Ericsson genomför ändringar i sin finansiella rapportering

Press release
apr 24, 2007 12:25 (GMT +00:00)
Ericsson kommer att ändra sin finansiella rapportering och redovisa en ny segmentsindelning och publicerar i dag omarbetade jämförelseperioder för föregående år.


Som tidigare annonserats har Ericsson från den 1 januari 2007 ändrat sin organisatoriska struktur. Från och med rapporten för första kvartalet 2007 kommer bolagets finansiella rapporter att avspegla den nya strukturen. Ericsson genomför samtidigt några ytterligare förändringar med utökad information och förbättrad jämförbarhet.


Ericsson kommer att redovisa följande segment: Networks, Professional Services och Multimedia.
 
Därutöver kommer segmentet Phones, som utgörs av Ericssons andel i Sony Ericssons resultat, att redovisas som tidigare. Sony Ericsson har också utökat sin information i rapporten för första kvartalet 2007.


Den ändrade segmentsindelningen är i överensstämmelse med de syften som formulerats i IAS 14 Segmentsrapportering. De affärsverksamheter som tidigare rapporterades under Övriga verksamheter har integrerats i de nya segmenten för att ta tillvara de möjligheter som finns genom intern samordning.


Segmentet Networks innehåller produkter för mobil och fast bredbandsaccess, kärnnät, transmission och nästa generations IP-nät. Installationstjänster för dessa produkter är också inkluderade. Därutöver ingår verksamheterna inom kraftmoduler och kabel, som tidigare rapporterades under Övriga verksamheter, liksom de förvärvade verksamheterna i Redback och Entrisphere.


Segmentet Professional Services omfattar all serviceverksamhet utom de installationstjänster som redovisas i Networks. Tjänster avseende systemintegration  av IP- och kärnnät rapporterades tidigare som nätinstallation men har nu klassificerats om och inräknas i Professional Services. Upplysning kommer att lämnas om hur stor del av Professional Services' försäljning som utgörs av managed services, eftersom denna del representerar regelbundet återkommande intäkter.


Segmentet Multimedia omfattar multimediasystem, som tidigare ingick i segmentet Systems, samt företagslösningar och mobilplattformar som tidigare rapporterades under Övriga verksamheter. Så snart förvärven är genomförda kommer även verksamheterna inom Tandberg Television och Mobeon att ingå i Multimedia.


För dessa segment kommer fakturering och rörelseresultat att rapporteras kvartalsvis. Därutöver kommer den totala faktureringen avseende Mobilsystem även fortsättningsvis att redovisas, vilken består av delar från både Networks och Multimedia.


I koncernens resultaträkning kommer royaltyintäkter avseende produkträttigheter att ingå i faktureringen i stället för att som tidigare redovisas under övriga rörelseintäkter. Som en följd av detta kommer motsvarande kostnader att redovisas som kostnader för sålda varor i stället för under rörelseomkostnader.


Ändringar i koncernens kassaflödesanalys avser en ytterligare uppdelning av "Icke likviditetspåverkande poster", av "Förändringar i rörelsens nettotillgångar" och av "Investeringsaktiviteter". Kassaflöde från rörelsen kommer att rapporteras som tidigare. Delsummorna "Kassaflöde från investeringsaktiviteter inom rörelsen" och "Kassaflöde före finansiella investeringsaktiviteter" kommer ej längre att rapporteras.

Tabellen "Riskexponering avseende kundfinansiering" kommer ej längre att ingå i kvartalsrapporterna eftersom omfattningen minskat jämfört med tidigare år. Om väsentliga förändringar i risk eller exponering skulle inträffa kommer detta dock att kommenteras i texten i kvartalsrapporten.


Ericsson lämnar rapporten för första kvartalet den 26 april 2007 kl. 07:30.


Omarbetade resultatrapporter för 2006 finns på
www.ericsson.com/investors/financial_reports/2007/restd.pdf

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för mobilt internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Läs mer på: http://www.ericsson.com

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA
 
Ericssons pressavdelning
Telefon: 08 719 69 92


Ericsson Investor Relations
Telefon: + 46 8 719 4631
RELATED FILES