Ericsson på väg mot återställd lönsamhet med strukturåtgärderna väl i fas med plan

Press release
jul 18, 2003 05:30 (GMT +00:00)
Orderingången var större än faktureringen för andra kvartalet i följd och ökade 5% jämfört med föregående kvartal till SEK 28,3 (35,3) miljarder. Faktureringen under andra kvartalet ökade 7% jämfört med föregående kvartal till SEK 27,6 (38,5) miljarder. Växelkurseffekter påverkade faktureringen negativt med 9% jämfört med samma period föregående år.


Den justerade rörelsemarginalen ökade med en procentenhet till 35,1% (32,5%) jämfört med föregående kvartal som ett resultat av pågående omstruktureringar. Minskningen av rörelseomkostnaderna löper väl enligt plan med en årstakt på SEK 42 (57) miljarder. Justerat resultat efter finansiella poster var SEK -0,2 (-3,1) miljarder jämfört med SEK -3,5 miljarder under första kvartalet. Växelkurseffekter hade en negativ påverkan med SEK 0,5 miljarder jämfört med samma period föregående år.


Minskat rörelsekapital och lägre kundfinansiering var huvudsakliga bidrag till ett positivt kassaflöde före finansieringsaktiviteter på SEK 5,1 (-2,0) miljarder. Den finansiella ställningen fortsätter att stärkas med ett positivt netto av finansiella tillgångar och skulder på SEK 11 miljarder. Betalningsberedskapen är fortsatt hög på SEK 68,8 (33,5) miljarder.


KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


"Vi är fortsatt fast beslutna att visa vinst under 2003. Över åtta kvartal har vi mer än halverat våra rörelseomkostnader och närmar oss våra tidigare annonserade besparingsmål. Jag är imponerad av hur våra anställda genomför denna dramatiska neddragning samtidigt som vi introducerar ny teknik. Ett positivt kassaflöde för tredje kvartalet i rad och en stärkt finansiell ställning är uppmuntrande", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson.


"Men vi är inte nöjda. Vi ser en tydlig potential för att ytterligare förbättra bruttomarginalen och genom att uppnå världsklass i våra interna processer kan vi säkerställa den lönsamhet och de kostnadsfördelar som är tillgängliga för en marknadsledare.


Våra kunder ökar sitt fokus på slutanvändarna och på sin finansiella utveckling. Genom att öka vår interna effektivitet kommer vi att kunna leverera snabbare och snabbare möta förändrade behov.


Jag är fortsatt övertygad om marknadens möjligheter på sikt. Antalet abonnenter fortsätter att öka, de talar också mer i sina mobiltelefoner och utnyttjar datatjänster, inklusive bredband, allt mer. Abonnenter som ofta använder datatjänster talar också mer i mobiltelefon vilket gör att mobila datatjänster blir viktiga för att attrahera och behålla storanvändarna. Detta, tillsammans med att allt fler telefoner är optimerade för mobila datatjänster och nya applikationer, kommer att driva behovet av ny kapacitet.


Vår 2G GSM-affär är sund med en orderingång som ökade för andra kvartalet i rad. Vi närmar oss en miljon WCDMA-abonnenter och 3G börjar nu bli en kommersiell realitet för operatörerna. Vi har levererat utrustning till sju av nio kommersiellt lanserade 3G-nät. Vi har dessutom levererat världens första kommersiellt lanserade EDGE-nät till Cingular Wireless. Vi har en ledande ställning inom mobila system för såväl 2G som 3G.


Marknaden för professionella tjänster fortsätter att utvecklas till vår fördel. Vi har branschens starkaste serviceportfölj baserad på vår stora installerade bas, unika kompetens, lokal närvaro och bevisad förmåga att integrera och driva nät med utrustning från flera leverantörer", avslutar Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson.


MARKNADSUTSIKTER


Antalet mobiltelefonabonnenter fortsätter att öka i en takt som gör att antalet kommer att överstiga 1,5 miljarder inom tre år. Vi förväntar oss att det tillkommer mellan 165 och 180 miljoner nya abonnenter netto i år, varav cirka 44 miljoner under andra kvartalet. Trafiken väntas dessutom att fortsätta växa i och med att operatörer marknadsför mobilt internet och mobila multimediatjänster.


Vi förväntar oss en fortsatt svag marknadsutveckling på kort sikt. Operatörer fortsätter att minska sina skulder samtidigt som de bibehåller en försiktig hållning till investeringar. Den snabba förbättringen av deras skuldsituation är dock uppmuntrande.


UTSIKTER


Vi bibehåller vår uppfattning om att världsmarknaden för mobilsystem, mätt i USD, kan komma att minska med mer än 10% i år, jämfört med 2002. Vi bibehåller även vår uppfattning att den tillgängliga marknaden för professionella tjänster bör uppvisa fortsatt god tillväxt.


Vi räknar med att bibehålla våra marknadsandelar inom mobilsystem och professionella tjänster detta år. Men, eftersom vi rapporterar vår fakturering i SEK, kommer den på grund av växelkurseffekter att minska mer än totalmarknaden, vilken mäts i USD.


Faktureringen i tredje kvartalet väntas vara oförändrad eller något ned jämfört med andra kvartalet.


OMSTRUKTURERING AV VERKSAMHETEN


Omstruktureringsåtgärder minskade rörelseomkostnaderna i årstakt till SEK 42 (57) miljarder, en minskning med SEK 5 miljarder jämfört med föregående kvartal. Omstruktureringen bidrog också till en förbättring av den justerade rörelsemarginalen till 35,1% (32,5%) från 34,1% under första kvartalet, och ligger redan nu inom 2003 års mål.


Totala kostnader för omstruktureringsåtgärder uppgick till SEK 3,8 miljarder under kvartalet. Av detta hänför sig SEK 2,0 miljarder till tidigare annonserade neddragningar som nu är avslutade och SEK 1,5 miljarder till åtgärder vilka annonserades under första kvartalet. Totala egna omstruktureringskostnader för 2003 beräknas fortsatt till SEK 16,3 miljarder.


Omstruktureringarnas påverkan på kassaflödet var SEK 2,4 miljarder i kvartalet. Den totala effekten på kassaflödet beräknas till SEK 15 miljarder för 2003 och SEK 5 miljarder för 2004.


Under kvartalet skrevs kontrakt med HP om att lägga ut driften av IT-infrastrukturen och en avsiktsförklaring med IBM om att lägga ut utveckling, implementering och underhåll av IT-applikationer. Cirka två tusen anställda kommer under det kommande året att överflyttas till följd av dessa överenskommelser.


Under kvartalet minskade antalet anställda med 3 300 till 57 600 (76 200) i slutet av juni. Totalt antal anställda kommer att minska till cirka 52 000 vid årets slut och kommer att nå 47 000 under 2004.


KONCERNENS RESULTAT


FINANSIELL ÖVERSIKT


Resultat
Under andra kvartalet ökade både order och fakturering jämfört med första kvartalet. För andra kvartalet i följd var orderingången större än faktureringen.


Orderingången ökade 5% jämfört med föregående kvartal till SEK 28,3 (35,3) miljarder. Ökningen av orderingången inom Mobilnät med 15% motverkade delvis en lägre orderingång inom andra verksamheter. Orderingången minskade med 20% jämfört med samma period föregående år av vilket cirka hälften hänför sig till växelkursförändringar, huvudsakligen en svagare USD.


Orderingången i Asien och Oceanien ökade starkt från första kvartalet på grund av stora ordrar i Kina, Japan och Australien. En bra orderutveckling i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika mer än kompenserade för en svagare orderingång i Västeuropa. Den nordamerikanska marknaden var oförändrad jämfört med första kvartalet trots en svagare USD medan Latinamerika minskade.


Faktureringen ökade 7% jämfört med föregående kvartal till SEK 27,6 (38,5) miljarder, men minskade 28% jämfört med motsvarande period föregående år. Cirka en tredjedel av nedgången hänför sig till en svagare USD. Faktureringen i Asien och Oceanien var oförändrad och en uppgång i Kina och Australien motverkade lägre fakturering i Japan. I alla andra regioner ökade faktureringen jämfört med föregående kvartal.


Bruttomarginalen, justerad för omstruktureringar, förbättrades för andra kvartalet i följd till 35,1% (32,5%), en ökning med en procentenhet från 34,1% föregående kvartal. De fortsatta kostnadsbesparingarna och förbättrat kapacitetsutnyttjande motverkade effekterna av prispress, produktmix och svagare USD.


Justerade rörelseomkostnader minskade med SEK 1,3 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 10,1 (14,5) miljarder. Årstakten var SEK 42 (57) miljarder, en minskning från SEK 47 miljarder under första kvartalet. Omkostnaderna inkluderar en gynnsam nettoeffekt på SEK 0,3 miljarder avseende riskavsättningar för kundfinansiering, huvudsakligen från upplösning av reserver i samband med försäljningen av konvertibellånet i France Telecom.


Justerat rörelseresultat var SEK -0,2 (-2,5) miljarder jämfört med SEK -3,4 miljarder föregående kvartal. Justerat resultat efter finansiella poster var SEK -0,2 (-3,1) miljarder jämfört med SEK -3,5 miljarder under första kvartalet. Nettoeffekten på rörelseresultatet av valutakursförändringar var SEK -0,5 miljarder jämfört med kurserna för ett år sedan. Rensat för effekter av valutasäkring skulle denna effekt varit SEK -1,1 miljarder.


Ett positivt justerat rörelseresultat inom System på SEK 0,6 miljarder motverkades av ett negativt resultat inom Övriga verksamheter och Sony Ericsson Mobile Communications på SEK -0,3 miljarder respektive SEK -0,2 miljarder, samt SEK -0,2 miljarder i ej allokerade kostnader.


Nettoresultatet var SEK -2,7 (-2,7) miljarder för kvartalet och vinst per aktie uppgick till SEK -0,17 (-0,25).


Balansräkning och finansiering
Rörelsekapitalet minskade med SEK 4,2 miljarder till SEK 65,3 (69,6) miljarder under kvartalet. Minskningen beror huvudsakligen på kundfordringar och lager. Genomsnittlig kredittid för kundfordringar var 101 (108) dagar, en minskning med åtta dagar jämfört med föregående kvartal. Lageromsättningshastigheten var mer än 5,3 (4,2) gånger.


Riskexponering för kundfinansiering minskade med cirka 40% till SEK 11,8 (27,8) miljarder under kvartalet. Detta inkluderar försäljningen av konvertibellånet i France Telecom och andra krediter som genomfördes under kvartalet. Betalning på SEK 5 miljarder kommer att erhållas i tredje kvartalet. Kundfinansieringsfordringar i balansräkningen minskade med SEK 5,5 miljarder. Outnyttjade kreditåtaganden minskade till SEK 11 (25,3) miljarder.


Under kvartalet återbetalades totalt SEK 10 miljarder för konvertibellånet till anställda (SEK 4,5 miljarder) och andra lån. Nettoskulden förbättrades till SEK -11 (22) miljarder till följd av positivt kassaflöde före finansieringsaktiviteter på SEK 5,1 miljarder. Soliditeten var 36,0% (28,6%) jämfört med 34,9% i slutet av föregående kvartal.


Kassaflöde
Kassaflöde före finansieringsaktiviteter var positivt för tredje kvartalet i följd och uppgick till SEK 5,1 (-2,0) miljarder. Detta beror i första hand på en minskning av rörelsekapitalet avseende kundfordringar, lager och kundfinansiering, vilket mer än kompenserade för periodens nettoförlust på SEK -2,7 miljarder.


Effekten på kassaflödet av investeringar och avyttringar var SEK 0,6 miljarder. Kundfinansiering bidrog med SEK 3,0 miljarder. Kassaflöde hänförligt till omstruktureringsåtgärder var cirka SEK -2,4 miljarder.


Betalningsberedskapen var fortsatt hög på SEK 68,8 (33,5) miljarder. För återstoden av året planeras återbetalning av förfallna långfristiga lån på SEK 2,3 miljarder.


RESULTAT PER SEGMENT


SYSTEM
 
Orderingången för System ökade med 5% jämfört med föregående kvartal till SEK 26,3 (31,2) miljarder inklusive 3% negativ påverkan av en lägre USD. Mobilnät ökade med 15% huvudsakligen på grund av order för GSM och WCDMA. Löpande serviceaffärer utvecklas enligt plan. Inflödet av nya kontrakt inom Professionella tjänster var dock lägre än under första kvartalet. Efterfrågan inom Fasta nät är fortsatt relativt svag.


Faktureringen för System ökade 5% jämfört med föregående kvartal till SEK 25,2 (34,8) miljarder, trots en lägre USD. GSM/WCDMA ökade med 10% jämfört med föregående kvartal, ner 13% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av WCDMA-utrustning och relaterade installationstjänster utgjorde 13% av faktureringen inom Mobilnät. Den totala faktureringen inom System påverkades av utfasningen av äldre standarder.


Faktureringen inom Professionella tjänster var SEK 4,1 (4,8) miljarder inklusive negativa valutakurseffekter. Under första halvåret ökade faktureringen med 4%, exklusive valutakurseffekter.


Justerat rörelseresultat var SEK 0,6 (-0,7) miljarder.


ÖVRIGA VERKSAMHETER
Till följd av omstruktureringar och avyttringar uppvisar Övriga verksamheter en ungefärlig volymminskning med 50% jämfört med samma period föregående år. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 11% och faktureringen ökade med 7%.


Justerat rörelseresultat förbättrades jämfört med såväl samma kvartal föregående år som med föregående kvartal.


TELEFONER


Sony Ericsson Mobile Communications (SEMC) rörelseresultat förbättrades avsevärt under kvartalet och Ericssons andel av resultatet före omstruktureringskostnader på SEK 0,3 miljarder var SEK -0,2 (-0,4) miljarder jämfört med SEK -0,5 miljarder föregående kvartal. Denna förbättring beror på ökade volymer och högre genomsnittspris. Jämfört med samma period föregående år ökade leveranserna av GSM-telefoner med 84% och leveranser till den japanska marknaden ökade med 45% vilket visar på framgångar för nya modeller.


SEMC har beslutat att öka sitt fokus på GSM och japanska standarder samt att lämna den amerikanska standarden för CDMA-telefoner. Dessutom kommer en enhet för forskning och utveckling i Tyskland att stängas. Företaget förväntar sig omstruktureringskostnader på EUR 70 miljoner, varav EUR 58 miljoner under andra kvartalet. När omstruktureringsåtgärderna är genomförda fullt ut förväntas de generera årliga kostnadsbesparingar på cirka EUR 120 miljoner, med viss effekt under andra halvåret 2003. SEMC räknar med att redovisa vinst under andra halvåret 2003.


TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
 
Sony Ericsson Mobile Communications (SEMC)
 
INFORMATION OM MODERBOLAGET


Verksamheten i moderbolaget består huvudsakligen av koncernlednings- och moderbolagsbolagsfunktioner. Även verksamheter som bedrivs i kommission av Ericsson Treasury Services AB och Ericsson Credit AB rörande internbank och administration av kundkrediter ingår. Moderbolaget har filial- och representationskontor i 16 (16) länder.


Faktureringen för halvåret uppgick till SEK 0,9 (0,8) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 2,8 (1,1) miljarder.


Större förändringar i bolagets finansiella ställning under halvåret var:


 •         Ökade kort- och långfristiga kommersiella och finansiella fordringar från dotterbolag med SEK 22,6 miljarder.
 •         En minskning av kortfristiga skulder med SEK 2,8 miljarder.
 •         En minskning av kassa och kortfristiga placeringar med SEK 2,1 miljarder.


 • Dessa investeringar finansierades huvudsakligen genom ökad intern upplåning med SEK 24,6 miljarder. Under andra kvartalet uppgick återbetalning av förfallna långfristiga lån till SEK 8,7 miljarder. Vid utgången av kvartalet uppgick kassa och kortfristiga placeringar till sammanlagt SEK 57,2 (59,3) miljarder. Under kvartalet såldes kundkrediter, inklusive konvertibellånet i France Telecom. SEK 5 miljarder av köpeskillingen kommer att erhållas i tredje kvartalet.


  Per den 1 juli 2003 har hyresavtal om testutrustning mellan moderbolaget och dotterbolag överförts till dotterbolaget Ericsson Test Environments AB.


  Under andra kvartalet genomfördes, i enlighet med bolagsstämmans beslut, en emission och ett påföljande återköp av aktier som ett led i inrättandet av Ericssons Aktiesparplan 2003. 158 miljoner C-aktier emitterades och återköptes sedan som egna aktier. Dessa aktier har konverterats till Ericsson B-aktier. Aktieemissionen ökade aktiekapitalet i bundna medel med SEK 158 miljoner och återköpet minskade fria medel med 158 miljoner.


  I enlighet med villkoren i Ericssons Aktiesparplan 2001 fördelades under andra kvartalet 918 200 egna aktier till anställda som lämnade Ericsson. Ytterligare 94 300 aktier såldes under andra kvartalet för att täcka sociala avgifter relaterade till aktiesparprogrammet. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 juni 2003 till 309 552 865 B-aktier.


  Stockholm den 18 juli 2003


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef


  Datum för nästa rapport: 30 oktober 2003


  Granskningsrapport
  Vi har översiktligt granskat sexmånadersrapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) per den 30 juni 2003 enligt den rekommendation som FAR utfärdat.
  En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna delårsrapport och således avger vi inget revisionsuttalande.
  Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt årsredovisningslagen.


  Stockholm den 18 juli 2003


  FINANSIELLA RAPPORTER OCH ÖVRIG INFORMATION
   
  Finansiella rapporter     Sida


   
  Övrig information
  En ordlista för tekniska termer finns i årsredovisningen och på: www.ericsson.com/about


  För att läsa den fullständiga rapporten, gå till:


  Fullständig rapport inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk.
  RELATED FILES