Ericssons årsstämma 2006

Press release
apr 10, 2006 17:25 (GMT +00:00)
På Ericsson's årsstämma antog stämman valberedningens och styrelsens samtliga förslag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Michael Treschow till styrelseordförande och Marcus Wallenberg till vice ordförande, valdes Sverker Martin-Löf till vice ordförande, omvaldes till styrelseledamöter Sir Peter L. Bonfield, Ulf J. Johansson, Nancy McKinstry och Carl-Henric Svanberg och valdes till styrelseledamöter Börje Ekholm, Katherine Hudson och Anders Nyrén.

Årsstämman beslöt fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att utdelning skall utgå för 2005 med SEK 0,45 per aktie och att torsdagen den 13 april 2006 ska vara avstämningsdag för utdelning.

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman

att
antalet styrelseledamöter ska vara 10 utan styrelsesuppleanter;

att styrelsearvode ska utgå enligt följande:

     ordföranden SEK 3 750 000, och

     övriga icke anställda ledamöter SEK 750 000 vardera;

      icke anställda kommittéledamöter erhåller därutöver oförändrat
följande;

     - ordföranden i revisionskommittén SEK 350 000 och de två  övriga ledamöterna i revisionskommittén SEK 250 000 vardera;

     - ordföranden och ledamöter i finans- respektive kompensationskommittén 125 000 SEK vardera.

Vidare beslutade stämman att godkänna valberednings förslag till procedur för utseende av ledamöter till valberedningen och förslaget till valberedningens uppdrag. Beslutades vidare att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter och att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens förslag till

     ändring av bolagsordningen;

     principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare;

     Långsiktig incitamentsplan 2006 och överlåtelse av egna aktier under Långsiktig incitamentsplan 2006 samt överlåtelse av egna aktier med anledning av bolagsstämmans beslut om Globalt Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003, Långsiktig Incitamentsplan 2004 och Långsiktig Incitamentsplan 2005.

För ytterligare information avseende beslut om Långsiktig incitamentsplan 2006 och överlåtelse av egna aktier, se separata pressmeddelanden.

Valberedningens och styrelsens förslag finns tillgängliga på bolagets hemsidor och protokollet från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsidor inom kort.

En sammanfattning av Carl-Henric Svanbergs anförande på stämman finns tillgänglig på: http://www.ericsson.com/press

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Läs mer på www.ericsson.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Media
Ericsson Media Relations
Telefon: 08 719 69 92


Investors
Investor Relations
Telefon: 08 719 00 00