Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret

Press release
feb 01, 2008 06:29 (GMT +00:00)
[Informationen är sådan som Ericsson ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari  2008 kl 07.30.]
 
 
 • Fakturering SEK 54,5 (54,2) miljarder, helår SEK 187,8 (179,8) miljarder, organisk tillväxt i oförändrade valutor 8%
 • Rörelseresultat SEK 7,6 (12,2) miljarder, helår SEK 30,6 (35,8) miljarder
 • Rörelsemarginal 14% (23%), helår 16% (20%)
 • Kassaflöde från rörelsen SEK 12,0 (11,0) miljarder, helår SEK 19,2 (18,5) miljarder
 • Nettoresultat SEK 5,6 (9,7) miljarder, helår SEK 21,8 (26,3) miljarder 1)
 • Vinst per aktie SEK 0,35 (0,61), helår SEK 1,37 (1,65) 1)
 • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om SEK 0,50 per aktie

 • KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


  "Under 2007 fortsatte vi att stärka vår ledande position", säger Carl-Henric Svanberg, Ericssons VD och koncernchef. "Rörelseresultatet uppgick till SEK 30 miljarder. Under hösten såg vi dock en marginalförsämring i vår nätaffär."


  Den fortsatt snabba utbyggnaden av mobiltelefoni i tillväxtmarknader samt att vi tagit betydande marknadsandelar har resulterat i att vi fått en högre andel fakturering med initialt lägre marginaler. Samtidigt så har vi sett en minskad efterfrågan på nätutbyggnader och uppgraderingar i mogna marknader. Tillsammans har detta resulterat i en lägre marginal. Det pågående skiftet till ny växelteknik, där vi nu bygger ny installerad bas, är av samma karaktär och spär på denna effekt.


  Tillväxten på marknaden för mobilnät avtog under året. Som förväntat påverkades vår faktureringen i kvartalet av politisk oro på vissa tillväxtmarknader. Professional Services fortsätter att visa stark tillväxt med stabila marginaler medan Multimedia är i en uppbyggnadsfas. I Multimedia ingår områden med god tillväxt och hälsosamma marginaler såväl som investeringsområden. Kassaflödet förbättrades i fjärde kvartalet vilket ledde till en bättre kassagenerering jämfört med föregående år.


  Vi har fortsatt stärkt vår ledande position genom att ta marknadsandelar i en allt tuffare marknad. Vår ambition är att fortsätta göra detta oavsett marknadsfluktuationer. Fundamenta i branschen och konsumenternas beteenden stödjer en positiv långsiktig syn på marknaden. Marknaden växte dock långsammare under förra året och för 2008 finner vi det klokt att planera för att marknaden för mobil infrastruktur inte visar tillväxt. Vi intensifierar vårt arbete med operational excellence och kommer att anpassa vår kostnadsbas för att säkra vår position", avslutade Carl-Henric Svanberg.


  FINANSIELL ÖVERSIKT


  Resultat och kassaflöde   
  1)Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintresse.
   
  Faktureringen var i princip oförändrad i kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år till följd av mer försiktiga operatörsinvesteringar och en fortsatt försvagning av US-dollarn. Ungefär hälften av faktureringen är dollarrelaterad. För helåret ökade faktureringen med 4%. I oförändrade valutor uppskattas den organiska tillväxten ha varit 8%.


  Bruttomarginalen minskade jämfört med samma period föregående år, huvudsakligen till följd av affärsmixen med en hög andel nätutbyggnader, färre expansionskontrakt och uppgraderingar liksom det pågående skiftet till ny växelteknik. Jämfört med föregående kvartal var bruttomarginalen stabil till följd av det rådande affärsklimatet för mobilnät.


  Rörelseresultatet uppgick till SEK 7,6 (12,2) miljarder i kvartalet och SEK 30,6 (35,8) miljarder för helåret. Omkostnaderna uppgick till SEK 15,2 (13,2) miljarder i kvartalet till följd av normal säsongsvariation och nyligen förvärvade bolag. Sony Ericssons resultat före skatt bidrog med SEK 2,3 (2,2) miljarder till koncernens rörelseresultat i kvartalet.


  Kassaflödet från rörelsen nådde SEK 12,0 (11,0) i kvartalet och SEK 19,2 (18,5) miljarder för helåret. Sysselsatt kapital har minskat under kvartalet till följd av en hög andel avslutade stora totalentreprenader. Detta inkluderar en gynnsam utveckling av kortfristiga skulder såsom moms och upplupna kostnader. Dessutom erhölls i kvartalet en betalning på SEK 1,6 miljarder från
  3 UK efter omförhandling av ett kontrakt. Kassagenereringen ökade till 66% (57%) för helåret. Genomsnittlig kredittid för kundfordringar har ökat under året, vilket reflekterar en högre andel fakturering på marknader med längre kredittider.


  Övriga rörelseskulder påverkade kassaflödet negativt med SEK 0,9 miljarder i kvartalet när förskottsbetalningen från Sony Ericsson till Ericsson Mobile Platform förbrukades.


  Kassaflöde från investeringsaktiviteter var SEK -27,5 (-14,9) miljarder, hänförligt till förvärv på SEK 26,3 (18,1) miljarder under året. Kassaflöde från finansieringsaktiviteter var
  SEK 6,3 miljarder för helåret.


  Balansräkning och andra nyckeltal

  Uppskjutna skattefordringar ökade med SEK 0,2 miljarder under kvartalet till SEK 11,7 (11,5) miljarder på grund av förvärvet av LHS. Uppskjutna skattefordringar ökade under året med SEK 2,0 miljarder på grund av förvärv och minskade med SEK 2,5 miljarder genom normalt utnyttjande.


  Under kvartalet utnyttjades reserver om cirka SEK 1,2 miljarder för att täcka kostnader huvudsakligen hänförliga till produktgarantier, kundprojekt, omstruktureringar och övrigt. Nya reserver om SEK 1,7 miljarder har lagts upp under kvartalet samtidigt som SEK 1,4 miljarder har lösts upp som ett resultat av riskbedömningar i den pågående affärsverksamheten.
  Vid utgången av 2007 uppgick eget kapital till SEK 135,1 miljarder, en ökning med
  SEK 14, 2 jämfört med föregående år.


  Kostnadsanpassning
  Kostnadstakten kommer att sänkas med SEK 4 miljarder per år. Dessa justeringar kommer att ha full effekt 2009. Alla delar av företaget kommer att påverkas, men huvudfokus är på försäljning och administration, inköp, produktion och leveransorganisationen för tjänster. Engångskostnader för detta beräknas till SEK 4 miljarder och kommer att belasta resultatet allt eftersom beslut fattas om varje aktivitet.


  I Sverige förväntas cirka 1000 anställda lämna företaget och det ska, så långt möjligt, ske genom frivilliga program.


  RESULTAT PER SEGMENT   
  1) Inkluderar kostnader på SEK 2,9 miljarder i tredje kvartalet 2006 avseende omstruktureringen av Marconi och karriärändringsprogrammet.
  2) Ericsson Microwave Systems avyttrades i tredje kvartalet 2006.


  Networks
  Faktureringen inom Networks minskade med 4% jämfört med samma kvartal föregående år. För helåret ökade försäljningen med 1%. Under andra hälften av 2007 påverkades faktureringen av skiftet från utbyggnad av befintliga mobilnät och mjukvaruuppgraderingar till utbyggnad av nya nät. Det här skiftet i affärsmix, liksom utbyggnaden av ny växelteknik, har påverkat bruttomarginalen negativt. Nätinstallation ökade 61% jämfört med föregående kvartal, vilket reflekterar den högre andelen utbyggnad av stora nät.


  Redback har under året avsevärt ökat sin internationella fakturering genom att dra fördel av Ericssons globala försäljningsorganisation. I USA däremot, minskade affärerna med en stor kund, vilket påverkade den inhemska faktureringen. För helåret ökade Redbacks fakturering något.


  Professional Services
  Faktureringen inom Professional Services ökade med 15% jämfört med samma kvartal föregående år och med 16% för helåret. I lokala valutor uppgick tillväxten till 19% respektive 16%. Managed services och systemintegration visade snabbast tillväxt. Rörelsemarginalen var fortsatt stabil på 15%.


  Ericsson har tagit managed serviceskontraktet med T-Mobile i Storbritannien. T-Mobile och
  3 UK har kommit överens om att dela nät. Efter det har managed servicekontraktet med 3 UK justerats och omfattningen har minskat något som en anpassning till denna förändring. Detta kommer att påverka fakturering men inte marginaler.


  Multimedia
  Faktureringsökningen uppgick till 7% i kvartalet jämfört med samma period föregående år och 14% för helåret. Rörelsemarginalen var negativ 9% i kvartalet och strax under noll för helåret. Multimedia är i en uppbyggnadsfas. I Multimedia ingår områden med god tillväxt och hälsosamma marginaler liksom nya områden med betydande investeringar vilket medför att resultat och fakturering fluktuerar.


  Sony Ericsson Mobile Communications
  Information om transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications finns i tabellverket  under Finansiella rapporter och övrig information.

  Antalet levererade enheter under kvartalet uppgick till 30,8 miljoner, en ökning med 18% jämfört med samma period föregående år, och företaget fortsätter att ta marknadsandelar. Fakturering och rörelseresultat var i nivå med föregående år. Genomsnittligt försäljningspris ökade något jämfört med föregående kvartal till följd av att nya Walkman- och Cyber-shot telefoner introducerats, såsom W910 och K850. Trenden under året med sjunkande genomsnittligt försäljningspris reflekterar företagets inriktning mot att bredda produktportföljen.


  Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 2,3 (2,2) miljarder i kvartalet och SEK 7,1 (5,9) miljarder för helåret.


  REGIONAL ÖVERSIKT  Västeuropa minskade med 10% i kvartalet jämfört med samma period föregående år och med 1% för helåret. Den svagare utvecklingen drevs huvudsakligen av tillfälliga effekter av konsolideringen av operatörer i Storbritannien och Italien. Operatörernas investeringar skiftar från 2G till 3G. Efterfrågan på managed services fortsatte med nyckelkontrakt i Storbritannien och Tyskland.


  Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika visade en i princip oförändrad fakturering i kvartalet jämfört med samma period föregående år och ökade med 5% för helåret. Faktureringen drevs huvudsakligen av nätinstallation och utbyggnad av befintliga nät. Mellanöstern visade en svagare utveckling i fjärde kvartalet. Utbyggnaden av 3G har startat i ett stort antal marknader i Centraleuropa.


  I Asien och Oceanien minskade faktureringen med 2% i kvartalet jämfört med samma period föregående år och ökade med 14% för helåret. Kina avslutade året starkt med en 16-procentig ökning för helåret. Pakistan, Bangladesh och Thailand påverkades avsevärt av politiska oroligheter. Faktureringen i Indien ökade starkt för helåret trots att tillväxten var lägre i fjärde kvartalet. Australien minskade i kvartalet liksom för helåret till följd av stora utbyggnader under 2006. Abonnenttillväxten är fortsatt stark i regionen.


  I Latinamerika ökade faktureringen med 41% i kvartalet jämfört med samma period föregående år och 12% för helåret med fortsatt 2G- expansion och accelererande 3G-utbyggnad. Argentina och Brasilien visade stark tillväxt i kvartalet.


  I Nordamerika ökade faktureringen med 9% i kvartalet, huvudsakligen till följd av stark försäljning till T-Mobile. Faktureringen minskade med 15% för helåret. USA-operatören Verizon Wireless har officiellt annonserat LTE som sitt teknikval för nästa generation.


  MARKNADSUTVECKLING
  Uppskattade tillväxtsiffror baserar sig på Ericssons egna och andra aktörers marknadsuppskattningar.
   
  År 2007 karaktäriserades av stora sammanslagningar och konsolidering bland operatörer. Detta skapade kortsiktiga störningar såväl som affärsmöjligheter. Marknaden för mobil infrastruktur uppskattas ha inlett året med ensiffrig tillväxt i mittenspannet men hade en svagare avslutning på året. Under hösten avmattades marknaden för utbyggnad av befintliga mobilnät och uppgraderingar på mogna marknader. Därtill minskades tillväxten på vissa tillväxtmarknader till följd av politiska oroligheter.


  Konkurrenssituationen fortsätter att förändras vilket även inkluderar pågående sammanslagningar och ökad konkurrens från kinesiska tillverkare.


  Antalet mobilabonnemang ökade med cirka 150 miljoner i kvartalet till totalt 3,3 miljarder. Antalet WCDMA-abonnemang växte med cirka 20 miljoner i kvartalet till 180 miljoner. Det finns 197 WCDMA-nät i 87 länder av vilka den stora majoriteten har uppgraderats till HSPA. Tillväxten i datatrafik accelererar snabbt och i 3G-nät som övervakas av Ericsson är datatrafiken nu större än rösttrafiken.


  Under tolvmånadersperioden fram till och med 30 september 2007 växte antalet fasta bredbandsanslutningar med cirka 24% till cirka 320 miljoner.


  PLANERINGSANTAGANDEN


  Oförändrade branschfundamenta och konsumentbeteenden stödjer en positiv långsiktig syn på marknaden. För 2008 planerar vi dock för att marknaden för mobil infrastruktur inte visar tillväxt medan marknaden för professional services förväntas visa god tillväxt.


  I rapporten för tredje kvartalet 2007 beräknade vi att världsmarknaden 2007 för GSM/WCDMA-system skulle komma att fortsätta uppvisa ensiffrig tillväxt i mittenspannet, mätt i USD. Vi sade också att den tillgängliga marknaden för professional services förväntades visa fortsatt god tillväxt under 2007. Beträffande marknadsutvecklingen för 2008 sade vi att vår tidiga uppskattning var att motsvarande förhållanden skulle komma att bestå.


  INFORMATION OM MODERBOLAGET


  Faktureringen för tolvmånadersperioden uppgick till SEK 3,2 (2,6) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 14,7 (13,6) miljarder. Patent- och licensintäkter inkluderas från 2007 i faktureringen i stället för i övriga rörelseintäkter. Siffrorna för 2006 har därför omarbetats i enlighet med detta.


  Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för året inkluderar: ökade investeringar i dotterbolag med SEK 30,3 miljarder, huvudsakligen hänförliga till förvärven av Tandberg, Redback, Entrisphere och LHS; minskade kortfristiga fordringar på SEK 2,2 miljarder; minskad kassa och kortfristiga placeringar på SEK 8,4 miljarder, ökade obligationslån och långfristiga lån på SEK 11,1 miljarder genom obligationslåneprogrammet, minskade kort- och långfristiga skulder till dotterbolag på SEK 4,7 miljarder.


  Kassa och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 45,6 (54,0) miljarder per den 31 december.


  Större transaktioner och mellanhavanden med närstående bolag inkluderar följande poster med Sony Ericsson Mobile Communications: intäkter SEK 3,0 (1,5) miljarder, fordringar SEK 0,9 (0,1) miljarder, utdelning SEK 4,0 (1,2) miljarder.


  I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades under fjärde kvartalet 6 408 841 egna aktier till anställda i Ericsson och under året 19 022 349 aktier. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december 2007 till 231 991 543 B-aktier.


  FÖRSLAG TILL UTDELNING


  Styrelsen kommer att föreslå stämman en utdelning på SEK 0,50 (0,50) per aktie, vilket motsvarar en total utdelning på cirka SEK 8,0 (7,9) miljarder, med måndagen den 14 april 2008 som avstämningsdag för utdelning.


  ÅRSREDOVISNING


  Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för aktieägare på huvudkontoret vid Torshamnsgatan 23, Stockholm, cirka två veckor innan ordinarie bolagsstämma 2008.


  BOLAGSSTÄMMA


  Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 9 april 2008, kl 15.00, i Stockholm Globe Arena.


  ÖVRIG INFORMATION


  Förvärv 2007
  Den 25 januari 2007 annonserade Ericsson att förvärvet av Redback Networks i USA avslutats.


  Den 12 februari 2007 annonserade Ericsson förvärvet av Entrisphere som är verksamt inom fiberaccess.


  Den 26 februari 2007 lämnade Ericsson ett offentligt kontanterbjudande om att förvärva Tandberg Television för NOK 106 kontant per aktie. Tandberg Television konsolideras från maj 2007.


  Den 15 mars 2007 annonserade Ericsson förvärvet av verksamheten och tillgångarna i svenska Mobeon AB, världsledande inom IP-baserade meddelandetjänster.


  Den 5 juni lämnade Ericsson ett offentligt kontanterbjudande att förvärva LHS AG för cirka EUR 310 miljoner. LHS konsolideras från 1 oktober 2007.


  Den 27 juni avslutades förvärvet av Drutt Corporation, en ledande leverantör av lösningar för service delivery platform.


  Den 20 december annonserade Ericsson förvärvet av HyC, ett ledande spanskt företag som är verksamt inom TV-konsulttjänster och systemintegration.


  Grupptalan i USA
  Under hösten 2007 lämnades tre preliminära stämningsansökningar, i form av så kallad grupptalan, in mot Ericsson vid United States District Court for the Southern District of New York. I stämningsansökningarna görs gällande att Ericsson överträtt amerikansk värdepapperslagstiftning, primärt relaterat till vinstvarningen i oktober 2007. När olika inledande processuella frågor har avgjorts, och kärandena därefter lämnat in en justerad stämningsansökan avser Ericsson att begära att stämningen avvisas av domstolen.


  Riskbedömning
  Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i  årsredovisningen för 2006 under "Riskfaktorer" och vi  har bedömt att riskbilden inte förändrats avsevärt sedan dess. Emellertid kan den ökade andelen av försäljningen som avser det nya segmentet Multimedia leda till ökad volatilitet i redovisad försäljning mellan individuella kvartal. Särskilda tillkommande risker för den närmaste tiden är förknippade med de förvärv som skett under 2007, eftersom det krävs en snabb och effektiv integration av dessa för att de ska bli lönsamma så snart som planerat.


  Riskfaktorer och -exponeringar i fokus för det närmaste halvåret för moderbolaget och koncernen är: ogynnsam produktmix i vårt segment Networks med lägre andel mjukvara, uppgraderingar och utökningar och en högre andel avseende utbyggnad av nya nät eller inbrytningskontrakt, vilket kan medföra en lägre bruttomarginal och/eller ökat sysselsatt kapital, som sätter press på vårt kassaflöde; förändring i vårt säsongsmönster vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning; effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan våra kunder såväl som mellan våra största konkurrenter, t ex ökad priskonkurrens; växelkursförändringar, särskilt en fortsatt låg eller än mer försvagad dollarkurs; höjda räntenivåer och den eventuella påverkan detta kan ha på våra kunders investeringar i nätutrustning och fortsatta politiska oroligheter på vissa marknader.


  Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som är fokuserade av vissa investerare. Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv om policies för etik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.


  Vi hänvisar till Ericssons årsredovisning för 2006 för en mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter.


  Stockholm den 1 februari 2008


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)


  Datum för nästa rapport: 25 april 2008


  Granskningsrapport
  Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 31 december 2007. Det är styrelsen och vd som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.


  Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410. Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.


  Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.


  Stockholm den 1 februari 2008  PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER


  För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2007/12month07-sv.pdf


  Ericsson håller en presskonferens för media, analytiker och investerare fredagen den 1 februari kl 9.00 på Ericssons huvudkontor, Torshamnsgatan 23, Stockholm.


  Ericssons telefonkonferens för analytiker och media börjar kl 14.00.


  Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
   
  Henry Sténson, informationsdirektör


  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00
  E-post: investor.relations.se@ericsson.com


  Susanne Andersson, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 46 31
   
  Media:
  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73
  E-post: press.relations@ericsson.com


                                          
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00
  RELATED FILES