Ericsson rapporterar fortsatt stabil finansiell utveckling

 • Fakturering SEK 36,2 (31,8) miljarder i kvartalet, SEK 106,2 (92,5) miljarder jan-sept
 • Nettoresultat SEK 5,3 (4,3) miljarder i kvartalet, SEK 15,8 (11,9) miljarder jan-sept 1)
 • Vinst per aktie SEK 0,34 (0,27) i kvartalet, SEK 1,00 (0,75) jan-sept 1)
 • Fler än två miljarder mobiltelefonabonnenter i världen - möjligt nå tre miljarder inom fem år
 • Press release
  okt 21, 2005 05:29 (GMT +00:00)
  KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


  "Marknaden fortsätter att visa god utveckling med tillväxt inom mobil röst och data, bredband samt i tillväxtmarknader generellt", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Två miljarder rapporterade mobiltelefonabonnenter passerades under kvartalet och vi borde kunna räkna med tre miljarder inom fem år. Samtidigt ökar användandet av mobiltelefoni drivet av ökad tariffkonkurrens och nya tjänster.


  Vi forsätter att växa snabbare än marknaden. Vår förmåga att ständigt driva operational excellence bekräftas av ännu ett kvartal med en stark utveckling. Även det här kvartalet har vi vunnit ett antal strategiska kontrakt tack vare vår ledande produktportfölj inom till exempel HSDPA, mobil och fast softswitch samt IMS. Den starka tillväxten inom tjänster, särskilt inom managed services, bekräftar såväl kundernas stora intresse som vår ledande ställning inom detta område.


  Ett allt viktigare område för operatörerna är IP-tekniken som möjliggör konvergerade tjänster och nya applikationer. Vi är fast beslutna att säkerställa en ledande position även inom detta område och fokuserar därför våra FoU-satsningar i enlighet med detta. Som ett resultat av utvecklingen inom IP-området ser vi ett förnyat intresse för utveckling av och investeringar i de fasta näten", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  FINANSIELL ÖVERSIKT
   
  2004 års resultat är justerat i enlighet med IFRS, se www.ericsson.com/investors/doc/ifrs_statement_se.pdf. IAS 39 implementerades 1 januari 2005 avseende finansiella instrument.


  Resultat och kassaflöde


  1) Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintresse.


  Faktureringen ökade med 14% jämfört med samma kvartal föregående år och minskade med 6% jämfört med föregående kvartal. Faktureringen i andra kvartalet inkluderade utrustning värd nära två miljarder kronor som ursprungligen var beräknad att inkomma under tredje kvartalet.


  Jämfört med kurserna för ett år sedan har i princip inga materiella valutakurseffekter uppstått under kvartalet. För niomånadersperioden påverkade valutakurseffekter faktureringen negativt med 2%.


  Bruttomarginalen var 45,2% i kvartalet. Bruttomarginalen minskade något jämfört med föregående kvartal vilket är en effekt av det snabbt växande tjänsteområdet och en hög andel installation av nätutrustning. Rörelsemarginalen var 21,6%, oförändrad jämfört med föregående kvartal.


  Nettoeffekten på rörelseresultatet av valutakursförändringar var SEK -0,6 miljarder under kvartalet jämfört med kurserna för ett år sedan.


  Finansnettot uppgick till SEK 0,2 miljarder under kvartalet.


  Kassaflöde före finansiella investeringsaktiviteter var SEK -1,1 miljarder i tredje kvartalet. Rapporterat kassaflöde och sysselsatt kapital har påverkats negativt med cirka SEK 2,0 miljarder på grund av valutakurseffekter. Dessutom har kundfordringar och pågående arbete ökat till följd av en höjd affärsaktivitet, ökad andel större projekt samt en normal säsongsmässig förberedelse inför fjärde kvartalets fakturering.


  Balansräkning och andra nyckeltal
  Soliditeten är 49,2% och ökade med 5,4 procentenheter under niomånadersperioden. Nettot av finansiella tillgångar och skulder minskade med SEK 1,1 miljarder under kvartalet till SEK 41,3 (42,4) miljarder, huvudsakligen till följd av en ökad affärsaktivitet.


  Genomsnittlig kredittid för kundfordringar ökade med tolv dagar till 102 dagar jämfört med andra kvartalet till följd av en högre andel fakturering på marknader med längre betalningsvillkor. Lager, inklusive pågående arbete, ökade under kvartalet med SEK 0,5 miljarder till SEK 19,8 (19,3) miljarder.


  Nettoförändringen av uppskjutna skattefordringar uppgick till SEK -2,0 miljarder under kvartalet. Balansen minskade från SEK 20,8 miljarder vid slutet av 2004 till SEK 16,9 miljarder.


  Den totala effekten på kassaflödet av omstruktureringsåtgärder uppgick till SEK -0,2 miljarder under kvartalet. Cirka SEK 2,1 miljarder av reserveringar för omstruktureringskostnader återstår att utnyttjas under 2005 eller senare.


  MARKNADS- OCH AFFÄRSUTVECKLING I SAMMANDRAG


  Ökningen av såväl antalet abonnenter som uttnyttjandet av mobiltelefoni fortsätter, vilket stimulerar till en stabil långsiktig industritillväxt. Tillväxtmarknaderna svarar för merparten av denna ökning där till exempel antalet GSM-abonnenter i Afrika passerat 100 miljoner.


  På mer mogna marknader drivs tillväxten huvudsakligen av nya och mer innehållsrika tjänster. Mobil och fast bredbandsaccess växer snabbt. Uppgraderingarna till bredbandsaccess kommer att leda till en ökad röst- och datatrafik, vilket driver en ökad efterfrågan på transmissionskapacitet.


  En intensifierad tariffkonkurrens mellan operatörerna medför också en ökad användning. Denna utveckling har redan ägt rum i USA och har nu inletts även i Västeuropa. Till följd av sänkta tariffer och ökad trafik, så ökar branschens fokus på operativ effektivitet och affärsmodeller.


  Utbyggnaden av WCDMA fortsätter på marknader över hela världen samtidigt som vi ser ett starkt stigande intresse för HSDPA. Med HSDPA kommer operatörer att kunna erbjuda sina kunder ett större tjänsteutbud med nedladdning av musik och video, TV och företagstjänster.


  Så kallad triple play, där telefoni, Internet och etersänd media levereras i samma infrastruktur, fortsätter att vara i fokus både för mobil- och fastnätsoperatörer. Konvergens skapar möjligheter att erbjuda sådana tjänster i såväl fasta nät som mobilnät. Nyligen annonserade vi att Ericsson, tillsammans med Rogers Communications Inc. i Kanada, kommer att göra försök med en konvergerad IMS-plattform och triple play, vilket bekräftar det ökade intresset för konvergens.


  I takt med konsumenternas ändrade behov och en ökad konkurrens ökar operatörernas fokus på tjänsteerbjudanden. Vårt serviceerbjudande är en nyckelkomponent i att hjälpa operatörerna med att minska sina kostnader och att kunna erbjuda mer innehållsrika tjänster.


  Regional översikt


  I Västeuropa var faktureringen i det närmaste oförändrad jämfört med tredje kvartalet föregående år. Italien och Spanien utvecklades starkt under kvartalet. I Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökade faktureringen med 8% jämfört med tredje kvartalet föregående år. Marknader i Afrika visade också en god utveckling med stark fakturering i Sydafrika.


  Faktureringen i Asien och Oceanien ökade med 20% jämfört med tredje kvartalet föregående år. Australien, Indien, Indonesien och Japan visade en särskilt stark utveckling. Faktureringen i Kina minskade under kvartalet. Abonnenttillväxten och trafikökningen fortsätter på höga nivåer samtidigt som operatörerna förbereder sig för 3G.


  Faktureringen i Nordamerika visar en stark återhämtning och ökade med 35% jämfört med tredje kvartalet föregående år. Operatörerna fortsätter att konkurrera med såväl kvalitet som tjänsteutbud på alla områden. I den här konkurrensen möts såväl traditionella fastnätsoperatörer som mobiloperatörer och kabel-TV-bolag, vilket sammantaget stimulerar till ytterligare investeringar.


  Latinamerika visade en positiv utveckling och faktureringen ökade med 40% jämfört med tredje kvartalet föregående år på grund av en fortsatt stark GSM-försäljning. Brasilien och Mexiko bidrog särskilt till den starka faktureringsökningen.


  Abonnenttillväxt


  Under tredje kvartalet har tolv nya WCDMA-nät lanserats kommersiellt och antalet uppgår nu till totalt cirka 80 stycken. Vi är leverantör till 44 av dessa nät. Under kvartalet ökade antalet WCDMA-abonnemang med cirka sex miljoner till mer än 34 miljoner och har ökat med drygt 18 miljoner under årets första nio månader.


  Nettoökningen av antalet mobilabonnenter översteg 100 miljoner under tredje kvartalet. Vid kvartalets slut var mobiltelefontätheten i världen 32% med fler än två miljarder abonnemang, av vilka nära 1,6 miljarder inom GSM. Den starka ökningen av antalet mobilabonnemang fortsätter och förväntas överstiga tre miljarder inom fem år.


  UTSIKTER


  Alla uppskattningar mäts i USD och refererar till marknadstillväxt jämfört med föregående år.
   
  Trafiktillväxten i världens mobilnät förväntas fortsätta till följd av såväl nya tjänster som nya abonnenter. För år 2005 står vi fast vid vår bedömning att världsmarknaden för mobilsystem kommer att växa måttligt jämfört med 2004, mätt i USD.


  Vi vidhåller att den tillgängliga marknaden för professionella tjänster kommer att visa god tillväxt.


  För år 2006 bedömer vi att världsmarknaden för mobilsystem kommer att växa måttligt jämfört med 2005, mätt i USD.


  Vi bedömer också att den tillgängliga marknaden för professionella tjänster kommer att visa god tillväxt.


  Genom vårt tekniska ledarskap och globala närvaro är vi väl positionerade för att dra fördel av möjligheterna på marknaden.


  RESULTAT PER SEGMENT


  2004 års resultat är justerat i enlighet med IFRS, se www.ericsson.com/investors/doc/ifrs_statement_se.pdf. IAS 39 implementerades 1 januari 2005 avseende finansiella instrument.


  System
  Faktureringen inom mobilnät ökade med 13% jämfört med samma kvartal föregående år. Justerat för valutakurseffekter ökade faktureringen med 16% för niomånadersperioden. Den lägre rörelsemarginalen jämfört med föregående kvartal är en effekt av lägre fakturering och en hög andel installation av nätutrustning.


  I den gradvisa utvecklingen från GSM till WCDMA bygger de flesta kunder nätverk som kombinerar GSM och WCDMA. Av faktureringen inom radioaccess var 53% WCDMA/EDGE-relaterat. Den starka abonnenttillväxten fortsätter och är positiv för faktureringen inom mobilnät.


  Faktureringen för affärsenheten Global Services (det vill säga installation av nätutrustning och professionella tjänster) ökade med nära 30% jämfört med samma kvartal föregående år. Faktureringen inom professionella tjänster utvecklades starkt under kvartalet och växte med 25% jämfört med samma kvartal föregående år. Som ett resultat av denna tillväxt har antalet anställda inom tjänsteområdet ökat med 800 under kvartalet.


  Övriga verksamheter
  Faktureringen inom Övriga verksamheter minskade med 12% jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen till följd av en minskad efterfrågan på försvarssystem och inom Ericsson Power Modules. Ericsson Mobile Platforms fortsätter att visa en särskilt stark utveckling. Kabelverksamheten visade god utveckling som ett resultat av en ökad utrullning av fiberoptiska bredbandsnät.


  SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS


  Information om transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications finns i tabellverket  under Finansiella rapporter och övrig information.
   
  Sony Ericsson Mobile Communications (Sony Ericsson) rapporterade en volymökning med 29% jämfört med samma period föregående år och med 17% jämfört med föregående kvartal. Detta avspeglar en stabil tillväxt och ökning av marknadsandelar. De ökade investeringarna i produktutveckling och marknadsföring har nu börjat ge positiva effekter. Faktureringen ökade med 22% jämfört med samma period föregående år. Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 0,7 miljarder för tredje kvartalet. Samriskbolaget rapporterar nu positiv ackumulerad vinst för första gången, vilket är en betydande milstolpe.


  INFORMATION OM MODERBOLAGET


  Faktureringen för niomånadersperioden uppgick till SEK 0,9 (1,2) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 6,6 (7,6) miljarder.


  Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för niomånadersperioden inkluderar ökade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag med SEK 4,0 miljarder och en minskning av andra kortfristiga fordringar med SEK 4,7 miljarder. Kort- och långfristiga skulder till dotterbolag minskade med SEK 10,2 miljarder. Vid utgången av kvartalet uppgick kassa och kortfristiga placeringar till SEK 65,7 (71,9) miljarder.


  I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades under tredje kvartalet 17 724 805 egna aktier till Ericssons anställda. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 september 2005 till 275 267 862 B-aktier.


  Stockholm den 21 oktober 2005


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef


  Datum för nästa rapport: 31 januari 2006


  Granskningsrapport


  Vi har översiktligt granskat bokslutskommunikén för tredje kvartalet för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) per den 30 september 2005. Vår översiktliga granskning har skett enligt den rekommendation som FAR utfärdat.


  En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna delårsrapport och således avger vi inget revisionsutlåtande.


  Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt årsredovisningslagen och IAS 34.


  Stockholm den 21 oktober 2005


  PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER


  För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till:


  I anslutning till att kvartalsrapporten publiceras inbjuder Ericsson till en presskonferens för media, investerare och analytiker torsdagen den 21 oktober kl 9.00 på huvudkontoret på Torshamnsgatan 23, Stockholm.


  Ericssons telefonkonferens för analytiker och media börjar kl 15.00.


  Press- och telefonkonferenserna kan följas via Internet på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors, där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

  Henry Sténson, informationsdirektör


  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00
  E-post: investor.relations@ericsson.com


  Susanne Andersson, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 4631


  Glenn Sapadin, Investerarrelationer Nordamerika
  Telefon: +1 212 843 8435
  E-post: investor.relations@ericsson.com
   
  Media:
  Pia Gideon, informationschef
  Telefon: 08 719 28 64, 070 519 89 03
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73
  E-post: press.relations@ericsson.com
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00


  Hela rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från nedanstående länk
  RELATED FILES