Ericssons bolagsstämma beslutade om fortsatt aktiesparplan för anställda

Vid ordinarie bolagsstämma i Ericsson beslutades i dag, i enlighet med styrelsens förslag, om att fortsätta den aktiesparplan som introducerades 2001. Aktiesparplan 2003 vänder sig till i princip alla Ericssonanställda och sparperioden beräknas starta under hösten 2003.
Press release
apr 08, 2003 20:31 (GMT +00:00)
Aktiesparplanen syftar till att stimulera till ett ökat aktieägande bland de anställda. Ericssons styrelse anser att det är särskilt viktigt att uppmuntra samtliga anställdas ansträngningar i tider av ekonomisk nedgång. Styrelsen är också övertygad om att det också är till nytta för nuvarande aktieägare om de anställda stimuleras att bli aktieägare.


I princip ska samtliga anställda inom Ericssonkoncernen erbjudas att delta i aktiesparplanen som omfattar totalt 158 000 000 B-aktier. Anställda ska under en 24-månadersperiod kunna spara upp till 7,5 procent av bruttolönen för köp av B-aktier i Ericsson, dock inte mer än SEK 50 000 per tolvmånadersperiod. Om de köpta aktierna innehas av den anställde i tre år och anställningen inom Ericssonkoncernen kvarstår under den tiden, kommer den anställde att erhålla motsvarande antal B-aktier kostnadsfritt.


För att kunna genomföra aktiesparplanen på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har bolagsstämman beslutat om följande:


Ändring av bolagsordningen: Högsta antalet C-aktier som får ges ut ändras från högst 155 000 000 aktier till högst 158 000 000 aktier.


Riktad kontantemission: Ericssons aktiekapital ökas med SEK 158 000 000 genom emission av 158 000 000 C-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av AB Industrivärden och/eller Investor AB, eller dotterbolag till dessa bolag, för en emissionskurs som motsvarar aktiens nominella belopp, det vill säga SEK 1.


Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier: Styrelsen bemyndigas att, före ordinarie bolagsstämma 2004, fatta beslut om ett förvärvserbjudande riktat till samtliga ägare av C-aktier i Ericsson. Bemyndigandet tillåter förvärv av 158 000 000 miljoner C-aktier till ett pris om lägst SEK 1 och högst SEK 1,10 per aktie. Betalning ska erläggas kontant.


Efter förvärv av C-aktier kommer styrelsen besluta om omvandling av samtliga C-aktier till B-aktier.


Överlåtelse av egna aktier: Högst 158 000 000 B-aktier överlåts till anställda som omfattas av villkoren för aktiesparplanen. Av dessa aktier ska emellertid Ericsson äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2004, överlåta högst 26 000 000 B-aktier på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka bland annat utgifter för sociala avgifter.


Utspädning och kostnader
Aktiesparplanen 2003 erfordrar sammanlagt 158 000 000 aktier, motsvarande cirka 0,99 procent av totala antalet utgivna aktier och 1,00 procent av antalet utestående aktier. Med tidigare beslutade incitamentsprogram uppgår antalet aktier i sådana program till cirka 356 miljoner (när man bortser från förverkade optioner och Ericssons konvertibelprogram från 1997 som för närvarande inte bedöms resultera i någon ytterligare utspädning), motsvarande cirka 2,25 procent av antalet utestående aktier. För närvarande innehar Ericsson 152 565 365 egna aktier.


De 132 000 000 aktier, vilka överförs till de anställda kostnadsfritt, kommer att orsaka en utspädning av vinst per aktie om 0,83 procent. Det kommer dock ej att bli någon utspädningseffekt avseende de 26 000 000 aktier vilka överlåts på Stockholmsbörsen, då dessa överlåts till rådande marknadspris.


Styrelsen bedömer att Aktiesparplanen 2003 kommer ge upphov till kostnader som beskrivs nedan. Kostnaderna ska ses i relation till Ericssons totala lönekostnader som, inklusive sociala kostnader, uppgick till cirka SEK 47 miljarder år 2002. Varje angiven kostnad påverkar koncernens resultaträkning, men endast de administrativa kostnaderna påverkar kassaflödet.


Administrativa kostnader (påverkar resultaträkningen och kassaflödet) har uppskattats till cirka SEK 27 miljoner, ojämnt fördelade fram till och med år 2008.
 
Sociala avgifter (påverkar resultaträkningen, men inte kassaflödet) har uppskattats till mellan cirka SEK 250 miljoner och cirka SEK 1 300 miljoner baserat på en genomsnittlig aktiekurs vid överlåtelsen av kostnadsfria aktier på mellan SEK 10 och SEK 50.
 
Kostnader för kompensation (påverkar resultaträkningen, men inte kassaflödet), motsvarande värdet på de aktier som överlåts kostnadsfritt, har uppskattats till cirka SEK 900 - 1 000 miljoner under perioden 2003 - 2008.


Aktieemissionen och förvärvserbjudandet beräknas vara genomförda före sommaren 2003.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag. Läs mer på http://www.ericsson.com/press