Ericssons styrelse föreslår en långsiktig incitamentsplan 2004 och överlåtelse av egna aktier

Press release
mar 04, 2004 11:01 (GMT +00:00)
Styrelsen för Ericsson har beslutat att till den ordinarie bolagsstämman framlägga en långsiktig incitamentsplan 2004. Den långsiktiga incitamentsplanen 2004 ska riktas till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner och är baserad på Aktiesparplanen 2003. Styrelsens förslag innehåller också ändring av en parameter i Aktiesparplanen 2003 samt överlåtelse av egna aktier.

Som uppgavs i samband med inrättandet av Aktiesparplanen 2003, har styrelsen under det senaste året utvärderat tidigare incitamentsprogram. Styrelsen har, mot bakgrund av denna utvärdering, beslutat att föreslå att ordinarie bolagsstämma 2004 fattar beslut om en långsiktig incitamentsplan 2004 ("LTI 2004") för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. LTI 2004 baseras på Aktiesparplanen 2003 och kommer att läggas till aktiesparplanen, det vill säga den kommer att innehålla samma struktur och bestämmelser, med undantag för vissa specifika delar, och följa samma spar- och investeringsperioder.


Styrelsen är övertygad om att långsiktiga incitamentsprogram är väsentliga för att behålla och i framtiden rekrytera nyckelpersoner samt stimulera bolagets framtida utveckling och värdetillväxt. Den föreslagna LTI 2004 är utformad för att bäst motsvara bolagets behov och aktieägarnas intresse.


LTI 2004 riktar sig till 4 500 nyckelpersoner och 200 ledande befattningshavare. Deltagande i LTI 2004 förutsätter att de anställda deltar i Aktiesparplanen 2003, det vill säga spar pengar för köp av aktier i Ericsson. Enligt Aktiesparplanen 2003 har den anställde rätt till en vederlagsfri matchningsaktie per köpt aktie. Detta förutsätter dock att den anställde behåller aktierna under tre år samt att anställningen inte upphör. Deltagarna i LTI 2004 kommer att ha rätt till ytterligare vederlagsfri matchning av aktier utöver en ordinarie matchningsaktie enligt Aktiesparplanen 2003. 4 500 nyckelpersoner kommer att ha rätt till ytterligare matchning av en aktie per köpt aktie. 150 ledande befattningshavare kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till fyra aktier per köpt aktie och 50 högre ledande befattningshavare kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till sex aktier per köpt aktie.


Villkoren för ytterligare resultatmatchning för ledande befattningshavare baseras på en genomsnittlig årlig procentuell ökning av vinst per aktie mellan 1 juli 2004 och 30 juni 2007, med vinst per aktie på årsbasis för första halvåret 2004 som utgångspunkt. Maximalt antal matchningsaktier kommer att tilldelas om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller överstiger 25 procent. Ingen tilldelning av matchningsaktier kommer att ske om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller mindre än 5 procent. Matchningen av aktier vid en genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 5 och 25 procent är linjär.


Styrelsen föreslår att den årliga 50 000-kronorsgränsen för individuellt sparande och investering i aktier tas bort i Aktiesparplanen 2003, medan 7,5 procent av den årliga lönen behålls som maximum. Motivet till detta är att undvika en alltför stor skillnad mellan ledande befattningshavare som utsetts att delta i den ytterligare resultatmatchningen enligt LTI 2004 och de som inte utsetts att delta.


För att kunna genomföra LTI 2004, och som en följd av borttagandet av gränsen för individuellt sparande och investering i aktier om 50 000 kronor i Aktiesparplanen 2003, har styrelsen beslutat att även framlägga följande förslag till bolagsstämman:
 
Överlåtelse av egna aktier


Högst 24 600 000 aktier av serie B ska, under tiden från den 15 november 2004 till och med den 15 november 2008, vederlagsfritt kunna överlåtas till anställda som omfattas av villkoren för LTI 2004 och Aktiesparplanen 2003, varav 23 500 000 aktier hänför sig till LTI 2004 och 1 100 000 aktier till Aktiesparplanen 2003. Av dessa aktier ska det emellertid vara möjligt att före ordinarie bolagsstämma 2005 överlåta högst 4 900 000 aktier av serie B på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för aktien, i syfte att täcka bland annat sociala avgifter, varav 4 700 000 aktier hänför sig till LTI 2004 och 200 000 aktier till Aktiesparplanen 2003.


Vad gäller aktier som hänför sig till Aktiesparplanen 2003 är antalet aktier ett tillägg till de 158 000 000 aktier av serie B om vilka beslut om överlåtelse fattades i samband med inrättandet av Aktiesparplanen 2003.
 
Utspädning och kostnader
 
För att inrätta LTI 2004, och som en följd av borttagandet av 50 000-kronorsgränsen för individuellt sparande och investering enligt Aktiesparplanen 2003, erfordras sammanlagt 24 600 000 aktier, motsvarande cirka 0,16 procent av totala antalet utgivna aktier. Antalet aktier som omfattas av tidigare beslutade incitamentsprogram, inklusive aktier för att täcka sociala avgifter, uppgår till 327 miljoner aktier, motsvarande cirka 2,07 procent av antalet utgivna aktier. Per den 20 februari 2004 hade Ericsson 304 938 458 egna aktier.


LTI 2004 kommer att ge upphov till administrativa kostnader, kompensationskostnader och sociala avgifter uppgående till mellan cirka 230 MSEK och 551 MSEK ojämnt fördelade på åren 2004-2008. Endast administrativa kostnader om cirka 10 MSEK påverkar kassaflödet. Kostnaderna ska ses i relation till Ericssons totala lönekostnader som, inklusive sociala kostnader, uppgick till cirka SEK 36 miljarder år 2003.


Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt på Ericssons hemsida, www.ericsson.com/investors, från och med den 23 mars 2004.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Media
Åse Lindskog, presschef
Communications
Tel: +46 8 719 9725; +46 8 719 6992
E-post: press.relations@ericsson.com

Investerare
Lotta Lundin, Investerarrelationer
Communications
Tel: +46 8 719 0000
E-post: investor.relations@ericsson.com