Ericsson rapporterar fortsatt god utveckling

Press release
jul 20, 2007 05:29 (GMT +00:00)
[Informationen är sådan som Ericsson ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2007 kl 07.30.]


 • Fakturering SEK 47,6 (44,0) miljarder kv 2, upp 8%, SEK 89,8 (83,2) miljarder 6 mån 1)
 • Rörelseresultat SEK 9,3 (8,3) miljarder kv 2, upp 12%, SEK 17,4 (14,9) miljarder 6 mån
 • Rörelsemarginal 19,4% (18,4%) kv 2, 19,4% (17,6%) 6 mån
 • Kassaflöde från rörelsen SEK 4,2 (0,2) miljarder kv 2, SEK 8,8 (2,6) miljarder 6 mån
 • Nettoresultat SEK 6,4  (5,7) miljarder kv 2, upp 12%, SEK 12,2 (10,3) miljarder 6 mån 2)
 • Vinst per aktie SEK 0,40 (0,36) kv 2, upp 11%, SEK 0,77 (0,65) 6 mån 2)

 • KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


  "Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Faktureringen visade en god tillväxt jämfört med samma kvartal förra året, främst drivet av Asien och Oceanien. Europa, Mellanöstern och Afrika utvecklades svagare medan vi såg en bättre utveckling i Amerika. Marginalerna var stabila och vårt kassaflöde förbättrades.


  Vi har passerat tre miljarder mobiltelefonabonnemang - en milstolpe för branschen. GSM-leveranserna når nya rekordnivåer varje kvartal och vi fortsätter att se en växande efterfrågan på mobilt och fast bredband. Vi ser en dramatisk ökning av datatrafiken i de HSPA-nät som vi mäter.


  Vi har stärkt vår position genom den senaste tidens förvärv, och den annonserade IP-bredbandsöverenskommelsen med AT&T var ett genombrott på den nordamerikanska marknaden. Med den bekräftades vårt starka erbjudande inom nästa generations nät.


  Vår serviceaffär fortsätter att växa snabbare än marknaden och vi har ett flertal managed serviceskontrakt som kommer att börja generera intäkter de kommande kvartalen. Vi har precis startat vår verksamhet inom multimedia där fakturering och marginaler kommer att fluktuera. Tandberg Television är nu en del av Ericsson och kommer att ytterligare stärka vårt erbjudande. Sony Ericsson kunde uppvisa ännu ett kvartal med stark utveckling och ökade marknadsandelar.


  Under industrikonsolideringen har vi ökat vår närvaro inom såväl mobil som fast kommunikation. Med över 40% marknadsandel inom GSM och WCDMA har vi tydliga stordriftsfördelar och vi kan erbjuda tekniskt ledande och prisvärda lösningar till en växande och mer krävande marknad", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  FINANSIELL ÖVERSIKT


  Resultat och kassaflöde
   
  1)Exklusive faktureringen från försvarsverksamheten, Ericsson Microwave Systems, som såldes 2006.
  2)Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintresse.


  Faktureringsökningen på 8% jämfört med samma kvartal föregående år var driven av organisk tillväxt och förvärv. Den organiska tillväxten uppgick till 6%. US-dollarn har fortsatt att försvagas och påverkade faktureringen negativt.


  Bruttomarginalen var stabil jämfört med föregående kvartal och ökade 0,4 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen, exklusive Sony Ericsson, ökade jämfört med föregående kvartal till följd av en ökad fakturering samt fortsatt fokus på operational excellence inklusive avslutad omstrukturering av Marconi. Sony Ericssons resultat före skatt minskade jämfört med föregående kvartal, men var oförändrat efter justering för ökade royaltyavgifter till moderbolagen.


  Kassaflöde från rörelsen var SEK 4,2 (0,2) miljarder i kvartalet, en förbättring jämfört med samma kvartal föregående år.


  Balansräkning och andra nyckeltal


  Uppskjutna skattefordringar minskade med SEK 1,4 miljarder under kvartalet till SEK 12,7 (14,1) miljarder.


  Sysselsatt kapital ökade med SEK 7,8 miljarder i kvartalet. Detta speglar den fortsatta ökningen av stora totalentreprenader på tillväxtmarknader.


  Under kvartalet utnyttjades reserver om cirka SEK 1,3 miljarder för att täcka kostnader, huvudsakligen hänförliga till tidigare annonserade omstruktureringsprogram och fortlöpande produktrelaterade åtaganden. Nya reserver om SEK 0,1 miljarder netto har lagts upp under kvartalet.


  RESULTAT PER SEGMENT
   
  1)Förvärvade företag ingår från och med dagen för förvärvet.
  2)Exklusive faktureringen från försvarsverksamheten, Ericsson Microwave Systems, som såldes 2006.


  Networks


  Faktureringsökningen inom Networks på 7% jämfört med samma period föregående år drevs av en sexprocentig tillväxt inom mobilsystem. Rörelsemarginalen ökade jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen till följd av högre volymer och kostnadskontroll. Fasta nät visade en ännu högre tillväxt, även om förvärvet av Redback exkluderas. Omstruktureringen av leverans- och produktionskedjan för optisk transmission har avslutats. I och med detta har integrationen av Marconi avslutats.


  Efterfrågan på GSM fortsätter med nya leveransrekord och under kvartalet levererade Ericsson sin miljonte GSM-basstation. Tillväxten drivs framför allt av utbyggnaden av nya nät och kapacitetsökningar på tillväxtmarknader. I princip alla WCDMA-nät som nu byggs har HSPA-funktionalitet och i redan driftsatta WCDMA-nät pågår uppgraderingar, vilket lägger grunden för den accelererande övergången till mobilt bredband.


  Kombinationen av Redback och Ericssons globala försäljningsorganisation genererar redan betydande affärsmöjligheter och flera nya kontrakt har annonserats. Vi har avslutat den första kritiska integrationsfasen, inklusive synergier med Ericssons leveranskedja, och vi går nu in i en ny fas där försäljningskanalerna ska samordnas.


  Professional services
   
  Faktureringen inom Professional services ökade med 11% jämfört med samma period föregående år och fortsatte därmed att växa snabbare än marknaden. I lokala valutor uppgick faktureringsökningen till 14%. Tillväxten var lägre inom network design och systemintegration. Den höga aktivitetsnivån under tidigare kvartal har nu översatts till ökad fakturering inom nätinstallation som rapporteras inom Networks. Rörelsemarginalen var stabil.


  Managed services växte med 21% eller 24% i lokala valutor och nyligen annonserade kontrakt bekräftar vår starka ledning. Nya överenskommelser med Oi i Brasilien, liksom tidigare annonserade överenskommelser med Orange i Holland och Belgien, Vodafone och KPN i Holland och avtalet med Vodafone om reservdelshantering i flera europeiska länder, kommer att börja bidra till faktureringen i tredje kvartalet. Ericsson driver nät med totalt fler än 135 miljoner abonnenter.


  Multimedia


  Tillväxten var 6% jämfört med samma period föregående år. Vi fortsätter att bygga en stark position inom detta växande segment. Som tidigare kommunicerats, kommer faktureringen inom multimedia att variera mellan kvartalen. Faktureringen, exklusive Tandberg Television, minskade jämfört med föregående kvartal till följd av timingeffekter från avslutandet av flera större revenue managementprojekt. Till följd av detta minskade rörelsemarginalen.


  Under kvartalet förvärvades också Mobeon och Drutt och ett offentligt bud lades på LHS, världsledande på faktureringssystem för post-paid. Tandberg Television konsolideras från maj 2007. Under kvartalet tecknade Tandberg nya kontrakt med TV-bolag och operatörer som lanserar IPTV, HDTV och interaktiva on-demand videotjänster.


  Sony Ericsson Mobile Communications
  Information om transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications finns i tabellverket  under Finansiella rapporter och övrig information.


  Sony Ericsson fortsatte att visa lönsam tillväxt och ökande marknadsandelar. Bolaget fortsatte att stärka sin produktportfölj med annonseringen av ett stort antal nya produkter inom olika prissegment inklusive K850, en Cyber-shottelefon med 5 megapixelkamera och HSPA-funktionalitet, samt Walkmantelefonen W960 med 8 gigabyte minneskapacitet.


  Sony Ericsson etablerar nu starka marknadspositioner även inom låg- och mellanprissegmenten. Volymerna inom dessa segment ökar snabbast, vilket har lett till en minskning av genomsnittligt försäljningspris. Den underliggande bruttomarginalen, justerad för ökade royaltyavgifter till moderbolagen, var stabil.
                                                                                                                
  Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 1,5 (1,0) miljarder i kvartalet.


  REGIONAL ÖVERSIKT
   
  1)Exklusive faktureringen från försvarsverksamheten, Ericsson Microwave Systems, som såldes 2006.


  Marknaden i Västeuropa utvecklades svagt. Den här utvecklingen är primärt ett resultat av en pågående operatörskonsolidering i Italien och diskussioner i Storbritannien om delade nät, som tillfälligt har påverkat investeringsbesluten.


  Ett 3G/HSPA-kontrakt tecknades med Vodafone Spanien. Andra betydande överenskommelser annonserades med Telefónica Tyskland och Wind i Italien. Nya managed servicesaffärer annonserades med Vodafone och KPN i Holland.


  I Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika var aktivitetsnivån fortsatt hög, men de stora utbyggnaderna av nya nät och expansionsprojekt skapar fluktuationer i faktureringen mellan kvartalen. Ett antal kontrakt har tecknats under kvartalet, särskilt i Mellanöstern, och stora utbyggnader fortsätter i södra Afrika. GSM-försäljningen i Ryssland är lägre till följd av att förberedelser för 3G pågår.


  Faktureringen i Asien och Oceanien var mycket stark och drevs huvudsakligen av fortsatta expansioner i Kina, Indien, Bangladesh, Japan och Sydostasien. Ett kontrakt om GSM-utbyggnad värt en miljard USD tecknades med China Mobile. Ett avtal om nya GSM-leveranser slöts med Orascom i Bangladesh. Ett kontrakt värt USD 2 miljarder har tecknats med Bharti Airtel för GSM/EDGE-infrastruktur. Det är Ericssons hittills största kontrakt.


  Latinamerika återhämtar sig som väntat. Under kvartalet drevs faktureringen av såväl utbyggnad av nya GSM-nät som kapacitetsförbättringar på de flesta marknader. Brasilien och Mexiko är dock fortsatt svaga. Utbyggnaden av 3G accelererar i hela regionen.


  I Nordamerika minskar faktureringsgapet jämfört med föregående år. HSPA är nu tillgängligt på mer än 165 AT&T-marknader, efterfrågan är stark och utbyggnaden fortsätter. Under kvartalet kom Ericsson till en överenskommelse med AT&T om deras "U-verse" IP-bredbandsutbyggnad. Detta var ett genombrott för Ericsson inom nästa generations nät och ett erkännande från AT&T för såväl vår förmåga som vår utökade produktportfölj.


  MARKNADSUTVECKLING
  Uppskattade tillväxtsiffror baserar sig på Ericssons egna och andra aktörers marknadsuppskattningar.
   
  Fast och mobil trafik accelererar till följd av ökad täckning och användning samt nya multimediatjänster. Operatörernas investeringar i infrastrukturutrustning förväntas fortsätta att på lång sikt växa i linje med den historiska tillväxten med ensiffrig tillväxt i mittenspannet eller däröver. Infrastrukturinvesteringar varierar över tiden och mellan regioner, på grund av den tekniska och regulatoriska utvecklingen liksom licenser och nya utbyggnader.


  Antalet mobilabonnemang ökade med cirka 140 miljoner i kvartalet till tre miljarder, tidigare än beräknat. 2,6 miljarder är inom GSM/WCDMA. Antalet WCDMA-abonnemang växte med 17 miljoner i kvartalet till 135 miljoner. Det finns 164 WCDMA-nät i 73 länder av vilka 117 har uppgraderats till HSPA.


  Datatrafiken i mobilnäten accelererar och HSPA har lett till en dramatisk ökning av trafikvolymerna. I nät som vi mäter har datatrafiken fördubblats de senaste sex månaderna.


  Under tolvmånadersperioden fram till och med 31 mars 2007 växte antalet fasta bredbandsanslutningar med cirka 17 miljoner per kvartal. Totalen uppgår nu till cirka 300 miljoner.


  Tillväxten på marknaderna för såväl mobilsystem som fastnät under tolvmånadersperioden fram till och med 31 mars 2007 beräknas ha varit ensiffrig i mittenspannet. Produkter för IP-bredband och optisk transmission visade starkast utveckling.


  Marknaden för telekomtjänster uppskattas ha visat god tillväxt under tolvmånadersperioden fram till och med 31 mars 2007 där managed services visar snabbast tillväxt. Inom det framväxande multimediaområdet har tillväxten accelererat, men med stora variationer mellan olika marknadssegment.


  UTSIKTER FÖR MOBIL INFRASTRUKTUR OCH TJÄNSTER
  Alla uppskattningar mäts i USD och refererar till marknadstillväxt jämfört med föregående år.


  För 2007 beräknar vi att världsmarknaden för GSM/WCDMA-system kommer att fortsätta uppvisa ensiffrig tillväxt i mittenspannet, mätt i USD.


  Den tillgängliga marknaden för professional services förväntas fortfarande visa god tillväxt under 2007.


  Genom vårt tekniska ledarskap och vår globala närvaro är vi väl positionerade för att dra fördel av möjligheterna på marknaden.


  INFORMATION OM MODERBOLAGET
  I enlighet med nya svenska rapporteringskrav för noterade bolag, gällande från 1 juli 2007, har informationen om moderbolaget utökats i halvårsrapporten. Det utökade rapporteringskravet gäller även för helårsrapporten.


  Faktureringen för första halvåret uppgick till SEK 1,7 (1,3) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 8,3 (6,6) miljarder. Patent- och licensintäkter inkluderas från 2007 i faktureringen i stället för i övriga rörelseintäkter. Siffrorna för 2006 har därför omarbetats i enlighet med detta.


  Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för första halvåret inkluderar: ökade investeringar i dotterbolag med SEK 27,6 miljarder, huvudsakligen hänförliga till förvärven av Tandberg, Redback och Entrisphere samt det kommande förvärvet av LHS; minskade kort- och långfristiga fordringar på SEK 3,2 miljarder; minskad kassa och kortfristiga placeringar på SEK 17,4 miljarder, huvudsakligen hänförligt till nämnda förvärv; utdelning till aktieägare på SEK 7,9 miljarder för 2006 och kassa hänförlig till upptagande av nya långfristiga obligationslån med SEK 11,1 miljarder till följd av ett nytt obligationslåneprogram; lång- och kortfristiga skulder till dotterbolag minskade med SEK 7,6 miljarder.


  Kassa och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 36,6 (54,0) miljarder per den 30 juni.


  Större transaktioner och mellanhavanden med närstående bolag inkluderar följande poster med Sony Ericsson Mobile Communications: intäkter SEK 1 214 (448) miljoner, skulder SEK 933 (1) miljoner, utdelning SEK 2 561 (1 160) miljoner.


  I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades under andra kvartalet 4 059 795 egna aktier till Ericssons anställda. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 juni 2007 till 242 579 010 B-aktier.


  ÖVRIG INFORMATION


  Extra bolagsstämma


  Vid den extra bolagsstämman den 28 juni beslutades att införa ett långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2007 (LTV 2007). LTV 2007 är baserat på samma principer som Långsiktig rörlig incitamentsplan 2006 och är riktat till alla anställda genom tre olika planer.


  Förvärv och offentligt bud


  Den 5 juni lämnade Ericsson ett offentligt kontanterbjudande att förvärva LHS AG för cirka EUR 310 miljoner. Företaget har cirka 550 anställda med huvudkontor i Frankfurt. Faktureringen uppgick till EUR 71,6 miljoner 2006 och bolaget har en stark försäljningspotential.


  Den 27 juni avslutades förvärvet av Drutt Corporation, en ledande leverantör av lösningar för service delivery platform. Drutt har verksamhet i Sverige, Kina, Kanada och Mexiko och har cirka 85 anställda.


  Kreditbetyg


  Den 14 maj uppgraderade Moody's Investors Services Ericssons långfristiga kreditbetyg till Baa1 från Baa2 och upprepade företagets Prime 2 rating för kortfristiga krediter. Enligt Moody's baserar sig uppgraderingen på Ericssons allt längre period av robust lönsamhet och mycket konservativa finansiella struktur.


  Den 15 juni uppgraderade Standard & Poor's Ericssons kreditbetyg med två steg till BBB+/A-2 från BBB-/A-3. Uppgraderingen bygger på Standard & Poor's förväntan om att Ericsson kommer att fortsätta dra avsevärd nytta av expansionen av den globala mobilsystemmarknaden, tack vare sin ledande position inom andra och tredje generationens mobilsystem och sin låga break-evennivå. Standard & Poor's säger att ratingen speglar Ericssons anmärkningsvärt starka kapitalstruktur och likviditet.


  Obligationsprogram


  Under kvartalet genomförde Ericsson en obligationstransaktion i flera valutor på SEK 11,1 miljarder under företagets obligationslåneprogram. Ericsson ämnar använda programmet för i huvudsak refinansiering av existerande lån. Den 16 juli tecknade Ericsson ett nytt bekräftat sjuårigt låneavtal om USD 2 miljarder med sina relationsbanker som ersätter det befintliga femåriga låneavtalet på USD 1 miljard.


  Ny information


  I enlighet med nya svenska rapporteringskrav för noterade bolag, gällande från 1 juli 2007, har två nya avsnitt lagts till i halvårsrapporten, Riskbedömning och Styrelsens försäkran. Styrelsemedlemmarna ska även underteckna halvårsrapporten. De utökade rapporteringskraven gäller även för helårsrapporten.


  Riskbedömning


  Vi har gjort en genomgång och bedömning av Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer enligt den beskrivning som gavs i årsredovisningen för 2006 under "Riskfaktorer" och funnit att riskbilden inte förändrats avsevärt sedan dess. Emellertid kan den ökade andelen av försäljningen som avser det nya segmentet Multimedia leda till ökad volatilitet i redovisad försäljning mellan individuella kvartal. Särskilda tillkommande risker för den närmaste tiden är förknippade med de förvärv som skett under 2007, eftersom det krävs en snabb och effektiv integration av dessa för att de ska bli lönsamma så snart som planerat.


  Riskfaktorer och -exponeringar i fokus för det närmaste halvåret för moderbolaget och koncernen är: växelkursförändringar, särskilt en fortsatt låg eller än mer försvagad dollarkurs; höjda räntenivåer och den eventuella påverkan detta kan ha på våra kunders investeringar i nätutrustning; effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan våra kunder såväl som mellan våra största konkurrenter; en ökning av mängden stora totalentreprenader, vilket kan medföra en ökning i sysselsatt kapital som sätter press på vårt kassaflöde.


  Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som är fokuserade av vissa investerare. Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv om policies för etik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.


  Vi hänvisar till Ericssons årsredovisning för 2006 för en mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter vilka är giltiga också för 2007.


  Styrelsens försäkran


  Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


  Stockholm den 20 juli 2007


  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr. 556016-0680


  Granskningsrapport


  Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2007. Det är styrelsen och vd som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.


  Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410. Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.


  Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.


  Stockholm den 20 juli 2007  Datum för nästa rapport: 25 oktober 2007


  PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER


  För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2007/6month07-sv.pdf


  Ericsson håller en presskonferens för media, analytiker och investerare fredagen den 20 juli kl 9.00 på huvudkontoret på Torshamnsgatan 23, Stockholm.


  Ericssons telefonkonferens för analytiker och media börjar kl 14.00.


  Press- och telefonkonferenserna kan följas via Internet på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

  Henry Sténson, informationsdirektör


  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00
  E-post: investor.relations@ericsson.com


  Susanne Andersson, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 46 31


  Glenn Sapadin, Investerarrelationer Nordamerika
  Telefon: +1 212 843 8435
  E-post: investor.relations@ericsson.com
   
  Media:
  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00


  Hela rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk.
  RELATED FILES