Ericssons nomineringskommitté föreslår val av Ulf J. Johansson till Ericsson styrelse

Nomineringskommittén föreslår att Ulf J. Johansson skall väljas till ny ledamot av Styrelsen samt föreslår omval av styrelseledamöterna Sir Peter L. Bonfield, Sverker Martin-Löf, Nancy McKinstry, Arne Mårtensson, Eckhard Pfeiffer, Carl-Henric Svanberg, Michael Treschow och Marcus Wallenberg. Lena Torell har undanbett sig omval.
Press release
mar 02, 2005 07:46 (GMT +00:00)
Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till nio och att inga styrelsesuppleanter utses.


Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvodet till ledamöter ej anställda av bolaget skall uppgå till sammanlagt SEK 8 800 000.


Till nomineringskommittén föreslås följande fem: Bengt Belfrage, Nordea fonder, Christer Elmehagen, AMF Pension, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse, Pensionskassa och Personalstiftelse, Björn Svedberg, Investor, och Michael Treschow till ledamöter av nomineringskommittén fram till dess ordinarie bolagsstämma 2006 är avslutad. Kommittén föreslår att inget arvode utgår till dess ledamöter.


Styrelsen föreslår en utdelning för år 2004 av SEK 0,25 per aktie samt måndagen den 11 april 2005 som avstämningsdag för utdelning.


Styrelsen förslår också att det skall inrättas en Långsiktig Incitamentsplan för 2005 samt att egna aktier skall överlåtas i enlighet med stämmans beslut om denna plan.


Styrelsen förslår även överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Globalt Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003 samt Långsiktig Incitamentsplan 2004.


Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga från och med den 23 mars 2005. Förslagen kommer genom bolagets försorg kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det. Förslagen hålls vidare tillgängliga på bolagets hemsida www.ericsson.com/investors från och med ovan nämnda datum.


Kallelse till bolagsstämma och dagordning kommer att publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Post och Inrikes Tidningar och Financial Times den 3 mars 2005 samt på www.ericsson.com/investors.


Kallelsen till bolagsstämman i sin helhet återfinns nedan.
 
Ericsson is shaping the future of Mobile and Broadband Internet communications through its continuous technology leadership. Providing innovative solutions in more than 140 countries, Ericsson is helping to create the most powerful communication companies in the world.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA


Media
Peter Olofsson, Pressavdelningen
Group Function Communications
Phone: 08-719 18 80, 08-719 69 92


Investerare
Helene Rickeby, Investerarrelationer
Group Function Communications
Phone: 08-719 00 00


__________


AKTIEÄGARNA I TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ)


kallas till ordinarie bolagsstämma i Globen, entré Annexet, Globentorget, Stockholm, onsdagen den 6 april 2005, kl 15:00.


Rätt att deltaga
Endast de aktieägare, som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB söndagen den 27 mars 2005, har rätt att efter anmälan deltaga i bolagsstämman. Eftersom nämnda dag är helgdag, måste aktieägare vara registrerad hos VPC AB torsdagen den 24 mars 2005 för att bli införd i aktieboken söndagen den 27 mars 2005. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt införas i aktieboken för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 24 mars 2005. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.


Anmälan mm
Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, ska senast torsdagen den 31 mars 2005 kl 16:00, anmäla detta till bolaget via Ericssons hemsida www.ericsson.com/investors eller per telefon 08/775 0199 eller per telefax 08/775 8018. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan kl 10:00 och kl 16:00. Anmälan kan också göras skriftligen inom föreskriven tid till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Group Function Legal Affairs, Box 47021, 100 74 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den ordinarie bolagsstämman 2005. Simultantolkning till engelska på bolagsstämman kan erbjudas om det begärs samtidigt som anmälan görs till bolagsstämman.


Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte var äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 5 april 2005.


Dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman.


2. Upprättande och godkännande av röstlängd.


3. Godkännande av dagordning.


4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.


5. Val av två personer att justera stämmans protokoll.


6.
a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
b) Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens kommittéer.
c) VDs tal och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
d) Redogörelse för revisionsarbetet under 2004.


7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; samt
c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.


8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.


9. Fastställande av arvode till styrelsen.


10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.


11. Fastställande av arvode till revisorerna.


12. Val av ledamöter till Nomineringskommittén och fastställande av kommitténs uppdrag m m.


13. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram:
a) Inrättande av en Långsiktig Incitamentsplan 2005.
b) Överlåtelse av egna aktier under Långsiktig Incitamentsplan 2005.


14. Överlåtelse av egna aktier med anledning av bolagsstämmans beslut om Globalt Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003 och Långsiktig Incitamentsplan 2004.


15. Stämmans avslutande.


Punkt 7 c) Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning av 0,25 kronor per aktie och måndagen den 11 april 2005 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas VPC AB betala utdelningen torsdagen den 14 april 2005.


Punkterna 8, 9 och 10  Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelsen, val av styrelseledamöter
Nomineringskommittén, som valdes av bolagsstämman 2004 och utgörs av Anders Nyrén, Industrivärden, ordförande i kommittén, Bengt Belfrage, Nordea Fonder, Christer Elmehagen, AMF Pension, Björn Svedberg, Investor och Michael Treschow, föreslår:


- Att antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio utan styrelsesuppleanter.


- Styrelsearvode om 8 800 000 kronor att fördelas enligt följande bland icke-anställda bolagsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 3 000 000 kronor, vice ordförandena och övriga ledamöter 600 000 kronor vardera. Kommittéledamöterna erhåller därutöver 125 000 kronor vardera per kommittéuppdrag, dock att ordföranden i revisionskommittén erhåller 350 000 kronor och de två övriga ledamöterna i revisionskommittén 250 000 kronor vardera.


- Val av Michael Treschow som styrelseordförande och Arne Mårtensson och Marcus Wallenberg som vice ordföranden samt omval av styrelseledamöterna Sir Peter L. Bonfield, Sverker Martin-Löf, Nancy McKinstry, Eckhard Pfeiffer och Carl-Henric Svanberg; Lena Torell har undanbett sig omval.


- Nyval avUlf J. Johansson.
Ulf J. Johansson är född 1945, civilingenjör i elektronik och teknologie doktor. Ulf J. Johansson är styrelseordförande i Europolitan Vodafone AB (vilket uppdrag han avser att lämna i mars 2005), AcandoFrontec AB, Zodiak Venture AB och Eurostep Group AB. Han är även styrelseledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och var tidigare styrelseordförande i Kungliga Tekniska Högskolan. Ulf J. Johansson arbetade under 1980-talet inom Ericsson, senast som vice VD för Ericsson Radio Systems AB. Han kommer under 2005 att tillträda som ordförande i Novo Nordisk Stiftelse och Novo A/S.


Punkt 11  Arvode till revisorerna
Det föreslås att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.


Punkt 12  Val av ledamöter till Nomineringskommittén och kommitténs uppdrag m m


Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman till ledamöter i Nominerings-kommittén intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2006 skall besluta om omval av Björn Svedberg, Investor, som föreslås till ordförande i kommittén, Bengt Belfrage, Nordea Fonder, Christer Elmehagen, AMF Pension, och Michael Treschow samt nyval av Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse, Pensionskassa och Personalstiftelse. Något arvode till kommitténs ledamöter har inte föreslagits.


Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman beslutar:
att det i kommitténs uppdrag skall ingå att lämna förslag till


- ordförande vid ordinarie bolagsstämma;


- ordförande, vice ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen;


- arvode till ickeanställda styrelseledamöter;


- ledamöter i Nomineringskommittén inför ordinarie bolagsstämma;


- arvodering av revisor och när revisor för bolaget skall väljas, val av revisor samt val av efterträdare i händelse av att revisors uppdrag upphör i förtid och revisor inte ersätts av revisorssuppleant; samt


- eventuellt arvode till Nomineringskommitténs ledamöter;


och att


- bolaget skall svara för skäliga kostnader rimligen förenade med utförandet av Nomineringskommitténs uppdrag; och


- i händelse av att ledamot av Nomineringskommittén avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, kvarvarnade ledamöter skall, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till Nomineringskommittén för återstående mandatperiod.


Punkt 13 a) Styrelsens förslag till beslut om inrättande av en Långsiktig incitamentsplan 2005 och b) överlåtelse av egna aktier


Bakgrund
Då Spar- och Investeringsperioderna i den pågående Aktiesparplanen 2003 (utökad med Långsiktig Incitamentsplan 2004) upphör under 2005, föreslår styrelsen att bolagsstämman 2005 fattar beslut om ett nytt program, Långsiktig Incitamentsplan 2005.


För att kunna genomföra Långsiktigt Incitamentsplan 2005 föreslår styrelsen att maximalt 39 300 000 aktier av serie B skall kunna överlåtas till anställda inom Ericssonkoncernen, och därutöver att en del av aktierna även skall kunna överlåtas på Stockholmsbörsen för täckande av bland annat sociala avgifter. Ericssons nuvarande innehav av egna aktier beräknas täcka de aktier som behövs för Långsiktig Incitamentsplan 2005.


Förslag
Punkt 13 a)  Långsiktig Incitamentsplan 2005
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om inrättande av en Långsiktig Incitamentsplan 2005 ("LTI 2005"), omfattande 39 300 000 aktier av serie B, bestående av tre delar (i) Aktiesparplan, (ii) Program för nyckelpersoner och (iii) Resultatmatchningsprogram, enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer.


Aktiesparplan
a) Anställda som deltar i Aktiesparplanen kan spara upp till 7,5 procent av bruttolönen för köp av aktier av serie B på Stockholmsbörsen eller ADR på NASDAQ under en 12-månadersperiod från det att planen implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B eller ADR vederlagsfritt.


b) Alla anställda inom Ericssonkoncernen, med undantag för vad som anges i punkt c) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparplanen.


c) Deltagande i LTI 2005, oavsett om det gäller enbart Aktiesparplanen, eller också i Programmet för nyckelpersoner eller i Resultatmatchningsprogrammet, förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Ericssons bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen skall emellertid ha rätt, men ej skyldighet, att införa en alternativ kontantplan för nyckelpersoner i sådana jurisdiktioner där tidigare nämnda förutsättningar ej uppfylls. Sådan alternativ kontantplan skall, så långt som är praktiskt möjligt, motsvara villkoren för nyckelpersoner under LTI 2005.


Program för nyckelpersoner och Resultatmatchningsprogram
d) Tre kategorier av anställda (nyckelpersoner, ledande befattningshavare, högre ledande befattningshavare) kommer, utöver ordinarie matchning med en aktie i ovan beskriven Aktiesparplan, erbjudas ytterligare matchningsaktier vederlagsfritt inom Programmet för nyckelpersoner (upp till 5 000 nyckelpersoner) respektive Resultatmatchningsprogrammet (upp till 170 ledande befattningshavare samt upp till 50 högre ledande befattningshavare).


e) Om aktierna som köpts i enlighet med Aktiesparplanen av en anställd som anges i punkt d) ovan, behålls av den anställde i tre år från investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier, utöver ordinarie matchning, enligt följande:
(i) Högst 5 000 nyckelpersoner erhåller ytterligare en matchningsaktie för varje inköpt aktie.
(ii) Högst 170 ledande befattningshavare kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till fyra matchningsaktier för varje inköpt aktie.
(iii) Högst 50 högre ledande befattningshavare kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till sex matchningsaktier för varje inköpt aktie.


f) Villkoren för ytterligare resultatmatchning för ledande befattningshavare och högre ledande befattningshavare baseras på en genomsnittlig årlig procentuell ökning av vinst per aktie(*) mellan 1 juli 2005 och 30 juni 2008, med vinst per aktie för tredje och fjärde kvartalen 2004 plus första och andra kvartalen 2005 som utgångspunkt. Maximalt antal matchningsaktier (dvs fyra aktier respektive sex aktier) kommer att tilldelas om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller över 15 procent. Ingen tilldelning av matchningsaktier kommer att ske om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller mindre än 3 procent. Matchningen av aktier vid en genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 3 and 15 procent är linjär.


g) Innan antalet resultataktier som skall matchas enligt punkt e) ovan slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om resultatmatchningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet resultataktier som skall matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt.


(*) Vinst per aktie beräknas genom att dividera Ericssonkoncernens rapporterade nettoresultat med det genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden.
__________


För att kunna genomföra LTI 2005 enligt ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier enligt följande.


Punkt 13 b)  Överlåtelse av egna aktier
a) Högst 39 300 000 aktier av serie B skall kunna överlåtas.


b) Rätt att förvärva aktier skall tillkomma sådana personer inom Ericsson-koncernen som omfattas av villkoren för LTI 2005. Vidare skall dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag skall vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av LTI 2005.


c) Rätt att erhålla aktier skall tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för LTI 2005, dvs under tiden från november 2005 till och med november 2008.


d) Anställd som omfattas av villkoren för LTI 2005 skall, under vissa förutsättningar, erhålla aktier av serie B i Ericsson vederlagsfritt.


e) Vidare skall Ericsson äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2006, överlåta högst 7 800 000 aktier av serie B av innehavet om 39 300 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för aktien.
________________


Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräknande är följande:


Överlåtelsen av egna aktier utgör en del av genomförandet av LTI 2005. Styrelsen anser det vara till fördel för Ericsson och dess aktieägare att anställda är aktieägare i Ericsson.


Grunden för beräkningen av överlåtelsepriset framgår av styrelsens förslag under tillämpliga punkter ovan.


Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTI 2005 enligt punkt 13 a) ovan, och överlåtelse av egna aktier enligt punkt 13 b) ovan skall fattas som ett "paket". Således skall Leo-lagens majoritetsregler tillämpas, innebärande att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna måste rösta för "paketet".


Punkt 14  Överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Globalt Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003 och Långsiktig Incitamentsplan 2004


Bakgrund
Den ordinarie bolagsstämman 2001 beslutade om överlåtelse av egna aktier i samband med införande av ett Globalt Aktieincitamentsprogram. Beslutet innefattade bl a rätt till överlåtelse av högst 31 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med programmet.


Den ordinarie bolagsstämman 2003 beslutade om överlåtelse av egna aktier i samband med Aktiesparplan 2003. Detta beslut innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 26 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med planen.


Den ordinarie bolagsstämman 2004 beslutade om överlåtelse av egna aktier i samband med Långsiktig Incitamentsplan 2004. Beslutet innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 4 900 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med planen.


Beslut om rätt att överlåta aktier i samband med Globalt Aktieincitamentsprogram har därefter upprepats vid de ordinarie bolagsstämmorna 2002, 2003 och 2004 samt, vad gäller Aktiesparplan 2003, vid ordinarie bolagsstämma 2004.


Till och med den 9 februari 2005 hade, i enlighet med ovan nämnda beslut, sammanlagt 1 854 335 aktier av serie B överlåtits.


Förslag
Styrelsen föreslår i anledning härav att bolagsstämman fattar beslut om att Ericsson ska äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2006, överlåta högst 60 045 665 aktier av serie B i bolaget, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 6 april 2005 kvarstår av de ursprungliga sammanlagt 61 900 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003 och Långsiktig Incitamentsplan 2004. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.


Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.
__________


Aktieägare bestående av en grupp ägare av A- och B-aktier som tillsammans representerar mer än 35 procent av det totala antalet röster i bolaget har meddelat att de avser att rösta för förslagen under punkterna 7 c) - 14 i dagordningen.
__________


Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 a)-b) och 14 hålls tillgängliga för aktieägarna från och med den 23 mars 2005. Förslagen kommer genom bolagets försorg kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det. Förslagen hålls vidare tillgängliga på bolagets hemsida www.ericsson.com/investors från och med ovan nämnda datum.
Stockholm i mars 2005
STYRELSEN