Ericsson lämnar rekommenderat offentligt erbjudande om SEK 60 kontant per aktie i Netwise AB

Press release
jun 05, 2006 05:59 (GMT +00:00)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ("Ericsson") offentliggör härmed ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Netwise AB (publ) ("Netwise") att överlåta samtliga aktier i och samtliga teckningsoptioner utgivna av Netwise till Ericsson ("erbjudandet"). Netwise's B-aktie är noterad på Nya Marknaden. Ericsson och Netwise har redan i dag ett pågående samarbete och ser ytterligare möjligheter med att kombinera Netwise's framstående IP-kompetens och applikationer för företag med Ericssons globala marknadsnärvaro.
 
Sammanfattning
 • För varje aktie av serie A respektive B i Netwise erbjuds SEK 60 kontant.


 • För varje teckningsoption avseende aktier av serie B i Netwise erbjuds SEK 9,30 kontant.
 • Jämfört med Netwise's B-akties genomsnittliga senaste betalkurs under de senaste tio handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet om SEK 46,51, innebär erbjudandet en premie om 29 procent. Jämfört med den sista betalkursen för Netwise's B-aktie den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet om SEK 49, innebär erbjudandet en premie om 22 procent.
 • Netwise's styrelse rekommenderar enhälligt erbjudandet.

 • Aktieägare i Netwise, som tillsammans innehar cirka 70 procent av aktierna och 76 procent av rösterna i Netwise, har förbundit sig att acceptera erbjudandet och att överlåta samtliga dessa aktier i Netwise till Ericsson i enlighet med erbjudandet under förutsättning att inte någon annan lämnar ett för aktieägarna mer förmånligt erbjudande.

 • Ericsson och dess dotterbolag äger för närvarande inga aktier i Netwise.

 • Anmälningsperioden beräknas löpa från och med den 27 juni 2006 till och med den 2 augusti 2006. Beräknad likviddag är den 11 augusti 2006.

 • Bakgrund till och motiv för erbjudandet
  Ericsson ser en växande marknad för nya, avancerade företagslösningar baserade på IP, mobilitet och konvergens. Applikationer som kan förena dessa områden är avgörande för det moderna företagets effektivitet. Ericsson har ett starkt erbjudande på denna marknad redan i dag och ser en möjlighet att ytterligare stärka sitt erbjudande till företagssektorn med Netwise's kompetens och lösningar inom applikationsområdet.


  Urban Gillström, chef för Ericssons affärsområde Enterprise säger: "Vi ser uppenbara möjligheter i att kombinera Netwise's framstående IP-kompetens och applikationer för företagssektorn med vår globala marknadsnärvaro. Ericsson och Netwise är redan i dag partners och det finns fördelar för bägge parter med att ta det här steget ."


  Yngve Andersson, Netwise's styrelseordförande,  säger: "Netwise är stolta över att ha erhållit detta erbjudande från Ericsson. Vi ser det som en bekräftelse på att vi med hög kompetens hos vår personal har lyckats utveckla konkurrenskraftiga produkter och dessutom positionera dessa på den internationella marknaden, även utanför Norden. Genom Ericsson får Netwise nu kraftfulla möjligheter att ännu snabbare nå ut på den internationella marknaden."


  Erbjudandet
  För varje aktie av serie A respektive B i Netwise erbjuds SEK 60 kontant. För varje teckningsoption avseende aktier av serie B i Netwise erbjuds SEK 9,30 kontant.
   
  Courtage utgår ej i erbjudandet.


  Jämfört med Netwise's B-akties genomsnittliga senaste betalkurs på Nya Marknaden under de senaste tio handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet om SEK 46,51, innebär erbjudandet en premie om 29 procent. Jämfört med den sista betalkursen för Netwise's B-aktie den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet om SEK 49, innebär erbjudandet en premie om 22 procent.


  Det totala värdet av erbjudandet uppgår till MSEK 300, baserat på
  4 976 468 utestående aktier.


  Varken Ericsson eller dess dotterbolag äger för närvarande aktier i Netwise.


  Ericsson kommer att finansiera erbjudandet med befintliga likvida medel.


  Förbindelser att acceptera erbjudandet
  Aktieägare i Netwise, som tillsammans innehar cirka 70 procent och 76 procent av rösterna i Netwise, har förbundit sig att acceptera erbjudandet och att överlåta samtliga dessa aktier i Netwise till Ericsson i enlighet med erbjudandet under förutsättning att inte någon annan lämnar ett för aktieägarna mer förmånligt erbjudande.


  Rekommendation från Netwise's styrelse
  Netwise's styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera bolagets aktieägare och teckningsoptionsinnehavare att acceptera erbjudandet.


  Villkor för erbjudandets fullföljande
  Fullföljande av erbjudandet är villkorat av följande:


  1. att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Ericsson blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Netwise vad avser aktier utgivna vid tidpunkten för fullföljandet av erbjudandet och även räknat efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Netwise. Ericsson förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning,

  2. att samtliga för erbjudandet och förvärvet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, erhålls på för Ericsson acceptabla villkor,

  3. att varken erbjudandet eller förvärvet av Netwise helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av existerande eller förväntad lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut, åtgärd eller motsvarande som inträffat eller skäligen kan förväntas inträffa i Sverige eller i utlandet, eller till följd av annan omständighet utanför Ericssons kontroll,

  4. att inte, innan Ericsson meddelar att erbjudandet fullföljs, någon händelse inträffar, som Ericsson i förekommande fall inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörande av erbjudandet, som väsentligt negativt påverkar Netwise-koncernens verksamhet, resultat, försäljning, likviditet, eget kapital eller finansiella ställning,

  5. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Netwise på villkor som för Netwise's aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt erbjudandet, och

  6. att Netwise inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets eller förvärvets genomförande.


  Ericsson förbehåller sig rätten att återkalla erbjudandet om det står klart att något av villkoren ovan inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Beträffande villkoren 2, 3, 4 och 6 ovan kommer emellertid ett sådant återkallande att ske endast om den bristande uppfyllelsen av villkoret är av väsentlig betydelse för Ericssons förvärv av Netwise.


  Ericsson förbehåller sig vidare rätten att, helt eller delvis, frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk.

  Preliminär tidplan
  Ericsson förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.


  Förvärvet av Netwise kräver godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. Erforderliga godkännanden förväntas erhållas före anmälningsperiodens utgång.


  Kort beskrivning av Ericsson
  Erbjudandet lämnas av Ericsson som är världens ledande telekomleverantör med verksamhet i 140 länder. Ericsson levererar utrustning och tjänster för GSM, GPRS, EDGE, WCDMA och HSPA - en teknikfamilj som används av över 80 procent av världens alla mobilabonnenter. Ericsson har kompletta IP-lösningar - för uppgraderingar av fasta nät till att hantera bredbandstrafik - med en stark position inom Ethernetbaserad bredbandsaccess och har etablerat sig som en av de främsta leverantörerna i världen. Ericsson har över 100 000 företagskunder och ett starkt samarbete med operatörer,  vilket lägger grunden till att Ericsson kan skapa kraftfulla partnerskap och företagslösningar baserade på mobilitet, IP konvergens och integration av applikationer.


  Se gärna www.ericsson.com för mer information.


  Kort beskrivning av Netwise
  Netwise utvecklar och marknadsför programvaror inom det växande området PM (Presence Management), team collaboration, integration av mobiltelefoner, IP-telefoni, och multimedia. Konceptet ger kunder ett kommunikationsstöd för att kunna ge snabb och korrekt service, samt erbjuder ett moduluppbyggt och växeloberoende system för framtidens telefoni. Netwise grundades 1992 och har i dag drygt 140 anställda.Cirka 2 000 kunder finns i dag i nära 20 länder. Netwise är i dag marknadens ledande leverantör i norra Europa och bedriver verksamhet via egna dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Frankrike.


  För mer information, se gärna bolagets hemsida: www.netwise.se


  Tillämplig lag och tvister
  Svensk lag ska tillämpas på erbjudandet. Tvist rörande erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.


  Detta erbjudande lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller någon annan för aktieägares räkning) i något land där lämnande av erbjudandet eller godkännande av accept av detta inte skulle vara förenligt med lagar och regler i sådant land. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada eller USA.


  Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

  Läs mer på
  www.ericsson.com

  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
   
  Media
  Ericsson Media Relations
  Telefon: 08 719 69 92


  Investerare
  Ericsson Investor Relations
  Telefon: 08 719 00 00