Ericssons årsstämma 2007

Press release
apr 11, 2007 17:01 (GMT +00:00)
På Ericssons årsstämma antog stämman valberedningens samtliga förslag och styrelsens förslag med undantag för Långsiktig rörlig ersättningsplan 2007 och överlåtelse av egna aktier i samband därmed.
 
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Michael Treschow till styrelseordförande, Sverker Martin-Löf och Marcus Wallenberg till vice ordföranden och Sir Peter L. Bonfield, Börje Ekholm, Katherine Hudson, Ulf J. Johansson, Nancy McKinstry, Anders Nyrén samt Carl-Henric Svanberg omvaldes till styrelseledamöter.


Stämman fastställde resultaträkningen för 2006 och balansräkningen per den 31 december 2006 för moderbolaget samt koncernresultaträkningen för 2006 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2006.


Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.


I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelning ska utgå för 2006 med SEK 0,50 per aktie och att måndagen den 16 april 2007 ska vara avstämningsdag för utdelning.


I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att:


Antalet styrelseledamöter ska vara 10 och att inga suppleanter ska väljas.


Styrelsearvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande (oförändrat från 2006):


 •          3 750 000 kronor till styrelsens ordförande,
 •          750 000 kronor vardera till övriga icke anställda styrelseledamöter,
 •          350 000 kronor till ordföranden i Revisionskommitten,
 •          250 000 kronor vardera till övriga icke anställda ledamöter i Revisionskommittén, och
 •          125 000 kronor vardera till ordföranden och övriga icke anställda ledamöter i Finans- respektive Kompensationskommittén.


 • Stämman beslutade vidare att anta valberedningens förslag till procedur för att utse ledamöter av valberedningen, valberedningens uppdrag samt att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.


  I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman även att utse PricewaterhouseCoopers till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2007 till slutet av årsstämman 2011 och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.


  Styrelsens förslag att införa en Långsiktig rörlig ersättningsplan 2007 och överlåtelse av egna aktier i samband därmed godkändes inte av årsstämman.


  Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att:


  1.      godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, och att


  2.      överlåta egna aktier med anledning av stämmobesluten om Globalt Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003 och Långsiktiga Incitamentsplaner 2004, 2005 och 2006.


  För ytterligare information avseende beslut om överlåtelse av egna aktier, se separat pressmeddelande.
  Valberedningens och styrelsens förslag finns på bolagets hemsida och protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida inom kort.


  En sammanfattning av Carl-Henric Svanbergs anförande på stämman finns tillgängligt på:
  Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.


  Läs mer på www.ericsson.com
   
  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA


  Media
  Ericssons pressavdelning
  Telefon: 08 719 69 92


  Investerare och analytiker
  Susanne Andersson, investerarrelationer
  Telefon: 08-719 0000