Överlåtelse av aktier i Ericsson i samband med incitamentsprogram för anställda

Ericssons styrelse föreslår den ordinarie bolagsstämman att, i enlighet med tidigare fattade beslut, bolaget ska ha rätt att överlåta egna aktier för att täcka vissa utgifter som uppstår i samband med bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003 och Långsiktig incitamentsplan 2004.
Press release
feb 10, 2005 10:01 (GMT +00:00)
Den ordinarie bolagsstämman 2001 fattade beslut om överlåtelse av egna aktier i samband med införande av ett Globalt Aktieincitamentsprogram. Beslutet innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 31 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med programmet.


Den ordinarie bolagsstämman 2003 beslöt om överlåtelse av egna aktier i samband med Aktiesparplan 2003. Detta beslut innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 26 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med programmet.


Den ordinarie bolagsstämman 2004 beslöt om överlåtelse av egna aktier i samband med Långsiktig incitamentsplan 2004. Beslutet innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 4 900 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med planen.


Beslut om rätt att överlåta aktier i samband med Globalt Aktieincitamentsprogram har därefter upprepats vid de ordinarie bolagsstämmorna 2002, 2003 och 2004, samt, vad gäller Aktiesparplan 2003 vid ordinarie bolagsstämma 2004.


Till och med den 9 februari 2005 hade, i enlighet med ovan nämnda beslut, sammanlagt  1 854 335 aktier av serie B överlåtits.


Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att Ericsson ska äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2006, överlåta högst 60 045 665 aktier av serie B i bolaget, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 6 april 2005 kvarstår av de ursprungliga sammanlagt 61 900 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003 och Långsiktig incitamentsplan 2004. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.


Då överlåtelsen av egna aktier kommer att göras i syfte att täcka vissa utgifter, som redogjorts för ovan, kommer överlåtelsen inte att påverka likviditeten och bolagets ställning i övrigt. Antalet utestående aktier skulle öka med motsvarande 0,38 procent av det totala antalet utestående aktier per den 31 december 2004. Per den 31 december 2004 hade Ericsson 299 715 117 egna aktier.


Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas på Ericssons webbsida, www.ericsson.com, senast från och med den 23 mars 2005.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:


Media
Peter Olofsson, Pressavdelningen
Communications
Tel: +46 8 719 18 80; +46 8 719 6992


Investerare
Lotta Lundin, Investerarrelationer
Communications
Tel: +46 8 719 0000