Ericsson rapporterar förändrad affärsmix och lägre resultat

Press release
okt 25, 2007 05:30 (GMT +00:00)
[Informationen är sådan som Ericsson ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2007 kl 07.30.]
 
 • Fakturering SEK 43,5 (41,3) miljarder kv 3, upp 6%, SEK 133,3 (125,6) miljarder 9 mån
 • Rörelseresultat SEK 5,6 (8,8) miljarder kv 3, ner 36%, SEK 23,0 (23,6) miljarder 9 mån
 • Rörelsemarginal 13% (21%) kv 3, 17% (19%) 9 mån
 • Kassaflöde från rörelsen SEK -1,6 (4,8) miljarder kv 3, SEK 7,2 (7,5) miljarder 9 mån
 • Nettoresultat SEK 4,0  (6,2) miljarder kv 3, ner 36%, SEK 16,2 (16,5) miljarder 9 mån 2)
 • Vinst per aktie SEK 0,25 (0,39) kv 3, SEK 1,02 (1,04) 9 mån 2)

 • KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


  "Den kraftiga resultatnedgången det här kvartalet beror huvudsakligen på svagare fakturering inom uppgraderingar och utbyggnad av mobilnät i kombination med en fortsatt hög fakturering av nya nät", säger Carl-Henric Svanberg, Ericssons VD och koncernchef. "Den här förändrade affärsmixen inom Networks påverkade koncernens marginaler negativt. Övriga verksamheter utvecklades enligt förväntan.


  Verksamheten inom Networks fortsätter att utvecklas snabbast på marknader där nya nät byggs och inbrytningskontrakt dominerar. Prispressen är också som mest intensiv här. Hittills har detta uppvägts av försäljning till vår installerade bas inom områden med högre marginaler såsom mjukvara, utbyggnad och uppgraderingar av mobilnät. Vi förväntar oss att den här högmarginalfaktureringen gradvis kommer att öka igen. Utbyggnaden av nya nät kommer dock att fortsätta påverka marginalerna inom nätverksamheten under flera kvartal.


  Segmentet Professional Services fortsätter att visa stark tillväxt och stabila marginaler. Segmentet Multimedia visade också stark tillväxt med ett svagt positivt rörelseresultat, vilket speglar en mix av verksamheter med hälsosamma marginaler och investeringar i nya områden.


  Inom infrastrukturområdet är skalfördelar avgörande. Under den här perioden med konsolidering bland leverantörer har vi valt att säkerställa vår skalfördel inom mobilnät genom organisk tillväxt. Vår strategi har varit effektiv men har kostat. Nu när vi har återvunnit våra skalfördelar kommer vi att utnyttja vår ledande position", avslutade Carl-Henric Svanberg.


  FINANSIELL ÖVERSIKT
   
  Resultat och kassaflöde   
  1) Inkluderar kostnader på SEK 2,9 miljarder i tredje kvartalet 2006 avseende omstruktureringen av Marconi och karriärändringsprogrammet, vilket påverkade bruttomarginalen med SEK 1,7 miljarder.
  2) Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintresse.


  Faktureringsökningen på 6% jämfört med samma kvartal föregående år bestod till 4%-enheter av organisk tillväxt. US-dollarn har fortsatt försvagas under kvartalet och påverkade faktureringen negativt.


  Bruttomarginalen minskade, huvudsakligen till följd av affärsmixen. Dessutom påverkades koncernens bruttomarginal negativt av tillväxten inom nätinstallation jämfört med samma period föregående år.  


  Rörelseresultatet uppgick till SEK 5,6 (8,8) miljarder i kvartalet och SEK 23,0 (23,6) miljarder för niomånadersperioden. Det lägre rörelseresultatet och marginalen beror på en förändrad affärsmix med lägre fakturering av uppgraderingar med högre marginal samt fler nya nät med lägre marginal. Sony Ericssons resultat före skatt bidrog med 4%-enheter till koncernens rörelsemarginal i kvartalet.


  Kassaflöde från rörelsen uppgick till SEK -1,6 (4,8) miljarder i kvartalet och SEK 7,2 (7,5) miljarder för niomånadersperioden. Sysselsatt kapital ökade med SEK 7,7 miljarder till följd av pågående större projekt och förberedelser för ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartal. Nivån på kassagenereringen för niomånadersperioden minskade till 30%, huvudsakligen till följd av lägre nettoresultat och ökat sysselsatt kapital. Den kapitalåterbetalning på SEK 1,4 miljarder från Sony Ericsson som påverkade kassaflödet från rörelsen balanserades av en minskning av förskottsbetalning på ett liknande belopp till Ericsson Mobile Platforms.


  Balansräkning och andra nyckeltal

  Uppskjutna skattefordringar minskade med SEK 1,2 miljarder under kvartalet till SEK 11,5 (14.3) miljarder.


  Under kvartalet utnyttjades reserver om cirka SEK 1,3 miljarder för att täcka kostnader huvudsakligen hänförliga till omstruktureringar, produktgarantier, kundprojekt och övrigt. Nya reserver om SEK 0,9 miljarder har lagts upp under kvartalet samtidigt som SEK 0,7 miljarder har lösts upp vilket ger en negativ nettoeffekt på resultatet med SEK 0,2 miljarder i kvartalet och med SEK -1.1 miljarder för niomånadersperioden. Under alla kvartal sedan 2003 har nettoeffekten på resultatet varit negativ.


  RESULTAT PER SEGMENT   
  1) Inkluderar kostnader på SEK 2,9 miljarder i tredje kvartalet 2006 avseende omstruktureringen av Marconi och karriärändringsprogrammet.


  Networks


  Faktureringen inom Networks minskade, huvudsakligen till följd av lägre fakturering inom uppgraderingar och utbyggnad av mobilnät samt mjukvara. Faktureringen av nätutbyggnad och inbrytningskontrakt, som har lägre marginaler, utgör en ökande del av affärerna inom Networks. Det är den här förändringen i affärsmixen som är orsaken till att koncernens bruttomarginal påverkats negativt snarare än en förändring av de underliggande marginalerna i de olika affärerna. Efter justering för omstruktureringskostnader hänförliga till Marconi och karriärändringsprogrammet var Networks rörelsemarginal 18% och EBITDA-marginal 23% i tredje kvartalet 2006.


  Faktureringen av opto- och radiotransmissionssystem för back- och longhaul visade god tillväxt.


  Ihopslagningen av Ericssons och Redbacks försäljningskanaler går enligt plan men med något negativa effekter på Redbacks fakturering under processen. Betydande resurser har förts över från andra delar av Ericsson för att säkra Redbacks snabba expansion liksom integrationen av deras teknik i Ericssons produkter.


  Professional Services


  Faktureringen inom Professional Services ökade med 26% jämfört med samma kvartal föregående år och fortsätter att växa snabbare än marknaden. Managed services ökade med 50% jämfört med samma kvartal föregående år. Mer än två tredjedelar av intäkterna inom Professional Services är för närvarande av återkommande karaktär. Rörelsemarginalen var stabil, huvudsakligen till följd av bra utveckling inom andra tjänsteområden, vilket uppvägde startkostnader för flera nya managed serviceskontrakt.


  Multimedia


  Tillväxten var 31% jämfört med samma kvartal föregående år varav 14%-enheter kom från förvärvade verksamheter. Rörelseresultatet var svagt positivt. Verksamheterna mobilplattformar, service delivery platforms, Tandberg television och charging visar alla stark tillväxt med hälsosamma marginaler. IPTV, IMS och messaging är nya affärsutvecklingsområden med betydande FoU-investeringar, men med begränsad fakturering.


  Sony Ericsson Mobile Communications
  Information om transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications finns i tabellverket  under Finansiella rapporter och övrig information.

  Antalet levererade enheter under kvartalet uppgick till 26 miljoner, en ökning med 31% jämfört med samma period föregående år. Faktureringen uppgick till EUR 3 108 miljoner, en ökning med 7% jämfört med samma kvartal föregående år. Vinst före skatt var EUR 384 miljoner, en minskning med 11% vilket speglar det exceptionellt starka tredje kvartalet 2006. Nettoresultatet i kvartalet var EUR 267 miljoner. Ökningen av telefoner i låg- och mellanprissegmenten i tredje kvartalet ledde, i linje med Sony Ericssons förväntan, till en minskning i genomsnittligt försäljningspris till EUR 120.


  Som annonserats i början av året av Sony Ericsson har en kapitalåterbetalning på totalt EUR 300 miljoner skett till moderbolagen under kvartalet.


  Under kvartalet fakturerade Ericsson EUR 156 miljoner till Sony Ericsson, huvudsakligen för mobilplattformar, vilket har minskat balansen av den förskottsbetalning Ericsson erhöll i första kvartalet.
                                                                                                                
  Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 1,7 (2,0) miljarder i kvartalet.


  REGIONAL ÖVERSIKT

  Västeuropa visade en faktureringstillväxt på 6% jämfört med samma period föregående år, huvudsakligen drivet av managed services och ökad efterfrågan på bredbandstransmission. Faktureringen av mobilnät minskade något på grund av lägre än förväntad fakturering av uppgraderingar och utbyggnader av befintliga nät, speciellt i Storbritannien och Italien.


  Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika visade återigen god tillväxt, upp 10% jämfört med samma period föregående år. Faktureringen drevs huvudsakligen av nätinstallation och utbyggnad av befintliga nät samt managed services.


  Den sammanlagda faktureringstillväxten i Asien och Oceanien var i princip oförändrad på grund av lägre fakturering av mobilsystem i Kina. Den underliggande affärsaktiviteten i Kina ligger på en stabil nivå, men faktureringen på den kinesiska marknaden fluktuerar mellan kvartalen. Faktureringen i Australien minskade jämfört med samma period föregående år, till följd av att en rikstäckande HSPA-utbyggnad avslutats. Exklusive Kina och Australien ökade faktureringen i regionen med 17%.


  Faktureringen i Latinamerika ökade med 1% jämfört med samma period föregående år. Marknaden drivs av fortsatt 2G-expansion samt den påbörjade 3G-utbyggnaden. Efterfrågan på managed services ökar också. Faktureringen i Nordamerika visar återigen tillväxt, huvudsakligen till följd av en mer fördelaktig jämförelse med samma period föregående år.


  MARKNADSUTVECKLING
  Uppskattade tillväxtsiffror baserar sig på Ericssons egna och andra aktörers marknadsuppskattningar.


  Antalet mobilabonnemang ökade med cirka 156 miljoner i kvartalet till 3,16 miljarder. 2,7 miljarder är inom GSM/WCDMA. Antalet WCDMA-abonnemang växte med cirka 18 miljoner i kvartalet till 157 miljoner. Det finns 179 WCDMA-nät i 80 länder av vilka 138 har uppgraderats till HSPA.


  Under tolvmånadersperioden fram till och med 30 juni 2007 växte antalet fasta bredbandsanslutningar med cirka 14 miljoner per kvartal. Totalen uppgår nu till cirka 300 miljoner.


  PLANERINGSANTAGANDEN
   
  För fjärde kvartalet 2007 är våra planeringsantaganden att Ericssons fakturering kommer att uppgå till SEK 53-60 miljarder med en rörelsemarginal i mittenspannet av 10-20%, inklusive Sony Ericsson.


  UTSIKTER FÖR MOBIL INFRASTRUKTUR OCH TJÄNSTER
  Alla uppskattningar mäts i USD och refererar till marknadstillväxt jämfört med föregående år.
   
  För 2007 beräknar vi att världsmarknaden för GSM/WCDMA-system kommer att fortsätta uppvisa ensiffrig tillväxt i mittenspannet, mätt i USD.


  Den tillgängliga marknaden för professional services förväntas fortfarande visa god tillväxt under 2007.


  Beträffande marknadsutvecklingen 2008 är vår tidiga uppskattning att motsvarande förhållanden kommer att  bestå.


  INFORMATION OM MODERBOLAGET


  Faktureringen för niomånadersperioden uppgick till SEK 2,5 (1,9) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 13,2 (12,5) miljarder. Patent- och licensintäkter inkluderas från 2007 i faktureringen i stället för i övriga rörelseintäkter. Siffrorna för 2006 har därför omarbetats i enlighet med detta.


  Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för niomånadersperioden inkluderar: ökade investeringar i dotterbolag med SEK 23,4 miljarder, huvudsakligen hänförliga till förvärven av Tandberg, Redback, Entrisphere och LHS; minskade kort- och långfristiga fordringar från dotterbolag på SEK 4,3 miljarder; minskad kassa och kortfristiga placeringar på SEK 19,7 miljarder, huvudsakligen hänförligt till nämnda förvärv, utdelning till aktieägare på SEK 7,9 miljarder för 2006 och kassa hänförlig till upptagande av nya långfristiga lån; ökade obligationslån med SEK 11,0 miljarder till följd av ett nytt obligationslåneprogram; minskade lång- och kortfristiga skulder till dotterbolag med SEK 19,3 miljarder.


  Kassa och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 34,3 (54,0) miljarder per den 30 september.


  Större transaktioner och mellanhavanden med närstående bolag inkluderar följande poster med Sony Ericsson Mobile Communications: intäkter SEK 1 753 (899) miljoner, skulder SEK 489 (0) miljoner, utdelning och kapitalåterbetalning SEK 3 949 (1 160) miljoner.


  I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades under tredje kvartalet 4 178 626 egna aktier till anställda i Ericsson. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 september 2007 till 238 400 384 B-aktier.


  ÖVRIG INFORMATION
   
  Förvärv och offentliga bud


  Den 28 september 2007 annonserade Ericsson att bolaget hade köpt aktier och mottagit accepter som tillsammans utgjorde cirka 85% av utestående aktier och rösträtter i LHS. Den obligatoriska extra budtiden avslutades den 8 oktober 2007 och då hade ytterligare 0,04% av utestående aktier förvärvats. Alla villkor i erbjudandet har uppfyllts och Ericsson avser att avsluta erbjudandet i enlighet med den process som beskrivits i prospektet.


  Riskbedömning


  Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i  årsredovisningen för 2006 under "Riskfaktorer" och vi  har bedömt att riskbilden inte förändrats avsevärt sedan dess. Emellertid kan den ökade andelen av försäljningen som avser det nya segmentet Multimedia leda till ökad volatilitet i redovisad försäljning mellan individuella kvartal. Särskilda tillkommande risker för den närmaste tiden är förknippade med de förvärv som skett under 2007, eftersom det krävs en snabb och effektiv integration av dessa för att de ska bli lönsamma så snart som planerat.


  Riskfaktorer och -exponeringar i fokus för det närmaste halvåret för moderbolaget och koncernen är: ogynnsam produktmix i vårt segment Networks med lägre andel mjukvara, uppgraderingar och utökningar och en högre andel avseende utbyggnad av nya nät eller inbrytningskontrakt, vilket kan medföra en lägre bruttomarginal och/eller ökat sysselsatt kapital, som sätter press på vårt kassaflöde; förändring i vårt säsongsmönster vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning; effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan våra kunder såväl som mellan våra största konkurrenter, t ex ökad priskonkurrens; växelkursförändringar, särskilt en fortsatt låg eller än mer försvagad dollarkurs; höjda räntenivåer och den eventuella påverkan detta kan ha på våra kunders investeringar i nätutrustning. .


  Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som är fokuserade av vissa investerare. Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv om policies för etik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.


  Vi hänvisar till Ericssons årsredovisning för 2006 för en mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter vilka är giltiga också för 2007.


  Stockholm den 25 oktober 2007


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)


  Datum för nästa rapport: 1 februari 2008


  Granskningsrapport


  Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 30 september 2007. Det är styrelsen och vd som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.


  Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410. Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.


  Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.


  Stockholm den 25 oktober 2007


  PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER


  För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2007/9month07-sv.pdf


  Ericsson håller en presskonferens för media, analytiker och investerare torsdagen den 25 oktober kl 9.00 i Ericssons båtvarv på Torshamnsgatan 21, Stockholm.


  Ericssons telefonkonferens för analytiker och media börjar kl 14.00.


  Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA


  Henry Sténson, informationsdirektör


  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00
  E-post: investor.relations.se@ericsson.com


  Susanne Andersson, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 46 31
   
  Media:
  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73
  E-post: press.relations@ericsson.com


                                          
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00
  RELATED FILES