sandström utsågs till  vice verkställande direktör och vice  koncernchef och Karl-Henrik Sundström utsågs till finansdirektör.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag. Läs mer på http://www.ericsson.com/press