Överlåtelse av egna aktier i Ericsson i samband med Globalt Aktieincitamentsprogram 2001 och Aktiesparplan 2003

Ericssons styrelsen föreslår den ordinarie bolagsstämman att, i enlighet med tidigare fattade beslut, ska bolaget ha rätt att överlåta egna aktier för att täcka vissa utgifter som uppstår i samband med bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001 och Aktiesparplan 2003 för anställda.
Press release
mar 04, 2004 11:23 (GMT +00:00)
Den ordinarie bolagsstämman 2001 fattade beslut om överlåtelse av egna aktier i samband med införande av ett Globalt Aktieincitamentsprogram. Beslutet innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 31 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med programmet. Beslut om rätt att överlåta aktier i nämnda syfte har därefter upprepats vid de ordinarie bolagsstämmorna 2002 och 2003.


Den ordinarie bolagsstämman 2003 beslöt även om överlåtelse av egna aktier i samband med Aktiesparplan 2003. Detta beslut innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 26 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.


Till och med den 18 februari 2004 hade, i enlighet med ovan nämnda beslut, sammanlagt 1 219 435 aktier överlåtits.
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att Ericsson ska äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2005, överlåta högst 55 780 565  aktier av serie B i bolaget, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 6 april 2004 kvarstår av de ursprungliga sammanlagt 57 000 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001 och Aktiesparplan 2003. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.


Baserat på aktiens marknadspris och bolagets resultat och balansräkning per den 31 december 2003 skulle en försäljning av 55 780 565   aktier förbättra likviditeten med 717 MSEK och öka soliditeten med 0,3 procentenheter. Överlåtelse av aktier enligt förslaget skulle inte påverka bolagets resultat eftersom ersättningen går mot eget kapital. Antalet utestående aktier skulle öka med motsvarande 0,35 procent av det totala antalet utestående aktier per den 31 december 2003. Ericsson innehar i dag 304 670 314 egna aktier.


Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas på Ericssons webbsida, www.ericsson.com, från och med den 23 mars 2004.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.