Ericssons helårsvinst före skatt SEK 33,3 miljarder

Press release
jan 31, 2006 06:29 (GMT +00:00)
 • Fakturering SEK 45,7 (39,4) miljarder i kvartalet, SEK 151,8 (132,0) miljarder jan-dec
 • Nettoresultat SEK 8,5 (5,6) miljarder i kvartalet, SEK 24,3 (17,5) miljarder jan-dec 1)
 • Vinst per aktie SEK 0,54 (0,35) i kvartalet, SEK 1,53 (1,11) jan-dec 1)


 • KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


  "Vi kan lägga ytterligare ett bra år bakom oss med ökad försäljning, högre vinst och starkare kassaflöde", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Vi fortsätter också att vinna marknadsandelar tack vare våra kunders förtroende för vår teknik och vår personal. Operational excellence har visat sig vara en konkurrensfördel och vi fortsätter sträva efter effektivitetsförbättringar i alla delar av vår verksamhet.


  Tillväxten inom tjänsteområdet och den tillit våra kunder visar till vår förmåga att ta över drift och underhåll av deras nät är inspirerande. Operatörernas fokus på att sänka sina kostnader ökar snabbt och vi kan erbjuda dem ett tydligt värde i form av besparingar. Vi har stärkt vår ledande position under året genom att ta hem flera strategiska kontrakt och vår starka position inom såväl tjänster som infrastruktur ger oss en stark tillväxtpotential.


  Den starka WCDMA/HSDPA-utvecklingen fortsätter. De högre överföringshastigheter som HSDPA erbjuder förändrar dramatiskt upplevelsen för användaren och vi förväntar oss att de flesta WCDMA-operatörer kommer att lansera HSDPA före årets slut. Hittills har vi installerat 21 nät med HSDPA i 17 länder runt om i världen, och vi leder utvecklingen av mobilt bredband.


  Konvergens och nästa generations IP-nät fortsätter att vara centrala utvecklingsområden för industrin. Uppgraderingen till fast och mobilt bredband ökar trafiken i näten världen över. Förvärvet av Marconi är ett strategiskt steg för att stärka vår position både inom det växande transmissionssegmentet och inom utvecklingen av nästa generations nät", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  FINANSIELL ÖVERSIKT
  2004 års resultat är justerat i enlighet med IFRS, se www.ericsson.com/investors/doc/ifrs_statement_se.pdf. IAS 39 implementerades 1 januari 2005 avseende finansiella instrument.


  Resultat och kassaflöde


  1) Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintresse.


  Faktureringen ökade med 26% jämfört med föregående kvartal till följd av säsongsvariationer och stark tillväxt inom tjänsteområdet. För helåret ökade faktureringen med 15% med tillväxt i alla regioner. Jämfört med fjärde kvartalet 2004 har försäljningen ökat på alla marknader utom i Västeuropa, där den minskade något. Valutakurseffekter har endast haft en marginell påverkan på faktureringen jämfört med föregående år.


  Bruttomarginalen var 44,2% i kvartalet och minskade något jämfört med föregående kvartal. Detta var en effekt av en ökad andel fakturering inom tjänsteområdet. Rörelsemarginalen ökade från 21,6% till 22,7% jämfört med föregående kvartal till följd av ökad fakturering i kombination med en lägre ökningstakt i rörelseomkostnaderna. För helåret ökade rörelseomkostnaderna med 5% samtidigt som faktureringen ökade med 15%, vilket avspeglar vårt fortsatta fokus på operational excellence.


  Nettoeffekten på rörelseresultatet av valutakursförändringar jämfört med kurserna för ett år sedan var SEK -0,2 miljarder under kvartalet och SEK -2,9 miljarder för helåret.


  Finansnettot var negativt under kvartalet, huvudsakligen till följd av stigande räntor vilka kortsiktigt har en negativ effekt på marknadsvärdet av finansiella investeringar.


  Nettoresultatet ökade med 39% för helåret och vinst per aktie ökade med 38% för helåret till följd av högre fakturering och starka marginaler med fokus på operational excellence. Utöver detta minskade skattesatsen för helåret till 27% jämfört med en uppskattad skatt på cirka 32% vilket avspeglas i fjärde kvartalets skatt. Den lägre skattesatsen var ett resultat av positiva skatteeffekter i vissa dotterbolag.


  Kassaflöde före finansiella investeringar var SEK 13,5 miljarder i fjärde kvartalet. För helåret uppgick kassaflöde före finansiella investeringar till SEK 19,6 (17,7) miljarder till följd av en stark affärsutveckling. Inklusive inbetalningen till pensionsfonden på SEK 8,3 miljarder, som skedde i början av 2005, uppgick kassaflöde före finansiella investeringar till SEK 11,3 miljarder för helåret.


  Balansräkning och andra nyckeltal  Den finansiella ställningen var fortsatt stark under året. Nettot av finansiella tillgångar och skulder ökade med SEK 10,5 miljarder till SEK 53,4 (42,9) miljarder. Soliditeten är 50,5% (43,8%), och ökade med 7 procentenheter under året.


  Genomsnittlig kredittid för kundfordringar minskade med 21 dagar till 81 dagar jämfört med tredje kvartalet. Lager, inklusive pågående arbete, minskade under kvartalet med SEK 0,6 miljarder till SEK 19,2 (14,0) miljarder. För helåret ökade lager, inklusive pågående arbete, med SEK 5,2 miljarder till följd av den högre affärsvolymen.


  Uppskjutna skattefordringar minskade med SEK 3,5 miljarder netto under året från SEK 20,8 miljarder vid slutet av 2004 till SEK 17,3 miljarder.


  Den totala effekten på kassaflödet av omstruktureringsåtgärder uppgick till SEK -1,5 miljarder för helåret 2005, varav SEK 0,3 miljarder i fjärde kvartalet.


  MARKNADS- OCH AFFÄRSUTVECKLING I SAMMANDRAG


  Industrins långsiktiga tillväxtfaktorer är fortsatt stabila. Röst- och datatrafik ökar stadigt på grund av nya abonnenter, nya och bättre tjänster samt lägre tariffer. Med ökade överföringshastigheter i mobila och fasta bredbandsnät kan konsumenternas efterfrågan på ett rikare tjänsteutbud tillfredsställas. Bredbandsutvecklingen stimulerar innehållsindustrin liksom efterfrågan på mobila tjänster såsom musik, video och mobil TV.


  WCDMA/HSDPA fortsätter vinna mark med nätutbyggnad och lanseringar i många länder. Ericssons ledande ställning inom WCDMA stärktes under året med viktiga kontrakt och utbyggnad av telenät i alla regioner. Samtidigt fortsätter vår GSM-försäljning att utvecklas väl med rekordhöga leveranser. Kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov och GSM är en hörnsten i att tillgodose detta behov. GSM har en fortsatt stark utveckling, särskilt i tillväxtmarknader. WCDMA är ett naturligt steg när GSM migrerar till 3G.


  Lägre driftskostnader är ett huvudmål för operatörer i och med att konkurrensen mellan dem ökar samtidigt som ett rikare tjänsteutbud spär på komplexiteten i deras verksamhet. Som en följd av detta växer intresset för Ericssons managed services-portfölj som erbjuder väsentligt lägre totalkostnad för drift av nät. Faktureringstillväxten inom professionella tjänster har accelererat under året, särskilt beträffande systemintegration, managed services och hosting.


  Regional översikt


  I Västeuropa ökade faktureringen med 5% för helåret, men minskade i kvartalet med 4% jämfört med samma kvartal föregående år. Konsolideringen bland operatörerna fortsätter vilket påverkar deras investeringar på kort sikt men får även till följd att de fokuserar mer på total nätkostnad. Detta leder bland annat till en ökad efterfrågan på managed services. Tariffkonkurrensen är intensiv vilket bör leda till ökad trafiktillväxt och ett behov av fortsatta investeringar i kapacitet. Efterfrågan på ett rikare tjänsteutbud leder till såväl en allt snabbare ökning av antalet 3G-abonnenter som uppgraderingar av operatörernas nät till HSDPA (High Speed Data Packet Access).


  Faktureringen i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökade med 19% för helåret och med 22% under kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2004. Utrullningen av WCDMA/HSDPA har startat i delar av regionen. Större delen av Afrika och Mellanöstern befinner sig emellertid i en tidig fas av utbyggnaden av mobilkommunikation med GSM som den allmänt använda tekniken. Konsolideringen bland operatörerna fortsätter, ledd av såväl regionala som internationella aktörer.


  Faktureringen i Asien och Oceanien ökade med 10% för helåret och i kvartalet med 8% jämfört med samma kvartal föregående år. Kinamarknaden har avmattats under förberedelserna för utrullningen av 3G och med en minskad efterfrågan på CDMA. Regionen uppvisar stora skillnader i mognad vad beträffar mobilkommunikation. Efterfrågan spänner från mycket avancerade mobila bredbandstjänster i tätbebyggda områden till bastjänster för landsbygden. Tillväxtpotentialen i antalet mobilabonnenter är enorm och merparten av världens nästa miljard mobilabonnenter förväntas komma från denna region.


  Faktureringen i Nordamerika ökade med 26% för helåret och i kvartalet med 82% jämfört med samma kvartal föregående år. Cingular är den operatör som driver marknaden och leder industriutvecklingen tack vare sin WCDMA/HSDPA-utrullning. Konkurrensen mellan operatörerna fortsätter att vara intensiv och de har fokus på kvalitet och täckning liksom på introduktioner av nya tjänster.


  Faktureringen i Latinamerika ökade med 32% för helåret och i kvartalet med 33% jämfört med samma kvartal föregående år. Aktivitetsnivån har varit hög i Latinamerika, med fortsatta utrullningar av GSM-nät och kapacitetsutbyggnader för att möta den höga abonnenttillväxten.


  Abonnenttillväxt


  Under 2005 har 35 nya WCDMA-nät lanserats kommersiellt och antalet uppgår nu till totalt 91 stycken. Vi är leverantör till 49 av dessa nät. Ökningen i antalet WCDMA-abonnemang accelererar. Under kvartalet ökade antalet med cirka 13 miljoner till mer än 47 miljoner och har nästan tredubblats under året. Vid årets början uppgick antalet WCDMA-abonnenter till 16 miljoner.


  Nettoökningen av antalet mobilabonnemang uppgick till cirka 450 miljoner under 2005. Vid årets slut var mobiltelefontätheten i världen 34% med nära 2,2 miljarder abonnemang, av vilka fler än 1,7 miljarder inom GSM. Den starka ökningen av antalet mobilabonnemang fortsätter och antalet förväntas överstiga tre miljarder före 2010. Under året tillkom cirka 50 miljoner fasta bredbandsabonnemang.


  UTSIKTER
  Alla uppskattningar mäts i USD och refererar till marknadstillväxt jämfört med föregående år.
   
  Trafiktillväxten i världens mobilnät förväntas fortsätta till följd av såväl nya tjänster som nya abonnenter. För år 2006 bedömer vi att världsmarknaden för mobilsystem kommer att växa måttligt jämfört med 2005, mätt i USD.


  Vi bedömer fortfarande också att den tillgängliga marknaden för professionella tjänster kommer att visa god tillväxt.


  Genom vårt teknikledarskap och globala närvaro är vi väl positionerade för att dra fördel av möjligheterna på marknaden.


  RESULTAT PER SEGMENT
  2004 års resultat är justerat i enlighet med IFRS, se www.ericsson.com/investors/doc/ifrs_statement_se.pdf. IAS 39 implementerades 1 januari 2005 avseende finansiella instrument.


  System


  Faktureringen inom mobilnät ökade med 15% för helåret och med 16% jämfört med samma kvartal föregående år. I den gradvisa utvecklingen från GSM till WCDMA bygger de flesta kunder nätverk som kombinerar GSM och WCDMA. Av faktureringen inom radioaccess var 47% WCDMA/EDGE-relaterat. Den starka abonnenttillväxten fortsätter och är positiv för faktureringen inom mobilnät.


  Faktureringen för affärsenheten Global Services (det vill säga installation av nätutrustning och professionella tjänster) ökade med nära 38% jämfört med samma kvartal föregående år och 29% för helåret. Faktureringen inom professionella tjänster utvecklades starkt under kvartalet och växte med 31% jämfört med samma kvartal föregående år och med 24% för helåret. Som ett resultat av denna tillväxt har antalet anställda inom tjänsteområdet ökat med 1 100 under kvartalet.


  Övriga verksamheter


  Rörelsemarginalen inom Övriga verksamheter påverkades negativt med cirka SEK 0,2 miljarder till följd av kostnader för patenttvister. Både Ericsson Mobile Platforms och Ericsson Network Technologies (Cables) visade god tillväxt, medan övriga enheter visade minskad fakturering.


  SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS
  Information om transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications finns i tabellverket  under Finansiella rapporter och övrig information.


  Sony Ericsson Mobile Communications (Sony Ericsson) rapporterade ett rekordresultat 2005. Jämfört med 2004 ökade volymerna med 21% till 51,2 miljoner enheter och faktureringen ökade med 11% till EUR 7,3 miljarder. Nettoresultatet för 2005 uppgick till EUR 356 miljoner, en ökning med EUR 40 miljoner jämfört med föregående år. Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 2,3 miljarder för helåret jämfört med SEK 2,1 miljarder år 2004.


  Fjärde kvartalet var ett rekordkvartal för Sony Ericsson avseende volymer, fakturering och resultat. Andra halvåret 2005 var särskilt starkt tack vare framgångarna med nya telefoner inom både bild- och musikkategorierna. En höjdpunkt för Sony Ericsson under året var framgången världen över med Walkmantelefonerna W800, W600, W550 och W900. Sedan den första Walkmantelefonen började säljas i större volymer i augusti har Sony Ericsson levererat tre miljoner Walkmantelefoner.


  VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER OCH TEKNIKFRAMGÅNGAR 2005


  GSM/WCDMA


  GSM-succén fortsätter, med både abonnenttillväxt och ökad täckning över hela världen och särskilt på tillväxtmarknader. GSM/WCDMA har blivit den allmänt rådande mobilstandarden som över 80% av världens abonnenter använder.


  Nya GSM-kunder och expansionskontrakt har annonserats i länder som Argentina, Bangladesh, Colombia, Costa Rica, Etiopien, Indien, Indonesien, Kina, Pakistan, Ryssland, Serbien, Turkiet, Ukraina och Vietnam. Under året annonserades också kontraktet för leveranser till T-Mobiles nya GSM-nät i Tyskland.


  Ericssons teknikledarskap bekräftades genom nya kunder och expansionskontrakt för WCDMA. Nya kontrakt annonserades med BITE Group, Cellcom, Connex, EMT, Far EasTone, Finnet, H3G i UK, Maxis, Pannon GSM, Partner, Polska Telefonica Cyfrowa, Svenska UMTS-N, TDC, Telstra, T-Mobile Ungern, T-Mobile Slovakien, General Dynamics, Vibo Telecom och Vodafone på Fidjiöarna.


  Nästa generations nät


  Vid årets slut var Ericssons HSDPA-lösning installerad i 21 nät i 17 länder. Ericsson startade året med att sätta världsrekord i nerladdning av data (HSDPA) med över 11 Mbps. Ericsson och 3 Skandinavien genomförde också höghastighetsöverföring med 1,5 Mbps i upplänken i ett WCDMA-nät i drift.


  Ericsson tecknade 18 kontrakt för IMS-system för kommersiell lansering och installerade dessutom 37 testsystem för IMS. Kontrakten är spridda över hela världen och omfattar GSM/GPRS, WCDMA, CDMA2000 och fastnätsinstallationer.


  Ericssons softswitch hanterar trafik i 60 kommersiella nät över hela världen. Under 2005 annonserade Ericsson kontrakt för softswitch i såväl mobila som fasta nät med Al Madar, AMX, BT's 21st century, Celtel, Maltacom, Mobtel, iiNet, ONI, REACH, SunCom Wireless, Telecom Egypten, TeliaSonera International Carrier, VimpelCom och Vodafone på Fidjiöarna.


  Ericssons konkurrenskraftiga IP-lösning för bredband med höga prestanda vinner mark med annonserade kontrakt i Australien, Danmark, Filippinerna Grekland, Malaysia, norra Latinamerika, Norge, Storbritannien, Sverige, Ungern och Vietnam. Ericsson har också order på två miljoner linjer avseende nästa generations IP-baserad bredbandsaccess. Detta motsvarar cirka 15% av denna snabbt växande marknad.


  Tjänster


  År 2005 var ett genombrottsår för managed services av drift och för hosting. Annonserade kontrakt inkluderar BASE, Bharti, EMT, GrameenPhone, H3G (Danmark, Norge, Sverige), H3G Italien, H3G UK, ICE, M1, Maxis, Nawras, ONI, SeaMobile, Sonaecom, Sun Cellular, Telemar/Oi, Vivo, Vodafone på Fidjiöarna och Warid Telecom. Kontrakten med H3G i Italien och Storbritannien är de största hittills i industrin och är ytterligare bevis på Ericssons ledande ställning på tjänsteområdet. Det senare kontraktet inkluderar också leveranser av utrustning.


  Större integrationsprojekt under året inkluderar den landsomfattande sammanslagningen och migrationen av Cingulars mobilnät och systemplattform för leveranser av tjänster liksom rollen som huvudintegratör av Sprints IMS-lösning som omfattar utrustning från flera leverantörer. Annonserade kontrakt för systemintegration och systemplattformar för leveranser av tjänster inkluderar Telstra i Australien och Taiwan Cellular Corporation.


  Andra affärshändelser


  Ericsson Mobile Platform (EMP) har passerat ett antal milstolpar under året: 30 WCDMA/GPRS-modeller baserade på Ericssons mobilplattform har lanserats, Ericssons teknik finns i mer än 15 miljoner av världens WCDMA-telefoner och EMP var först med att genomföra så kallad seamless handover mellan EDGE och WCDMA. Under året annonserade EMP två nya kunder, Arima och SAGEM. Tidigare annonserade kunder är Amoi, Bellwave, Flextronics, HTC, LG Electronics, Lite-On, NEC, Sharp, Sony Ericsson och TCL Mobile.


  Ericsson lanserade världens första interaktiva lösning för mobil-TV tillsammans med NRK i Norge.


  Ericssons så kallade push e-maillösning (Ericsson Mobile Organizer, EMO) valdes officiellt av Idea Cellular, MobileCom, Sun Cellular, Telemar/Oi och Wataniya Telecom.
   
  INFORMATION OM MODERBOLAGET


  Faktureringen för helåret uppgick till SEK 1,1 (2,6) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 14,0 (7,4) miljarder. Vinsten påverkades positivt med SEK 6,7 miljarder avseende avyttringar av aktier till ett dotterbolag.


  Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för helåret inkluderar ökade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag med SEK 11,3 miljarder, ökade investeringar i dotterbolag med SEK 4,2 miljarder samt en minskning av andra kortfristiga fordringar med SEK 4,5 miljarder. Vid utgången av året uppgick kassa och kortfristiga placeringar till SEK 75,0 (71,7) miljarder.


  I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades under fjärde kvartalet 7 202 621 egna aktier till Ericssons anställda. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december 2005 till 268 065 241 B-aktier.


  FÖRSLAG TILL UTDELNING


  Styrelsen kommer att föreslå stämman en utdelning av SEK 0,45 per aktie och torsdagen den 13 april 2006 som avstämningsdag för utdelning.


  ÅRSREDOVISNING


  Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för aktieägare på huvudkontoret vid Torshamnsgatan 23, Stockholm, cirka två veckor innan ordinarie bolagsstämma 2006.


  BOLAGSSTÄMMA


  Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 10 april 2006, kl 15.00, i Stockholm Globe Arena.


  FÖRVÄRV AV MARCONIS VERKSAMHETER INOM TELEKOMMUNIKATION


  Den 25 oktober 2005 annonserade Ericsson en överenskommelse med Marconi om att förvärva strategiska delar av Marconis verksamhet inom telekommunikation i ett kontantbud på SEK 16,8 miljarder. Förvärvet stärker Ericssons position i det växande transmissionssegmentet och förbättrar Ericssons ställning inom nästa generations konvergerande nät. Ericssons kunder kommer att dra fördel av detta förvärv eftersom fasta och mobila tjänster konvergerar.


  Marconis aktieägare och berörda myndigheter har godkänt affären som avslutades den 23 januari 2006 med undantag av ett fåtal mindre dotterbolag.


  Ericsson har förvärvat tillgångar som förväntas generera en fakturering på cirka SEK 14,0 miljarder (GBP 1,0 miljarder) för 2005. Den förvärvade verksamheten hade per den sista september 2005 materiella tillgångar på SEK 1,4 miljarder (GBP 0,1 miljarder) netto. Kostnaden för förvärvet kommer huvudsakligen att hänföra sig till immateriella tillgångar (patent, varumärken etc) vilka förväntas vara avdragsgilla. Förvärvet förväntas ha en neutral resultateffekt 2006 och bidra positivt till vinst per aktie från 2007.


  Integrationsprocessen löper enligt plan. Ansvarig för integrationsprocessen rapporterar direkt till Ericssons VD och koncernchef. Planen är att integrera Marconis produkter och lösningar i Ericssons produktportfölj. Totalt har cirka 6 660 före detta Marconianställda flyttats över till Ericsson i januari 2006.


  FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR PENSIONER FR O M 2006


  Från och med januari 2006 kommer Ericsson att förändra sin redovisning av aktuariella vinster och förluster i enlighet med de förändringar som skett i IAS 19, Ersättningar till anställda. Nuvarande metod innebär att aktuariella vinster och förluster, till den del de faller utanför 10%-korridoren, amorteras över den genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för pensionsplanernas deltagare. Alla aktuariella vinster och förluster kommer från och med 1 januari 2006, netto uppskjuten skatt, att redovisas mot eget kapital i den period de uppstår. Aktuariella vinster och förluster som redovisas mot eget kapital kommer att specificeras i "Statement of recognized income and expense". Tidigare rapporteringsperioder kommer att omarbetas i enlighet med den nya principen. Övergången till den nya principen gör att avsättningar för ersättningar efter avslutad anställning ökar med netto SEK 3,5 miljarder och påverkar eget kapital med cirka SEK 2,5 miljarder.


  Stockholm den 31 januari 2006


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef
  Datum för nästa rapport: 21 april 2006


  Revisorernas granskningsrapport


  Vi har översiktligt granskat delårsrapporten för tolvmånadersperioden för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) per den 31 december 2005. Vår översiktliga granskning har skett enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna delårsrapport och således avger vi inget revisionsutlåtande.


  Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt årsredovisningslagen och IAS 34.


  Stockholm den 31 januari 2006


  PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER


  För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till:


  I anslutning till att kvartalsrapporten publiceras inbjuder Ericsson till en presskonferens för media, investerare och analytiker tisdagen den 31 januari kl 9.00 på huvudkontoret på Torshamnsgatan 23, Stockholm.


  Ericssons telefonkonferens för analytiker och media börjar kl 14.00.


  Press- och telefonkonferenserna kan följas via Internet på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors, där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

  Henry Sténson, informationsdirektör


  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00
  E-post: investor.relations@ericsson.com


  Susanne Andersson, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 4631


  Glenn Sapadin, Investerarrelationer Nordamerika
  Telefon: +1 212 843 8435
  E-post: investor.relations@ericsson.com
                          
  Media:
  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73
  E-post: press.relations@ericsson.com


   


  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00


  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
  RELATERADE FILER