Ericsson rapporterar resultatet för andra kvartalet

Press release
jul 22, 2008 05:29 (GMT +00:00)
 • Nettoomsättning SEK 48,5 (47,6) miljarder, 7% tillväxt i oförändrade valutor, SEK 92,7 (89,8) miljarder första halvåret
 • Rörelseresultat SEK 4,7 1) (9,3) miljarder, exkl. omstruktureringskostnader SEK 1,8 miljarder, SEK 9,0 (17,4) miljarder första halvåret, exkl. omstruktureringskostnader SEK 2,6 miljarder
 • Rörelsemarginal 9,7% 1) (19,4%), exkl. omstruktureringskostnader SEK 1,8 miljarder, 9,7% (19,4%) första halvåret, exkl. omstruktureringskostnader SEK 2,6 miljarder
 • Kassaflöde SEK 8,5 (4,2) miljarder, SEK 13,3 (8,8) miljarder första halvåret
 • Nettoresultat 2) SEK 1,91) (6,4) miljarder, inkl. omstruktureringskostnader SEK 1,8 miljarder, SEK 4,5 (12,2)miljarder första halvåret, inkl. omstruktureringskostnader SEK 2,6 miljarder
 • Vinst per aktie 2) SEK 0,60 1) (2,02) 3), SEK 1,43 (3,85) 3) första halvåret


 • 1) Inklusive en reavinst på SEK 0,2 miljarder från avyttringen av företagsväxlar
  2) Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintressen.
  3) En omvänd split 1:5 gjordes i juni 2008. Jämförelsesiffrorna är omräknade för detta.
   
  KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


  "Affärsaktiviteten visar en stabil utveckling", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Vi har inte sett några större förändringar på marknaden så därför finner vi det fortfarande klokt att planera för att marknaden för mobil infrastruktur inte växer i år och vi har fortsatt fokus på att anpassa våra kostnader.


  Faktureringen har fortsatt att förbättras i USA, men Västeuropa är fortsatt svagt medan vi ser en god utveckling på de flesta tillväxtmarknaderna. Också detta kvartal har den allt svagare US-dollarn jämfört med föregående år påverkat fakturering och marginaler negativt.


  Networks redovisade en marginalförbättring jämfört med föregående kvartal trots en fortsatt hög andel utbyggnad av nya nät på marknader med hög tillväxt, inklusive ökande volymer till Indien. Professional Services fortsätter att utvecklas gynnsamt med stabila marginaler och Multimedia visar stark tillväxt och en lägre rörelseförlust.
      
  På mobilmarknaden pågår expansion av GSM, utbyggnad av HSPA och tidiga diskussioner om LTE parallellt. Dessa tekniker kommer att samexistera under många år. Tillgång till telefoni och Internet med multimedialösningar för e-handel, e-hälsovård, e-lärande, e-banking etc spelar en avgörande roll för att skapa en hållbar utveckling. Detta driver utbyggnaden av mobilkommunikation på marknader med hög tillväxt liksom utbyggnaden av bredband på mogna marknader", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  FINANSIELL ÖVERSIKT


  Resultat och kassaflöde
  1)   Exklusive omstruktureringskostnader 2008 på SEK 1,8 miljarder i andra kvartalet 2008 och SEK 0,8 miljarder i första kvartalet 2008.
  2)   Inklusive omstruktureringskostnader. 
  3)   Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintressen.
  4)   En omvänd split 1:5 gjordes i juni 2008. Jämförelsesiffrorna är omräknade för detta.
   
  Faktureringsökningen i oförändrade valutor beräknas till 7% jämfört med samma kvartal föregående år. Faktureringen ökade med 2% jämfört med samma kvartal föregående år inklusive effekterna av en fortsatt US-dollarnedgång. Effekterna av förvärv och avyttringar tog ut varandra under kvartalet.


  Bruttomarginalen uppgick till 37,0% (43,0%) och minskade jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen till följd av förändringen i affärsmixen med en hög andel utbyggnad av nya nät. Faktureringen av mjukvara och immateriella rättigheter återgick till mer normala nivåer efter föregående kvartals något högre nivå.


  Rörelseomkostnaderna uppgick till SEK 14,0 (13,1) miljarder i kvartalet. Ökningen jämfört med samma kvartal föregående år beror huvudsakligen på effekter av förvärvade företag, inklusive avskrivningar på immateriella tillgångar, och ökade FoU-investeringar.


  Rörelseresultatet uppgick till SEK 4,7 (9,3) miljarder i kvartalet, inklusive en reavinst på SEK 0,2 miljarder från försäljningen av företagsväxlar. Sony Ericssons resultat före skatt bidrog med SEK 0,0 (1,5) miljarder till koncernens rörelseresultat i kvartalet.


  Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 8,5 (4,2) miljarder i kvartalet. Sysselsatt kapital var oförändrat trots högre fakturering. Kundbetalningarna har varit goda och genomsnittlig kredittid för kundfordringar har minskat med tre dagar till 107 i kvartalet. Kortfristiga skulder ökade avsevärt under kvartalet, av vilka en del hänförs till normala variationer relaterade till projektaktiviteter. Ökningen beror huvudsakligen på ökade kortfristiga skulder, upplupna kostnader, och olika kortfristiga rörelseskulder. Till följd av detta uppgick kassagenereringen till 193% (35%).


  Kassaflödet från investeringsverksamheter var SEK -2.0 (-7,9) miljarder i kvartalet, inklusive en positiv inverkan på SEK 0,6 miljarder från avyttringen av företagsväxlar.


  Balansräkning och andra nyckeltal
   
  1) Exklusive effekter av omstruktureringar.


  Uppskjutna skattefordringar ökade med SEK 1,2 miljarder under kvartalet till SEK 12,8 (11,6) miljarder.


  Under kvartalet utnyttjades reserver om cirka SEK 1,3 miljarder för att täcka kostnader, huvudsakligen hänförliga till garantier och projektrelaterade åtaganden, omstruktureringar och övrigt. Nya reserveringar om SEK 2,7 miljarder gjordes under kvartalet, av vilka SEK 0,9 miljarder hänför sig till omstruktureringar. SEK 0,2 miljarder löstes upp. Som en konsekvens av detta påverkades rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader negativt med netto SEK 1,6 miljarder.


  Kostnadsanpassning
  Som annonserades i rapporten för fjärde kvartalet 2007 ska den årliga kostnadstakten sänkas med SEK 4 miljarder. Dessa åtgärder kommer att ha full effekt 2009. Omstruktureringskostnader för detta beräknas till totalt SEK 4 miljarder och kommer att belasta resultatet allt eftersom beslut fattas om varje aktivitet.


  Under kvartalet uppgick omstrukteringskostnaderna till SEK 1,8 miljarder, av vilka SEK 0.9 miljarder ingår bland avsättningar. Kostnaderna täcker produkt- och leveransrationaliseringar, med viss påverkan rörande nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader. Kostnaderna täcker även uppsägningar i Västeuropa, inklusive Sverige. Under sexmånadersperioden har omstruktureringskostnaderna uppgått till SEK 2,6 miljarder.

  RESULTAT PER SEGMENT
  Networks
  Nettoomsättningen inom Networks minskade med 1% jämfört med samma period föregående år. Försvagningen av US-dollarn har haft en negativ effekt på faktureringen. Efterfrågan på GSM-utrustning på marknader med hög tillväxt är fortsatt stark, särskilt i Asien, vilket driver tillväxten på nätinstallation. Marginalerna förbättrades något jämfört med föregående kvartal. Andelen utbyggnad av nya nät på marknader med hög tillväxt, inklusive ökande volymer i Indien, är emellertid fortsatt hög och pressar Networks marginaler. Faktureringen av mjukvara och immateriella rättigheter var tillbaka på en mer normal nivå.


   EBITDA-marginalen var 15% (24%).


  1) Exklusive effekter av omstruktureringar.
  2) Första kvartalet 2008 har räknats om för överföringen av IPX-verksamheten från Professional Services till Multimedia.
  3) Påverkats SEK 0,2 miljarder av ändrad allokering av nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader.


   
  Redbacks internationella försäljning visade god utveckling medan omsättningen i USA sjönk. Redbacks teknik integreras gradvis i Ericssons produktutveckling.


  Professional Services
  Nettoomsättningen inom Professional Services ökade med 7% jämfört med samma kvartal föregående år. I kvartalet överfördes IPX-verksamheten till segmentet Multimedia, vilket reducerade Professional Services nettoomsättning med 2%-enheter. Justerat för det, och i oförändrade valutor, var omsättningsökningen 11%. Rörelsemarginalen var stabil jämfört med föregående kvartal.


  Managed services ökade nettoomsättningen såväl jämfört med samma kvartal föregående år som med föregående kvartal trots den minskade omfattningen av kontraktet med 3 UK som annonserades i fjärde kvartalet 2007. Under kvartalet har sex nya kontrakt tecknats. Det totala antalet abonnenter i nät som sköts av Ericsson uppgår nu till 210 miljoner av vilka mer än 50% återfinns på marknader med hög tillväxt.

  Multimedia
  Nettomsättningen ökade med 16% jämfört med samma kvartal föregående år trots nedgången i US-dollarn. Effekterna från avyttrade verksamheter motsvarade i stort effekterna av förvärvade verksamheter och överföringen av IPX. Rörelseresultatet var strax under noll. Resultatet inkluderar den tidigare annonserade reavinsten på SEK 0,2 miljarder från försäljningen av företagsväxlar.


  Tandberg Television och LHS visar en lovande utveckling. Multimedia är fortfarande i uppbyggnadsfasen och fakturering och resultat kommer att variera mellan kvartalen.

  Sony Ericsson Mobile Communications
  Information om transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications finns i tabellverket under Finansiella rapporter och övrig information.


  Antalet levererade enheter under kvartalet uppgick till 24,4 miljoner. Nettoomsättningen uppgick till EUR 2 820 miljoner, en minskning med 9% jämfört med samma kvartal föregående år på grund av valutakursrörelser, fortsatt svagare marknadstillväxt i mellan- och högprissegmentet samt ökad konkurrens. Bruttomarginalen minskade också, vilket speglar en mindre gynnsam produktmix, särskilt i Europa, och en generellt sett ökad priskonkurrens. Vinst före skatt var EUR 8 miljoner. Nettoresultatet i kvartalet var EUR 6 miljoner.


  Sony Ericsson har som mål att minska kostnaderna med EUR 300 miljoner i årstakt och full effekt förväntas uppnås inom ett år. Omstruktureringskostnaderna förväntas vara av samma storlek som den årliga besparingen. Den utmanande marknadssituationen förväntas bestå för Sony Ericsson under åtminstone 2008 och i synnerhet under tredje kvartalet.
      
  Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 0,0 (1,5) miljarder i kvartalet.


  REGIONAL ÖVERSIKT


  I Västeuropa minskade nettoomsättningen jämfört med samma kvartal föregående år. Operatörer som lanserar HSPA möter en stark trafikökning, men de flesta har ännu inte utnyttjat all den kapacitet som installerats. Den fortsatta tariffkonkurrensen driver på övergången från fast till mobilt bredband. Norden och Baltikum visade god faktureringstillväxt, medan övriga Västeuropa uppvisade en blandad utveckling med lägre affärsaktivitet på marknader såsom Storbritannien och Spanien, vilket uppvägde tillväxten i andra länder.


  I Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika minskade nettoomsättningen något jämfört med samma period föregående år. Affärsaktiviteten är hög med fortsatt utbyggnad av mobiltelefoni i hela regionen. Under kvartalet minskade dock faktureringen i delar av Östeuropa och Mellanöstern. Regionen karakteriseras av fortsatt utbyggnad av 2G-täckning på landsbygden i kombination med ökad utrullning av 3G i tätbebyggda områden. Därtill ökar intresset för managed services.


  I Asien och Oceanien minskade nettoomsättningen med 5% jämfört med samma kvartal föregående år. Om Australien och Japan exkluderas ökade faktureringen med 6%. Australien minskade eftersom stora nätutrullningar avslutades förra året. I Japan fortsätter nätutbyggnaden, men faktureringen varierar mellan kvartalen. Affärsaktiviteten är generellt hög i de flesta länder med särskilt stark tillväxt i Indien där utbyggnaden av nya nät accelererar. Faktureringen i Kina är stabil och nedgången jämfört med samma kvartal föregående år reflekterar en tuff jämförelse med ett starkt andra kvartal 2007.


  I Latinamerika ökade nettoomsättningen med 21% jämfört med samma period föregående år med särskilt stark utveckling i Brasilien, Mexiko och Chile. Marknaden drivs av fortsatt 2G-expansion samt 3G-utbyggnader liksom ökad efterfrågan på managed services. Intresset för att modernisera de fasta näten ökar också, vilket leder till investeringar i optik- och fiberaccess.


  I Nordamerika ökade nettoomsättningen med 47% jämfört med samma period föregående år till följd av ökade operatörsinvesteringar i triple play och HSPA. Konsumenterna visar ett snabbt växande intresse för fast och mobilt bredband och relaterade tjänster. Den starka tillväxten reflekterar också de lägre volymerna föregående år.


  MARKNADSUTVECKLING
   
  Angivna tillväxtsiffror baserar sig på Ericssons egna och andra aktörers marknadsuppskattningar.
   
  Den underliggande tillväxten av fasta och mobila abonnemang är fortsatt stark. Intresset för HSPA är stort med fortsatta utbyggnader över världen. Stödet för LTE har stärkts ytterligare eftersom kinesiska operatörer anslutit sig till standarden.


  Konsolideringen bland operatörer och våra konkurrenter fortsätter, samtidigt som priskonkurrensen är intensiv. Stora sammanslagningar och nätdelning leder till fördröjningar i operatörernas investeringar på kort sikt. Under kvartalet har Kina presenterat sin telekomreform och det förväntas att 3G-licenser kommer att delas ut så snart reformen är genomförd. Operatörernas tariffkonkurrens är fortsatt intensiv på många marknader och trenden är att abonnemangsvillkoren går mot fasta paketpriser.


  Antalet mobilabonnemang ökade med cirka 170 miljoner i kvartalet till totalt 3,66 miljarder. Antalet WCDMA-abonnemang växte med 31 miljoner i kvartalet till 236 miljoner. Det finns 220 WCDMA-nät i 94 länder, av vilka 198 nät har uppgraderats till HSPA.


  Under tolvmånadersperioden fram till och med 31 mars 2008 växte antalet fasta bredbandsanslutningar med 21% till mer än 352 miljoner.


  PLANERINGSANTAGANDEN


  Oförändrade branschfundamenta och konsumentbeteenden stödjer en positiv långsiktig syn på marknaden. För 2008 fortsätter vi att planera för att marknaden för mobil infrastruktur inte visar tillväxt medan marknaden för professional services förväntas visa god tillväxt.


  INFORMATION OM MODERBOLAGET


  Nettoomsättningen för sexmånadersperioden uppgick till SEK 3,1 (1,7) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 7,0 (8,3) miljarder.


  Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för sexmånadersperioden inkluderar: minskade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag på SEK 10,8 miljarder och ökad kassa och kortfristiga placeringar på SEK 1,9 miljarder. Certifikat och obligationslån minskade med SEK 3,3 miljarder och lång- och kortfristiga skulder till dotterbolag minskade med SEK 3,9 miljarder. Under kvartalet har den av bolagsstämman beslutade utdelningen om SEK 8,0 miljarder betalats ut. Kassa och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 47,5 (45,6) miljarder per den 30 juni, 2008.


  Större transaktioner och mellanhavanden med närstående bolag för årets första sex månader inkluderar följande poster med Sony Ericsson Mobile Communications: intäkter SEK 0,8 (1,2) miljarder, fordringar SEK 0,5 (0,2) miljarder, mottagen utdelning på SEK 2,2 (2,6) miljarder.


  I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades under andra kvartalet 1 541 217 egna aktier till anställda i Ericsson (efter justering för sammanläggning av aktier). Innehavet av egna aktier uppgick den 30 juni 2008 till 43 398 701 B-aktier.


  ÖVRIG INFORMATION


  Ny chef för affärsområdet Networks
  Johan Wibergh är från och med den 1 juli 2008 medlem i koncernledningen och chef för affärsområdet Networks


  Sammanläggning av aktier
  Ericssons årsstämma har beslutat om sammanläggning av bolagets aktier 1:5. Första dagen med handel efter sammanläggningen var den 2 juni 2008. Avstämningsdag för sammanläggningen var den 4 juni 2008. Sammanläggningen innebar att fem A-aktier respektive fem B-aktier lades samman till en A-aktie och en B-aktie. Därutöver har förhållandet mellan B-aktien och en American Depositary Share (ADS), som handlas på Nasdaq, ändrats till 1:1.


  Försäljning av företagsväxlar
  Den 1 maj 2008 avyttrades verksamheten för företagsväxlar till Aastra Technologies. Nettoomsättningen uppgick 2007 till cirka SEK 3,0 miljarder. Reavinsten var SEK 0,2 miljarder. Affären annonserades den 18 februari 2008.


  Försäljning av aktier i Symbian
  Den 24 juni 2008 meddelade Ericsson att bolaget kommer att acceptera Nokias kontanterbjudade på aktierna i Symbian Limited. Ericsson äger 15,6% av aktierna. Avyttringen beräknas äga rum under andra hälften av 2008. Aktiernas bokförda värde har uppvärderats med SEK 0,8 miljarder till verkligt värde, vilket redovisats direkt mot eget kapital. Realisationsvinsten uppskattas komma uppgå till cirka EUR 75 miljoner och kommer att redovisas i resultaträkningen när transaktionen äger rum. Sony Ericsson kommer också att acceptera Nokias kontanterbjudande.


  Riskbedömning
  Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i  årsredovisningen för 2007 under "Riskfaktorer". Emellertid kan den ökade andelen av försäljningen som avser det nya segmentet Multimedia leda till ökad volatilitet i redovisad försäljning mellan individuella kvartal. Särskilda tillkommande risker för den närmaste tiden är förknippade med de förvärv som skett under 2007, eftersom det krävs en snabb och effektiv integration av dessa för att de ska bli lönsamma så snart som planerat.


  Riskfaktorer och -exponeringar i fokus för det närmaste halvåret för moderbolaget och koncernen är: ogynnsam produktmix i vårt segment Networks med lägre andel mjukvara, uppgraderingar och utökningar och en högre andel avseende utbyggnad av nya nät eller inbrytningskontrakt, vilket kan medföra en lägre bruttomarginal och/eller ökat sysselsatt kapital, som sätter press på vårt kassaflöde; förändring i vårt säsongsmönster vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning; effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan våra kunder såväl som mellan våra konkurrenter, t ex ökad priskonkurrens; växelkursförändringar, särskilt en fortsatt låg eller än mer försvagad dollarkurs; höjda räntenivåer och den eventuella påverkan detta kan ha på våra kunders investeringar i nätutrustning och fortsatta politiska oroligheter på vissa marknader.


  Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som är fokuserade av vissa investerare. Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.


  Vi hänvisar till Ericssons årsredovisning för 2007 för en mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter.


  Styrelsens försäkran


  Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


  Stockholm den 22 juli 2008
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org.nr 556016-0680


  REVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT


  Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2008. Det är styrelsen och vd som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.


  Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.


  Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.


  Stockholm den 22 juli 2008


  PricewaterhouseCoopers AB                                       
                                                     
  Bo Hjalmarsson                                                                                            Peter Clemedtson
  Auktoriserad revisor                                                                                      Auktoriserad revisor
  Huvudansvarig revisor                                                                                  


  Datum för nästa rapport: 24 oktober 2008


  PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER


  För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2008/6month08-sv.pdf


  Ericsson håller en presskonferens för media, analytiker och investerare tisdagen den 22 juli kl 9.00 på Ericssons huvudkontor, Torshamnsgatan 23, Stockholm.


  Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.


  Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA


  Henry Sténson, informationsdirektör  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00
  E-post: investor.relations.se@ericsson.com


  Susanne Andersson, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 46 31


  Andreas Hedemyr, Investerarrelationer
  Telefon: 08 404 37 48


  Media:
  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00  Offentliggörande enligt svensk lag
  Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2008 kl 07.30.


  Safe Harbor Statement of Ericsson under the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995;


  All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical facts, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry, management's beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts", "believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would", "potential", "continue", and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of others.
  In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) further reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.
   
  RELATED FILES