Ericsson rapporterar god utveckling i lönsamhet, order och fakturering

Första kvartalet i sammandrag
 • Fakturering SEK 28,1 (25,9) miljarder, upp 9% från första kvartalet 2003
 • Bruttomarginal 44,7% (34,1%) ) - upp 3,1 procentenheter från föregående kvartal
 • Rörelsemarginal 16,1% (-10.8%) 2)
 • Resultat efter finansnetto SEK 4,3 (-2,8) 2) miljarder
 • Nettoresultat SEK 3,0 (-4,3) miljarder - upp SEK 2,9 miljarder från föregående kvartal
 • Vinst per aktie 0,19 (-0,27)
 • Press release
  apr 23, 2004 05:29 (GMT +00:00)
  1) Justerat för omstruktureringskostnader i första kvartalet 2003 SEK 1,8 miljarder och i fjärde kvartalet 2003
  SEK 0,8  miljarder.
  2) Justerat för omstruktureringskostnader i första kvartalet 2003, netto, SEK 3,2 miljarder och i fjärde kvartalet
  2003 SEK 4,0 miljarder.
   
  Orderingången uppgick till SEK 33,0 (27,1) miljarder, en ökning med 22% jämfört med samma period föregående år och med 12% jämfört med föregående kvartal. Nettofaktureringen uppgick till SEK 28,1 (25,9) miljarder, en ökning med 9% jämfört med samma period föregående år och minskade till följd av säsongseffekter med 22% jämfört med föregående kvartal. Valutakurseffekter påverkade faktureringen negativt med 8% jämfört med samma period föregående år.


  Bruttomarginalen ökade med 3,1 procentenheter till 44,7% (34,1%) jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen till följd av pågående arbete med att sänka produktionskostnader samt en gynnsam produktsammansättning. Minskningen av rörelseomkostnaderna löper enligt plan med en årstakt på SEK 35 (47) miljarder under kvartalet. Resultat efter finansiella poster var SEK 4,3 (-2,8) miljarder jämfört med SEK 5,9 miljarder under fjärde kvartalet. Valutakurseffekter, netto, jämfört med kurserna för ett år sedan, påverkade rörelseresultatet negativt med SEK 0,8 miljarder under kvartalet.


  Kassaflödet före finansieringsaktiviteter uppgick till SEK 2,9 (0,7) miljarder på grund av bättre resultat. Kassaflödet påverkades emellertid även av en ökning i posten pågående arbete till följd av ökad affärsaktivitet. Den finansiella ställningen var fortsatt stark och nettot av finansiella tillgångar och skulder, det vill säga netto likvida medel, uppgick till SEK 26,8 miljarder.


  KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
  "Vi har tydligt stärkt vår position sedan förra sommaren", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Året har börjat bra med ett antal kontrakt inom viktiga tillväxtområden. Vårt starka kundfokus och vårt arbete för att öka effektiviteten i alla delar av vår verksamhet har helt klart bidragit till denna framgång.


  Vi har också fortsatt med att förbättra rörelseresultatet. Bruttomarginalutvecklingen överträffade våra tidigare förväntningar. Vi drar fördel av våra omstruktureringsåtgärder och vi fortsätter vårt arbete för att bli ledande när det gäller kostnadseffektivitet. Vår finansiella ställning är nu en av industrins starkaste.


  Utbyggnaden av 3G fortsätter. Innan utgången av året kommer nära 50 nät, i vilka vi är en av huvudleverantörerna, att vara kommersiellt lanserade. EDGE är ett viktigt komplement och fortsätter att växa snabbt. Vi förväntar oss att majoriteten av GSM-näten på sikt kommer att uppgraderas med EDGE. Ericsson Expander, vår nya lösning för mobil kommunikation i glesbygd på såväl mogna marknader som utvecklingsmarknader, har mottagits väl.


  Den långsiktiga tillväxten i industrin är fortsatt stabil. Branschen blir alltmer mångfacetterad med nya affärsmodeller och mer avancerade lösningar. Leverantörernas förmåga att stödja operatörerna med helhetslösningar som kombinerar teknisk kunskap med konsumentförståelse, ökar snabbt i betydelse. Som ett resultat av detta förändras vår traditionella leverantörsroll till mer av rollen som strategisk partner", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  MARKNADSUTSIKTER
  Under föregående år förbättrade operatörer sin finansiella ställning avsevärt. Samtidigt ökade behovet av investeringar i kapacitet och nätkvalitet. Detta är ett resultat av den underliggande tillväxten inom mobilkommunikation, driven av såväl ökad rösttrafik som mobil datatrafik och operatörers investeringar i kapacitetsförbättringar inom 2G och 2.5G. Ökad konkurrens mellan operatörer kommer sannolikt att fortsätta stimulera trafiktillväxten, särskilt i Västeuropa.


  Utbyggnaden av 3G är nu verklighet och ett stort antal kommersiella lanseringar väntas före årets slut. Utöver detta har fler än 75 operatörer i 50 länder annonserat att de avser att uppgradera till EDGE. Under kvartalet ökade antalet WCDMA abonnemang med 57% till 4,4 miljoner. Inom CDMA2000 1X ökade antalet abonnemang med 35% och uppgick vid slutet av kvartalet till 95 miljoner.


  Efterfrågan på tjänster i ett sammanhängande nät, som fungerar oavsett teknik eller metod för att koppla upp sig, ökar. Detta driver konvergensen mellan fast och mobil telefoni, inklusive rösttelefoni över IP och kommer att påverka avancerade mobiltjänster och applikationer  positivt. Konsumenternas mobilvanor kommer att driva efterfrågan och trafikmönster i ett sådant sammanhängande nät.


  Tjänstesegmentet fortsätter att visa goda tillväxtmöjligheter. I en mer komplex affärsmiljö visar operatörer ett växande intresse för tjänster som gör det möjligt för dem att fokusera på affärsmöjligheter, att attrahera och behålla kunder samt driva kostnadseffektivitet.


  I dag är mobiltelefontätheten i världen endast 23% med totalt 1,4 miljarder abonnemang. Antalet mobiltelefonabonnemang beräknas uppgå till två miljarder år 2008 med särskilt stark tillväxt på utvecklingsmarknader. Intresset för Ericsson Expander i marknader drivna av täckningsbehov indikerar att tillväxten kan komma att utvecklas bättre än dessa uppskattningar. 


  UTSIKTER
  Vår uppfattning är att världsmarknaden för mobilsystem år 2004, mätt i USD, kommer att växa något eller öka måttligt, jämfört med 2003. Denna mer positiva syn drivs huvudsakligen av ökande trafik, nätutbyggnad samt fortsatt introduktion av 3G. Det finns även ett inslag av att operatörer kompenserar för tidigare års återhållsamma investeringar.


  Vi hade tidigare uppfattningen att marknaden för mobilsystem år 2004 skulle vara i nivå med, eller växa något, jämfört med 2003.


  Vid vidhåller att den tillgängliga marknaden för professionella tjänster, också mätt i USD, förväntas fortsätta visa god tillväxt.


  Genom vårt teknikledarskap och globala närvaro är vi väl positionerade för att dra fördel av möjligheterna på marknaden.


  koncernens resultat


  FINANSIELL ÖVERSIKT
  Omstruktureringskostnader har exkluderats från alla jämförelsetal.
   
  Resultat
  Orderingången var SEK 33,0 (27,1) miljarder, en ökning med 22% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av en generellt sett stark utveckling i Asien och Oceanien, Centraleuropa samt Mellanöstern och Afrika. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 12%.


  Faktureringen uppgick till SEK 28,1 (25,9) miljarder, en ökning med 9% jämfört med samma period föregående år.  Tillväxtmarknader såsom Kina, Brasilien och Mexico bidrog huvudsakligen till tillväxten. Valutakurseffekter uppgick till 8%. Till följd av säsongseffekter minskade faktureringen med 22% jämfört med föregående kvartal.


  Bruttomarginalen förbättrades till 44,7% (34,1%), en ökning från 41,6% i fjärde kvartalet. De huvudsakliga bidragen till den förbättrade bruttomarginalen var dels bättre än väntade effekter av åtgärder för att sänka produktionskostnader, dels en gynnsam produktsammansättning.


  Rörelseomkostnaderna uppgick till SEK 8,7 (10,8) miljarder. Årstakten i rörelseomkostnader var SEK 35 (47) miljarder, en minskning från SEK 37 miljarder i fjärde kvartalet. Det tidigare aviserade kostnadsmålet, om en årstakt i rörelseomkostnader på SEK 33 miljarder för tredje kvartalet 2004, kvarstår.


  Rörelseresultatet var SEK 4,5 (-2,8) miljarder jämfört med SEK 6,3 miljarder föregående kvartal. Resultat efter finansiella poster var SEK 4,3 (-2,8) miljarder jämfört med SEK 5,9 miljarder i fjärde kvartalet.


  Nettoeffekten på rörelseresultatet av valutakursförändringar var SEK -0,8 miljarder under kvartalet jämfört med kurserna för ett år sedan. Rensat för effekterna av valutasäkringar skulle denna effekt varit SEK -1,0 miljarder.


  Nettoresultatet var SEK 3,0 (-4,3) miljarder för kvartalet.


  Vinst per aktie uppgick till SEK 0,19 (-0,27).


  Vid utgången av kvartalet uppgick antalet anställda till 50 650 (60 940). Exklusive cirka 2 000 anställda som tillkommit genom kontrakt för driftstjänster samt personal som är uppsagd men ännu räknas som anställda har besparingsmålet om att nå 47 000 uppnåtts.


  Balansräkning och finansiering
  Den finansiella ställningen var fortsatt stark med ett netto av finansiella tillgångar och skulder, det vill säga netto likvida medel, på SEK 26,8 miljarder jämfört med SEK 27 miljarder vid utgången av 2003. Jämfört med fjärde kvartalet förbättrades likvida tillgångar med SEK 1,2 miljarder till SEK 74,4 miljarder.


  Genomsnittlig kredittid för kundfordringar var 102 (109) dagar, en ökning med 23 dagar jämfört med föregående kvartal främst till följd av säsongseffekter. Lager, inklusive pågående arbete, ökade med SEK 3,5 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 14,4 (14,5) miljarder till följd av ökad affärsaktivitet.


  Riskexponering för kundfinansiering, brutto, minskade med SEK 1,0 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 11,2 (20,1) miljarder. Kundfinansieringsfordringar, netto, i balansräkningen minskade jämfört med föregående kvartal med SEK 0,1 miljarder till SEK 3,9 (13,6) miljarder.


  Från och med 2004 redovisar Ericsson enligt  Redovisningsrådet RR29 Ersättningar till anställda. Effekten av denna redovisningsförändring rapporteras som ökad avsättning för pensioner med SEK 1,8 miljarder och minskat eget kapital, netto efter skatt, med SEK 1,3 miljarder.


  Soliditeten var 35,0% (34,9%) jämfört med 34,4% vid utgången av föregående kvartal. Exklusive redovisningsförändringar för pensioner uppgick soliditeten till 35,7%.


  Kassaflöde
  Operativt kassaflöde var fortsatt starkt och uppgick till SEK 3,2 miljarder. Kassaflödet före finansieringsaktiviteter var SEK 2,9 (0,7) miljarder. Effekten på kassaflödet av investeringar var SEK -0,3 miljarder netto. Kassaflödet påverkas av en ökning i posten pågående arbete till följd av ökad affärsaktivitet.


  Betalningsberedskapen ökade med SEK 3,1 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 78,4 (66,5) miljarder huvudsakligen till följd av förbättrat resultat.


  Den totala effekten av omstruktureringskostnadernas påverkan på kassaflödet under 2004 uppskattas till SEK 5 miljarder. Av detta har SEK 2,1 miljarder betalats ut under första kvartalet.

   


  RESULTAT per segment


  SYSTEM


   
  1) Justerat för omstruktureringskostnader i första kvartalet 2003, netto, SEK 3,1 miljarder och i fjärde kvartalet
  2003 SEK 3,6 miljarder.


  Orderingången för System ökade med 13% till SEK 31,1 (25,0) miljarder jämfört med föregående kvartal och ökade med 24% jämfört med samma period föregående år. Faktureringen för System minskade med 22% jämfört med föregående kvartal till SEK 26,1 (24,0) miljarder på grund av säsongseffekter och ökade med 9% jämfört med samma kvartal föregående år.


  Orderingången för Mobilnät ökade jämfört med såväl samma period föregående år som fjärde kvartalet med 43% respektive 22%, huvudsakligen beroende på GSM och 3G. Försäljningen minskade med 18% jämfört med fjärde kvartalet på grund av säsongseffekter. Försäljningen av WCDMA-utrustning och relaterade installationstjänster, som andel av total fakturering inom Mobilnät var fortsatt stabil på 12%.


  Utvecklingen för Professionella tjänster fortsätter med ett ökande antal kontrakt för driftstjänster och så kallad hosting. Försäljningen kan dock variera mellan specifika kvartal och var oförändrad jämfört med samma period föregående år rensat för valutakurseffekter. Professionella tjänster utgör 16% av den totala försäljningen inom System.
   
  ÖVRIGA VERKSAMHETER


   
  1) Justerat för omstruktureringskostnader i fjärde kvartalet 2003 med SEK 0,8 miljarder.


  Orderingången ökade något jämfört med föregående kvartal. Faktureringen minskade jämfört med föregående kvartal huvudsakligen till följd av säsongsvariationer och effekter från tidigare omstruktureringsaktiviteter. Ericsson Mobile Platforms hade en stark faktureringstillväxt jämfört med såväl fjärde kvartalet som samma period föregående år.
   
  SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS
  Sony Ericsson Mobile Communications (Sony Ericsson) rapporterade en stark leveransökning och rekordvinst för första kvartalet 2004. Ericssons andel av Sony Ericssons resultat efter finansnetto var SEK 0,5 miljarder jämfört med SEK 0,3 miljarder föregående kvartal.


  På en generellt sett stark mobiltelefonmarknad redovisar Sony Ericsson sina bästa leveransnivåer någonsin med produkter i mellanpris- och lågprissegmenten som fortsatte att vinna mark. Antalet levererade enheter ökade med 63% jämfört med samma period föregående år. Det genomsnittliga försäljningspriset ökade också något, varför försäljningen steg med 66% jämfört med första kvartalet föregående år.


  Marknadsandelen uppskattas ha ökat under kvartalet tack vare stark efterfrågan och ökat fokus på intern effektivitet. Sony Ericsson höjde uppskattningarna för den totala globala marknaden för 2004 från cirka 520 miljoner enheter till över 550 miljoner enheter.
   
  Transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications
  INFORMATION OM MODERBOLAGET
  Faktureringen för första kvartalet uppgick till SEK 0,5 (0,5) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 0,9 (1,2) miljarder. Omstruktureringskostnader har exkluderats från 2003 års resultat efter finansiella poster.


  Större förändringar i bolagets finansiella ställning för första kvartalet inkluderar minskade kort- och långfristiga kommersiella och finansiella fordringar på dotterbolag med SEK 5,3 miljarder. Kort- och långfristiga interna lån minskade med SEK 6,5 miljarder. Vid utgången av kvartalet uppgick kassa och kortfristiga placeringar till SEK 69,4 (68,4) miljarder.


  I enlighet med villkoren i Ericssons Aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades under första kvartalet 2 072 000 egna aktier till Ericssons anställda. Den ordinarie bolagsstämman beslöt, vilket tidigare annonserats, att ändra en parameter i Aktiesparplan 2003 genom att den årliga 50 000-kronorsgränsen för individuell investering i aktier tas bort i Aktiesparplanen 2003, medan 7,5 procent av den årliga lönen behålls som maximum för investering i aktier. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 mars 2004 till 304 067 953 B-aktier.

   


  ÖVRIG INFORMATION
  Bolagstämman beslöt, vilket tidigare annonserats, i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för år 2003. Bolagsstämman beslöt också att anta en långsiktig incitamentsplan 2004 som riktar sig till 4 700 chefer och nyckelpersoner.


  För mer information om den långsiktiga incitamentsplanen 2004 och förändrad redovisningsprincip avseende pensioner se Redovisningsprinciper och rapportering.


  Stockholm den 23 april 2004


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef


  Datum för nästa rapport: 21 juli 2004
   
  Granskningsrapport
  Vi har översiktligt granskat bokslutskommunikén för tremånadersperioden för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) per den 31 mars 2004. Vår översiktliga granskning har skett enligt den rekommendation som FAR utfärdat.


  En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna delårsrapport och således avger vi inget revisionsutlåtande.


  Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt årsredovisningslagen.


  Stockholm den 23 april 2004


  En ordlista för tekniska termer finns i årsredovisningen och på: www.ericsson.com/about


  För den fullständiga rapporten ber vi att få hänvisa till:

   


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
  Henry Sténson, informationsdirektör
  Telefon: 08 719 4044


  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00, E-post: investor.relations@ericsson.com


  Lotta Lundin, investerarrelationer
  Telefon: 08 719 6553, E-post: investor.relations@ericsson.com


  Glenn Sapadin, investerarrelationer
  Telefon: +1 212 843 8435, E-post: investor.relations@ericsson.com


  Media:
  Pia Gideon, informationschef
  Telefon: 08 719 28 64, 070 519 89 03, E-post: press.relations@ericsson.com


  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72, E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe, biträdande presschef
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73, E-post: press.relations@ericsson.com


  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00
  www.ericsson.com


  FINANSIELLA RAPPORTER OCH ÖVRIG INFORMATION
  Finansiella rapporter     Sida


   
  Övrig information
  Hela rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från bifogad länk.
  RELATED FILES