Ericssons extra bolagsstämma beslutade om långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2007 för alla anställda

Press release
jun 28, 2007 15:00 (GMT +00:00)
Vid Ericssons extra bolagsstämma i dag beslutades att införa ett långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2007 ("LTV 2007"). LTV 2007 är baserad på samma principer som Långsiktig rörlig incitamentsplan 2006 som är riktad till alla anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare.
 
LTV 2007 omfattar tre delar:


1. Aktiesparplan under vilken alla anställda erbjuds köpa aktier i Ericsson under en tolvmånadersperiod varefter den anställde, efter tre års innehav, erhåller en matchningsaktie för varje inköpt aktie.


2. Plan för nyckelpersoner under vilken upp till 6 300 särskilt utvalda nyckelpersoner, som också omfattas av Aktiesparplanen, erhåller ytterligare en extra matchningsaktie för varje inköpt aktie, det vill säga totalt två matchningsaktier.


3. Resultataktieplan för upp till 220 chefer, under vilken upp till 170 utvalda chefer kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till fyra matchningsaktier per inköpt aktie, upp till 49 högre chefer kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till sex matchningsaktier per inköpt aktie samt verkställande direktören kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till åtta matchningsaktier per inköpt aktie, det vill säga totalt upp till fem, sju respektive nio matchningsaktier beroende på utfallet av ett resultatmål. Maximalt antal matchningsaktier kommer att tilldelas om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller överstiger 15 procent över perioden 1 juli 2007 och 30 juni 2010. Ingen tilldelning av matchningsaktier kommer att ske om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller mindre än 5 procent.


Innan antalet resultataktier som ska matchas slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om resultatmatchningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet resultataktier som ska matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt.


Överlåtelse av egna aktier.
 
För att kunna genomföra LTV 2007 beslutade stämman även att bolaget ska ha rätt att överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag enligt följande:


Högst 35 100 000 aktier av serie B kan överlåtas vederlagsfritt under perioden från och med november 2007 till och med november 2011 till anställda som omfattas av LTV 2007.


Vidare äger bolaget rätt att, före årsstämman 2008, överlåta högst 7 300 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för aktien.


Utspädning och kostnader
 
Per den 15 juni 2007 innehade Ericsson 242 932 703 egna aktier. För att inrätta LTV 2007 erfordras totalt 42 400 000 aktier, motsvarande cirka 0,27 procent av det totala antalet utestående aktier. Antalet aktier som omfattas av tidigare beslutade incitamentsprogram, inklusive aktier för att täcka sociala avgifter, uppgår till cirka 153 miljoner aktier, motsvarande cirka 0,96 procent av antalet utgivna aktier
Av de 42 400 000 aktier av serie B som erfordras för LTV 2007, kan         35 000 000 aktier överföras vederlagsfritt till de anställda, vilket kan komma att orsaka en utspädning av vinst per aktie om 0,22 procent. Utspädningseffekten av matchningsaktierna om 0,22 procent, är oberoende av aktiekursen vid matchningstillfället då de ges vederlagsfritt till den anställde. De 7 300 000 aktier, vilka kan överlåtas på Stockholmsbörsen för täckande av sociala avgifter, medför emellertid ingen utspädningseffekt på vinst per aktie då dessa överlåts till rådande marknadspris.


LTV 2007 kommer att ge upphov till administrativa kostnader, kompensationskostnader och sociala avgifter uppgående till mellan 857 miljoner kronor och 1 287 miljoner kronor fördelade över åren 2007 - 2011. Kostnaderna ska ses i relation till Ericssons totala lönekostnader som under 2006 uppgick till 43 miljarder kronor inklusive sociala avgifter.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.


Läs mer på www.ericsson.com


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA


Media
Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 8 719 6992


Investerare
Ericsson investerarrelationer
Telefon: -46 8 719 0000