Ericssons bolagsstämma beslutade om överlåtelse av egna aktier i Ericsson i samband med aktieincitamentsprogram

Vid ordinarie bolagsstämma i Ericsson beslutades idag, så som föreslagits av styrelsen och i enlighet med tidigare fattade beslut, att bolaget har rätt att överlåta egna aktier för att täcka vissa utgifter som uppstår i samband med bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001 och Aktiesparplan 2003 för anställda.
Press release
apr 06, 2004 17:37 (GMT +00:00)
Den ordinarie bolagsstämman 2001 i Ericsson fattade beslut om överlåtelse av egna aktier i samband med införande av ett Globalt Aktieincitamentsprogram. Beslutet innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 31 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med programmet. Beslut om rätt att överlåta aktier i nämnda syfte har därefter upprepats vid de ordinarie bolagsstämmorna 2002 och 2003.


Den ordinarie bolagsstämman 2003 beslöt även om överlåtelse av egna aktier i samband med Aktiesparplan 2003. Detta beslut innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 26 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.


Till och med den 6 april 2004 hade, i enlighet med ovan nämnda beslut, sammanlagt 1 264 568 aktier överlåtits.
I anledning av ovanstående fattade bolagsstämman beslut om att Ericsson ska äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2005, överlåta högst 55 735 432 aktier av serie B i bolaget, som per den 6 april 2004 kvarstår av de ursprungliga sammanlagt 57 000 000 aktierna. Rätten att överlåta aktier syftar till att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001 och Aktiesparplan 2003. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.


Då överlåtelsen av egna aktier kommer att göras i syfte att täcka vissa utgifter som redogjorts för ovan, kommer överlåtelsen inte att påverka likviditeten eller bolagets ställning i övrigt. Antalet utestående aktier skulle öka med motsvarande 0,35 procent av det totala antalet utestående aktier per den 31 december 2003. Ericsson innehar per den 6 april 2004 304 069 803 egna aktier.