Ericssons nomineringskommitté föreslår nyval av Nancy McKinstry

Ericssons nomineringskommitté föreslår nyval till Ericssons styrelse av Nancy McKinstry samt omval av Peter L. Bonfield, Sverker Martin-Löf, Eckhard Pfeiffer, Michael Treschow, Lena Torell, Marcus Wallenberg, Arne Mårtensson and Carl-Henric Svanberg. Peter Sutherland har avböjt omval.
Press release
mar 04, 2004 10:51 (GMT +00:00)
Som en konsekvens av detta föreslår nomineringskommittén att antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio och att inga suppleanter utses.


Kommittén föreslår också styrelsearvode om högst 8 MSEK att fördelas inom styrelsen.


Ordinarie bolagsstämma den 6 april 2004 föreslås välja revisorssuppleanten Peter Clemedtson, ÖhrlingPricewaterhouseCoopers, som ordinarie revisor i Ericsson och Robert Barnden, ÖhrlingPricewaterhouseCoopers, som revisorssuppleant, för återstående mandattid, det vill säga för perioden till och med ordinarie bolagsstämma 2007. Carl-Eric Bohlin, revisor sedan 1990, har anmält till Ericssons styrelse att hans uppdrag, på grund av personliga skäl, ska upphöra att gälla från ordinarie bolagsstämma 2004.


Till bolaget har inkommit förslag om att bolagsstämman ska utse följande fem personer till ledamöter i nomineringskommittén fram till dess ordinarie bolagsstämma 2004 hållits: Bengt Belfrage, Nordea Fonder, Christer Elmehagen, AMF Pension, Anders Nyrén, Industrivärden, Björn Svedberg, Investor, och Michael Treschow. Nomineringskommittén föreslår att det inte ska utgå något arvode till kommittén under mandatperioden.


Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2003.


Stämman kommer också att avhandla inrättande av långsiktig incitamentsplan 2004, instruktion till styrelsen, ändring av en parameter i Aktiesparplanen 2003 samt överlåtelse av egna aktier.


Kallelsen och dagordningen kommer att publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Post och Inrikes Tidningar samt Financial Times den 5 mars 2004 samt på http://www.ericsson.com/investors.


Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga för aktieägarna från och med den 23 mars 2004. Förslagen kommer genom bolagets försorg kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det. Förslagen hålls vidare tillgängliga på bolagets hemsida www.ericsson.com/investors från och med ovan nämnda datum.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.