Ericsson rapporterar fortsatt stabil utveckling

Press release
okt 19, 2006 05:29 (GMT +00:00)
 • Fakturering SEK 40,8 (36,2) miljarder i kvartalet, SEK 124,1 (106,2) miljarder jan-sept
 • Rörelseresultat SEK 8,8 (7,8) miljarder i kvartalet, SEK 23,6 (22,7) miljarder jan-sept
 • Rörelsemarginal 21,5% (21,6%) i kvartalet, med starkt bidrag från Sony Ericsson
 • Nettoresultat SEK 6,2 (5,3) miljarder i kvartalet, SEK 16,5 (15,8) miljarder jan-sept 1)
 • Vinst per aktie SEK 0,39 (0,34) i kvartalet, SEK 1,04 (1,00) jan-sept 1)
 • Omstruktureringskostnader på SEK 2,9 miljarder i kvartalet, reavinst på SEK 3,0 miljarder


 • KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


  "Det fortsätter att gå bra för oss och vi möter ett växande intresse för bredband", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "För miljarder av människor kommer mobilt bredband att ge dem tillgänglighet till uppkopplingar med hög hastighet och internettjänster. Det här kommer att leda till en betydande ökning av röst- och datatrafiken i världens telenät. Trafiken i de mobila näten förväntas fyrdubblas under de närmaste fem åren och tillväxten inom fast bredband kommer att bli ännu högre.


  Mobilt bredband gör det möjligt att med höga hastigheter ladda ner musik, titta på mobil TV, jobba mobilt och att använda också andra multimediatjänster. Utrullningen av mobilt bredband, HSPA, pågår över hela världen och vi har annonserat åtta nya kontrakt under kvartalet. Vi har en unik förmåga eftersom vi kan kombinera ledande lösningar för såväl mobilt som fast bredband och kan möta operatörernas ökande efterfrågan på nya applikationer för konsumenter och företag.


  Vi är ledande inom tjänsteområdet och fortsätter att växa starkt. Vi erbjuder operatörerna möjlighet att öka sitt konsumentfokus och att uppnå avsevärda kostnadsbesparingar. Vår strategi har hittills resulterat i fler än 100 annonserade managed services-kontrakt över hela världen.


  Vi har stärkt vår position ytterligare tack vare vunna nyckelkontrakt, fortsatt fokus på operational excellence och de redan annonserade kostnadsbesparingarna. Tillsammans med Sony Ericssons mycket starka resultat har detta lett till att vår lönsamhet visar en hälsosam utveckling", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  FINANSIELL ÖVERSIKT
   
  Resultat och kassaflöde


  1) Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintresse.
  2) Exklusive omstruktureringskostnader på SEK 2,9 miljarder och reavinst på SEK 3,0 miljarder.
  3) Inklusive omstruktureringskostnader på SEK 2,9 miljarder och reavinst på SEK 3,0 miljarder.
  4) Tredje kvartalet 2006, exklusive omstruktureringskostnader och reavinst, jämfört med tredje kvartalet 2005.


  Faktureringen ökade med 12% jämfört med samma kvartal föregående år med tillväxt inom alla områden, och med särskilt stark ökning inom professionella tjänster. Bruttomarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, minskade något jämfört med föregående kvartal från 42,0% till 41,8% (45,2%).


  Rörelsemarginalen ökade från 18,7% till 21,5% (21,6%) jämfört med föregående kvartal. Rörelsemarginalen var 22,5% exklusive avskrivningar av immateriella tillgångar avseende Marconi. Rörelseresultatet ökade jämfört med föregående kvartal från SEK 8,3 miljarder till SEK 8,8 (7,8) miljarder.


  Finansnettot uppgick till SEK 0,1 (0,2) miljarder under kvartalet.


  Nettoresultatet var SEK 6,2 (5,3) miljarder och vinst per aktie SEK 0,39 (0,34) i kvartalet.


  Kassaflöde före finansiella investeringsaktiviteter var SEK 6,6 (-1,1) miljarder under kvartalet inklusive SEK 3,1 miljarder från försäljningen av försvarsverksamheten.


  Försäljningen av försvarsverksamheten gav en reavinst på SEK 3,0 miljarder.


  Under kvartalet togs omstruktureringskostnader på totalt SEK 2,9 miljarder. Av detta belopp hänför sig SEK 1,7 miljarder till kostnad sålda varor och SEK 1,2 miljarder hänför sig till rörelseomkostnader.


  Omstruktureringskostnaderna på SEK 2,9 miljarder består av två delar:


  a)      Karriäromställningsprogrammet i Sverige


  SEK 0,7 miljarder av vilka SEK 0,1 miljarder har betalats ut vid slutet av kvartalet. Reserveringar har skett för återstående SEK 0,6 miljarder. Över tiden kommer nyanställningar att ske och därför blir de långsiktiga besparingseffekterna begränsade.


  b)      Integrationen av Marconi


  SEK 2,2 miljarder, av vilka ingenting har betalats ut under kvartalet. Av denna omstruktureringskostnad hänför sig SEK 1,4 miljarder till neddragningar om 1 600 personer som ska genomföras i år. Denna kostnad har det reserverats för och kommer att betalas ut under de nästkommande kvartalen. Återstående SEK 0,8 miljarder hänför sig till avslutade IS/IT- och hyreskontrakt som till fullo betalades i samband med Marconiförvärvet. Den årliga kostnadsbesparingen förväntas bli i nivå med omstruktureringskostnaden på SEK 2,2 miljarder.


  Balansräkningsposter och andra nyckeltal


  Nettot av finansiella tillgångar och skulder ökade under kvartalet med SEK 6,2 miljarder till SEK 34,1 (41,3) miljarder, inklusive kassaeffekten på SEK 3,1 miljarder från försäljningen av försvarsverksamheten. Soliditeten uppgick till 54,1% (47,5%).


  Genomsnittlig kredittid för kundfordringar var 105 dagar. Ökningen jämfört med föregående kvartal beror på en hög andel pågående stora projekt samt en hög andel fakturering i marknader med längre betalningsperioder. Lager, inklusive pågående arbeten, ökade med SEK 1,9 miljarder till SEK 25,0 (19,8) miljarder under kvartalet. Lageromsättningshastigheten var i princip oförändrad.


  Uppskjutna skattefordringar minskade med SEK 0,3 miljarder under kvartalet från SEK 14,6 miljarder den 30 juni till SEK 14,3 miljarder, som hänför sig till beräknat utnyttjande av förlustavdrag från tidigare år.


  MARKNADS- OCH AFFÄRSUTVECKLING I SAMMANDRAG


  Industrins långsiktiga tillväxtfaktorer är fortsatt stabila. Ny teknik och mer innehållsrika tjänster kommer att fortsätta driva och accelerera trafiken i världens telenät. Trafiken i de mobila näten kommer att växa till följd av ökat antal abonnenter, fortsatt övergång från fast till mobil kommunikation och ökad datatrafik. Tidiga indikationer visar att 3G-abonnenter genererar avsevärt mer datatrafik än 2G-abonnenter. I dag har cirka 250 miljoner hushåll fast bredbandsuppkoppling och antalet fortsätter att öka snabbt de närmaste åren. Den förväntade trafikökningen de närmaste åren väntas särskilt drivas av internettjänster och interaktiv TV.


  WCDMA/HSPA-näten är nyckelkomponenter för att kunna erbjuda rikare mobila tjänster. Totalt har 109 WCDMA-nät lanserats kommersiellt och Ericsson är leverantör till 60. Över tiden förväntas alla WCDMA-nät att bli uppgraderade till HSPA. För närvarande har Ericsson levererat 30 HSPA-nät i kommersiell drift. Antalet WCDMA-abonnemang ökade med cirka 13 miljoner till mer än 80 miljoner under kvartalet.


  Genom konvergens och ökad tillgänglighet till bredband kommer telekomvärlden, som drivs av mobilitet, att över tiden smälta samman med den PC-drivna världen och därmed göra internet tillgängligt för miljarder människor. Detta kommer att accelerera marknaden för nya IP-baserade multimediatjänster såsom interaktiv TV, etersänd media, spel, musik och företagsapplikationer.


  Marknadspotentialen för mobila bredbandstjänster växer snabbt också på sådana tillväxtmarknader där  mobiltäckning och penetration har kommit långt och där enklare datatjänster såsom SMS redan spelar en betydande roll. På marknader med begränsad tillgång till fasta nät är mobilt bredband ofta det enda sättet att få tillgång till bredbands- och internettjänster. Som en konsekvens av detta ökar också på dessa marknader operatörernas fokus på mobilnät med hög hastighet.


  Mer komplexa nät, ökat fokus på affärsutveckling och en strävan efter kostnadseffektivitet driver på operatörernas efterfrågan på professionella tjänster. Vi är klara marknadsledare tack vare vår tidiga start och vi tillhandahåller i dag avancerade supporttjänster 24 timmar om dygnet till nät med över 725 miljoner abonnenter. Vi sköter dessutom driften av nät med fler än 80 miljoner abonnenter. Vår starka tillväxt bygger på tekniskt ledarskap, stordriftsfördelar och lokal närvaro.


  Regional översikt


  I Västeuropa ökade faktureringen med 19% jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten beror till största delen på stark försäljning av tjänster samt hög efterfrågan på transmission och fast bredbandsaccess. Faktureringen av mobilsystem var oförändrad, men takten i utrullningen av mobilt bredband, HSPA, ökar.


  I Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökade faktureringen med 24% jämfört med samma kvartal föregående år. Länder i Afrika och Mellanöstern visar stark tillväxt. Merparten av tillväxten sker inom GSM, drivet av behovet av kostnadseffektiv täckning. Men här finns också en ökande efterfrågan på mobilt bredband.


  Faktureringen i Asien och Oceanien ökade med 38% jämfört med samma kvartal föregående år. Australien, Bangladesh, Indien, Indonesien, Japan och Kina var särskilt starka även om Kina minskade jämfört med föregående kvartal. Efter kvartalets utgång har Telstra i Australien lanserat sitt rikstäckande HSPA-nät som byggts ut i rekordtakt på endast tio månader.


  I Nordamerika minskade faktureringen med 36% jämfört med samma kvartal föregående år. Utbyggnaden av Cingulars HSPA-nät fortsätter enligt plan. Utbyggnaden av 2G fortsätter också, men Cingulars fortsatta minskningar av höga lagernivåer har som förväntat inverkat på vår fakturering. Spektrumauktionerna i USA har avslutats och kommer att öppna nya affärsmöjligheter. T-Mobile har redan annonserat sin avsikt att bygga ut 3G i det nya spektrumet.


  I Latinamerika minskade faktureringen med 18% jämfört med samma kvartal föregående år. Faktureringen ökade med 10% jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen i Centralamerika och södra Latinamerika. Många marknader har ett fortsatt behov av investeringar i kvalitet och täckning. Parallellt pågår 3G-upphandlingar som även innefattar ytterligare migration från CDMA till GSM/WCDMA.


  Abonnenttillväxt


  Nettoökningen av mobilabonnemang fortsatte med cirka 100 miljoner nya abonnemang under kvartalet. Vid kvartalets slut var mobiltelefontätheten i världen 40% med fler än 2,5 miljarder abonnemang, varav fler än 2,1 miljarder inom GSM/WCDMA. Det totala antalet mobilabonnemang förväntas passera tre miljarder under år 2007.


  UTSIKTER
  Alla uppskattningar mäts i USD och refererar till marknadstillväxt jämfört med föregående år.
   
  Trafiktillväxten i världens mobilnät förväntas fortsätta till följd av såväl nya tjänster som ökat antal abonnenter.


  För år 2006 bedömer vi fortsatt att världsmarknaden för GSM/WCDMA-system kommer att växa måttligt jämfört med 2005, mätt i USD.


  Vi bedömer fortsatt att den tillgängliga marknaden för professionella tjänster kommer att visa god tillväxt under 2006.


  Ett tidigt estimat för år 2007 är att världsmarknaden för GSM/WCDMA-system kommer att uppvisa måttlig tillväxt, liknande 2006 års nivå, mätt i USD.


  Den tillgängliga marknaden för professionella tjänster förväntas visa god tillväxt under 2007.


  Genom vårt tekniska ledarskap och vår globala närvaro är vi väl positionerade för att dra fördel av möjligheterna på marknaden.


  RESULTAT PER SEGMENT


  System


  1) Exklusive omstruktureringskostnader på SEK 2,9 miljarder.


  Faktureringen av mobilnät ökade med 5% jämfört med samma kvartal föregående år. En större andel utbyggnad av nya nät speglar vår starka position på marknaden.


  Faktureringen av fasta nät ökade med SEK 1,4 miljarder till SEK 2,5 miljarder jämfört med samma period föregående år till följd av förvärvet av Marconi.


  Faktureringen av installation av nätutrustning och professionella tjänster ökade med 28% jämfört med samma kvartal föregående år. Den starka tillväxten inom installation av nätutrustning fortsatte till följd av en hög andel utbyggnad av nya nät.


  Faktureringen inom professionella tjänster utvecklades starkt under kvartalet och växte med 31% jämfört med samma kvartal föregående år.


  Övriga verksamheter


  1) Inga omstruktureringskostnader eller reavinster inom Övriga verksamheter.
   
  Cables och Ericsson Mobile Platforms visade fortsatt god utveckling och Power Modules visade goda förbättringar efter att omstruktureringarna avslutats.


  SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS
  Information om transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications finns i tabellverket  under Finansiella rapporter och övrig information.


  En stark utveckling och rekordvinst är en bekräftelse på att samriskbolaget Sony Ericsson blivit en succé. Den 1 oktober i år firade bolaget sitt femårsjubileum.


  Volymerna ökade med 43% till 19,8 miljoner enheter jämfört med samma period föregående år. För niomånadersperioden uppgick volymerna till 48,8 miljoner enheter. Faktureringen under kvartalet uppgick till EUR 2 913 miljoner, vilket är en ökning med 42% jämfört med samma kvartal föregående år. Faktureringen ökade under niomånadersperioden till EUR 7 177 miljoner. Resultat före skatt var EUR 433 miljoner i kvartalet, nästan en tredubbling jämfört med samma period föregående år. Resultat före skatt var EUR 796 miljoner under niomånadersperioden. Resultat efter skatt var EUR 298 miljoner i kvartalet och EUR 550 miljoner för niomånadersperioden. Ericssons andel av resultat före skatt var SEK 2,0 (0,7) miljarder i kvartalet och SEK 3,6 miljarder för niomånadersperioden.


  Kvartalet var särskilt starkt till följd av framgångsrika lanseringar över hela produktlinjen inklusive K800 Cyber-shot(TM) telefonen och åtskilliga Walkman® telefoner. Strategin att använda flaggskeppsprodukter för att etablera en ledande position inom produktkategorier såsom bild och musik är framgångsrik och stärker också efterfrågan på enklare telefoner inom samma kategorier.


  INFORMATION OM MODERBOLAGET


  Faktureringen för moderbolaget för årets första nio månader uppgick till SEK 0,4 (0,9) miljarder och resultatet efter finansiella poster var SEK 12,5 (6,6) miljarder. Reavinst från försäljning av aktier inklusive försäljningen av försvarsverksamheten, har påverkat resultatet med SEK 3,5 miljarder.


  Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning inkluderar en minskning av kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag med SEK 15,9 miljarder och en minskning av kassa och kortfristiga placeringar med SEK 26,4 miljarder. Kort- och långfristiga skulder till dotterbolag minskade med SEK 32,5 miljarder och långfristiga lån minskade med SEK 9,7 miljarder. Vid slutet av kvartalet uppgick kassa och kortfristiga placeringar till SEK 48,6 (75,0) miljarder.


  I enlighet med villkoren i koncernens aktiesparplaner och optionsprogram till de anställda  såldes eller utgavs under tredje kvartalet 4 075 368 egna aktier till anställda. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 september 2006 till 258 158 984 B-aktier.


  ÖVRIG INFORMATION
   
  Integrationen av Marconi


  Marconi utvecklades väl och rörelseresultatet passerade breakeven i kvartalet, exklusive avskrivning av immateriella tillgångar. Det bör dock noteras att till följd av att produktportföljerna integrerats är det inte längre möjligt att med exakthet särskilja den tidigare Marconiverksamheten. Omstruktureringen kommer att leda till årliga besparingar på SEK 2,2 miljarder från fjärde kvartalet 2006. Efterfrågan på vårt kombinerade transmissionserbjudande är hög och en fördubbling av produktionskapaciteten pågår.


  Ny organisation


  Den 15 september 2006 annonserade Ericsson en mer kundorienterad organisation med tre affärsområden, Networks, Global Services och Multimedia, vart och ett optimerat för att möta specifika marknadsförhållanden. Den nya organisationen gäller från och med 1 januari 2007.


  Networks kommer att inkludera radioaccess, kärnnät, transportnät och fasta nät, som nu redovisas i segmentet Systems. Networks kommer också att inkludera Cables och Power Modules som i dag redovisas i segmentet Övriga verksamheter. Multimedia kommer att inkludera Multimedia Systems, som i dag redovisas under segmentet Systems, samt Ericsson Mobile Platforms och Enterprise, som nu redovisas i segmentet Övriga verksamheter. Global Services förblir oförändrat.


  Försäljningen av försvarsverksamheten
   
  Per den 1 september 2006 avslutades försäljningen av försvarsverksamheten, Ericsson Microwave Systems AB och innehavet på 40% i Saab Ericsson Space, till Saab AB. Köpeskillingen var SEK 3,8 miljarder i kontanter och överenskommelsen innebar att cirka
  1 250 anställda överfördes till Saab AB. Kassaflödeseffekten var SEK 3,1 miljarder i kvartalet och reavinsten SEK 3,0 miljarder.
   
  Avslutat bud på Netwise


  Per den 4 augusti 2006 har Ericsson avslutat sitt rekommenderade kontanterbjudande på SEK 60 till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Netwise AB (publ), noterat på Nya Marknaden, efter att villkoren uppfyllts. Totala värdet på budet uppgick till SEK 300 miljoner.


  Stockholm den 19 oktober 2006


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef


  Datum för nästa rapport: 2 februari 2007


  Granskningsrapport


  Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 30 september 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.


  Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410. Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.


  Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.


  Stockholm den 19 oktober 2006


  PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER


  För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2006/9month06-sv.pdf


  Ericsson håller en presskonferens för media, analytiker och investerare torsdagen den 19 oktober kl 9.00 på huvudkontoret på Torshamnsgatan 23, Stockholm.


  Ericssons telefonkonferens för analytiker och media börjar kl 16.00.


  Press- och telefonkonferenserna kan följas via Internet på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

   
  Henry Sténson, informationsdirektör


  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00
  E-post: investor.relations@ericsson.com


  Susanne Andersson, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 46 31


  Glenn Sapadin, Investerarrelationer Nordamerika
  Telefon: +1 212 843 8435
  E-post: investor.relations@ericsson.com
   
  Media:
  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73
  E-post: press.relations@ericsson.com


   
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00


  Hela rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk.
  RELATED FILES