Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Press release
jan 25, 2010 06:29 (GMT +00:00)
 • Nettoomsättning i kvartalet SEK 58,3 (67,0) miljarder, -16% för jämförbara enheter
 • Nettoomsättning för helåret SEK 206,5 (208,9) miljarder, stabil för jämförbara enheter
 • Rörelseresultat 1) före JV SEK 7,5 (9,0) 2) miljarder, helår SEK 24,6 (23,4) miljarder
 • Rörelsemarginal 1) före JV 13% (13%) 2), helår 12% (11%)
 • Resultatandel i JV 1) SEK -0,4 (-0,6) miljarder, helår SEK -6,1 (0,4) miljarder
 • Resultat efter finansnetto 1) SEK 6,7 (9,5) miljarder, helår SEK 18,8 (24,8) miljarder
 • Omstruktureringskostnader exkl JV SEK 4,3 (2,3) miljarder, helår SEK 11,3 (6,7) miljarder
 • Periodens resultat SEK 0,7 (4,1) miljarder, helår SEK 4,1 (11,7) miljarder
 • Vinst per aktie SEK 0,10 (1,21), helår 1,14 (3,52)
 • Kassaflöde 3) SEK 13,6 (7,9) miljarder, helår SEK 28,7 (22,1) miljarder
 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 2,00 (1,85) per aktie

1) Exkl omstruktureringskostnader

2) Exkl reavinst på SEK 0,8 miljarder för försäljningen av Symbian i fjärde kvartalet 2008

3) Exkl betalningar för omstruktureringar som reserverats för på SEK 1,1 (1,0) miljarder och utdelning från Sony Ericsson på SEK 3,6 miljarder för helåret 2008

 

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

"Under andra hälften av 2009 påverkades faktureringen inom Networks av att operatörer minskade sina investeringar på ett flertal marknader. För koncernens fakturering för helåret 2009 var effekten mindre och rörelsemarginalen ökade något," säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Vi bibehöll våra marknadsandelar väl inom alla segment, kassaflödet var starkt och vår finansiella ställning är god. Vår serviceaffär har utvecklats väl och våra joint ventures följer planen för att åter visa lönsamhet.

 

Investeringar för rösttelefoni fortsätter att flyttas över till investeringar i mobilt bredband. Både antalet användare och trafiken ökar snabbt i de mobila bredbandsnäten och på sikt kommer miljarder människor att bli uppkopplade till internet. Som vi tidigare beskrivit följer med detta skifte som förväntat en minskad GSM-försäljning. Denna minskning har förstärkts av det nuvarande ekonomiska klimatet och har ännu inte fullt ut uppvägts av tillväxten inom mobilt bredband och investeringar i nästa generations IP-nät.

 

För närvarande uppvisar operatörerna olika beteenden mellan regioner och länder. Under 2009 blev operatörer i ett flertal utvecklingsländer allt mer försiktiga med investeringar, speciellt i Centraleuropa, Mellanöstern och Afrika. Samtidigt fortsatte andra marknader såsom Kina, Indien och USA att visa god utveckling med stora nätutbyggnader. Efterfrågan på tjänster som ökar operatörernas effektivitet såsom managed services och konsulttjänster är fortsatt stark.

 

Under året har vi avsevärt stärkt vår ställning i Nordamerika med viktiga kontrakt inom både nät- och tjänsteverksamheterna såsom LTE till Verizon och Metro PCS samt services till Sprint. Det förtroende TeliaSonera har visat oss i början av 2010 när vi nu ska leverera deras LTE-nät är en bekräftelse på kvaliteten i våra produkter och tjänsteportfölj.

 

I år ska vi jobba hårt med att i ännu högre grad kombinera vårt teknikledarskap och vår styrka inom services för att leverera värde till våra kunder och säkerställa en fortsatt hälsosam finansiell utveckling", avslutar Hans Vestberg.

 

Finansiell översikt

Resultat och kassaflöde

 

 

Fjärde kvartalet

Tredje kvartalet

Helår

SEK miljarder

2009

2008

Förändring

2009

Förändring

2009

2008

Förändring

Nettoomsättning

58,3

67,0

-13%

46,4

26%

206,5

208,9

-1%

Nettoomsättning jämförbara

enheter

55,6

65,9

-16%

46,4

20%

203,8

203,7

0%

Bruttomarginal

35%

35%

-

36%

-

36%

37%

-

EBITDA-marginal exkl

joint ventures

17%

16%1)

-

16%

-

16%

15%

-

Rörelseresultat exkl

oint ventures

7,5

9,01)

-16%

5,5

37%

24,6

23,4

5%

Rörelsemarginal exkl

joint ventures

13%

13%1)

-

12%

-

12%

11%

-

Resultat efter

finansiella poster

6,7

9,5

-30%

4,0

68%

18,8

24,8

-24%

Periodens resultat

0,7

4,1

-82%

0,8

-6%

4,1

11,7

-65%

Vinst per aktie efter

utspädning, SEK

0,10

1,21

-92%

0,25

-60%

1,14

3,52

-68%

Justerat kassaflöde2)

13,6

7,9

-

6,9

-

28,7

22,1

-

Kassaflöde från rörelsen

12,5

7,0

-

5,7

-

24,5

24,0

-

Alla siffror, utom vinst per aktie, periodens resultat och kassaflöde från rörelsen, har justerats för omstruktureringskostnader

1) Exklusive reavinst på SEK 0,8 miljarder för försäljningen av Symbian i fjärde kvartalet 2008

2) Kassaflöde från rörelsen exklusive utbetalningar för omstruktureringar som reserverats för på SEK 1,1 (1,0) miljarder i kvartalet och SEK 4,2 (1,8) miljarder för helåret 2009. För helåret 2008 har utdelningar från Sony Ericsson på SEK 3,6 miljarder exkluderats

Nettoomsättningen i kvartalet minskade med -16% för jämförbara enheter, det vill säga exklusive Ericsson Mobile Platforms och den av Nortel förvärvade CDMA och LTE-verksamheten i Nordamerika, jämfört med samma period föregående år. När nettoomsättningen justeras också för effekter av valutakurser och valutasäkringar minskade den med -20%. Förvärvet av Nortels verksamhet bidrog med SEK 2,7 miljarder i kvartalet. Fjärde kvartalet 2008 var jämförelsevist starkt och påverkat av positiva valutaeffekter netto.

För helåret var nettoomsättningen stabil för jämförbara enheter, och minskade -9% justerat för valutaeffekter och valutasäkringar. Den ökade nettoomsättningen för Professional Services uppvägde inte fullt ut den minskade faktureringen inom Networks.

Bruttomarginalen minskade något jämfört med föregående kvartal på grund av produktmix samt effekterna av den minskade omfattningen av det förnyade managed servicesavtalet i Italien och Sprintkontraktet. Jämfört med samma kvartal föregående år var bruttomarginalen oförändrad. Även för helåret var bruttomarginalen oförändrad, påverkat av en högre andel services såväl som effektiviserings- och omstruktureringseffekter.

Rörelseomkostnaderna uppgick till SEK 14,0 (15,3) miljarder i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader. Detta inkluderar också rörelseomkostnader från den förvärvade Nortelverksamheten. Minskningen jämfört med samma kvartal föregående år beror huvudsakligen på pågående aktiviteter för att minska kostnaderna. Dessa aktiviteter har också bidragit till att motverka negativa valutaeffekter.

För helåret uppgick rörelseomkostnaderna till SEK 52,9 (56,3) miljarder, positivt påverkade av de pågående aktiviteterna för att minska kostnaderna.

Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till SEK 0,9 (1,5) miljarder i kvartalet.

Rörelseresultatet exklusive joint ventures och omstruktureringskostnader uppgick till SEK 7,5 (9,0) miljarder i kvartalet, inklusive ett positivt bidrag från den förvärvade Nortelverksamheten. Trots att nettoomsättningen minskade jämfört med samma kvartal föregående år, så var rörelsemarginalen stabil på 13% (13%) i kvartalet. Marginalen var också oförändrad jämfört med föregående kvartal till följd av de pågående aktiviteterna för att minska kostnaderna.

För helåret uppgick rörelseresultatet exklusive joint ventures och omstruktureringskostnader till SEK 24,6 (23,4) miljarder och rörelsemarginalen var stabil på 12% (11%) trots lägre volymer.

Ericssons resultatandelar i joint ventures uppgick till SEK -0,4 (-0,6) miljarder i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader, jämfört med SEK -1,5 miljarder i tredje kvartalet. Detta är en avsevärd förbättring  jämfört med föregående kvartal vilket beror på de pågående effektiviseringsprogrammen samt förbättrad försäljning och marginaler i Sony Ericsson. Omstruktureringskostnaderna i joint ventures uppgick till SEK 1,0 miljarder i kvartalet. För helåret uppgick Ericssons resultatandelar i joint ventures till SEK -6,1 (0,4) miljarder exklusive omstruktureringskostnader.

Finansnettot var SEK -0,4 (0,3) miljarder i kvartalet huvudsakligen på grund av lägre räntenetto och negativa effekter från valutaomräkningar av finansiella tillgångar och skulder.

Skattesatsen för 2009 uppgick till 34% (32%) huvudsakligen till följd av en lägre skattesats i joint venture-bolagen som går med förlust. Skattesatsen, exklusive Sony Ericsson och ST-Ericsson, uppgick till 26%.

Periodens resultat uppgick till SEK 0,7 (4,1) miljarder i kvartalet. För helåret var resultatet SEK 4,1 (11,7) miljarder och vinst per aktie SEK 1,14 (3,52).

Justerat kassaflöde ökade till SEK 13,6 (7,9) miljarder från SEK 6,9 miljarder föregående kvartal. För helåret uppgick justerat kassaflöde till SEK 28,7 (22,1) miljarder till följd av fokusering på kapitaleffektivisering. Kassagenereringen uppgick till 117% (92%) för helåret.

Kundfordringarna ökade med SEK 4,0 miljarder i kvartalet till SEK 66,4 (62,4) miljarder på grund av säsongsvariationer i försäljningen. Trots den högre försäljningen förbättrades genomsnittlig kredittid för kundfordringar jämfört med föregående kvartal från 118 till 106 dagar på grund av höga volymer av kundbetalningar.

Lagret minskade under kvartalet med SEK -4,1 miljarder till SEK 22,7 (26,8) miljarder och lageromsättningshastigheten förbättrades jämfört med föregående kvartal från 77 till 68 dagar huvudsakligen på grund av sedvanliga projektavslut vid utgången av året.

Balansräkning och andra nyckeltal

SEK miljarder

31 dec

2009

30 sept

2009

30 jun

2009

31 mar

2009

31 dec

2008

Nettokassa

36,1

33,9

27,9

22,9

34,7

Totala räntebärande skulder och

pensionsavsättningar

40,7

45,9

47,6

41,2

40,4

Kundfordringar

66,4

62,4

69,4

75,2

75,9

Genomsnittlig kredittid för

kundfordringar, dagar

106

118

121

124

106

Lager

22,7

26,8

29,0

30,7

27,8

Varav lager i marknadsenheterna

12,9

15,9

17,7

18,9

16,5

Omsättningshastighet, dagar

68

77

78

83

68

Genomsnittlig kredittid för

leverantörsskulder, dagar

57

57

59

65

55

Riskexponering för kundfinansiering,

 netto

2,3

2,7

3,1

2,8

2,8

Avkastning på sysselsatt kapital

4%

4%

5%

7%

11%

Soliditet

52%

52%

51%

52%

50%

Nettokassan ökade med SEK 2,2 miljarder till SEK 36,1 (33,9) miljarder i kvartalet. Kassa och kortfristiga fordringar uppgick till SEK 76,7 (79,8) miljarder. Bruttokassan minskade något i kvartalet till följd av utbetalningar för förvärvet av Nortelverksamheten på SEK 8,3 miljarder och betalning av ett förtidsinlöst obligationslån på EUR 471 miljoner.  Detta uppvägdes dock av ett positivt kassaflöde från rörelsen på SEK 12,5 miljarder.

Kundfinansieringen är fortsatt låg och uppgick till SEK 2,3 (2,7) miljarder.

Under kvartalet utnyttjades avsättningar om cirka SEK 2,6 miljarder, av vilka SEK 1,1 miljarder avsåg omstruktureringar. Nya avsättningar om SEK 3,6 miljarder gjordes, av vilka SEK 1,9 miljarder hänförde sig till omstruktureringar. SEK 1,2 miljarder löstes upp.

Kostnadsanpassning

I januari 2009 annonserades ett besparingsprogram med målet att sänka den årliga kostnadstakten med SEK 10 miljarder från andra halvåret 2010. Besparingarna beräknades bli jämnt fördelade mellan kostnader för sålda varor och rörelseomkostnader. Omstruktureringskostnaderna beräknades till SEK 6-7 miljarder.

I tredje kvartalet 2009 rapporterades att besparingsprogrammet gick fortare än planerat och att ytterligare möjligheter för effektivitetsförbättringar hade identifierats under programmet, vilket beräknades leda till ytterligare kostnadsbesparingar med åtföljande omstruktureringskostnader under programmets återstående tre kvartal. Programmet planeras slutföras i andra kvartalet 2010 och de årliga besparingarna av det totala programmet uppskattas nu till SEK 15-16 miljarder från andra halvan av 2010. Totala omstruktureringskostnader uppskattas till SEK 13-14 miljarder.

Omstruktureringskostnader, exklusive joint ventures, som hänför sig till åtgärder under sista kvartalet uppgick till SEK 4,3 miljarder. För 2009 uppgick omstruktureringskostnaderna till totalt SEK 11,3 miljarder. Betalningar på SEK 4,3 miljarder återstod vid kvartalets utgång.

När det ursprungliga programmet annonserades i januari 2009 uppskattades att aktiviteterna skulle innebära en minskning av antalet anställda med cirka 5 000 personer av vilka cirka 1 000 i Sverige. Detta antal har överskridits och beräknas nå 6 500.

Omstruktureringskost-nader, SEK miljarder

2009

2008

Helår

Fjärde kvartalet

Tredje kvartalet

Andra kvartalet

Första kvartalet

Helår

Kostnad sålda varor

-4,2

-1,7

-0,8

-1,3

-0,4

-2,5

FoU-kostnader

-6,1

-2,3

-1,8

-1,7

-0,3

-2,7

Försäljnings- och

administrationskostnader

-1,0

-0,3

-0,1

-0,6

-

-1,5

Totalt

-11,3

-4,3

-2,7

-3,6

-0,7

-6,7

 

Resultat per segment

 

Fjärde kvartalet

Tredje kvartalet

Helår

SEK miljarder

2009

2008

För-

ändring

2009

För-

ändring

2009

2008

För-

ändring

Networks

nettoomsättning

38,5

45,8

-16%

30,3

27%

137,1

142,0

-3%

Varav nätinstallation

6,7

7,6

-12%

5,8

15%

23,1

21,5

7%

EBITDA marginal

17%

17%

-

15%

-

15%

16%

-

Rörelsemarginal

13%

14%

-

11%

-

11%

11%

-

Professional Services

nettoomsättning

16,5

16,2

2%

12,8

29%

56,1

49,0

15%

Varav managed services

5,1

4,3

19%

3,6

43%

17,4

14,3

22%

EBITDA marginal

16%

19%

-

17%

-

17%1)

17%

-

Rörelsemarginal

13%

18%

-

15%

-

15%1)

16%

-

Multimedia

nettoomsättning 2)

3,4

3,9

-14%

3,4

0%

13,3

12,7

5%

EBITDA marginal 2)

20%

5%

-

19%

-

16%

8%

-

Rörelsemarginal 2)

10%

-2%

-

11%

-

8%

0%

-

Nettoomsättning från

avyttrade verksamheter

0,0

1,1

-

0,0

-

0,0

5,2

-

Total nettoomsättning

58,3

67,0

-13%

46,4

26%

206,5

208,9

-1%

Alla belopp är exklusive omstruktureringskostnader

1) Exklusive reavinst på SEK 0,8 miljarder i andra kvartalet 2009 från avyttringen av TEMS

2) 2008 och 2009 års siffror för Multimedia exkluderar Ericsson Mobile Platforms och företagsväxlar vilka avyttrats och reavinst på SEK 0,8 miljarder för försäljningen av Symbian i fjärde kvartalet 2008

 

 

Networks

Nettoomsättningen inom Networks minskade med -16% jämfört med samma kvartal föregående år. För helåret minskade försäljningen med -3%. Marknadsandelen för mobil infrastruktur bibehölls väl under 2009. Under andra hälften av 2009 påverkades faktureringen inom Networks av att operatörer minskade sina investeringar på ett flertal marknader. Valutakurseffekter hade en positiv inverkan på nettoomsättningen för helåret till följd av den starka US-dollarn i början av året. GSM-volymerna var rekordhöga 2008 men minskade under 2009. Ökad försäljning av WCDMA och initiala utrullningar av LTE har ännu inte motverkat de lägre GSM-volymerna. IP-routerverksamheten utvecklades väl under året och kärnnätet som ska levereras till TeliaSoneras LTE-nät byggs på Ericssons SmartEdge IP-plattform.

Röst- och datatrafiken i mobilnäten fortsätter att öka vilket på längre sikt kommer att kräva att operatörerna investerar i ökad kapacitet och nästa generations IP-baserade nät. För närvarande uppvisar operatörerna olika beteenden mellan regioner och länder.  Under 2009 blev operatörer i ett flertal utvecklingsländer allt mer försiktiga med investeringar, speciellt i Centraleuropa, Mellanöstern och Afrika. Samtidigt fortsatte andra marknader såsom Kina, Indien och USA att visa god utveckling.

Nortels CDMA- och LTE-verksamhet i Nordamerika konsoliderades den 13 november. Den absoluta merparten av nettoomsättningen hänför sig till Networks och endast en mindre del till Professional Services. Nortelverksamheten tillförde totalt SEK 2,7 miljarder i nettoomsättning i kvartalet med en rörelsemarginal som väl översteg Networks genomsnittliga marginal. Nortels marginal drevs upp av säsongsvariationer vid årsslutet.

EBITDA-marginalen var oförändrad på 17% (17%) i kvartalet trots lägre fakturering och har påverkats positiv av de pågående aktiviteterna för att minska kostnaderna. För helåret uppgick EBITDA-marginalen till 15% (16%).

Professional Services

Nettoomsättningen inom Professional Services var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år. Organisk tillväxt i lokala valutor uppgick till 2%. Nettoomsättningen inom managed services ökade med 19% i kvartalet jämfört med samma period föregående år och med 22% för helåret. Faktureringen under andra halvåret påverkades negativt av den minskade omfattningen av det förnyade managed servicesavtalet i Italien samt något lägre volymer av projektrelaterade tjänster. Under andra halvåret påverkades nettoomsättningen dock positivt av Sprintkontraktet i USA. För helåret ökade nettoomsättningen med 15% och tillväxten i lokala valutor uppgick till 8%.

Trots det världsekonomiska läget under 2009 har det varit en fortsatt efterfrågan på tjänster, speciellt de som ökar effektiviteten hos operatörerna, såsom managed services, konsultverksamhet och systemintegration.

EBITDA-marginalen för Professional Services minskade i kvartalet till 16% (19%) till följd av startkostnader för kontrakten med Sprint och Zain liksom kostnaderna för det omförhandlade managed servicesavtalet i Italien. Detta uppvägdes delvis av fortsatta effektivitetsvinster. EBITDA-marginalen för helåret, justerad för den avyttrade TEMS-verksamheten, var stabil på 17% (17%).

Det totala antalet abonnenter i nät som sköts av Ericsson uppgår nu till 370 miljoner av vilka 50% finns på marknader med hög tillväxt. Efter utgången av kvartalet har Ericsson annonserat förvärvet av konsult- och systemintegrationsföretaget Pride Spa i Italien. Detta förvärv tillför 1 000 personer och antalet anställda inom services uppgår nu till 40 000 globalt.

Multimedia

Nettoomsättningen inom Multimedia minskade -14% jämfört med samma kvartal föregående år justerat för avyttringen av företagsväxlar och mobilplattformar. Minskningen beror huvudsakligen på en tuff jämförelse med ett starkt fjärde kvartal 2008 och något lägre intäkter för revenue management på flera tillväxtmarknader. TV och multimedia brokering (IPX) fortsatte att visa god tillväxt. Allt fler operatörer visar intresse för den kombinerade styrkan av affärsstödssystem och det konkurrenskraftiga tjänsteerbjudandet.

För helåret ökade nettoomsättningen med 5% för jämförbara enheter. Multimedia brokering (IPX) och revenue management fortsatte att visa god utveckling trots en nedgång i fjärde kvartalet.

EBITDA-marginalen för jämförbara enheter, samt justerat för de avyttrade aktierna i Symbian, ökade i kvartalet till 20% (5%). För helåret uppgick marginalen till 16% (8%) tack vare en positiv påverkan från effektivitetsvinster och en förbättrad bruttomarginal.

Sony Ericsson

 

Fjärde kvartalet

Tredje kvartalet

Helår

EUR miljoner

2009

2008

För-

ändring

2009

För-

ändring

2009

2008

För-

ändring

Antal levererade

enheter (miljoner)

14,6

24,2

-40%

14,1

3%

57,1

96,6

-41%

Genomsnittligt

försäljningspris (EUR)

120

121

-1%

114

5%

119

116

3%

Nettoomsättning

1 750

2 914

-40%

1 619

8%

6 788

11 244

-40%

Bruttomarginal

23%

15%

-

16%

-

15%

22%

-

Rörelsemarginal

-10%

-9%

-

-12%

-

-15%

-1%

-

Resultat före skatt

-190

-261

-

-199

-

-1 043

-83

-

Resultat före skatt

exklusive

omstrukturerings-

kostnader

-40

-133

-

-198

-

-878

92

-

Nettoresultat

-167

-187

-

-164

-

-836

-73

-

Antalet levererade enheter under kvartalet uppgick till 14,6 miljoner, vilket var en ökning med 3% jämfört med föregående kvartal och en minskning med -40% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen uppgick till EUR 1 750 miljoner i kvartalet, en ökning med 8% jämfört med föregående kvartal och en minskning med 40% jämfört med samma period föregående år. Förbättringen jämfört med föregående kvartal beror på säsongsvariation och försäljning av Satio- och Ainotelefonerna.

Genomsnittligt försäljningspris ökade jämfört med föregående kvartal med 5% på grund av produktmixen. Bruttomarginalen förbättrades jämfört med föregående kvartal och samma kvartal 2008 till följd av försäljning av nya högmarginal-telefoner samt positiv inverkan av kostnadsbesparingarna.

Resultat före skatt uppgick till EUR -40 (-133) miljoner i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader. Den lägre förlusten beror på förbättrad bruttomarginal och lägre rörelseomkostnader. Den 31 december 2009 hade Sony Ericsson en nettokassa på EUR 620 miljoner.

I mitten av 2008 initierades ett progran för att minska rörelseomkostnaderna med EUR 880 miljoner. Full effekt av programmet väntas under andra hälften av 2010. Omstruktureringskostnader för programmet beräknas ligga väl inom de tidigare annonserade EUR 500 miljoner.

Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK -1,0 (-1,3) miljarder i kvartalet.

 

ST-Ericsson

USD miljoner

2009

2008

Helår

Fjärde kvartalet

Tredje kvartalet

Andra kvartalet

Feb-mar

Proforma
Q4

Nettoomsättning

2 524

740

728

666

391

746

Justerat rörelseresultat 1)

-369

-50

-77

-165

-78

-98

Rörelseresultat före skatt

-581

-139

-121

-224

-98

-127

Nettoresultat

-539

-125

-112

-213

-89

-

1)       Rörelseförlust justerad för avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och omstruktureringskostnader.

Nettoomsättningen ökade med 2% jämfört med föregående kvartal med fortsatt god utveckling i Kina.

Justerat rörelseresultat i kvartalet var USD -50 (-98) miljoner. Lagret minskade medan nettokassan ökade med USD 13 miljoner jämfört med föregående kvartal till USD 229 miljoner, inklusive en engångsbetalning på USD 53 miljoner från moderbolagen. Denna betalning hänför sig till justeringar i samband med slutförandet av sammanslagningen och var planerad sedan starten.

Besparingsprogrammet på USD 250 miljoner, formulerat av ST-NXP Wireless är genomfört. Den nya omstruktureringsplanen på USD 230 miljoner som annonserades i april går enligt plan och kommer att avslutas i andra kvartalet 2010. I december annonserade ST-Ericsson ytterligare en plan för att förbättra lönsamheten och öka konkurrenskraften. Målet är att spara ytterligare USD 115 miljoner årligen.

ST-Ericsson rapporterar enligt US-GAAP. Ericssons andel av ST-Ericssons resultat före skatt, justerat till IFRS, var SEK -0,4 miljarder i kvartalet, inklusive omstruktureringskostnader på SEK 0,2 miljarder. Ericsson Mobile Platforms redovisade en förlust på SEK 0,5 miljarder i januari, vilken ingår i det rapporterade helårsresultatet för segmentet ST-Ericsson.

 

Regional översikt

Nettoomsättning, SEK miljarder

Fjärde kvartalet

Tredje kvartalet

Helår

2009

2008

För-ändring

2009

För-ändring

2009

2008

För-ändring

Västeuropa

11,9

16,1

-26%

10,1

18%

44,6

51,6

-14%

Central-, Östeuropa,

Mellanöstern, Afrika

14,0

17,6

-21%

11,6

20%

50,7

53,1

-4%

Asien och Oceanien

16,7

20,5

-18%

15,3

9%

65,8

63,3

4%

Latinamerika

5,9

7,9

-25%

5,0

18%

20,1

23,0

-13%

Nordamerika

9,8

4,9

101%

4,4

126%

25,3

17,9

41%

Totalt

58,3

67,0

-13%

46,4

26%

206,5

208,9

-1%

 

Nettoomsättningen i Västeuropa minskade med -21% jämfört med samma kvartal föregående år och med -6% för helåret för jämförbara enheter, det vill säga justerat för mobilplattformar och företagsväxlar. Andra hälften av året påverkades av den minskade omfattningen av det förnyade managed servicesavtalet i Italien. Efterfrågan på services har varit god under hela året, speciellt i Storbritannien. Under kvartalet valde TV4-koncernen Ericsson till att sköta sina rikstäckande TV-sändningar. Mobile Norway valde Ericsson som leverantör till ett rikstäckande mobilt bredbandsnät i Norge vilket är en av de största ordrarna någonsin i Norden. TeliaSonera lanserade världens första kommersiella 4G/LTE-nät i Stockholm, levererat av Ericsson. Efter utgången av kvartalet utsågs Ericsson till ensam leverantör av kärnnätet och leverantör av radioaccess till TeliaSoneras 4G/LTE-nät i Norge och Sverige. Ericsson valdes också till leverantör av världens första 84 Mbps HSPA-nät av 3 i Skandinavien.

I Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika minskade nettoomsättningen med -21% jämfört med samma kvartal föregående år och med -4% för helåret. Detta är den region som påverkades mest av det rådande ekonomiska klimatet 2009 och kreditmarknaden är fortfarande tuff för några operatörer. Försäljningen av 3G/WCDMA har ännu inte uppvägt nedgången i GSM-försäljningen. Intresset för managed services är fortfarande starkt i regionen och Rumäniens största fastnätsoperatör Romtelecom gav Ericsson förtroendet att ta över 400 anställda. Operatören du in UAE gav Ericsson samma förtroende. Ett ramavtal för 2010 tecknades med MTN för radioaccess och andra produkter och tjänster.

I Asien och Oceanien minskade nettoomsättningen med -18% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 4% för helåret. Under året uppvisade regionen stora variationer då Kina, Indien, Japan och Vietnam utvecklades väl med betydande nätutbyggnader, medan Bangladesh, Indonesien och Pakistan påverkades av det ekonomiska läget. I Indien minskade faktureringen i fjärde kvartalet inför de kommande 3G-licenserna. Ericsson har valts till att leverera HSPA Far EasTone i Taiwan. I Indonesien ska Ericsson bygga ut XL Axiatas GPRS/data charging-system.

Nettoomsättningen i Latinamerika minskade med -25% jämfört med samma kvartal föregående år och med -13% för helåret. Också denna region har påverkats av det ekonomiska läget under året. Under andra hälften av året påverkades försäljningen negativt av förseningar i utfärdandet av nya licenser för nya spektrum och tjänster, särskilt i de större länderna. Antalet mobilanvändare fortsätter dock att öka med nettoökning i antalet röstabonnenter och även en stark ökning för mobilt bredband.

I Nordamerika ökade nettoomsättningen med 101% jämfört med samma kvartal föregående år och med 41% för helåret. I fjärde kvartalet tillförde den förvärvade Nortelverksamheten totalt SEK 2,7 miljarder i nettoomsättning. Detta var första kvartalet med Sprints serviceverksamhet inkluderad för hela perioden. Professional services svarade för en betydande del av intäkterna i fjärde kvartalet. USA är nu det största enskilda landet mätt i fakturering och svarar för 15% av koncernens försäljning i kvartalet. En ökande efterfrågan på mobilt bredband och effekterna av ett ökat användande av smartphones fortsätter att driva datatrafiken och fortsatta kapacitetsinvesteringar i HSPA och LTE. Den förvärvade Nortelverksamheten med dess kundbas ökar avsevärt den adresserbara marknaden för infrastruktur och tjänster i Nordamerika


MARKNADSUTVECKLING

Angivna tillväxtsiffror baserar sig på Ericssons egna och andra aktörers marknadsuppskattningar.


Telekommunikation spelar en central roll i praktiskt taget varje människas vardag, oavsett var i världen vi är. Telekom är i dag  en fundamental förutsättning för världsekonomin och får en allt större roll för miljön. Under det senaste decenniet har mobiltelefonen nått en allmän utbredning som möjliggör för människor från världens alla hörn att komma i kontakt med varandra i en aldrig tidigare skådad omfattning. Den globala lågkonjunkturen påverkar alla delar av samhället. Vi tror dock att de fundamentala tillväxtfaktorerna i vår bransch är goda och talar för en långsiktigt positiv utveckling. Ericsson är väl positionerat för att driva och dra fördel av denna utveckling.

Tillväxten fortsätter och till år 2014 förväntas antalet mobilabonnenter att öka med tre miljarder. Dessa finns huvudsakligen i utvecklingsländer där användandet är lågt och genom att redan befintliga användare skaffar sig flera abonnemang. Mobilt bredband håller samtidigt på att bli den främsta tillväxtfaktorn för operatörer och telekomleverantörer över hela världen. Operatörerna håller nu på att skifta över från att bygga täckning till att öka hastigheterna i näten och i dag finns HSPA i 130 länder.

Telekomindustrins fokus håller på att flyttas från att koppla samman platser och människor till att koppla samman utrustning och applikationer. I utvecklade länder ökar datatrafiken och det krävs ökad kapacitet för att hantera detta. Den här ökningen drivs av den ökade användningen av mobilt bredband och utrustning såsom smartphones, netbooks och laptops. I utvecklingsländer ser vi fortfarande expansion i antalet användare.

Antalet mobilabonnemang fortsätter att växa även om den nuvarande tillväxttakten är lägre än under 2008. Antalet mobilabonnemang ökade med cirka 163 miljoner i kvartalet till totalt 4,6 miljarder. Enbart i Indien växte antalet abonnemang med cirka 15 miljoner per månad i fjärde kvartalet. Antalet WCDMA-abonnemang växer starkt och ökade med 38 miljoner i kvartalet till totalt 452 miljoner av vilka 185 miljoner har HSPA. Antalet fasta bredbandsabonnemang ökade med cirka 15 miljoner till 438 miljoner i tredje kvartalet 2009.

Datatrafikens andel av operatörernas intäkter fortsätter att öka. För många större mobiloperatörer utgör dataintäkterna nu 25% eller mer av de totala intäkterna. Operatörerna står inför utmaningen att utöver öka kapaciteten i näten också konvertera till IP-baserade bredbandsnät. Detta kommer att medföra ökad utbyggnad av bredbandsaccess, routing och transmission tillsammans med nästa generations system för leverans av tjänster och intäktshantering.

Professional services fortsätter att visa god tillväxt, drivet av operatörernas önskan att sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten vad gäller drift och underhåll av näten. Övergången till IP och det faktum att komplexiteten ökar i näten kommer att skapa fortsatt efterfrågan på systemintegration och konsulttjänster.


 

INFORMATION OM MODERBOLAGET


Nettoomsättningen för helåret uppgick till SEK 0,3 (5,1) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 8,1 (19,4) miljarder. Från och med 1 januari 2009 hanteras patent- och licensintäkter från tredje part av det helägda dotterbolaget Ericsson AB. Som en konsekvens kommer moderbolagets nettoomsättning för 2009 att bli obetydlig jämfört med 2008.

Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för året inkluderar: investeringar på SEK 8,6 miljarder i joint venturebolaget ST-Ericsson; minskade fordringar på dotterbolag med SEK 10,1 miljarder; minskade övriga kortfristiga fordringar på SEK 2,0 miljarder; ökad kassa, bank och kortfristiga placeringar med SEK 3,2 miljarder. Kort- och långfristiga skulder till dotterbolag ökade med SEK 5,0 miljarder och övriga kortfristiga skulder minskade med SEK 7,4 miljarder. Per den 31 december 2009 uppgick kassa, bank och kortfristiga placeringar till SEK 62,4 (59,2) miljarder.

Per den 31 december 2009 uppgick lånegarantier till Sony Ericsson till SEK 0,8 milarder och ingår i beloppet för Ansvarsförbindelser.

I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades 3 237 304 egna aktier till anställda i Ericsson under fjärde kvartalet och totalt 9 087 564 under året. Under andra kvartalet återköptes 27 000 000 egna aktier. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december 2009 till 78 978 533 B-aktier.


FÖRSLAG TILL UTDELNING


Styrelsen kommer att föreslå stämman en utdelning på SEK 2,00 (1,85) per aktie, vilket motsvarar en total utdelning på cirka SEK 6,4 (6,0) miljarder, med den 16 april 2010 som avstämningsdag för utdelning.

 

ÅRSREDOVISNING


Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för aktieägare på Ericssons hemsida www.ericsson.com och på huvudkon-toret, Torshamnsgatan 23, Stockholm, cirka två veckor för ordinarie årsstämma.

 

ÅRSSTÄMMA

Ordinarie årsstämma kommer att hållas tisdagen den 13 april 2010, kl 15.00, i Kistamässan, Stockholm.

 

ÖVRIG INFORMATION

Ericsson avser förvärva huvuddelen av Nortels GSM-verksamhet

Den 25 november 2009 annonserade Ericsson att man utsetts till att förvärva delar av Nortels division Carrier Networks som omfattar GSM-verksamheten i USA och Kanada. Verksamheten förvärvas kontant och priset uppgår till USD 70 miljoner utan kassa och skulder. Ericsson lade sitt bud tillsammans med Kapsch CarrierCom AG i Österrike som kommer att förvärva tillgångarna utanför Nordamerika till ett pris av USD 33 miljoner.

Verksamheten omsatte cirka USD 400 miljoner 2008 och har cirka 350 anställda.

Genomförandet av förvärvet kräver godkännande av konkursmyndigheterna i USA och Kanada liksom konkurrensmyndigheter och övriga instanser.

Ericsson förvärvar Pride Spa

Den 12 januari 2010 annonserades att Ericsson nått en överenskommelse om att förvärva Pride Spa i Italien, ett konsult- och systemintegrationsföretag. Övertagandet beräknas ske 1 februari 2010.

Nya chefer

Jan Frykhammar har utsetts till finansdirektör och vice VD.

Magnus Mandersson har utsetts till chef för affärsområdet Global Services och ingår i koncernledningen.

Rima Qureshi har utsetts till chef för affärsområdet CDMA Mobile Systems och ingår i koncernledningen. Hon är också chef för Ericsson Response.

Gary Pinkham, för närvarande chef för investerar- och analytikerrelationer, har utsetts till chef för corporate affairs och kommunikation i Nordamerika.

Cesare Avenia, chef för marknadsenheten Sydöstra Europa, har utsetts till Chief Brand Officer och ingår i koncernledningen.

Håkan Eriksson, Chief Technology Officer och medlem av koncernledningen, har utsetts till chef för Ericsson Silicon Valley. Han behåller sin post som Chief Technology Officer och ingår i koncernledningen.

Johan Wibergh, chef för affärsområdet Networks och medlem av koncernledningen, har utsetts till vice VD.

Riskbedömning

Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2008 under "Riskfaktorer".

Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus för moderbolaget och koncernen under det närmaste halvåret inkluderar:

·   möjliga negativa följder av den fortsatta instabiliteten på finansmarknaderna och av det svaga konjunkturläget på operatörernas investeringsplaner och på deras eller våra underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av svårigheter för dem att få lån, eller återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering;

·   inverkan på bruttomarginaler och/eller sysselsatt kapital av produktmixen i försäljningen i vårt segment Networks beträffande mjukvara, uppgraderingar och utökningar och  andelen utbyggnad av nya nät och inbrytningskontrakt;

·   volatil försäljning i vårt segment Multimedia eller en förändring i vårt generella säsongsmönster vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning;

·   utvecklingen av resultat och kapitalbehov i våra två stora joint ventures, Sony Ericsson och ST-Ericsson, som båda har påverkats i högre utsträckning än våra tre andra segment av den rådande konjunkturavmattningen;

·   effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan våra kunder såväl som mellan våra konkurrenter, t ex ökad priskonkurrens;

·   fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD och EUR;

·   fortsatta politiska oroligheter på vissa marknader.

 

Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som är fokuserade av vissa investerare. Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.

Vi hänvisar till Ericssons årsredovisning för 2008 för en mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter.

Stockholm den 25 januari 2010

Hans Vestberg

VD och koncernchef

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

 

Datum för nästa rapport: 23 april 2010.


 

REVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT


Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 31 december 2009. Det är styrelsen och VD som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell information utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR SRS. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 25 januari 2010

PricewaterhouseCoopers AB                          

Peter Clemedtson
Auktoriserad revisor

 

PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER


För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2009/12month09-sv.pdf

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare måndagen den 25 januari kl 9.00 på Ericssons huvudkontor, Torshamnsgatan 23, Stockholm.

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Henry Sténson, informationsdirektör
Telefon: 010 719 40 44
E-post:
press.relations@ericsson.com eller investor.relations@ericsson.com


Investerare:

Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
Telefon: 010 719 00 00
E-post:
investor.relations@ericsson.com

Susanne Andersson, Investerarrelationer
Telefon: 010 719 46 31
E-post:
investor.relations@ericsson.com

Lars Jacobsson, Investerarrelationer

Telefon: 010 719 9489

E-postl: investor.relations@ericsson.com

 

 

 

Media:

Åse Lindskog, presschef
Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post:
media.relations@ericsson.com

Ola Rembe, biträdande presschef
Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post:
media.relations@ericsson.com

 

 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010 719 00 00
www.ericsson.com

 

 

Offentliggörande enligt svensk lag


Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2010 kl 07.30.

Safe Harbor Statement of Ericsson under the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995;

All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical facts, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry, management's beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts", "believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would", "potential", "continue", and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of others.

In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) further reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.

 

RELATED FILES