Ericsson kallar till extra bolagsstämma för att besluta om reviderad aktiesparplan 2007

Press release
maj 24, 2007 11:06 (GMT +00:00)
Ericssons styrelse har efter konsultationer med svenska och utländska aktieägare kommit fram till ett reviderat program som möter bolagets behov och aktieägarnas intressen. Styrelsen har beslutat att göra två förändringar jämfört med tidigare förslag. Dels höjs tröskeln för tilldelning i planen för de högsta cheferna, dessutom delas förslaget upp i flera separata beslut.

Programmet är nu uppdelat i tre planer: en Aktiesparplan som omfattar alla anställda och innebär att anställda får en Ericssonaktie för varje köpt aktie. En plan för upp till 6 300 nyckelpersoner som får ytterligare en matchningsaktie. Slutligen den tredje planen som omfattar de 220 högsta cheferna som får från fyra, sex respektive åtta ytterligare matchningsaktier, utöver den aktie som samtliga anställda får, förutsatt att vissa finansiella mål uppnås. Hela programmet förutsätter att den anställde investerar upp till 7,5 procent (dvs mellan 15 och 20 procent av sin nettolön) och är fortsatt anställd vid tiden för matchningen tre år efter investeringen.

Programmet bygger på samma principer som det tidigare förslaget, det vill säga att alla anställda erbjuds att delta och att de som deltar själva måste investera i Ericssonaktier. De nyckelpersoner som erbjuds att delta i planerna med högre aktietilldelning, väljs utifrån individuell prestation, kompetens och potential. För de 220 högsta cheferna föreslås en höjning av tröskeln för tilldelning av aktier till 5 procent genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie under den treåriga mätperioden. Tidigare tröskel var 3 procent.

Som förslaget nu är utformat, kan aktieägarna ta ställning till respektive plan inklusive dess finansiering. Finansieringen kan ske på olika sätt. Styrelsen har utvärderat två alternativa förslag och föreslår i första hand att bolagets egna aktier används för matchning. Detta alternativ ger klart lägsta kostnad men kräver en majoritet av 90 procent. Det andra alternativet som kräver enkel majoritet är en överenskommelse med tredje part om att överlåta aktier till anställda.

Avsikten med det långsiktiga rörliga ersättningsprogrammet är att uppmuntra ett engagemang bland de anställda för ett långsiktigt värdeskapande. Förslaget stöds av Ericssons större aktieägare.
 
Enligt svensk lag krävs 90 procent majoritet för överlåtelse av aktier till anställda. Vid årsstämman i april 2007 stöttades förslaget av 88,5 procent av rösterna. Styrelsens ordförande Michael Treschow har efter bolagsstämman fört en dialog med de större aktieägarna. Dialogen har omfattat både aktieägare som  röstade för förslaget och aktieägare som röstade nej. Som ett resultat av denna dialog har styrelsen gjort de nämnda justeringar.

Styrelsen har också uttalat att den avser att genomföra en utvärdering av programmet inför årsstämman 2008.

Kallelsen till den extra bolagstämman med styrelsens fullständiga förslag till beslut, frågor och svar-dokument samt en kort beskrivning av förslaget  finns tillgängliga på www.ericsson.se. Förslaget skickas till de aktieägare som så önskar.


Kallelse till den extra bolagsstämman kommer även att publiceras i Dagens Nyheter,  Financial Times (europeiska utgåvan), Svenska Dagbladet och på Post och Inrikes Tidningars hemsida www.bolagsverket.se.


Ericssons extra stämma äger rum i Globens Annex, Globentorget, Stockholm, torsdagen den 28 juni 2007, kl 15:00.
 
INFORMATION TILL REDAKTIONEN
Kallelsen med det fullständiga förslaget samt en sammanfattning av förslaget finns bifogade som pdf-filer till pressreleasen.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för mobilt internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 
Läs mer på: http://www.ericsson.com 
 
Kallelse (PDF):


EGM\EGM Proposal in brief - Swedish (PDF):
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 8 719 6992


Ericsson investerarrelationer
Telefon: +46 8 719 0000