Ericsson rapporterar starkt fjärde kvartal

Press release
jan 21, 2009 07:10 (GMT +00:00)


 • Nettoomsättning SEK 67,0 (54,5) miljarder, upp 23%, helår SEK 208,9 (187,8) miljarder, upp 11%
 • Rörelseresultat 1) 2) SEK 9,2 (7,6) miljarder, helår SEK 23,9 (30,6) miljarder
 • Rörelsemarginal 1) 2) 13,7% (14,0%), helår 11,4% (16,3%)
 • Kassaflöde SEK 7.0 (12,0) miljarder, helår SEK 24.0 (19,2) miljarder
 • Nettoresultat 2) 3) SEK 4,1 (5,8) miljarder, helår SEK 11,7 (22,1) miljarder
 • Vinst per aktie 2) 3) 4) SEK 1,21 (1,77), helår SEK 3,52 (6,84)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 1,85 per aktie
 •  
  1) Exkl. omstruktureringskostnader om SEK 3,0 miljarder för kv 4 och SEK 7,6 miljarder för helåret
  2) Inklusive reavinst på SEK 0,2 miljarder under kv 1 och SEK 0,8 miljarder under kv 4 2008
  3) Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintressen
  4) En omvänd split 1:5 gjordes i juni 2008. Jämförelsesiffrorna är omräknade för detta
   
  KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
   
  "Vi har haft en stabil utveckling under 2008", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Försäljningen ökade med 11% med fortsatt god efterfrågan på hela vår produktportfölj i alla regioner. Valutakursförändringar hade en försumbar effekt på tillväxten för helåret. Professional services har fortsatt visa stark tillväxt. Rörelsemarginalerna, exklusive Sony Ericsson, har stadigt förbättrats och vår finansiella ställning är stark med en nettokassa på SEK 35 miljarder. Sony Ericsson har påverkats av lågkonjunkturen och den minskade efterfrågan på konsumentmarknaden och har vidtagit nödvändiga åtgärder.


  Under året tillkom 650 miljoner nya mobilabonnemang och vi har nu passerat fyra miljarder. 2008 var också ett genombrottsår för mobilt bredband. Kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov och spelar en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart och välmående samhälle, och de positiva utsikterna på lång sikt för branschen kvarstår.


  Lågkonjunkturen sprider sig över världen. Påverkan på världsmarknaden för mobilnät borde inte bli omfattande eftersom våra kunder, operatörerna, har en sund finansiell ställning, trafiken ökar kraftigt och utnyttjandegraden i näten är relativt hög. Det är emellertid svårt att förutsäga i vilken utsträckning konsumenternas utgifter för teletjänster kommer att påverkas och hur operatörerna kommer att agera. Hittills har vår infrastrukturaffär knappast påverkats över huvud taget men det är orimligt att tänka sig att så också skulle bli fallet under 2009.


  Vi överträffade de besparingsmål som vi satte för 2008. Under nuvarande omständigheter kommer vi att fortsätta dra ned på våra kostnader inom alla delar av organisationen i samma takt som under 2008 med omstruktureringskostnader på SEK 6-7 miljarder och med målet att sänka kostnaderna med SEK 10 miljarder från andra halvan av 2010. Vi utnyttjar synergieffekterna mellan våra olika teknologier och drar fördel av de möjligheter som uppstår vid teknikskiftet till IP-baserade nät. Då besparingarna till stor del är resultatet av ett mer effektivt sätt att arbeta, är vår strategi oförändrad och våra unika konkurrensfördelar bör ej påverkas," avslutar Carl-Henric Svanberg.


  FINANSIELL ÖVERSIKT
   
  Resultat och kassaflöde
   
  1) Exklusive omstruktureringskostnader 2008 på SEK 3,0 miljarder i fjärde kvartalet, SEK 2,0 miljarder i tredje kvartalet, SEK 1,8 miljarder i andra kvartalet och SEK 0,8 miljarder i första kvartalet
  2) Inklusive omstruktureringskostnader 2008    
  3) Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintressen
  4) En omvänd split 1:5 gjordes i juni 2008. Jämförelsesiffrorna är omräknade för detta
  5) Fjärde kvartalet inkluderade en reavinst om SEK 0,8 miljarder från avyttringen av aktier i Symbian
   
  Nettoomsättningen ökade med 23% jämfört med samma kvartal föregående år, och med 11% för helåret. Valutakurseffekter hade begränsad effekt på nettoomsättningen för helåret. Växelkursfluktuationerna, särskilt mot slutet av året, har haft en betydande positiv påverkan på omsättningstillväxten i fjärde kvartalet. Rensat för valutakurseffekter visade fjärde kvartalet ändå den starkaste tillväxten under året.


  Bruttomarginalen för kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 35,2% (36,1%). För helåret uppgick bruttomarginalen till 36,8% (39,3%). Minskningen jämfört med föregående kvartal berodde huvudsakligen på den höga andelen utbyggnad av nya nät. Nettoomsättningen för nätinstallation ökade med 61% jämfört med föregående kvartal.


  Rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till SEK 15,3 (15,2) miljarder i kvartalet. Årstakten i rörelseomkostnaderna minskade till följd av kostnadsbesparingarna, men detta motverkades till viss del av valutakurseffekter. Rörelseomkostnader som andel av nettoomsättning minskade från 28% till 27% för helåret.


  Sony Ericsson bidrog i kvartalet med ett negativt resultat på EUR -67 (251) miljoner, exklusive omstruktureringskostnader på EUR 65 miljoner. För helåret visade Sony Ericsson ett nollresultat, exklusive omstruktureringskostnader.


  Rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till SEK 9,2 (7,6) miljarder i kvartalet och SEK 23,9 (30,6) miljarder för helåret. I rörelseresultatet för kvartalet ingår en reavinst på SEK 0,8 miljarder från avyttringen av aktier i Symbian och en förlust på SEK 0,7 miljarder från Sony Ericsson.


  En i kvartalet svagare kronkurs påverkade resultatet positivt, men i mycket mindre utsträckning än nettoomsättningen. Omräkningseffekterna under kvartalet motverkades av de negativa effekterna av valutasäkringar.


  Omstruktureringskostnaderna inom Ericsson uppgick till SEK 2,3 (-) miljarder i kvartalet och SEK 6,7 (-) miljarder för helåret. Ericssons del av omstruktureringskostnaderna inom Sony Ericsson uppgick till SEK 0,7 (-) miljarder för kvartalet och SEK 0,9 (-) miljarder för helåret.


  Finansnettot uppgick till SEK 0,3 (0,0) miljarder i kvartalet och SEK 1,0 (0,1) för helåret. Positiva effekter från förbättrade räntenivåer motverkades i viss utsträckning av negativa valutakurseffekter.


  Nettoresultatet uppgick till SEK 4,1 (5,8) miljarder i kvartalet och SEK 11,7 (22,1) miljarder för helåret och påverkades av omstruktureringskostnader och en dramatisk nedgång i bidraget från Sony Ericsson.


  Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 7,0 (12,0) miljarder i kvartalet, och SEK 24,0 (19,2) miljarder under året. Förändringar i rörelsetillgångar, netto, var negativa med SEK 2,3 miljarder i kvartalet. Trots goda kundbetalningar har kunfordringarna ökat till följd av den höga nettoomsättningen i slutet av året. Detta motverkades delvis av minskat lager och ökade kortfristiga skulder. Kassagenereringen för helåret ökade till 92% (66%).


  Skattesatsen för helåret har ökat till 32,3% (28,0%) till följd den ändrade mixen mellan hög- och lågskatteländer. De uppskjutna skattefordringarna har också omvärderats till följd av förändrad bolagsskattesats i Sverige från och med 2009, vilket har ökat skattekostnaderna för 2008.


  Balansräkning och andra nyckeltal


  1) Exklusive omstruktureringskostnader
   
  Nettokassan ökade jämfört med föregående kvartal till SEK 34,7 (30,2) miljarder. Kassa, likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick till SEK 75,0 (57,7) miljarder. Totala skulder vid årets slut uppgick till SEK 30,5 miljarder, av vilka SEK 5,5 miljarder förfaller inom de närmaste tolv månaderna.


  Kundfinansieringsåtagandena är fortsatt på en låg nivå och uppgick till SEK 2,8 (2,2) miljarder.


  Under kvartalet utnyttjades reserver om cirka SEK 2,3 miljarder hänförliga till garantier och projektrelaterade åtaganden och övrigt, av vilka SEK 1,0 miljarder avsåg omstruktureringar. Nya reserveringar om SEK 3,8 miljarder gjordes, av vilka SEK 1,2 miljarder hänförde sig till omstruktureringar. SEK 0,8 miljarder löstes upp. Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, påverkades negativt med SEK 1,8 miljarder.


  Genomsnittlig kredittid för kundfordringar minskade i kvartalet till 106 dagar men har ökat från 102 dagar vid föregående års slut. Valutakurseffekter har haft en negativ påverkan.


  Kostnadsanpassning
  I februari 2008 annonserades att den årliga kostnadstakten ska sänkas med SEK 4 miljarder med kostnader för omstruktureringsåtgärder av ungefär samma storlek. Samtliga åtgärder, och deras åtföljande kostnader, hade lanserats vid utgången av tredje kvartalet och det annonserades att ytterligare omstruktureringskostnader skulle tas i fjärde kvartalet.


  Omstruktureringskostnaderna i fjärde kvartalet uppgår till SEK 2,3 miljarder och för helåret 2008 till SEK 6,7 miljarder. Totalt sett har detta resulterat i en årlig besparing på cirka SEK 6,5 miljarder från årets slut.


  Kostnadsbesparingarna fortsätter också under 2009. Omstruktureringskostnader beräknas till SEK 6-7 miljarder och en årlig besparing på SEK 10 miljarder förväntas från andra halvan av 2010 med en jämn fördelning mellan kostnader för sålda varor och rörelseomkostnader.


  Vi utnyttjar synergieffekterna mellan våra olika teknikområden, både egna och förvärvade, och drar fördel av de möjligheter som uppstår vid teknikskiftet till IP-baserade nät. Vi kommer att minska antalet mjukvaruplattformar och förbättra utnyttjandet av hårdvara. Vi kommer även att flytta vissa aktiviteter till lågkostnadsländer.


  Kostnadsbesparingarna kommer att uppnås genom minskat antal konsulter och annan tillfällig personal, en konsolidering av centra för forskning och utveckling och uppsägningar. Aktiviteterna kommer att innebära en minskning med cirka 5 000 anställda, varav cirka 1 000 anställda i Sverige, huvudsakligen i Stockholm.

  RESULTAT PER SEGMENT
   


   
  1) Exklusive omstruktureringskostnader 2008
  2) Första kvartalet 2008 har räknats om för överföringen av IPX-verksamheten från Professional Services till Multimedia
  3) Påverkats SEK 0,2 miljarder av ändrad allokering av nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader under andra kvartalet 2008
  4) Fjärde kvartalet inkluderade en reavinst om SEK 0,8 miljarder från avyttringen av aktier i Symbian


  Networks
  Nettoomsättningen inom Networks ökade med 22% jämfört med samma kvartal föregående år, positivt påverkad av en svagare krona. För helåret ökade nettoomsättningen med 10%. 2008 var ännu ett rekordstarkt år för utbyggnad av GSM. Dessutom pågår omfattande utbyggnad av 3G på flera marknader, medan nyckelmarknader som Kina och Indien snart kommer att starta sina 3G-utbyggnader.


  Mobilt bredband är nu helt etablerat och nät med hastigheter på 21 Mbps har lanserats i flera länder. LTE är etablerat som en världsstandard för mobilt bredband. I januari 2009 annonserade Ericsson sitt första kontrakt för ett kommersiellt LTE-nät.


  Omställningen från traditionell kretskopplad växelteknik till så kallad softswitching, har kommit långt och här har Ericsson nått en klart ledande positon. Redbacks försäljning av sina SmartEdge-produkter visade mycket stark tillväxt för andra kvartalet i rad.


  Nettoomsättningen för nätinstallation ökade med 61% jämfört med föregående kvartal till följd av att en hög andel stora nätutbyggnader avslutades.


  Professional Services
  Nettoomsättningen inom Professional Services ökade med 34% jämfört med samma kvartal föregående år och med 14% för helåret. I oförändrade valutor uppgick tillväxten till 26% respektive 13%. Managed services fortsatte att visa betydande tillväxt och konsultverksamhet och systemintegration visade stark tillväxt på grund av att många projekt avslutades under kvartalet. Rörelsemarginaleni kvartalet uppgick till 18% (15%) till följd av fördelaktig produktmix, fortsatta effektivitetsvinster och höga volymer.


  Under kvartalet tecknades 11 nya kontrakt för managed services. Det totala antalet abonnenter i nät som sköts av Ericsson uppgår nu till 250 miljoner av vilka 60% finns på marknader med hög tillväxt. Tillväxten inom managed services drivs av operatörernas önskan att minska rörelseomkostnaderna och förbättra effektiviteten vad gäller drift och underhåll.


  Multimedia
  Nettoomsättningen inom Multimedia ökade med 4% jämfört med samma kvartal föregående år och med 13% för helåret. För jämförbara enheter, det vill säga exklusive avyttringen av verksamheten för företagsväxlar och justerat för flytten av IPX-verksamheten, ökade försäljningen med 21% under kvartalet jämfört med samma period föregående år och med 16% för helåret. Tandberg Television och revenue management fortsatte att visa god tillväxt, medan verksamheten för mobilplattformar börjar se effekter av en svagare marknad för mobiltelefoner. Rörelseresultatet för kvartalet, exklusive reavinsten från avyttringen av aktier i Symbian, var SEK -0,2 (-0,4) miljarder.


  Sony Ericsson Mobile Communications
  Information om transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications finns i tabellverket under Finansiella rapporter och övrig information.


  Antalet levererade enheter under kvartalet uppgick till 24,2 miljoner, vilket var en minskning med 6% jämfört med föregående kvartal och en minskning med 21% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen uppgick till EUR 2 914 miljoner i kvartalet, en ökning med 4% jämfört med föregående kvartal, men en minskning med 23% jämfört med samma kvartal föregående år. Den globala nedgången i ekonomin innebär minskad efterfrågan från konsumenterna.


  Resultat före skatt uppgick till EUR -133 miljoner i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader på  EUR 129 miljoner, jämfört med en vinst om EUR 501 miljoner i det fjärde kvartalet 2007. Trots ett negativt resultat för kvartalet har Sony Ericsson behållit en stark balansräkning med en nettokassa på EUR 1 072 miljoner.


  Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK -1,3 (2,3) miljarder i kvartalet och SEK -0,5 (7,1) miljarder för helåret.


  Målet att minska rörelseomkostnaderna med EUR 300 miljoner, vilket har annonserats tidigare, har utökats till EUR 480 miljoner och väntas nå full effekt i slutet av 2009. Kostnaden för det fullständiga programmet ryms inom det tidigare annonserade omstruktureringsprogrammet om EUR 300 miljoner.


  REGIONAL ÖVERSIKT


  I Västeuropa ökade nettoomsättningen med 5% jämfört med samma kvartal föregående år och minskade med 2% för helåret. Ökningen jämfört med samma kvartal föregående år beror på stark utveckling huvudsakligen i Tyskland, Danmark och Italien. Den starka ökningen på 39% jämfört med föregående kvartal är högre än normal säsongsvariation och beror på god efterfrågan på mobilt bredband och professional services.


  I Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökade nettoomsättningen med 24% jämfört med samma kvartal föregående år och med 9% för helåret. En stark utveckling i kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år i Nigeria, Saudiarabien och Sydafrika drivs på av fortsatt 2G-utbyggnad, medan en stark tillväxt i Ryssland beror på pågående 3G-utbyggnad.


  I Asien och Oceanien ökade nettoomsättningen med 49% jämfört med samma kvartal föregående år och 16% för helåret. Den kinesiska marknaden återhämtade sig efter de olympiska spelen. 3G-licenser delades ut i början av januari 2009 och utbyggnaderna kommer snart att sätta igång. Indien, där det pågår stora nätutbyggnader, är fortfarande Ericssons största och snabbast växande marknad. Japan och Indonesien visade på stark utveckling i kvartalet och är nu Ericssons femte och sjätte största marknader. Pakistan är fortfarande en svag marknad i och med det osäkra politiska läget.


  I Latinamerika ökade nettoomsättningen med 16% jämfört med samma kvartal föregående år och 25% för helåret. Resultatet är en följd av en kombination av kapacitetsökningar i 2G-näten och utbyggnad av 3G. 3G är nu en etablerad teknik i hela regionen. Mexiko och Brasilien visade stark tillväxt såväl i kvartalet som för helåret och visar inte några tecken på avmattning trots den ekonomiska nedgången.


  I Nordamerika ökade nettoomsättningen med 13% jämfört med samma kvartal föregående år och med 34% för helåret. Den rapporterade svagare tillväxten i fjärde kvartalet är huvudsakligen en effekt av en tuff jämförelse med samma period föregående år trots den psositiva effekten av en stärkt USD i fjärde kvartalet. För helåret var valutakurseffekterna begränsade. Mobilt bredband är nu väl etablerat och antalet användare ökar, vilket driver på fortsatta utbyggnader och kapacitetsökningar.

  MARKNADSUTVECKLING
  Angivna tillväxtsiffror baserar sig på Ericssons egna och andra aktörers marknadsuppskattningar.
   
  Vi tror att de fundamentala faktorerna i vår bransch är solida och talar för en långsiktig positiv utveckling. Behovet av telekommunikation fortsätter att växa och spelar en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart och välmående samhälle. Ericsson är väl positionerat för att leda den här utvecklingen.


  Världen påverkas av en lågkonjunktur. Det är dock svårt att förutsäga i vilken utsträckning konsumenternas utgifter för teletjänster kommer att påverkas och hur operatörer kommer att agera. Operatörerna är generellt sett finansiellt starka, utnyttjandegraden i telenäten är relativt hög och trafiken fortsätter att öka. Men stora svängningar i valutakurser och osäkerhet på kreditmarknaderna kan påverka operatörernas investeringskapacitet.


  Antalet mobilabonnemang ökade med cirka 176 miljoner i kvartalet till totalt 3,98 miljarder. Antalet WCDMA-abonnemang ökade med 24 miljoner till totalt 290 miljoner. Antalet fasta bredbandsabonnemang ökade med 20% till 385 miljoner under tolvmånadersperioden som slutade den 30 september 2008.


  Den fortsatta tillväxten av abonnemang skapar behov av såväl nya som utbyggnad av befintliga mobilnät och relaterade professional services. GSM fortsätter att utgöra den större delen av marknaden för mobilsystem men tillväxttakten blir långsammare medan 3G/WCDMA accelererar i tillväxt. Den starka ökningen i tillväxtländer fortsätter och trots att dessa marknader bara utgör en tredjedel av världens BNP så representerar de en betydligt högre andel av marknaden för nätutrustning.


  Andelen intäkter för bredbandsabonnemang hos fastnätsoperatörer förväntas öka från 20% till mer än 30% av de totala intäkterna under de kommande fem åren. Mobiloperatörernas intäkter för datatrafik, som i dag utgör cirka 20% av omsättningen, väntas öka ännu snabbare. I dag har 20 miljoner hushåll IPTV. Antalet väntas öka till cirka 100 miljoner hushåll under samma tidsperiod.


  Sammantaget driver detta operatörerna att öka sitt fokus på smarta nät och kombinerade konsumenterbjudanden. Operatörerna har accelererat övergången till IP-baserade bredbandsnät med ökad utbyggnad av bredbandsaccess, routing och transmission tillsammans med nästa generations system för leverans och intäktshantering.


  INFORMATION OM MODERBOLAGET
   
  Nettomsättningen för 2008 uppgick till SEK 5,1 (3,2) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 19,4 (14,7) miljarder. Under fjärde kvartalet har moderbolaget sålt aktier i Symbian Ltd.


  Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för 2008 inkluderar: minskade investeringar i dotterbolag med SEK 6,8 miljarder, vilka huvudsakligen hänför sig till nedskrivningar av investeringar på grund av utdelningar av ungefär samma storlek; minskade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag med SEK 6,4 miljarder;  ökade övriga kortfristiga fordringar med SEK 4,8 miljarder; ökad kassa och kortfristiga placeringar med SEK 13,6 miljarder. Kort- och långfristiga skulder till dotterbolag minskade med SEK 9,2 miljarder och övriga kortfristiga skulder ökade med SEK 5,6 miljarder.


  Per den 31 december 2008 uppgick kassa, bank och kortfristiga placeringar till SEK 59,2 (45,6) miljarder.


  Större transaktioner och mellanhavanden med närstående bolag för 2008 inkluderar följande poster med Sony Ericsson Mobile Communications: intäkter SEK 2,0 (3,0) miljarder, fordringar SEK 0,6 (0,9) miljarder, mottagen utdelning på SEK 3,6 (3,9) miljarder.


  I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades 1 171 119 egna aktier till anställda i Ericsson under fjärde kvartalet och 5 232 211 egna aktier under helåret. Under tredje kvartalet återköptes 19 900 000 egna aktier. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december 2008 till 61 066 097 B-aktier.


  FÖRSLAG TILL UTDELNING
   
  Styrelsen kommer att föreslå stämman en utdelning på SEK 1,85 (2,50) per aktie, vilket motsvarar en total utdelning på cirka SEK 6,0  (8,0) miljarder, med den 27 april 2009 som avstämningsdag för utdelning.
   
  ÅRSREDOVISNING


  Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för aktieägare på Ericssons hemsida www.ericsson.com och på huvudkontoret, Torshamnsgatan 23, Stockholm, i veckan 9-13 mars 2009.
   
  ÅRSSTÄMMA
   
  Ordinarie årsstämma kommer att hållas onsdagen den 22 april 2009, kl 15.00, i Annexet, Stockholm Globe Arena.


  ÖVRIG INFORMATION


  Joint venture med Ericsson Mobile Platforms och ST-NXP Wireless
  Joint venturebolaget mellan Ericsson Mobile Platforms och ST-NXP Wireless har erhållit alla nödvändiga myndighetsgodkännanden och affären beräknas stängas under första kvartalet 2009.


  Riskbedömning
  Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2007 under "Riskfaktorer".


  Riskfaktorer och -exponeringar i fokus för det närmaste halvåret för moderbolaget och koncernen är:
 • möjliga negativa följder av den allvarliga oro som för närvarande präglar finansmarknaderna och den begynnande konjunkturavmattningen på operatörernas investeringsplaner och på deras underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av svårigheter för dem att få lån eller återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering;
 • ogynnsam produktmix i vårt segment Networks med lägre andel mjukvara, uppgraderingar och utökningar och en högre andel avseende utbyggnad av nya nät eller inbrytningskontrakt, vilket kan medföra en lägre bruttomarginal och/eller ökat sysselsatt kapital, som sätter press på vårt kassaflöde;
 • volatil försäljning i vårt segment Multimedia eller en förändring i vårt generella säsongsmönster vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning;
 • effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan våra kunder såväl som mellan våra konkurrenter, t ex ökad priskonkurrens;
 • fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD och EUR;
 • fortsatta politiska oroligheter på vissa marknader.


 • Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som är fokuserade av vissa investerare. Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.


  Vi hänvisar till Ericssons årsredovisning för 2007 för en mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter.


  Stockholm den 21 januari 2009


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)


  Datum för nästa rapport: 30 april 2009


  REVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT
   
  Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 31 december 2008. Det är styrelsen och vd som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella information i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella information grundad på vår översiktliga granskning.


  Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell information utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.


  Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.


  Stockholm den 21 januari 2009


  PricewaterhouseCoopers AB                                     
                                                     
  Bo Hjalmarsson                                                                                           Peter Clemedtson
  Auktoriserad revisor                                                                                      Auktoriserad revisor
  Huvudansvarig revisor                                                                                 

  PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER
   
  För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2008/12month08-sv.pdf


  Ericsson håller en presskonferens för media, analytiker och investerare onsdagen den 21 januari kl 9.00 på Ericssons huvudkontor, Torshamnsgatan 23, Stockholm.


  Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.


  Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.


  Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
   
  Henry Sténson, informationsdirektör
   
  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 010 719 00 00
  E-post: investor.relations@ericsson.com


  Susanne Andersson, Investerarrelationer
  Telefon: 010 719 46 31


  Andreas Hedemyr, Investerarrelationer
  Telefon: 010 404 37 48


  Media:
  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe
  Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
  E-post: press.relations@ericsson.com

   


  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 010 719 00 00

  Offentliggörande enligt svensk lag
  Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2009 kl 07.30.
  Safe Harbor Statement of Ericsson under the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995;


  All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical facts, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry, management's beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts", "believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would", "potential", "continue", and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of others.
  In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) further reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.
   
  RELATED FILES