Ericsson redovisar starkt förbättrad bruttomarginal och vinst för helåret, exklusive omstruktureringskostnader

Fjärde kvartalet och helåret i sammandrag
 • Fakturering SEK 36,2 (36,7) miljarder, för helåret SEK 117,7 (145,8) miljarder
 • Nettoresultat SEK 0,1 (-8,3) miljarder, för helåret SEK -10,8 (-19,0) miljarder
 • Vinst per aktie SEK 0,01 (-0,58), för helåret SEK -0,69 (-1,51)
 • Justerad bruttomarginal 41,6% (32,6%) - upp 5,7 procentenheter från förra kvartalet
 • Justerat resultat efter finansnetto SEK 5,5 (-2,1) miljarder, för helåret SEK 2,8 (-14,0) miljarder2
 • Kassaflöde före finansieringsaktiviteter SEK 4,6 miljarder - netto likvida medel uppgick till SEK 27,0 miljarder
 • Omstruktureringskostnader SEK 4,0 (6,3) miljarder, för helåret SEK 16,5 (12,0) miljarder
 • Press release
  feb 06, 2004 06:30 (GMT +00:00)


  [1] Justerat för omstruktureringskostnader SEK 0,8 (3,5) miljarder och SEK 4,8 (5,6) miljarder för helåret.
  2 Justerat för omstruktureringskostnader, icke-operationellt realisationsresultat, netto, och aktivering av utvecklingskostnader, netto, SEK 3,6 (5,9) miljarder och SEK 14,9 (8,8) miljarder för helåret.
   
  Orderingången var som väntat lägre än faktureringen på grund av en säsongsmässigt stark fakturering under fjärde kvartalet. Orderingången ökade med 5% jämfört med föregående kvartal till SEK 29,5 (30,7) miljarder. Nettofaktureringen ökade med 29% jämfört med tredje kvartalet till SEK 36,2 (36,7) miljarder. Valutakurseffekter påverkade faktureringen negativt med 9% jämfört med samma period föregående år.


  Den justerade bruttomarginalen ökade med 5,7 procentenheter till 41,6% (32,6%) jämfört med föregående kvartal som ett resultat av pågående omstrukturering och sänkta produktionskostnader, ändrad produktsammansättning samt högre kapacitetsutnyttjande till följd av ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartal. Minskningen av rörelseomkostnaderna löper enligt plan med en årstakt på SEK 37 (51) miljarder. Justerat resultat efter finansiella poster var SEK 5,5 (-2,1) miljarder jämfört med SEK 1,0 miljarder under tredje kvartalet. Valutakurseffekter, netto, jämfört med kurserna för ett år sedan, påverkade rörelseresultatet negativt med SEK 1,6 miljarder under kvartalet.


  Kassaflödet före finansieringsaktiviteter uppgick till SEK 4,6 (1,6) miljarder tack vare ökad vinst och fortsatt kapitaleffektivisering. Den finansiella ställningen stärktes och nettot av finansiella tillgångar och skulder, det vill säga netto likvida medel, uppgår nu till SEK 27,0 miljarder. Betalningsberedskapen har ökat ytterligare till SEK 75,3 (66,3) miljarder.


  KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


  "Marknaden för mobil infrastruktur har definitivt stabiliserats, trafiktillväxten fortsätter och operatörer ökar sitt fokus på kvalitet och kapacitet i näten", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Året slutade med stark fakturering och vi fortsätter att stärka vår ledande position.


  Vi har avsevärt förbättrat vårt rörelseresultat, bruttomarginalen och kassaflödet tack vare ökad effektivitet och minskade produktionskostnader. Det här är resultatet av våra åtgärder för att öka lönsamheten och intensifierade insatser för att minska produktionskostnaderna. De mer omfattande omstruktureringarna är nu över, men fortfarande återstår mindre justeringar att göra före utgången av tredje kvartalet 2004. Vi fortsätter vårt outröttliga arbete med att öka vår effektivitet och kostnadsmedvetenhet.


  Som marknadsledare har vi tillsammans med våra kunder unika erfarenheter från den initiala utbyggnaden av 3G. Detta ger oss strategiska fördelar och vi är stärkta av vår 3G-försäljning under kvartalet. Vår industri går in i ett viktigt skede, utbyggnaden av 3G intensifieras och vi tar viktiga steg mot en massmarknad 2005.


  Vi har branschens mest omfattande erfarenheter från alla delar av världen och inom alla teknikstandarder. Oavsett vilken marknad våra kunder befinner sig på och vilka behov de har, så har vi alltid en avgörande konkurrensfördel i vår ledande position inom såväl 2G som 3G. Vi har byggt vår starka ställning på överlägsen teknik, stora volymer som ger viktiga skalfördelar samt förmågan att erbjuda helhetslösningar.


  I den här branschen är det allt viktigare  att förstå konsumenterna. Därför är utmaningen både för operatörer och för oss som affärspartner att förstå vilka tjänster som konsumenterna vill ha, vad de är beredda att betala för dem och att anpassa affärsmodellerna efter deras beteende. Vi måste stödja våra kunder och partners med att utveckla deras verksamhet, välja rätt teknik och att kunna utnyttja tekniken så effektivt som möjligt. Detta kommer även fortsättningsvis att vara vårt fokus", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  MARKNADSUTSIKTER


  Operatörer har avsevärt stärkt sin finansiella ställning och ökar sitt fokus på kvalitet i tjänster och nät. Många operatörer på mogna, kapacitetsdrivna marknader signalerar begränsningar i näten efter flera års återhållsamma investeringar när taltrafiken liksom användningen av mobila datatjänster samtidigt ökat. 3G är deras huvudfokus, men de har också behov av att investera i kapacitetsförbättringar inom såväl 2G som 2,5G.


  Prissättningen spelar också en viktig roll för utvecklingen av trafiken i mobilnäten. Den starka trafikökningen i Nordamerika under de senaste åren är huvudsakligen en följd av fasta priser. Helt nyligen har liknande tariffmodeller börjat diskuteras i Europa samt Asien och Oceanien och vi bedömer att sådana initiativ kan komma att stimulera trafiktillväxten.


  På tillväxtmarknaderna fortsätter abonnenttillväxten att öka kraftigt. På vissa marknader, som till exempel Kina, Indien och Ryssland, ser vi ett fortsatt ökat behov av ytterligare kapacitetsförbättringar på grund av den starka trafiktillväxten.


  De flesta av dessa marknader drivs fortfarande huvudsakligen av ett behov av att bygga ut mobilnäten för att nå ökad täckning. Låga priser och låg intäkt per abonnent har hittills varit viktiga faktorer som begränsat en lönsam utbyggnad. Med teknik optimerad för täckning är det emellertid möjligt att adressera väsentligt fler konsumenter med bibehållen god lönsamhet. Tillväxtpotentialen i dessa marknader är därför sannolikt större än vad tidigare uppskattningar indikerat.


  I dag är mobiltelefontätheten i världen fortfarande bara 21% med totalt 1,34 miljarder abonnemang. Antalet mobiltelefonabonnemang beräknas uppgå till två miljarder år 2008. Vi anser dock att våra lösningar för operatörer i tillväxtmarknader kan öka denna tillväxttakt.


  Antalet GSM-abonnemang förväntas nå en miljard under första kvartalet 2004. Antalet WCDMA-abonnemang fortsätter öka och uppgick vid slutet av fjärde kvartalet till 2,8 miljoner. EDGE får en allt viktigare roll som komplement till WCDMA i glesbygden. Inom standarden för CDMA2000 1X ökar också antalet abonnemang snabbt och vid slutet av kvartalet uppgick antalet till 70 miljoner.


  Allt fler operatörer överväger att lägga ut nätverksintegration och drift. Vi såg tidigt denna potential och tack vare våra konkurrensfördelar inom helhetslösningar och vår stora installerade bas har vi marknadens starkaste serviceportfölj.


  UTSIKTER


  Vi anser att marknaden har stabiliserats och vår uppfattning är att världsmarknaden för mobilsystem år 2004, mätt i USD, kommer att vara i nivå med, eller växa något, jämfört med 2003. Vi hade tidigare uppfattningen att marknaden för mobilsystem 2004 skulle vara i nivå med 2003. Den tillgängliga marknaden för professionella tjänster, också mätt i USD, förväntas fortsätta visa god tillväxt.


  Vi förväntar oss att faktureringen för första kvartalet kommer att minska jämfört med fjärde kvartalet på grund av säsongseffekter, men öka måttligt jämfört med samma period föregående år. Vi bevakar dock uthålligheten i denna tillväxttrend eftersom delar av den kan vara en effekt av att operatörer kompenserar för tidigare års återhållsamma investeringar.


  OMSTRUKTURERING AV VERKSAMHETEN


  Årstakten i rörelseomkostnader var SEK 37 miljarder och minskade med SEK 1,0 miljarder jämfört med tredje kvartalet. Det tidigare aviserade kostnadsmålet, om en årstakt i rörelseomkostnader på SEK 33 miljarder för tredje kvartalet 2004 kvarstår. Totala kostnader för omstruktureringsåtgärder uppgick till SEK 4,0 miljarder under kvartalet.


  De totala omstruktureringskostnaderna för 2003 uppgick till SEK 16,5 miljarder, av vilket inkluderar SEK 0,4 miljarder avseende intressebolag, vilket avslutar de aviserade omstruktureringskostnaderna. Dessa avser i huvudsak kostnader relaterade till uppsägningar, outnyttjade lokaler samt nedskrivning av tillgångar. Omstruktureringskostnadernas påverkan på kassaflödet var SEK -2,6 miljarder i kvartalet. Den totala effekten av omstruktureringskostnadernas påverkan på kassaflödet uppskattades ursprungligen till SEK 20 miljarder. Vid utgången av 2003 återstår SEK 9,1 miljarder varav cirka SEK 5 miljarder förväntas påverka kassaflödet under 2004. Kassaflödeseffekten efter 2004 hänförs huvudsakligen till outnyttjade lokaler.


  Under kvartalet minskade antalet anställda med 1 800 till 51 600 (64 600). Det tidigare målet om att nå 47 000 anställda under 2004 kvarstår.


  koncernens resultat


  FINANSIELL ÖVERSIKT
   
  Resultat
  Orderingången var SEK 31,0 miljarder. Orderingången netto uppgick dock till SEK 29,5 (30,7) miljarder, en ökning med 5% jämfört med föregående kvartal, efter en justering av order från tidigare år på SEK 1,5 miljarder. Ökningen beror på en särskilt stark utveckling i Nord- och Sydamerika samt Asien och Oceanien. Denna ökning kompenserade för en svagare orderingång i Mellanöstern och Västeuropa. Central- och Östeuropa ökade jämfört med tredje kvartalet. Justerat för valutakurseffekter ökade orderingången med 9% jämfört med samma period föregående år.


  Faktureringen ökade med 29% under kvartalet till SEK 36,2 (36,7) miljarder. Flertalet marknader ökade jämfört med tredje kvartalet med starka bidrag från Kina, Indien och USA. Jämfört med samma period föregående år var faktureringen oförändrad, men justerat för valutakurseffekter ökade faktureringen med 8%.


  Den justerade bruttomarginalen förbättrades för fjärde kvartalet i rad till 41,6% (32,6%), en ökning från 35,9% i tredje kvartalet. Pågående omstrukturering och sänkta produktionskostnader, ändrad produktsammansättning samt högre kapacitetsutnyttjande bidrog huvudsakligen till den förbättrade bruttomarginalen.


  Justerade rörelseomkostnader uppgick till SEK 10,5 (14,3) miljarder. Rörelseomkostnaderna inkluderar en ökad avsättning på SEK 0,5 miljarder för kundfinansiering. Justerat rörelseresultat var SEK 6,0 (-2,3) miljarder jämfört med SEK 1,3 miljarder föregående kvartal. Justerat resultat efter finansiella poster var SEK 5,5 (-2,0) miljarder jämfört med SEK 1,0 miljarder i tredje kvartalet. För helåret uppgick justerat resultat efter finansiella poster till SEK 2,8 (-14,0) miljarder.


  Nettoeffekten på rörelseresultatet av valutakursförändringar var SEK -1,6 miljarder under kvartalet och SEK -3,1 miljarder för helåret, jämfört med kurserna för ett år sedan. Rensat för effekterna av valutasäkringar skulle denna effekt varit SEK -4,0 miljarder för helåret.


  Nettoresultatet var SEK 0,1 (-8,3) miljarder för kvartalet och SEK -10,8 (-19,0) miljarder för helåret.


  Vinst per aktie uppgick till SEK 0,01 (-0,58) och SEK -0,69 (-1,51) för helåret.


  Balansräkning och finansiering
  Den finansiella positionen förbättrades avsevärt då nettot av finansiella tillgångar och skulder, det vill säga netto likvida medel, ökade jämfört med föregående kvartal från SEK 20,5 miljarder till SEK 27,0 (4,8) miljarder. Likvida tillgångar förbättrades med SEK 3,7 miljarder jämfört med tredje kvartalet.


  Genomsnittlig kredittid för kundfordringar var 79 (92) dagar, en minskning med fjorton dagar jämfört med föregående kvartal. Lageromsättningshastigheten var mer än 6,1 (5,1) gånger.


  Riskexponering för kundfinansiering ökade med SEK 0,5 miljarder föregående kvartal till SEK 12,3 (21,8) miljarder. Kundfinansieringsfordringar, netto, i balansräkningen minskade jämfört med föregående kvartal med SEK 0,3 miljarder till SEK 4,0 (14,0) miljarder.


  En engångsbetalning till en svensk pensionsförvaltare minskade pensionsskulden med SEK 3,5 miljarder. Under kvartalet återbetalades SEK 2,1 miljarder i långfristiga skulder. Soliditeten var 34,4% (36,4%) jämfört med 34,5% i slutet av föregående kvartal.


  Kassaflöde
  Operativt kassaflöde, justerat för omstrukturering och pensionsinbetalning, uppgick till SEK 11,0 miljarder. Kassaflödet före finansieringsaktiviteter var fortsatt starkt och uppgick till SEK 4,6 (1,6) miljarder. Effekten på kassaflödet av investeringar var
  SEK -0,1 miljarder netto.


  Betalningsberedskapen ökade med SEK 3,9 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 75,3 (66,3) miljarder.


  RESULTAT per segment


  SYSTEM


  Orderingången för System ökade med 4% till SEK 27,6 (28,5) miljarder jämfört med föregående kvartal. Orderingången för Professionella tjänster ökade med 72% jämfört med föregående kvartal.


  Faktureringen för System ökade med 30% jämfört med tredje kvartalet till
  SEK 33,6 (33,2) miljarder drivet av god tillväxt inom såväl GSM som WCDMA. Trots en svag USD var faktureringen oförändrad jämfört med samma period föregående år.


  GSM/WCDMA-spåret ökade väsentligt. Faktureringen ökade med 38% jämfört med tredje kvartalet och 9% jämfört med samma period föregående år. Justerat för valutakurseffekter var ökningen 18% jämfört med fjärde kvartalet 2002. Försäljningen av WCDMA-utrustning och relaterade installationstjänster, som andel av total fakturering inom Mobilnät, var fortsatt 13%.


  Faktureringen för Professionella tjänster ökade väsentligt med 30% jämfört med föregående kvartal till SEK 5,7 (5,5) miljarder och utgör fortsatt 17% av den totala försäljningen inom System. Justerat för valutakurseffekter var ökningen 13% jämfört med samma period föregående år.


   
  ÖVRIGA VERKSAMHETER
   


   


  Orderingången för jämförbara enheter, exklusive avyttrade enheter, uppgick till SEK 2,3 (2,5) miljarder. Faktureringen för jämförbara enheter ökade jämfört med tredje kvartalet till SEK 3,2 (3,8) miljarder. Justerat rörelseresultat var positivt och uppgick till SEK 0,1 (-1,2) miljarder, vilket indikerar stora framgångar med omstruktureringarna.
   
  SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS


  Sony Ericsson Mobile Communications (Sony Ericsson) redovisade vinst för andra kvartalet i följd. Ericssons andel av resultatet, justerat för omstruktureringskostnader, var SEK 0,3 (-0,3) miljarder jämfört med SEK 0,2 miljarder i tredje kvartalet. Efter omstruktureringar under första halvåret 2003 har Sony Ericsson en stark plattform för sin verksamhet. Med en omfattande produktportfölj är Sony Ericsson väl positionerade att dra fördel av möjligheterna på den snabbt växande marknaden för mobil multimedia.


  Leveranserna inom de strategiska områdena GSM och telefoner för den japanska marknaden ökade med 50% respektive 15% jämfört med samma kvartal föregående år. Modellen T610 fortsatte att vinna marknadsandelar på samtliga marknader. Inom GSM-området introducerades under kvartalet nya avancerade produkter samt telefoner inom lågprissegmentet. Två nya telefoner för den japanska marknaden introducerades också.
   
  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
   
  Transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications
   
  INFORMATION OM MODERBOLAGET


  Faktureringen för fjärde kvartalet uppgick till SEK 1,6 (2,0) miljarder och resultat efter finansiella poster, exklusive omstruktureringskostnader, var SEK 3,2 (2,5) miljarder.


  Redovisningen för 2002 har reviderats med hänsyn till nya redovisningsregler. Dessa förändringar har inte påverkat den konsoliderade redovisningen.


  Större förändringar i bolagets finansiella ställning för helåret inkluderar minskade kort- och långfristiga kommersiella och finansiella fordringar på dotterbolag med SEK 25,2 miljarder och ökad kassa och kortfristiga placeringar med SEK 9,1 miljarder. Kort- och långfristiga interna lån minskade med SEK 9,6 miljarder. Extern upplåning, inklusive kortfristig del, har minskat med SEK 11,8 miljarder. Vid utgången av året uppgick kassa och kortfristiga placeringar till SEK 68,4 (59,3) miljarder.


  I enlighet med villkoren i Ericssons Aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades under fjärde kvartalet 1 402 225 egna aktier till Ericssons anställda. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december 2003 till 306 139 953 B-aktier.


  FÖRSLAG TILL UTDELNING


  Styrelsen kommer att föreslå stämman att ingen utdelning sker för 2003.


  ÅRSREDOVISNING


  Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på huvudkontoret vid Torshamnsgatan 23, Stockholm, två veckor innan ordinarie bolagsstämma 2004.


  BOLAGSSTÄMMA


  Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 6 april 2004, kl 15.00, i Stockholm Globe Arena.


  Stockholm den 6 februari 2004


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef


  Datum för nästa rapport: 23 april 2004
   
   
  Granskningsrapport
  Vi har översiktligt granskat bokslutskommunikén för fjärde kvartalet för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) per den 31 december 2003. Vår översiktliga granskning har skett enligt den rekommendation som FAR utfärdat.
  En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna delårsrapport och således avger vi inget revisionsutlåtande.
  Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt årsredovisningslagen.


  Stockholm den 6 februari 2004


  En ordlista för tekniska termer finns i årsredovisningen och på: www.ericsson.com/about


  För den fullständiga rapporten ber vi att få hänvisa till:


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
  Henry Sténson, informationsdirektör, Kommunikation


  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00, E-post: investor.relations@ericsson.com


  Lotta Lundin, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 6553, E-post: investor.relations@ericsson.com


  Glenn Sapadin, Investerarrelationer
  Telefon: +1 212 843 8435, E-post: investor.relations@ericsson.com


  Media:
  Pia Gideon, informationschef
  Telefon: 08 719 28 64, 070 519 89 03, E-post: press.relations@ericsson.com


  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72, E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe, biträdande presschef
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73, E-post: press.relations@ericsson.com


  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00
  www.ericsson.com


  FINANSIELLA RAPPORTER OCH ÖVRIG INFORMATION


  Finansiella rapporter             Sida


   
  Övrig information


  RELATED FILES