Ericsson redovisar stabil utveckling

Andra kvartalet i sammandrag
 • Fakturering SEK 32,6 (27,6) miljarder, sexmånadersperioden SEK 60,7 (53,5) miljarder
 • Bruttomarginal 47,8% (35,1%) 1)
 • Rörelsemarginal 22,8% (0,8%) 2) exklusive positiv rörelsefrämmande post på SEK 0,3 miljarder
 • Resultat efter finansnetto SEK 7,8 (0,2) 2) miljarder
 • Nettoresultat SEK 5,3 (-2,7) miljarder, sexmånadersperioden SEK 8,3 (-7,0) miljarder
 • Vinst per aktie SEK 0,33 (-0,17), sexmånadersperioden SEK 0,52 (-0,44)
 • Press release
  jul 21, 2004 05:30 (GMT +00:00)


  1) Justerat för omstruktureringskostnader i andra kvartalet 2003 SEK 1,1 miljarder.
  2) Justerat för omstruktureringskostnader i första kvartalet 2003, netto, SEK 3,8 miljarder.
  3) Inklusive positiv rörelsefrämmande post på SEK 0,3 miljarder.


  Orderingången på SEK 33,1 (28,3) ökade 17% jämfört med samma period föregående år och var oförändrad jämfört med första kvartalet. Nettofaktureringen uppgick till SEK 32,6 (27,6) miljarder, en ökning med 18% jämfört med samma period föregående år och 16% jämfört med första kvartalet. Ökningen är en följd av utbyggnaden av 3G, fortsatt kapacitetsutbyggnad inom GSM samt uppgraderingar till EDGE. Valutakurseffekter påverkade faktureringen negativt med 6% jämfört med samma period föregående år.


  Bruttomarginalen ökade till 47,8% (35,1%) jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen till följd av fortsatt fokus på intern effektivitet, högre volymer och en gynnsam produktsammansättning. Det tidigare aviserade målet om en årstakt i rörelseomkostnaderna på SEK 33 miljarder uppnåddes vid utgången av kvartalet, vilket är ett kvartal tidigare än beräknat. 


  Resultat efter finansiella poster var SEK 7,8 (0,2) miljarder jämfört med SEK 4,3 miljarder under första kvartalet inklusive en positiv rörelsefrämmande post på SEK 0,3 miljarder. Valutakurseffekter, netto, jämfört med kurserna för ett år sedan, påverkade rörelseresultatet negativt med SEK -0,7 miljarder under kvartalet.


  Kassaflödet före finansieringsaktiviteter uppgick till SEK 4,3 (5,1) miljarder. Arbetande kapital var nästintill oförändrat trots försäljningsökningen tack vare fortsatt fokus på förbättrade arbetsflöden.  Den finansiella ställningen stärktes följdaktligen och nettot av finansiella tillgångar och skulder, det vill säga netto likvida medel, uppgick till SEK 31,7 miljarder.


  KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
  "Industrin visar framtidstro igen. 3G-utbyggnaden, kapacitetsutbyggnaden inom GSM liksom EDGE-uppgraderingar skapar möjligheter för oss", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Tack vare vårt teknikledarskap, vår stora installerade bas samt vår särskilt starka position på tillväxtmarknader har vi tagit såväl nya som utökade kontrakt över hela världen. Vårt konkurrenskraftiga tjänsteutbud uppskattas av operatörerna och vi har tagit åtta nya kontrakt inom drifts- och hostingtjänster.


  Vi visar en hälsosam utveckling inom alla teknikområden. Våra anställdas engagemang för att förbättra den interna effektiviteten har gett goda resultat. Tillsammans med faktureringsökningen, som var bättre än väntat, ger detta en god vinstutveckling. Det är vår fortsatta ambition att leverera industrins bästa marginaler. Vi har nu nått en punkt där fokuserade investeringar inom forskning och utveckling samt kundstöd ytterligare kan stärka vår ledande position och förmåga att driva lönsam tillväxt.


  Takten i utbyggnaden av 3G-nät accelererar genom det ökande antalet tillgängliga telefoner. Efter erfarenheterna från introduktionsfasen av WCDMA och CDMA2000 sätts nu fokus på rikare konsumentupplevelser och utökad nätkapacitet. Vi drar fördel av vårt ledarskap inom 3G genom introduktionen av Ericsson WCDMA Evolved som har HSDPA-funktionalitet. Ericsson WCDMA Evolved är ett logiskt steg inom 3G-utvecklingen som ger verklig mobil bredbandskapacitet med hastigheter upp till 14 Mbit/s.


  Det är uppenbart att konsumenter vill använda samma tjänster oavsett om de använder det fasta eller mobila nätet. Vi hjälper våra kunder att möta konsumenternas behov genom att erbjuda helhetslösningar för sammanhängande mobila och fast nät liksom tjänster. Vår långa erfarenhet inom fast telefoni, vår ledande mobilteknik och vårt IP-kunnande är avgörande komponenter för att driva konvergensen mellan fasta och mobila nät till ett nät. Detta är nödvändigt för att kunna säkerställa enkelhet och sann nåbarhet för såväl privata som professionella användare.


  Vi kommer att fortsätta stärka vår position som den ledande infrastrukturleverantören inom telekombranschen. Grunden för detta är vår förståelse för konsumenternas behov, vårt ledarskap inom forskning och utveckling, världsklass i interna processer samt att vara våra kunders mest innovativa och snabbrörliga partner", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  MARKNADSUTSIKTER
  Tillväxtfaktorerna på såväl mogna marknader som tillväxtmarknader är fortsatt positiva. Trafiktillväxten är stabil till följd av ökad tillgänglighet på såväl nya som rikare konsumenttjänster, mer konkurrenskraftig prissättning samt ett stadigt växande antal abonnenter. Operatörerna ökar sitt fokus på affärsutveckling och aktiviteter som syftar till att öka intäkterna.


  De mogna marknaderna är primärt kapacitetsdrivna och där drivs utvecklingen av fortsatt 3G-utbyggnad, uppgradering av GSM-näten och snabb utbyggnad av bredbandsaccess. Det finns också en tydlig trend mot konvergens av fasta och mobila nät baserat på IP-teknik. Detta ger effektivitetsvinster och möjliggör också nya tjänster inom sammanhängande nät, vilket konsumenterna efterfrågar.


  På tillväxtmarknaderna ser vi en fortsatt stark utveckling både vad gäller antalet abonnenter och deras utnyttjande av mobila tjänster. Investeringar i lågkostnadslösningar för att möta täckningsbehov fortsätter att vara en stark tillväxtfaktor. Vår nya kostnadseffektiva Ericsson Expander har tagits emot positivt och har öppnat för nya affärsmöjligheter inom framför allt områden med stark tillväxt och kontrakt har tecknats i ett flertal länder. På dessa marknader finns ett ofta underskattat antal avancerade användare som kräver samma tjänster som konsumenterna på de mogna marknaderna.


  I Europa pågår 3G-lanseringarna. Vid årets slut kommer WCDMA att ha lanserats kommersiellt över hela Västeuropa. Till detta kommer att de flesta europeiska operatörer håller på att bygga ut EDGE. Det genomsnittliga antalet användarminuter är avsevärt lägre än motsvarande snitt för resten av världen. En mer attraktiv prissättning och ett ökande antal nya tjänster bör stimulera trafiktillväxten.


  Den nordamerikanska marknaden visar en hälsosam utveckling. De nordamerikanska operatörerna har tidigt uppmärksammat behovet av att möta konsumenternas behov av sammanhängande tjänster och fördelarna med 3G-tekniken liksom konvergensen mellan fasta och mobila nät. Konsolideringen bland operatörer fortsätter. Sammanslagningen av Cingular och AWS kommer att skapa en stark spelare, men den legala processen skapar en tillfällig avmattning i AWS' investeringar.


  Abonnenttillväxten i Asien och Oceanien fortsätter med Kina och Indien i täten. Indien håller på att bli världens näst största marknad mätt i antalet mobilabonnemang. I Kina pågår diskussionerna om 3G-licenserna samtidigt som efterfrågan på såväl täcknings- som kapacitetsutökningar i 2G- och 2,5G-näten är fortsatt stark. 3G rullas ut i ett antal marknader i Sydostasien tillsammans med en fortsatt efterfrågan på 2G och 2,5G.


  Under kvartalet har tio nya WCDMA nät lanserats kommersiellt och antalet uppgår nu till totalt 37 stycken. Under kvartalet ökade antalet WCDMA-abonnemang från 4,4 miljoner till knappt 7 miljoner. Antalet CDMA2000 1X-abonnemang har nu passerat 100 miljoner.


  Mobiltelefontätheten i världen är 24% med totalt 1,5 miljarder abonnemang  av vilka 1,1 miljarder inom GSM. Det totala antalet abonnemang beräknas passera två miljarder i början av år 2007 med den största delen av ökningen på tillväxtmarknaderna. År 2007 beräknas mobiltelefontätheten i världen uppgå till 30%.


  UTSIKTER
  Trafiktillväxten i världens mobiltelefonnät leder till att världsmarknaden för mobilsystem växer något eller ökar måttligt. Till denna underliggande tillväxt tillkommer en extra effekt genom att operatörer kompenserar för tidigare års återhållsamma investeringar. Denna effekt fortsätter men avtar över tiden. Alla uppskattningar refererar till år 2004 jämfört med 2003 och mäts i USD.


  I rapporten för första kvartalet 2004 sade vi att "Vår uppfattning är att världsmarknaden för mobilsystem år 2004, mätt i USD, kommer att växa något eller öka måttligt, jämfört med 2003. Det finns även ett inslag av att operatörer kompenserar för tidigare års återhållsamma investeringar."


  Vi vidhåller att den tillgängliga marknaden för professionella tjänster, också mätt i USD, förväntas fortsätta visa god tillväxt.


  Genom vårt teknikledarskap och globala närvaro är vi väl positionerade för att dra fördel av möjligheterna på marknaden.


  KONCERNENS RESULTAT


  FINANSIELL ÖVERSIKT
  Omstruktureringskostnader har exkluderats från alla jämförelsetal.
   
  Resultat
  Orderingången var SEK 33,1 (28,3) miljarder, en ökning med 17% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av en generellt sett stark utveckling i framför allt Italien, Ryssland, Sydostasien och Brasilien. Jämfört med föregående kvartal var orderingången oförändrad vilket avspeglar en fortsatt god efterfrågan i Västeuropa, Asien och Oceanien samt Latinamerika. Nordamerika utvecklades svagare jämfört med så väl samma kvartal föregående år som med första kvartalet på grund av konsolideringen bland operatörer som påverkar de kortsiktiga investeringsplanerna.


  Faktureringen uppgick till SEK 32,6 (27,6) miljarder, en ökning med 18% jämfört med samma period föregående år.  Alla regioner var starka, särskilt tillväxtmarknader som Indien, Kina och Mexiko. Valutakurseffekter påverkade försäljningen negativt med 6%. Jämfört med föregående kvartal ökade faktureringen med 16% till följd av en generellt stark efterfrågan.


  Bruttomarginalen ökade med 3,1 procentenheter jämfört med föregående kvartal till 47,8% (35,1%) till följd av fortsatt fokus på intern effektivitet, högre volymer och en gynnsam produktsammansättning.


  Rörelseomkostnaderna uppgick till SEK 9,2 (9,7) miljarder. Årstakten i rörelseomkostnader var SEK 34 (42) miljarder, en minskning från SEK 35 miljarder i första kvartalet. Det tidigare aviserade målet om en årstakt i rörelseomkostnaderna på SEK 33 miljarder uppnåddes vid utgången av kvartalet, vilket är ett kvartal tidigare än beräknat. 


  Rörelseresultatet var SEK 7,7 (0,2) miljarder jämfört med SEK 4,5 miljarder föregående kvartal inklusive en positiv rörelsefrämmande post på SEK 0,3 miljarder till följd av dotterbolagsavveckling. Rörelsemarginalen var 23,7% (0,8%). Resultat efter finansiella poster var SEK 7,8 (0,2) miljarder jämfört med SEK 4,3 miljarder i första kvartalet.


  Nettoeffekten på rörelseresultatet av valutakursförändringar var SEK -0,7 miljarder under kvartalet jämfört med kurserna för ett år sedan. Rensat för effekterna av valutasäkringar skulle denna effekt varit SEK -0,5 miljarder.


  Nettoresultatet var SEK 5,3 (-2,7) miljarder för kvartalet.


  Vinst per aktie uppgick till SEK 0,33 (-0,17).


  Vid utgången av kvartalet uppgick antalet anställda till 50 700 (57 600) av vilka 22 400 (27 700) i Sverige.


  Balansräkning och finansiering
  Uppgifter inom parentes avser utgången av 2003.


  Den finansiella ställningen var fortsatt stark med ett netto av finansiella tillgångar och skulder, det vill säga netto likvida medel, på SEK 31,7 (27,0) miljarder jämfört med SEK 26,8 miljarder vid utgången av första kvartalet 2004. Jämfört med föregående kvartal ökade likvida tillgångar med SEK 3,6 miljarder till SEK 78,0 (73,2) miljarder.


  Genomsnittlig kredittid för kundfordringar var 88 (79) dagar, en förbättring med 14 dagar jämfört med föregående kvartal främst till följd av lägre antal kreditdagar. Lager, inklusive pågående arbete, ökade med SEK 0,4 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 14,8 (11,0) miljarder till följd av ökad affärsaktivitet. Lageromsättningshastigheten var 5,1 (6,1), en ökning från 4,9 i första kvartalet.


  Riskexponering för kundfinansiering, brutto, minskade med SEK 1,8 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 9,4 (12,3) miljarder. Kundfinansieringsfordringar, netto, i balansräkningen, minskade jämfört med föregående kvartal med SEK 0,9 miljarder till SEK 3,0 (4,0) miljarder.


  Soliditeten var 37,5% (34,4%) jämfört med 35,0% vid utgången av föregående kvartal.


  Kassaflöde
  Operativt kassaflöde var fortsatt starkt och uppgick till SEK 6,5 (5,7) miljarder. Kassaflödet före finansieringsaktiviteter var SEK 4,3 (5,1) miljarder. Effekten på kassaflödet av investeringar var SEK -2,2 (-0,6) miljarder netto. Kassaflödet påverkas av en ökning i posten pågående arbete till följd av ökad affärsaktivitet.


  Den 26 april aviserade Ericsson sin avsikt att lägga ett kontantbud på de 28,44% av aktierna i sitt italienska dotterbolag Ericsson S.p.A. som Ericsson då inte ägde. Erbjudandet har påverkat kassaflödet med SEK 1,3 miljarder i kvartalet. Ericsson innehar nu 88,32% av aktierna. Ericsson avser fortsätta processen att avlista Ericsson S.p.A. från Milanobörsen, även om det formella beslutet ännu ej fattats. Avlistningen sker genom en fusion mellan Ericsson S.p.A. och ett helägt onoterat italienskt bolag eftersom villkoren för en automatisk avlistning genom det publika budet inte uppfyllts.


  Betalningsberedskapen ökade med SEK 4,7 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 83,1 (68,8) miljarder huvudsakligen till följd av förbättrat resultat.


  Den totala effekten av omstruktureringskostnadernas påverkan på kassaflödet under 2004 uppskattas till SEK 5,0 miljarder. Av detta har SEK 1,5 miljarder betalats ut under andra kvartalet.


  RESULTAT PER SEGMENT


  SYSTEM


  1) Justerat för omstruktureringskostnader i andra kvartalet 2003, netto, SEK 1,8 miljarder.


  Orderingången för System ökade med 18% till SEK 31,2 (26,3) miljarder jämfört med samma period föregående år. Orderingången var oförändrad jämfört med föregående kvartal. Faktureringen för System ökade jämfört med såväl samma period föregående år som första kvartalet med 20% respektive 16%. 


  Orderingången för Mobilnät ökade med 27% jämfört med samma period föregående år till SEK 25,5 (20,0) och växte svagt jämfört med föregående kvartal. Försäljningen av WCDMA-utrustning och relaterade installationstjänster, som andel av total fakturering inom Mobilnät var fortsatt stabil på 12% och av faktureringen svarade WCDMA/EDGE-relaterade radioaccessprodukter för 30%.


  Utvecklingen för Professionella tjänster var fortsatt positiv under kvartalet med flera nyckelkontrakt, särskilt inom hostingtjänster. Professionella tjänster utgör 16% av den totala försäljningen inom System.
   
  ÖVRIGA VERKSAMHETER
   


  1) Justerat för omstruktureringskostnader i andra kvartalet 2003 med SEK 1,1 miljarder.


  Orderingång, fakturering och rörelseresultat ökade jämfört med såväl samma period föregående år som föregående kvartal, huvudsakligen på grund av Ericsson Mobile Platforms.
   
  SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS
  Sony Ericsson Mobile Communications (Sony Ericsson) redovisade vinst för fjärde kvartalet i följd. Faktureringen ökade med 34% jämfört med samma period föregående år med bibehållen jämn lönsamhet. Ericssons andel av Sony Ericssons resultat efter finansiella poster var SEK 0,5 miljarder jämfört med 0,5 miljarder föregående kvartal.


  Antalet levererade enheter uppgick till 10,4 miljoner i kvartalet, en ökning med 55% jämfört med samma period föregående år. Ökningen avspeglar en fortsatt stark efterfrågan på bolagets väldesignade bild- och multimediatelefoner. Genomsnittligt försäljningspris minskade som väntat jämfört med föregående kvartal på grund av en ökad andel GSM-telefoner i produktsammansättningen.


  Bolaget behöll styrkan i en allt mer konkurrensutsatt marknad och har etablerat en solid grund för uthållig tillväxt. Sony Ericsson reviderar sin utsikt för den globala mobiltelefonmarknaden 2004 till 600 miljoner enheter jämfört med en tidigare uppskattning på över 550 miljoner.
   
  Transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications
   
  Den 30 juni aviserade Sony Ericsson att de ökat sitt innehav i den kinesiska produktionsenheten Beijing Ericsson Putian Mobile Communications Co. Ltd. till 51%. Namnet på produktionsenheten har ändrats till Beijing SE Putian Mobile Communications Co. Ltd. (BMC). Sony Ericsson har därmed övertagit majoritetsägandet i BMC från Ericsson. BMC's verksamhet har konsoliderats i Sony Ericsson under andra kvartalet vilket har haft en positiv effekt på bolagets resultat.


  INFORMATION OM MODERBOLAGET
  Faktureringen för sexmånadersperioden uppgick till SEK 0,9 (0,9) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 4,5 (3,1) miljarder. Omstruktureringskostnader har exkluderats från 2003 års resultat efter finansiella poster.


  Större förändringar i bolagets finansiella ställning för sexmånadersperioden inkluderar minskade kort- och långfristiga kommersiella och finansiella fordringar på dotterbolag med SEK 12,7 miljarder. Kort- och långfristiga interna lån minskade med SEK 15,6 miljarder. Vid utgången av kvartalet uppgick kassa och kortfristiga placeringar till SEK 73,3 (68,4) miljarder.


  I enlighet med villkoren i Ericssons Aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades under andra kvartalet 1 176 180 egna aktier till Ericssons anställda. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 juni 2004 till 302 891 773 B-aktier.


  ÖVRIG INFORMATION
  En extra bolagsstämma i Telefonaktiebolaget LM Ericsson kommer att hållas i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3 i Stockholm, tisdagen den 31 augusti 2004, kl 17.30. Den extra bolagsstämman kommer att ta ställning till förslaget om att ändra röstvärdesskillnaden mellan A- och B-aktierna, införande av omvandlingsförbehåll genom en ändring av bolagsordningen samt utgivande av omvandlingsrätter till innehavare av A-aktier. Stämman kommer även att ta ställning till herr Einar Hellboms förslag till beslut om avskaffande av A-aktier. Kallelsen finns på www.ericsson.com/se/


  Stockholm den 21 juli 2004


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef


  Datum för nästa rapport: 22 oktober 2004
   
  Granskningsrapport
  Vi har översiktligt granskat bokslutskommunikén för sexmånadersperioden för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) per den 30 juni 2004. Vår översiktliga granskning har skett enligt den rekommendation som FAR utfärdat.


  En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna delårsrapport och således avger vi inget revisionsutlåtande.


  Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt årsredovisningslagen.


  Stockholm den 21 juli 2004


  En ordlista för tekniska termer finns i årsredovisningen och på: www.ericsson.com/about


  För den fullständiga rapporten ber vi att få hänvisa till:


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA


  Henry Sténson, informationsdirektör
  Telefon: 08 719 4044


   
  Investerare:


  Gary Pinkham, chef, investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00, E-post: investor.relations@ericsson.com


  Lotta Lundin, investerarrelationer
  Telefon: 08 719 6553, E-post: investor.relations@ericsson.com


  Glenn Sapadin, investerarrelationer
  Telefon: +1 212 843 8435, E-post: investor.relations@ericsson.com


  Media:


  Pia Gideon, informationschef
  Telefon: 08 719 28 64, 070 519 89 03, E-post: press.relations@ericsson.com


  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72, E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe, biträdande presschef
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73, E-post: press.relations@ericsson.com


  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00
  www.ericsson.com


  FINANSIELLA RAPPORTER OCH ÖVRIG INFORMATION
   
  Finansiella rapporter                   Sida


   
   
  Övrig information
  Hela rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från bifogad länk.
  RELATED FILES