Ericssons årsstämma 2008

Press release
apr 09, 2008 17:00 (GMT +00:00)
På Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma godkändes förslagen från styrelsen och valberedningen.
 
Utdelning
Den föreslagna utdelningen om SEK 0,50 per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 14 april 2008. Utbetalning från VPC beräknas ske torsdagen den 17 april 2008.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2007. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Styrelsens ledamöter
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Michael Treschow till styrelsens ordförande samt omvaldes Sir Peter L. Bonfield, Börje Ekholm, Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf, Nancy McKinstry, Anders Nyrén, Carl-Henric Svanberg och Marcus Wallenberg till ledamöter i styrelsen. Roxanne Austin valdes till ny ledamot i styrelsen.

Sammanläggning av aktier
I enlighet med styrelsens förslag röstade stämman för en sammanläggning av bolagets aktier 1:5, innebärande att fem A-aktier respektive fem B-aktier läggs samman till en A-aktie respektive en B-aktie. Avstämningsdag för sammanläggningen är den 4 juni 2008.

Ersättning till styrelsens ledamöter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till icke anställda styrelseledamöter om SEK 3 750 000 till ordföranden och SEK 750 000 till övriga ledamöter.

Arvode för kommittéarbete till icke anställda ledamöter i Revisionskommittén beviljades med SEK 350 000 för kommitténs ordförande och SEK 250 000 för övriga ledamöter, och med SEK 125 000 till ordföranden och till respektive ledamot i Finans- respektive Kompensationskommittén.

Stämman godkände i enlighet med förslaget i kallelsen att delar av arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Stämman godkände också förslaget till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

Riktlinjer för ersättning
I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV)
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om följande:

Slutförande av LTV 2007
 • Vederlagsfri överlåtelse av 13,6 miljoner B-aktier till de anställda under perioden maj 2008 - november 2011 inom ramen för LTV 2007.


 • Överlåtelse av 3,4 miljoner B-aktier på OMX Nordiska Börs Stockholm i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier skall ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

  LTV 2008, riktad nyemission, förvärvserbjudande och överlåtelse av aktier
 • Införande av LTV 2008 omfattande Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer. Kostnaden för ersättningar, sociala avgifter och administration uppskattas till mellan SEK 1 062 miljoner och SEK 1 909 miljoner.


 • Riktad nyemission av 99,5 miljoner C-aktier till AB Industrivärden och/ eller Investor AB till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde, dvs SEK 1.


 • Styrelsen bemyndigas att, före årsstämman 2009, fatta beslut om ett förvärvserbjudande av de 99,5 miljoner C-aktierna till ett pris per aktie om lägst SEK 1 och högst SEK1,05. Efter förvärvet kommer C-aktierna, i enlighet med bolagsordningen, att omvandlas till B-aktier, vilka därefter kan överlåtas till anställda samt över börs.


 • Överlåtelse av 82,3 miljoner B-aktier till anställda under perioden november 2008 - november 2012 inom ramen för LTV 2008.


 • Överlåtelse av 17,2 miljoner B-aktier på OMX Nordiska Börs Stockholm innan årsstämman 2009, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier skall ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

  Överlåtelse av aktier för tidigare beslutade LTV-program
 • Överlåtelse av cirka 71 miljoner aktier på OMX Nordiska Börs Stockholm innan årsstämman 2009, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter i samband med Globalt Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003, Långsiktiga Incitamentsplaner 2004, 2005 och 2006 samt Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2007.

  Utspädning
  Bolaget har cirka 16 miljarder utestående aktier. I dag innehar bolaget cirka 225 miljoner egna aktier. De 17 miljoner aktier avsatta för LTV 2007 och de 99,5 miljoner B-aktier avsatta för LTV 2008 motsvarar var för sig cirka 0,1 procent respektive 0,62 procent av det totala antalet utestående aktier.

  Antalet aktier, teckningskurs och förvärvspris kommer att räknas om med anledning av sammanläggningen av aktier 1:5.

  Förslag om rösträtt
  Stämman beslutade att inte godkänna Einar Hellboms förslag att alla aktieslag ska ha en röst.

  Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 185 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
   
  Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2007 på 188 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Londonbörsen och NASDAQ.
  För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi


  För mer information, kontakta gärna:


  Media
  Ericssons pressavdelning
  Telefon: +46 8 719 69 92
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Investerare
  Ericsson Investor Relations
  Telefon: +46 8 719 00 00
  RELATED FILES