ERICSSON RAPPORTERAR TREDJE KVARTALET

Press release
okt 22, 2009 05:29 (GMT +00:00)
 •    Nettoomsättning SEK 46,4 (49,2) miljarder, ned 4% för jämförbara enheter, ned 12% justerat för valutaeffekter
 •    Rörelseresultat 1) före JV SEK 5,5 (5,6) miljarder
 •    Rörelsemarginal 1) före JV 11,7% (11,5%)
 •    Resultatandel i JV 1) SEK -1,5 (0,0) miljarder
 •    Resultat efter finansnetto 1) SEK 4,0 (6,2) miljarder
 •    Omstruktureringskostnader SEK 2,7 (1,9) miljarder, exkl JV
 •    Periodens resultat SEK 0,8 (2,9) miljarder
 •    Vinst per aktie SEK 0,25 (0,89)
 •    Kassaflöde 2) SEK 6,9 (2,7) miljarder


 • 1) Exkl omstruktureringskostnader
  2) Exkl betalningar för omstruktureringar på SEK 1,2 (0,3) miljarder och utdelning från Sony Ericsson på SEK 1,4 miljarder i tredje kvartalet 2008


  KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


  "Försäljningen av nätutrustning minskade på grund av lägre efterfrågan i en för närvarande tuff marknad. Trots lägre volymer är marginalerna i Networks fortsatt stabila. Professional Services starka utveckling fortsatte," säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Våra kostnadsbesparingar går snabbare än planerat och vi ser ytterligare möjligheter att öka effektiviteten och minska kostnaderna.


  Som vi sagt i tidigare rapporter påverkar det ekonomiska klimatet världsmarknaden för mobil infrastruktur och kreditmöjligheterna är fortsatt begränsade i flera tillväxtländer. Andra länder, inklusive världens ledande ekonomier såsom Kina, Indien, USA och Japan visar dock god utveckling.


  Det pågår ett teknikskifte från rösttelefoni till mobilt bredband. Både antalet användare och trafiken i dessa nät ökar snabbt och på sikt kommer miljarder människor att bli uppkopplade till internet. Med detta följer som förväntat en minskad GSM-försäljning, vilket accentuerats av den nuvarande recessionen och ännu inte fullt ut uppvägs av tillväxten inom mobilt bredband.


  Vår tjänsteverksamhet fortsätter att visa en stark utveckling. Managed services är ofta i fokus men systemintegration och konsultverksamheten växer i betydelse. Marginalerna inom Services är stabila i kvartalet trots att de påverkades negativt av startkostnader för kontrakten med Sprint och Zain liksom den minskade omfattningen av och omställningskostnader för det förnyade managed servicesavtalet i Italien.


  I slutet av september hade vi nöjet att välkomna före detta Sprint-anställda och vi ser fram emot att snart också kunna välkomna tidigare Nortel-anställda. Detta, tillsammans med de viktiga kontrakten med Verizon, AT&T och Metro PCS för mobilt och fast bredband, gör Ericsson till den ledande leverantören av telekomteknik och tjänster i Nordamerika.


  Det nuvarande ekonomiska klimatet påverkar alla delar av vårt samhälle samtidigt som fundamenta för vår industri på längre sikt är fortsatt goda. Mobiltelefoni når fler användare än någon kunnat föreställa sig. Vi förväntar oss att utvecklingen inom mobilt bredband kommer visa en liknande spännande utveckling under kommande år, inte minst på grund av att majoriteten av världens befolkning kommer att nå internet endast genom mobilteknik. Vi är väl positionerade för att leda vår industri framåt", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  FINANSIELL ÖVERSIKT


  RESULTAT OCH KASSAFLÖDE
  Alla siffror, utom vinst per aktie, periodens resultat och kassaflöde från rörelsen, har justerats för omstruktureringskostnader
  1) Kassaflöde från rörelsen exklusive utbetalningar för omstruktureringar. Utbetalningar för omstruktureringar för niomånadersperioden uppgår till SEK 3,2 (0,8) miljarder och  utdelningar från Sony Ericsson på SEK 0,0 (3,6) miljarder


  Nettoomsättningen i kvartalet minskade med 4% för jämförbara enheter, det vill säga exklusive Ericsson Mobile Platforms, jämfört med samma period föregående år, och minskade med 12%, justerat för effekter av valutakurser och valutasäkringar. Tredje kvartalet förra året var förhållandevis starkt och utan normal säsongsvariation.


  Nettoomsättningen minskade med 11% jämfört med föregående kvartal, med en negativ påverkan från valutakurseffekter, säsongsvariation och den minskade omfattningen av det förnyade managed servicesavtalet i Italien. Lägre fakturering inom Networks och Multimedia jämfört med samma kvartal föregående år uppvägdes delvis av starkare försäljning inom Professional Services.


  Bruttomarginalen var oförändrad jämfört med föregående kvartal trots lägre fakturering och minskade obetydligt jämfört med samma period föregående år till 36,2% (37,0). Förändringen jämfört med samma kvartal föregående år beror huvudsakligen på försäljningsmixen, med en högre andel nätinstallation och professional services, effektivitetsvinster och till viss del valutakurseffekter.


  Rörelseomkostnaderna uppgick till SEK 11,6 (12,9) miljarder i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader. Förbättringen jämfört med samma period föregående år beror i huvudsak på pågående kostnadsneddragningar vilka kompenserade för de negativa valutakurseffekterna.


  Rörelseresultatet exklusive joint ventures och omstruktureringskostnader uppgick till SEK 5,5 (5,6) miljarder i kvartalet, vilket resulterade i en något förbättrad rörelsemarginal på 11,7% (11,5%). Marginalen var dock oförändrad jämfört med föregående kvartal justerat för en reavinst på SEK 0,8 miljarder i andra kvartalet 2009.


  Ericssons resultatandelar i joint ventures uppgick till SEK -1,5 (0,0) miljarder i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader. Detta är en betydligt mindre förlust jämfört med föregående kvartal vilket beror på de pågående omstruktureringsprogrammen. Omstruktureringskostnaderna i joint ventures var obetydliga i perioden.


  Finansnettot var SEK 0,0 (0,5) miljarder i kvartalet på grund av ett lägre räntenetto.


  Periodens resultat uppgick till SEK 0,8 (2,9) miljarder i kvartalet.


  Justerat kassaflöde uppgick till SEK 6,9 (2,7) miljarder, exklusive betalningar för omstruktureringar på SEK 1,2 miljarder. Föregående kvartal var justerat kassaflöde SEK 9,9 miljarder. Kassagenereringen uppgick till 87% (102%) för första nio månaderna. Kundfordringarna påverkades positivt av valutakurseffekter och lägre fakturering.  Samtidigt som genomsnittlig kredittid för kundfordringar förbättrades något jämfört med föregående kvartal till 118 (121) dagar så har små och medelstora operatörer på tillväxtmarknader fortfarande svårt att få lån.


  Lagret minskade under kvartalet med SEK 2.2 miljarder till SEK 26,8 miljarder och lageromsättningshastigheten var stabil på 77 (78) dagar.


  BALANSRÄKNING OCH ANDRA NYCKELTAL


  Nettokassan uppgick till SEK 33,9 (27,9) miljarder, en ökning med SEK 6,0 miljarder i kvartalet. Kassa och kortfristiga fordringar uppgick till SEK 79,8 (75,5) miljarder.


  Kundfinansieringen är fortsatt låg och uppgick till SEK 2,7 (3,1) miljarder och minskade på grund av en lägre USD-kurs.


  Under kvartalet utnyttjades avsättningar om cirka SEK 3,1 miljarder av vilka SEK 1,2 miljarder avsåg omstruktureringar. Nya avsättningar om SEK 2,2 miljarder gjordes, av vilka SEK 0,5 miljarder hänförde sig till omstruktureringar, och SEK 0,1 miljarder löstes upp.


  Ericsson avser att förtidslösa obligationslånet EUR LME 6,75%, som förfaller den 28 november 2010. Avsikten är att per den 28 november 2009 återköpa hela obligationen med ett totalt utestående belopp på EUR 471 miljoner. Återköpet kommer att minska bruttoskulden och förbättra årligt räntenetto.


  KOSTNADSANPASSNING


  I januari 2009 annonserades kostnadsbesparingar med målet att sänka den årliga kostnadstakten med SEK 10 miljarder från andra halvåret 2010. Besparingarna beräknas bli jämnt fördelade mellan kostnader för sålda varor och rörelseomkostnader. Omstruktureringskostnaderna beräknades till SEK 6-7 miljarder.


  Omstruktureringskostnader, exklusive joint ventures, som hänför sig till åtgärder under tredje kvartalet uppgår till SEK 2,7 miljarder. Hittills i år uppgår omstruktureringskostnaderna till SEK 7,0 miljarder. Betalningar på SEK 3,3 miljarder återstår vid kvartalets utgång.


  Övergången till IP med färre mjukvaruplattformar samt produkter med mindre hårdvara gör det möjligt att få ut mer synergier i produktportföljen. Besparingsprogrammet går fortare än planerat och ytterligare möjligheter för effektivitetsförbättringar har identifierats under programmet. Detta kommer att leda till ytterligare kostnadsbesparingar med åtföljande omstruktureringskostnader under programmets återstående tre kvartal.


  RESULTAT PER SEGMENT
   
  Alla belopp är exklusive omstruktureringskostnader
  1) Exklusive reavinst på SEK 0,8 miljarder i andra kvartalet 2009 från avyttringen av TEMS
  2) 2008 och 2009 års siffror för Multimedia exkluderar Ericsson Mobile Platforms och företagsväxlar vilka avyttrats


  NETWORKS


  Nettoomsättningen inom Networks minskade med 8% jämfört med samma kvartal föregående år. Marknaden är svagare, även om jämförelsen med samma kvartal föregående år är tuff. Marknaderna är förhållandevis starka i världens ledande ekonomier medan efterfrågan är fortsatt svagare i många tillväxtmarknader som påverkats av det nuvarande ekonomiska klimatet.


  Den snabbt ökande efterfrågan på mobilt bredband fortsätter, men tillväxten är dock ännu inte tillräcklig för att motverka lägre efterfrågan på GSM i år.


  De fortsatta aktiviteterna för att öka effektiviteten och minska kostnaderna är möjliga genom nya, mindre arbetskraftsintensiva produkter och färre plattformar. Det här gör det möjligt att minska antalet platser där vi har verksamhet, vilket är ett viktigt inslag i det pågående programmet för att spara kostnader. Effekter från programmet är redan synliga och, trots lägre fakturering och en högre andel nätinstallation, var EBITDA-marginalen oförändrad på 15%.


  Under kvartalet tecknades flera strategiska kontrakt för mobilt bredband och IP vilket lett till att Networks ställning i Nordamerika förbättrats avsevärt. AT&Ts val av Ericsson som en av sina huvudleverantörer av fastnätsaccess, LTE-kontraktet med Metro PCS och det planerade förvärvet av Nortels CDMA/LTE-verksamhet bidrog alla till den förstärkta positionen. Nortelaffären förväntas genomföras i fjärde kvartalet och kommer att rapporteras inom segmenten Networks och Professional Services.


  PROFESSIONAL SERVICES


  Nettoomsättningen inom Professional Services ökade med 9% jämfört med samma kvartal föregående år. I lokala valutor uppgick tillväxten till 4%. Faktureringen av tjänster, inklusive nätinstallation, utgör nu 40% av koncernens totala omsättning. I det nuvarande finansiella klimatet är efterfrågan på tjänster som ökar operatörernas effektivitet såsom managed services och konsulttjänster stark. Nettoomsättningen för managed services ökade dock bara med 3% jämfört med tredje kvartalet 2008 på grund av den minskade omfattningen av det förnyade avtalet i Italien. Övriga delar av professional services ökade med 11% jämfört med samma period föregående år.


  EBITDA-marginalen i kvartalet minskade till 17% (19%) till följd av startkostnader för kontrakten med Sprint, Zain liksom kostnaderna för det omförhandlade avtalet i Italien. Detta motverkades delvis av fortsatta effektivitetsvinster.


  Kontraktet med Sprint är ett bevis på styrkan i Ericssons tjänsteerbjudande eftersom tjänsterna utförs på ett nät utan Ericssonutrustning. De tidigare Sprint-anställdas kompetens inom CDMA öppnar också för ytterligare tillväxt inom tjänsteområdet.


  Det totala antalet abonnenter i nät som sköts av Ericsson uppgår nu till 350 miljoner av vilka 50% finns på marknader med hög tillväxt.


  MULTIMEDIA


  Nettoomsättningen inom Multimedia ökade något jämfört med föregående kvartal trots säsongsvariationer. Multimedia brokering (IPX) samt affärs- och konsumentapplikationer fortsatte att visa god tillväxt.


  EBITDA-marginalen för jämförbara enheter förbättrades till 19% (16%) i kvartalet. Nettoomsättning och marginaler kan fortfarande variera mellan kvartalen.


  SONY ERICSSON
  Antalet levererade enheter under kvartalet uppgick till 14,1 miljoner, vilket var en ökning med 2% jämfört med föregående kvartal och en minskning med 45% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen uppgick till EUR 1 619 miljoner i kvartalet, en minskning med 4% jämfört med föregående kvartal och en minskning med 42% jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt försäljningspris minskade jämfört med andra kvartalet på grund av produktmixen och en fortsatt utmanande marknad. Bruttomarginalen förbättrades jämfört med föregående kvartal men föll jämfört med tredje kvartalet 2008 till följd av lägre fakturering och valutakurseffekter. Förbättringen jämfört med föregående kvartal syntes både som procentuell förändring och i volym vilket beror på kostnadsbesparingar och bra försäljning av Walkmantelefonen W995.


  Resultat före skatt uppgick till EUR -198 (12) miljoner i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader. I andra kvartalet var förlusten EUR -283 miljoner. Den lägre förlusten beror på bättre effektivitet i kostnad sålda varor och lägre rörelseomkostnader. Den 30 september 2009 hade Sony Ericsson en fortsatt stark nettokassa på EUR 841 miljoner.


  Sedan början av kvartalet har kreditfaciliteter på EUR 455 miljoner tecknats för att förstärka balansräkningen och förbättra likviditeten. EUR 155 miljoner utnyttjades i slutet av september och EUR 100 miljoner i början av oktober. Därutöver så finns ett ytterligare beviljat kreditlöfte på EUR 200 miljoner som inte har uttnyttjats. Moderbolagen har garanterat EUR 350 miljoner av dessa faciliteter med 50/50 fördelning sinsemellan.


  Bert Nordberg, tidigare chef för Ericsson Silicon Valley och vice VD för Ericsson, har utsetts till VD för Sony Ericsson från den 15 oktober 2009.


  Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK -1,0 (-0,1) miljarder i kvartalet.


  ST-ERICSSON


  1) Rörelseförlust justerad för avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och
  omstruktureringskostnader.


  Nettoomsättningen ökade med 9% jämfört med föregående kvartal med solid utveckling i Asien.


  Justerat rörelseresultat i kvartalet var USD -77 (-34) miljoner. Den justerade rörelseförlusten i andra kvartalet var USD -165 miljoner. Den minskade förlusten reflekterar en förbättrad kostnadskontroll av produkter och rörelseomkostnader liksom positiva säsongseffekter. Besparingsprogrammet på USD 250 miljoner i kostnadssynergier, formulerat av ST-NXP Wireless i tredje kvartalet 2008, är nu i huvudsak klart. Den nya omstruktureringsplanen på USD 230 miljoner i synergier, som annonserades i slutet av april, har endast i begränsad omfattning inverkat på resultatet för tredje kvartalet.


  Gilles Delfassy, med lång erfarenhet från mikroelektronikindustrin, har utsetts till VD och koncernchef för ST-Ericsson från 2 november 2009.


  ST-Ericsson rapporterar enligt US-GAAP. Ericssons andel av ST-Ericssons resultat före skatt, justerat till IFRS, var SEK -0,5 miljarder i kvartalet, inklusive omstruktureringskostnader på SEK 0,1 miljarder. Ericsson Mobile Platforms redovisade en förlust på SEK 0,5 miljarder i januari, vilken ingår i rapporterat niomånadersresultat för segmentet ST-Ericsson.


  REGIONAL ÖVERSIKT
   
  Nettoomsättningen i Västeuropa minskade med -6% för jämförbara enheter jämfört med samma kvartal föregående år. Regionen visade tillväxt justerat för effekten av den minskade omfattningen av det förnyade managed servicesavtalet i Italien. Storbritannien visade starkast tillväxt drivet av managed services medan Spanien är fortsatt svagt. Mobilt bredband växer starkt i hela regionen. Detta skapar efterfrågan på mer spektrum, inklusive nya licenser för 2,6GHz och 800MHz banden, och omallokering av existerande spektrum. Efterfrågan på managed services fortsätter även att växa.


  I Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika minskade nettoomsättningen med -11% jämfört med samma kvartal föregående år. Detta är den region som för närvarande är mest påverkad av det rådande ekonomiska klimatet inklusive kreditbegränsningar. Egypten, Nigeria, Turkiet och Saudiarabien visade starkast utveckling. Turkiet var fortsatt särskilt starkt med en fortsatt snabb utbyggnad av 3G. Nya licenser utfärdas i regionen, nu senast i Tunisien där Ericsson har valts som en av huvudleverantörerna till ett nytt 2G- och 3G-nät. Intresset för managed services är starkt i regionen och Ericsson har tecknat flera nya kontrakt.


  I Asien och Oceanien ökade nettoomsättningen med 9% jämfört med samma kvartal föregående år. Indien var Ericssons största marknad i kvartalet. Faktureringen i Kina ökade väsentligt jämfört med samma kvartal föregående år som resultat av omfattande 3G-utbyggnader. Japan och Vietnam visade också stark tillväxt medan marknader såsom Bangladesh, Pakistan och Indonesien minskade väsentligt. Flera operatörer tvingas skjuta upp sina investeringar på grund av svårigheterna av att få krediter, trots trafiktillväxt. I flera länder driver regeringar på för att bygga nästa generations bredbands- och fibernät.


  Nettoomsättningen i Latinamerika minskade med -18% jämfört med samma kvartal föregående år till följd av generellt minskad efterfrågan i regionen. Efterfrågan på mobilt bredband fortsätter att öka, men förseningar i utfärdandet av nya licenser för nya spektrum och tjänster i större länder, såsom Mexiko, Brasilien och Argentina, har lett till att operatörer skjuter upp investeringar i ny teknik och applikationer.


  I Nordamerika ökade nettoomsättningen med 1% jämfört med ett starkt tredje kvartal föregående år. Datatrafiken växer starkt och efterfrågan på mobilt bredband är hög. AT&T utsåg Ericsson som en av huvudleverantörerna till sitt fasta nät. Ericsson utsågs också till ensam LTE-leverantör till Metro PCS. Samarbetet med Sprint inleddes den 21 september.


  MARKNADSUTVECKLING


  ANGIVNA TILLVÄXTSIFFROR BASERAR SIG PÅ ERICSSONS EGNA OCH ANDRA AKTÖRERS MARKNADSUPPSKATTNINGAR.
  Den globala lågkonjunkturen påverkar alla delar av samhället. Vi tror dock att de fundamentala faktorerna i vår bransch är goda och talar för en långsiktig positiv utveckling. Behovet av telekommunikation fortsätter att växa och spelar en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart och välmående samhälle. Ericsson är väl positionerat för att driva och dra fördel av denna utveckling.


  Antalet mobilabonnemang fortsätter att växa även om den nuvarande tillväxttakten är lägre än under 2008. Antalet mobilabonnemang ökade med cirka 133 miljoner i kvartalet till totalt 4,4 miljarder. Enbart i Indien växer antalet abonnemang med cirka 14 miljoner per månad. Antalet WCDMA-abonnemang ökade med 36 miljoner i kvartalet till totalt 411 miljoner. Antalet fasta bredbandsabonnemang ökade med cirka 12 miljoner till 422 miljoner i andra kvartalet 2009.


  Den fortsatta tillväxten i antalet abonnemang skapar behov av såväl nya nät som utbyggnad av befintliga mobilnät och relaterade tjänster. GSM/WCDMA/LTE är det dominerande teknikspåret. Utbyggnaden av telekommunikation i tillväxtländer fortsätter och trots att dessa marknader utgör mindre än en tredjedel av världens BNP så representerar de en betydligt högre andel av marknaden för nätutrustning.


  Datatrafikens andel av operatörernas intäkter fortsätter att öka. För många större mobiloperatörer utgör dataintäkterna nu 25% eller mer av de totala intäkterna. Operatörerna står inför utmaningen att utöver öka kapaciteten i näten också konvertera till IP-baserade bredbandsnät. Detta kommer att medföra ökad utbyggnad av bredbandsaccess, routing och transmission tillsammans med nästa generations system för leverans av tjänster och intäktshantering.


  Serviceområdet fortsätter att växa starkt, drivet av operatörernas önskan att sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten vad gäller drift och underhåll av näten. Övergången till IP och det faktum att komplexiteten ökar i näten kommer att skapa fortsatt efterfrågan på systemintegration och konsulttjänster.

  INFORMATION OM MODERBOLAGET

  Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till SEK 0,3 (4,1) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 5,8 (17,6) miljarder. Från och med 1 januari 2009 hanteras patent- och licensintäkter från tredje part av det helägda dotterbolaget Ericsson AB. Som en konsekvens kommer moderbolagets nettoomsättning för 2009 att bli obetydlig jämfört med 2008.


  Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för niomånadersperioden inkluderar: investeringar på SEK 8,4 miljarder i joint venturebolaget ST-Ericsson; minskade fordringar på dotterbolag med SEK 13,6 miljarder; ökad kassa, bank och kortfristiga placeringar med SEK 8,2 miljarder.


  Obligationslån har ökat med SEK 5,8 miljarder netto genom nyupplåning och återbetalning av lån under andra kvartalet. Kort- och långfristiga skulder till dotterbolag ökade med SEK 2,9 miljarder och övriga kortfristiga skulder minskade med SEK 6,6 miljarder. Per den 30 september 2009 uppgick kassa, bank och kortfristiga placeringar till SEK 67,4 (59,2) miljarder.


  I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades 2 164 500 egna aktier till anställda i Ericsson under tredje kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 september 2009 till 82 215 837 B-aktier.

  ÖVRIG INFORMATION

  ERICSSON AVSER FÖRVÄRVA HUVUDDELEN AV NORTELS NORDAMERIKANSKA MOBILVERKSAMHET
  Den 25 juli 2009 annonserade Ericsson att företaget ingått avtal om att förvärva delar av Nortels division Carrier Networks som omfattar CDMA- och LTE-verksamheten i Nordamerika. Verksamheten förvärvas kontant och utan skulder och priset uppgår till USD 1,13 miljarder.


  Genomförandet av förvärvet kräver godkännande av myndigheter i USA.


  NY VD I SONY ERICSSON


  NY VD OCH KONCERNCHEF I ST-ERICSSON
  Den 2 september 2009 annonserades att Gilles Delfassy utsetts till VD och koncernchef för ST-Ericsson med tillträde 2 november 2009. Delfassy är en högt ansedd expert i industrin.


  NY STRATEGICHEF
  Den 11 augusti 2009 annonserades att Douglas L. Gilstrap utsetts till strategichef och medlem av koncernledningen med start 1 oktober 2009. Gilstrap har mer än 15 års erfarenhet av den globala telekom- och IT-industrin.


  RISKBEDÖMNING


  Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2008 under "Riskfaktorer".


  Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus för moderbolaget och koncernen under det närmaste halvåret inkluderar:
 •    möjliga negativa följder av den fortsatta instabiliteten på finansmarknaderna och av det svaga konjunkturläget på operatörernas investeringsplaner och på deras eller våra underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av svårigheter för dem att få lån, eller återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering;
 •    inverkan på bruttomarginaler och/eller sysselsatt kapital av produktmixen i försäljningen i vårt segment Networks beträffande mjukvara, uppgraderingar och utökningar och  andelen utbyggnad av nya nät och inbrytningskontrakt,;
 •    volatil försäljning i vårt segment Multimedia eller en förändring i vårt generella säsongsmönster vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning;
 •    utvecklingen av resultat och kapitalbehov i våra två stora joint ventures, Sony Ericsson och ST-Ericsson, som båda har påverkats i högre utsträckning än våra tre andra segment av den rådande konjunkturavmattningen;
 •    effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan våra kunder såväl som mellan våra konkurrenter, t ex ökad priskonkurrens;
 •    fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD och EUR;
 •    fortsatta politiska oroligheter på vissa marknader.


 • Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som är fokuserade av vissa investerare. Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.


  Vi hänvisar till Ericssons årsredovisning för 2008 för en mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter.


  Stockholm den 22 oktober 2009.


  Carl-Henric Svanberg


  VD och koncernchef
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)


  Datum för nästa rapport: 25 januari 2010.  REVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

  Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 30 september 2009. Det är styrelsen och VD som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.


  Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell information utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR SRS. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.


  Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.


  Stockholm den 22 oktober 2009


  PricewaterhouseCoopers AB     
                       
  Peter Clemedtson              
  Auktoriserad revisor             PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER

  För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2009/9month09-sv.pdf


  Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare torsdagen den 22 oktober kl 9.00 på Ericssons huvudkontor, Torshamnsgatan 23, Stockholm.


  Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.


  Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.


  Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
   
  Henry Sténson, informationsdirektör
  Telefon: 010 719 40 44
  E-post: press.relations@ericsson.com eller investor.relations@ericsson.com

  INVESTERARE:


  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 010 719 00 00
  E-post: investor.relations@ericsson.com


  Susanne Andersson, Investerarrelationer
  Telefon: 010 719 46 31
  E-post: investor.relations@ericsson.com


  Lars Jacobsson, Investerarrelationer
  Telefon: 010 719 9489


  MEDIA:


  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe, biträdande presschef
  Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 010 719 00 00
  www.ericsson.com
  OFFENTLIGGÖRANDE ENLIGT SVENSK LAG

  Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2009 kl 07.30.


  Safe Harbor Statement of Ericsson under the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995;


  All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical facts, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry, management's beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts", "believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would", "potential", "continue", and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of others.


  In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) further reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.
  RELATED FILES