Ericsson rapporterar fortsatt stabil utveckling

Press release  |  apr 21, 2006 05:29 (GMT +00:00)

 • Fakturering SEK 39,2 (31,5) miljarder i första kvartalet
 • Rörelseresultat SEK 7,0 (6,6) miljarder, exklusive avskrivningar av immateriella tillgångar i Marconi på SEK 0,4 miljarder
 • Nettoresultat SEK 4,6 (4,6) miljarder i första kvartalet 1)
 • Vinst per aktie SEK 0,29 (0,29) i första kvartalet 1)


 •  
  KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


  "Utvecklingen mot mobilt bredband accelererar. Den nya, kraftfulla HSPA-tekniken förbättrar dramatiskt konsumenternas upplevelser av nya multimediatjänster såsom det mobila kontoret, musik och TV i mobilen", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Vi bygger ut HSPA-nät på fyra kontinenter och har ett klart försprång. Vi har också en ledarposition inom fast och mobil softswitch. Denna nya, mjukvarubaserade växelteknik erbjuder avsevärt lägre initiala investeringar för operatörerna och är ett steg mot konvergerade nät.


  Vår goda organiska faktureringsökning fortsätter och under kvartalet växte framför allt tjänsteområdet. Genom att tidigt ta täten inom tjänsteområdet har vi etablerat en stark position med en spännande tillväxtpotential. Alla delar inom tjänsteområdet växer, särskilt managed services och hosting, till följd av operatörernas behov av fokus på affärsutveckling och sänkta nätkostnader.


  Det strategiska förvärvet av Marconi har tagits emot väl av våra kunder eftersom de planerar för konvergens och utveckling mot nästa generations IP-nät. Vår position inom de växande bredbands- och transmissionsområdena har också stärkts avsevärt.  Integrationen har kommit en bra bit på väg och affärerna har utvecklats bättre än förväntat. Vi har flyttat fram vissa åtgärder för att säkerställa leveranser och åtaganden. Som en följd av detta kommer besparingarna att realiseras något senare än ursprungligen planerat.


  Vår starka marknadsposition och vårt tekniska ledarskap ger oss möjligheter att av egen kraft växa ytterligare. Eftersom sådana möjligheter ofta inbegriper vissa initiala kostnader kan de vara mindre lönsamma på kort sikt, men de har ett uppenbart långsiktigt värde", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  FINANSIELL ÖVERSIKT


  Resultat och kassaflöde


  1) Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintresse.
   
  Faktureringen ökade med 24% jämfört med samma kvartal föregående år till följd av tillväxt inom i princip alla områden och särskilt inom tjänsteområdet. Faktureringen inom den tidigare Marconiverksamheten uppgick till SEK 2,9 miljarder i kvartalet. Exklusive Marconi ökade faktureringen med 15% jämfört med samma period föregående år.


  Bruttomarginalen var 43,3% i kvartalet, vilket speglar den ökade andelen fakturering inom tjänsteområdet och integrationen av den tidigare Marconiverksamheten. Exklusive Marconi var bruttomarginalen i nivå med föregående kvartal.


  Rörelsemarginalen minskade från 21,0% till 16,9% jämfört med samma period föregående år. Detta beror huvudsakligen på effekter från nya kontrakt med en större andel nätinstallation, de första faserna av stora servicekontrakt samt integrationen av Marconi. Rörelseresultatet var oförändrat på SEK 6,6 miljarder. Den tidigare Marconiverksamheten genererade en rörelseförlust på cirka SEK 0,6 miljarder, inklusive avskrivningar av immateriella tillgångar på SEK 0,4 miljarder.


  Finansnettot uppgick till SEK 0,1 miljarder under kvartalet.


  Nettoresultat och vinst per aktie var oförändrade under kvartalet jämfört med samma period föregående år.


  Kassaflöde från rörelsen var SEK -16,1 miljarder under kvartalet. Exklusive förvärvet av Marconi på SEK 17,6 miljarder uppgick kassaflödet till SEK 1,5 miljarder, inklusive utdelningen från Sony Ericsson Mobile Communications på SEK 1,2 miljarder.


  Balansräkning och andra nyckeltal
   


  Nettot av finansiella tillgångar och skulder minskade under kvartalet med SEK 16,9 miljarder till SEK 33,7 (41,4) miljarder. Soliditeten uppgick till 50,2% (45,6%).


  Genomsnittlig kredittid för kundfordringar var 101 dagar, en ökning med fyra dagar jämfört med samma period föregående år. Lager, inklusive pågående arbeten, ökade med SEK 4,3 miljarder till SEK 23,5 (19,2) miljarder under kvartalet.


  Uppskjutna skattefordringar minskade med SEK 1,8 miljarder under kvartalet från SEK 18,5 miljarder vid slutet av 2005 till SEK 16,8 miljarder.


  MARKNADS- OCH AFFÄRSUTVECKLING I SAMMANDRAG


  Industrins långsiktiga tillväxtfaktorer är fortsatt stabila. Abonnenttillväxten fortsätter, huvudsakligen på tillväxtmarknader. Röst- och datatrafiken ökar stadigt till följd av nya abonnenter, nya och förbättrade tjänster samt lägre tariffer. Den förväntade ökningen i antalet abonnenter på tillväxtmarknaderna ökar behovet av kostnadseffektivitet i infrastruktur, telefoner och de lokala operatörernas nätdrift. Mobiltelefoni är ofta det enda kommunikationsmedlet på dessa marknader och efterfrågan är därför stor även på avancerade datatjänster.


  WCDMA/HSPA fortsätter att vinna mark med nätutbyggnad och lanseringar i många länder. För närvarande har vi 30 HSPA-nät under installation runt om i världen, av vilka sju har lanserats kommersiellt. Samtidigt fortsätter framgångarna för GSM. GSM kommer att fortsätta vara en hörnsten när det gäller att möjliggöra kommunikation över hela världen och snart har tre miljarder människor tillgång till mobil kommunikation.


  Den starka tillväxten inom tjänsteområdet fortsätter i och med att operatörerna söker lägre driftskostnader. Som en följd av detta ser vi ett ökat intresse för Ericssons managed services-erbjudande. Vi kan dra fördel av vår starka position inom tjänsteområdet med stora volymer och erbjuda operatörerna kostnadsbesparingar.


  Regional översikt


  I Västeuropa ökade faktureringen med 13% jämfört med första kvartalet föregående år, huvudsakligen till följd av ökad fakturering av tjänster och den tidigare Marconiverksamheten. Italien, Tyskland, Spanien och Storbritannien bidrog väsentligt till ökningen. Konsolideringen bland operatörerna fortsätter och de har fortsatt fokus på den totala kostnaden för näten.


  Central- och  Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökade faktureringen med 21% jämfört med första kvartalet föregående år. Aktivitetsnivån var hög i Egypten, Pakistan, Saudiarabien och Sydafrika med såväl nya som utbyggnadskontrakt för GSM och WCDMA. Konsolideringen bland operatörerna accelererar.


  Faktureringen i Asien och Oceanien ökade med 44% jämfört med första kvartalet föregående år, huvudsakligen på grund av stark tillväxt i Australien, Indien, Indonesien och Japan. Kina är fortfarande i något av ett vänteläge inför det kommande beslutet kring 3G-licenserna.


  I Nordamerika ökade faktureringen med 58% jämfört med första kvartalet föregående år. Merparten av tillväxten hänför sig till fortsatta framgångsrika lanseringar av WCDMA/HSPA i USA.


  I Latinamerika ökade faktureringen med 3% jämfört med första kvartalet föregående år. Tillväxten är långsammare efter två mycket starka år. Planeringen för WCDMA har påbörjats och de första besluten väntas senare i år.


  Abonnenttillväxt


  Under första kvartalet har två nya WCDMA-nät lanserats kommersiellt och antalet uppgår nu till totalt 93 stycken. Ericsson är leverantör till 50 av dessa nät. Under kvartalet ökade antalet WCDMA-abonnemang med cirka 8 miljoner till mer än 55 miljoner.


  Nettoökningen av mobilabonnenter uppgick till cirka 100 miljoner under första kvartalet. Vid kvartalets slut var mobiltelefontätheten i världen 36% med nära 2,3 miljarder abonnemang av vilka mer än 1,8 miljarder inom GSM. Den starka tillväxten i antalet abonnenter fortsätter och det totala antalet mobiltelefonabonnemang förväntas passera tre miljarder under år 2007.


  UTSIKTER
  Alla uppskattningar mäts i USD och refererar till marknadstillväxt jämfört med föregående år.
   
  Trafiktillväxten i världens mobilnät förväntas fortsätta till följd av såväl nya tjänster som nya abonnenter. För år 2006 bedömer vi fortfarande att världsmarknaden för mobilsystem kommer att växa måttligt jämfört med 2005, mätt i USD.


  Vi bedömer fortfarande också att den tillgängliga marknaden för professionella tjänster kommer att visa god tillväxt under 2006.


  Genom vårt tekniska ledarskap och vår globala närvaro är vi väl positionerade för att dra fördel av möjligheterna på marknaden.


  RESULTAT PER SEGMENT


  System
   
  Faktureringen av mobilnät ökade med 14% jämfört med samma kvartal föregående år. En väsentligt större andel utbyggnad av nya nät speglar vår starka position på marknaden. Av faktureringen inom radioaccess var 52% WCDMA/EDGE-relaterat.


  Den starka faktureringsökningen av fasta nät hänför sig till den tidigare Marconiverksamheten. Av de SEK 2,9 miljarder i fakturering som tillförts genom Marconi, ligger SEK 0,5 miljarder inom professionella tjänster.


  Faktureringen av installation av nätutrustning och professionella tjänster ökade med 58%, exklusive Marconi, jämfört med samma kvartal föregående år. Faktureringen av installation av nätutrustning var särskilt hög till följd av en hög andel utbyggnad av nya nät. Faktureringen inom professionella tjänster, exklusive Marconi, utvecklades starkt under kvartalet och växte med 48% jämfört med samma kvartal föregående år.


  Övriga verksamheter
   
  Cables och Ericsson Mobile Platforms visade fortsatt stark utveckling. Omstruktureringen av Power Modules är i slutfasen.


  SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS
  Information om transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications finns i tabellverket  under Finansiella rapporter och övrig information.
   
  Sony Ericsson Mobile Communications (Sony Ericsson) rapporterade en stark utveckling i kvartalet. Volymerna ökade med 41% till 13,3 miljoner enheter jämfört med samma period föregående år, högre än tillväxten för totalmarknaden. Faktureringen under kvartalet uppgick till EUR 1 992 miljoner, vilket är en ökning med 55% jämfört med samma kvartal föregående år och avspeglar ökade genomsnittspriser. Resultat före skatt var EUR 151 miljoner, en ökning med 115% jämfört med samma period föregående år. Ericssons andel av resultat före skatt var SEK 0,7 (0,3) miljarder.


  Sony Ericsson betalade utdelning för 2005 med EUR 123 miljoner vardera till de två ägarna den 30 mars 2006.


  INFORMATION OM MODERBOLAGET


  Faktureringen för kvartalet uppgick till SEK 0,2 (0,4) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 2,6 (0,5) miljarder.


  Från och med den 1 januari 2006 tillämpar moderbolaget IAS 39. Påverkan på eget kapital och balansräkningen, huvudsakligen relaterat till derivat och extern upplåning, var obetydlig. Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för tremånadersperioden inkluderar minskade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag med SEK 16,5 miljarder och en minskning av andra kortfristiga fordringar med SEK 15,6 miljarder. Dessa förändringar är delvis hänförliga till förvärvet av Marconi. Vid utgången av kvartalet uppgick kassa och kortfristiga placeringar till SEK 59,4 (75,0) miljarder.


  I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades under första kvartalet 3 981 580 egna aktier till Ericssons anställda. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 mars 2006 till 264 083 661 B-aktier.


  BOLAGSSTÄMMAN


  Bolagsstämman beslöt, som tidigare meddelats och i enlighet med styrelsens förslag, att en utdelning på SEK 0,45 per aktie utbetalas för 2005 med den 13 april 2006 som avstämningsdag. Den totala utdelningen uppgår till SEK 7,3 miljarder.


  Bolagsstämman beslöt också, som tidigare annonserats och i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett Långsiktigt incitamentsprogram 2006 (LTI 2006). LTI 2006 baseras på samma principer som LTI 2005, vilka omfattar alla anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare. Bolagsstämman beslöt att överföra egna aktier i enlighet med LTI 2006.


  Bolagsstämman beslöt också att föra över egna aktier i enlighet med företagets globala Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparprogrammet 2003, LTI 2004 och LTI 2005.


  Stockholm den 21 april 2006


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef


  Datum för nästa rapport: 21 juli 2006


  Granskningsrapport


  Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari 2006 till 31 mars 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för att rättvisande upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.


  Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört den med inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.


  Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 31 mars 2006 samt att dess finansiella resultat och kassaflöde för den tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34.


  Stockholm den 21 april 2006


  PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER


  För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till:


  Ericsson håller en presskonferens för media, analytiker och investerare fredagen den 21 april kl 9.00 på huvudkontoret på Torshamnsgatan 23, Stockholm.


  Ericssons telefonkonferens för analytiker och media börjar kl 14.00.


  Press- och telefonkonferenserna kan följas via Internet på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

  Henry Sténson, informationsdirektör


  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00
  E-post: investor.relations@ericsson.com


  Susanne Andersson, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 4631


  Glenn Sapadin, Investerarrelationer Nordamerika
  Telefon: +1 212 843 8435
  E-post: investor.relations@ericsson.com
   
  Media:
  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73
  E-post: press.relations@ericsson.com


    
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00


  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
  RELATED FILES