Ericsson rapporterar stark utveckling och säkrar nya affärer

Press release
jul 21, 2006 05:29 (GMT +00:00)
 • Fakturering SEK 44,2 (38,4) miljarder i kvartalet, SEK 83,3 (69,9) miljarder jan-juni
 • Rörelseresultat SEK 8,3 (8,3) miljarder i kvartalet, SEK 14,9 (14,9) miljarder jan-juni
 • Rörelsemarginal 18,7% i kvartalet,19,6% exkl. avskrivningar av immateriella tillgångar i Marconi
 • Nettoresultat SEK 5,7 (5,8) miljarder i kvartalet, SEK 10,3 (10,5) miljarder jan-juni  1)
 • Vinst per aktie SEK 0,36 (0,37) i kvartalet, SEK 0,65 (0,66) jan-juni  1)
 •  
  KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


  "I en bransch i förändring har vi använt vår storlek, vårt tekniska ledarskap och globala närvaro till att utöka vår ledning inom såväl mobilsystem som inom tjänster", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Vi har tagit ett stort antal nyckelkontrakt under kvartalet vilket förstärkt vår ställning på marknaden. Med förvärvet av Marconi som bas bygger vi upp en ledande position även inom nästa generations konvergerade nät.


  Den pågående industrikonsolideringen är en naturlig process som drivs av behovet av att nå en kritisk massa inom FoU, försäljning samt produktions- och leveranskedjan. Som marknadsledare är vår strategi oförändrad, det vill säga vi växer organiskt och genom kompletterande förvärv. Med våra skalfördelar och en organisation med fokus på innovation och operational excellence är vi väl positionerade för att fortsätta ta marknadsandelar. Vår förmåga att uppnå en hälsosam balans mellan långsiktig tillväxt och lönsamhet på kort sikt kommer att vara avgörande för vår framgång.


  Utrullningen av 3G/HSPA fortsätter, ledd av Nordamerika och länder i Asien, Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. HSPA gör Internet mobilt och förstärker konsumenternas upplevelse av att använda datatjänster med hög hastighet. Mobilt bredband kommer också att skapa fantastiska möjligheter för användare i länder med begränsad utbyggnad av fasta nät.


  Telekommunikation fortsätter att vara en viktig drivkraft för ekonomisk och social utveckling. Vi har nu nått cirka 2,5 miljarder mobilabonnemang i världen. Tack vare att industrin har ett intensivt kostnadsfokus finns det möjligheter att öka penetrationen ytterligare. Majoriteten av alla användare använder GSM. Genom överlägsna stordriftsfördelar bidrar GSM till att göra vår vision om 'kommunikation för alla' till en realitet", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  FINANSIELL ÖVERSIKT


  Resultat och kassaflöde
   
  1) Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintresse.
   
  Faktureringen ökade med 15% jämfört med samma kvartal föregående år till följd av tillväxt inom i princip alla områden och särskilt inom tjänsteområdet.


  Bruttomarginalen var 42,0% (45,9%) i kvartalet, vilket speglar den ökade andelen fakturering inom tjänsteområdet och integrationen av den tidigare Marconiverksamheten.


  Rörelsemarginalen ökade från 16,9% till 18,7% (21,6%) jämfört med föregående kvartal. Detta beror huvudsakligen på fortsatta kostnadsrationaliseringar samt en stark utveckling inom Sony Ericsson. Rörelsemarginalen var 19,6% exklusive avskrivningar av immateriella tillgångar avseende Marconi. Rörelseresultatet var oförändrat jämfört med samma period föregående år på SEK 8,3 (8,3) miljarder.


  Finansnettot uppgick till SEK 0,0 (0,2) miljarder under kvartalet.


  Nettoresultatet var SEK 5,7 (5,8) miljarder och vinst per aktie var SEK 0,36 (0,37) i kvartalet.


  Kassaflöde före finansiella investeringsaktiviteter var SEK -2,0 (5,4) miljarder under kvartalet huvudsakligen till följd av ökade kundfinansieringsåtaganden jämfört med föregående kvartal på SEK 1,5 miljarder och ökade kundfordringar, vilket beror på att flera större kontrakt avslutats i slutet av kvartalet.


  Balansräkningsposter och andra nyckeltal


  Nettot av finansiella tillgångar och skulder minskade under kvartalet med SEK 5,8 miljarder till SEK 27,9 (39,3) miljarder till följd av de ökade fordringarna och aktieutdelning för år 2005 om SEK 7,2 miljarder i april. Under kvartalet förföll och återbetalades obligationslån på SEK 9,6 miljarder. Under kvartalet minskade pensionsskulden med SEK 1,1 miljarder, huvudsakligen på grund av att diskonteringsräntan på pensionsskulden i Sverige höjdes från 3,5% till 4,0%. Soliditeten uppgick till 53,9% (44,9%).


  Genomsnittlig kredittid för kundfordringar var 95 dagar, en minskning med sex dagar jämfört med föregående kvartal. Lager, inklusive pågående arbeten, minskade med SEK 0,4 miljarder till SEK 23,1 (19,3) miljarder under kvartalet. Lageromsättningshastigheten förbättrades från 4,2 till 4,5 gånger jämfört med föregående kvartal.


  Uppskjutna skattefordringar minskade med SEK 2,1 miljarder under kvartalet från SEK 16,8 miljarder den 31 mars till SEK 14,6 miljarder, hänförligt till utnyttjande av förlustavdrag från tidigare år.


  MARKNADS- OCH AFFÄRSUTVECKLING I SAMMANDRAG


  Industrins långsiktiga tillväxtfaktorer är fortsatt stabila. Ny teknik och mer innehållsrika tjänster kommer att fortsätta att driva och accelerera trafiken i världens telenät. Antalet mobiltelefonabonnemang i världen förväntas passera tre miljarder under 2007. GSM/WCDMA representerar mer än 80% av alla mobiltelefonabonnemang i världen och svarar för majoriteten av tillväxten. Nya, mer innovativa lösningar och mobiltelefoner till allt lägre priser förväntas fortsätta bidra till en växande marknad.


  Fast och mobilt bredband möjliggör nya applikationer med rikt innehåll och interaktivitet, såsom IPTV, chat, spel och musik. IPTV förväntas bli en av de viktigaste drivkrafterna för att generera ny trafik i konvergerade nät när triple play blir verklighet. TV-tjänster förväntas växa starkt även i mobilnäten, drivet av användare som efterfrågar omedelbar tillgång till "on-demand" information om till exempel nyheter, sport och näringsliv.


  WCDMA/HSPA-nät är grunden för att erbjuda mer innehållsrika tjänster. Ericsson är för närvarande leverantör till fler än 40 HSPA-nät som är under utbyggnad runt om i världen av vilka hälften drivs kommersiellt. Under kvartalet ökade antalet WCDMA-abonnemang med cirka 13 miljoner till mer än 68 miljoner. Under kvartalet har sju nya WCDMA-nät lanserats kommersiellt och antalet uppgår nu till totalt 100 stycken, av vilka Ericsson är leverantör till 55.


  Tjänster fortsätter att vara ett huvudområde då operatörerna vill sänka sina omkostnader och frigöra tid för kundaktiviteter och affärsutveckling. Tack vare att vi var tidigt ute på tjänstemarknaden har vi etablerat ett tydligt ledarskap. Vi ansvarar nu för driften av nät med 65 miljoner abonnenter och ger support dygnet runt till nät med 725 miljoner abonnenter. Tack vare våra skalfördelar och expertkunskaper kan vi erbjuda våra kunder inte bara förstklassig drift och support utan också avsevärda besparingar.


  Regional översikt


  I Västeuropa ökade faktureringen med 26% jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten beror till största delen på stark försäljning av tjänster och att faktureringen från de förvärvade Marconienheterna tillkommit. Faktureringen av mobilsystem var oförändrad. Den starka priskonkurrensen mellan operatörer liksom minskade avgifter för roaming inverkar positivt på trafiktillväxten och driver på operatörernas behov av att såväl öka kapaciteten som att fokusera på den totala nätkostnaden.


  I Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökade faktureringen med 24% jämfört med samma kvartal föregående år. Aktivitetsnivån var särskilt hög i Pakistan, Ryssland, Saudiarabien och Sydafrika. Merparten av tillväxten sker inom GSM, men 3G-faktureringen ökar också och i regionen tecknades flera kontrakt under kvartalet avseende WCDMA/HSPA.


  Faktureringen i Asien och Oceanien ökade med 55% jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen på grund av stark tillväxt i Australien, Indien, Indonesien, Japan och Kina. Under kvartalet var tillväxten i Kina stark jämfört med föregående år och där råder såväl en jämn efterfrågan som en stadig utrullningsaktivitet. Kontrakten är emellertid stora och färdigställande och fakturering tenderar att fördelas ojämnt mellan kvartalen.


  I Nordamerika minskade faktureringen med 42% jämfört med samma kvartal föregående år. Minskningen var 17% justerat för den extra fakturering på SEK 2 miljarder i andra kvartalet 2005 som hänförde sig till senare inplanerade leveranser. HSPA-utbyggnaden fortsätter enligt plan. 2G-utbyggnaden fortsätter också, men operatörernas minskningar av sina höga lagernivåer har kortsiktiga effekter på vår fakturering. De kommande spektrumauktionerna påverkar för närvarande marknaden, men bör komma att stimulera till att nya nät byggs.


  I Latinamerika minskade faktureringen med 14% jämfört med samma kvartal föregående år. Som förväntat investerar operatörerna mindre efter två år med exceptionellt kraftig nätutbyggnad. På många marknader finns det emellertid ett fortsatt behov av investeringar i såväl kvalitet som täckning. Planeringen för 3G har startat och parallellt med detta undersöker ytterligare CDMA-operatörer fördelarna med att gå över till GSM/WCDMA.


  Abonnenttillväxt


  Nettoökningen av mobilabonnemang fortsätter med rekordnivåer under första halvåret 2006 och ökade med mer än 200 miljoner abonnemang. Vid kvartalets slut var mobiltelefontätheten i världen 38% med nära 2,5 miljarder abonnemang varav två miljarder inom GSM. Det totala antalet mobiltelefonabonnemang förväntas passera tre miljarder under år 2007.


  UTSIKTER
  Alla uppskattningar mäts i USD och refererar till marknadstillväxt jämfört med föregående år.
   
  Trafiktillväxten i världens mobilnät förväntas fortsätta till följd av såväl nya tjänster som ökat antal abonnenter. GSM/WCDMA representerar över 80% av den totala världsmarknaden för mobilsystem. Det är vår huvudmarknad och vår bedömning av utsikterna begränsar sig till GSM/WCDMA-marknaden.


  För år 2006 bedömer vi att världsmarknaden för GSM/WCDMA-system kommer att växa måttligt jämfört med 2005, mätt i USD.


  Vår tidigare marknadsutsikt omfattade alla teknikstandards och löd: För år 2006 bedömer vi fortfarande att världsmarknaden för mobilsystem kommer att växa måttligt jämfört med 2005, mätt i USD.


  Vi bedömer fortfarande också att den tillgängliga marknaden för professionella tjänster kommer att visa god tillväxt under 2006.


  Genom vårt tekniska ledarskap och vår globala närvaro är vi väl positionerade för att dra fördel av möjligheterna på marknaden.


  RESULTAT PER SEGMENT


  System


  Faktureringen av mobilnät ökade med 7% jämfört med samma kvartal föregående år. Justerat för den extra fakturering på SEK 2 miljarder i andra kvartalet 2005 som hänförde sig till senare inplanerade leveranser ökade faktureringen av mobilnät med 15% i kvartalet. En större andel utbyggnad av nya nät speglar vår starka position på marknaden.


  Faktureringen av fasta nät ökade med SEK 1,4 miljarder till SEK 2,5 miljarder jämfört med samma period föregående år. Av ökningen i andra kvartalet 2006 hänför sig cirka SEK 2,0 miljarder till den tidigare Marconiverksamheten.


  Faktureringen av installation av nätutrustning och professionella tjänster ökade med 30% jämfört med samma kvartal föregående år. Den starka tillväxten inom installation av nätutrustning fortsatte till följd av en hög andel utbyggnad av nya nät. Faktureringen inom professionella tjänster utvecklades starkt under kvartalet och växte med 31% jämfört med samma kvartal föregående år. Av professionella tjänster hänför sig cirka SEK 0,5 miljarder till Marconi.


  Övriga verksamheter
   


  Cables och Ericsson Mobile Platforms visade fortsatt stark utveckling. Omstruktureringen av Power Modules ger förväntade resultat. Som tidigare annonserats kommer försvarsverksamheten att säljas till Saab AB och affären förväntas avslutas före utgången av tredje kvartalet.

  SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS
  Information om transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications finns i tabellverket  under Finansiella rapporter och övrig information.


  Sony Ericsson Mobile Communications (Sony Ericsson) mer än fördubblade resultatet före skatt jämfört med samma period föregående år. Volymerna ökade med 33% till 15,7 miljoner enheter jämfört med samma period föregående år och marknadsandelen ökade jämfört med såväl första kvartalet som samma kvartal föregående år. Faktureringen under kvartalet uppgick till EUR 2 272 miljoner, vilket är en ökning med 41% jämfört med samma kvartal föregående år och avspeglar en stark produktportfölj. Resultat före skatt var EUR 211 miljoner i kvartalet, en ökning med 143% jämfört med samma period föregående år. Ericssons andel av resultat före skatt var SEK 1,0 (0,4) miljarder.


  Tillväxten på den globala världsmarknaden för mobiltelefoner fortsätter att överträffa förväntningarna och Sony Ericsson bedömer nu att marknaden år 2006 kommer att uppgå till över 950 miljoner enheter. Den tidigare bedömningen var på över 900 miljoner enheter.


  INFORMATION OM MODERBOLAGET


  Försäljningen för moderbolaget för årets första sex månader uppgick till SEK 0,3 (0,7) miljarder och resultatet efter finansiella poster var SEK 6,6 (5,3) miljarder.


  Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning inkluderar en minskning av nettolåneskuld till dotterbolag (kort- och långfristiga fordringar och skulder) med SEK 14,2 miljarder, huvudsakligen relaterat till förvärv av tillgångar från Marconi i första kvartalet, återbetalning av obligationslån med SEK 9,6 miljarder samt betalning av utdelning för år 2005 till aktieägarna med SEK 7,1 miljarder under andra kvartalet, vilket har resulterat i en minskning av kassa och kortfristiga placeringar med SEK 32,0 miljarder.


  I enlighet med villkoren i koncernens aktiesparplaner och optionsprogram till de anställda  såldes eller fördelades under det andra kvartalet 1 849 309 egna aktier till anställda. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 juni till 262 234 352 B-aktier.


  ÖVRIG INFORMATION


  Integrationen av Marconi


  Integrationen av de förvärvade Marconienheterna går enligt plan. Under kvartalet har cirka 1 000 anställda identifierats för uppsägning. Ytterligare 600 personer kommer att identifieras under tredje kvartalet 2006 och reserveringar för alla omstruktureringskostnader kommer att göras före årets slut. Integrationen av produktportföljen samt produktions- och leveranskedjan går också enligt plan och de beräknade kostnadsbesparingarna kommer att uppnås i slutet av 2007.


  Under omstruktureringen integreras tjänsteportföljer, softswitchlösningar, produkter för bredbandsaccess och transmission. Som en följd av detta blir det allt svårare att med tillförlitlighet isolera och följa utvecklingen för Marconienheterna. Faktureringen i de förvärvade enheterna beräknas uppgå till SEK 2,5 miljarder i kvartalet med en rörelseförlust på cirka SEK 0,2 miljarder. I tillägg till detta uppgår avskrivningarna av immateriella tillgångar till SEK 0,4 miljarder.


  Avyttringen av försvarsverksamheten


  Den 12 juni 2006 annonserades att Ericsson har kommit överens med Saab AB om att sälja sin försvarsverksamhet Ericsson Microwave Systems AB liksom det 40-procentiga innehavet i Saab Ericsson Space till Saab AB. Ericsson kommer att behålla verksamheten för Säkerhet i samhället och delar av enheten Kraftsystem vilka omfattar cirka 300 anställda. Dessa verksamheter kommer senare att redovisas inom segmentet Systems. Köpeskillingen uppgår till SEK 3,8 miljarder i kontanter och överenskommelsen innebär att cirka 1 250 anställda övergår till Saab AB. Värdet av de tillgångar och skulder som är till försäljning uppskattas till SEK 3,0 miljarder vardera. Transaktionen beräknas avslutas i september 2006.


  Så som kommunicerats den 12 juni 2006 är den förväntade reavinsten på cirka SEK 3,0 miljarder i samma storleksordning som tidigare annonserade omstruktureringskostnader, huvudsakligen till följd av förvärvet av Marconi och karriäromställningsprogrammet i Sverige. Följden av detta blir en sammantaget neutral effekt på Ericssons vinst efter finansiella poster 2006.


  Rekommenderat publikt bud på Netwise


  Den 5 juni 2006 annonserades att Ericsson lägger ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Netwise AB (publ) att överlåta samtliga aktier i och samtliga teckningsoptioner utgivna av Netwise till Ericsson. För varje aktie av serie A respektive B erbjuds SEK 60 kontant. Netwises B-aktier är noterade på Nya Marknaden. Ericsson och Netwise har sedan tidigare ett pågående samarbete och ser ytterligare möjligheter med att kombinera Netwises framstående IP-kompetens och applikationer för företagssektorn med Ericssons globala närvaro.


  Erbjudandeperioden löper till och med den 2 augusti 2006. Betalningen till aktieägarna förväntas ske den 27 augusti 2006. Det totala värdet på erbjudandet är SEK 300 miljoner. För ytterligare information, se www.ericsson.com/investors.


  Stockholm den 21 juli 2006


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef


  Datum för nästa rapport: 19 oktober 2006


  Granskningsrapport


  Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari 2006 till 30 juni 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.


  Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.


  Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.


  Stockholm den 21 juli 2006


  PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER


  För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2006/6month06-sv.pdf


  Ericsson håller en presskonferens för media, analytiker och investerare fredagen den 21 juli kl 9.00 på huvudkontoret på Torshamnsgatan 23, Stockholm.


  Ericssons telefonkonferens för analytiker och media börjar kl 14.00.


  Press- och telefonkonferenserna kan följas via Internet på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

  Henry Sténson, informationsdirektör


  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00
  E-post: investor.relations@ericsson.com


  Susanne Andersson, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 46 31


  Glenn Sapadin, Investerarrelationer Nordamerika
  Telefon: +1 212 843 8435
  E-post: investor.relations@ericsson.com


  Media:
  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73
  E-post: press.relations@ericsson.com

  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00


  RELATED FILES