Ericsson rapporterar första kvartalet

Press release
apr 23, 2010 05:29 (GMT +00:00)

Koncernchefens kommentarer

"Koncernens fakturering minskade med -9% jämfört med samma kvartal föregående år med lägre försäljning i Networks men med en ökning i Global Services", säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. 

"För jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och -säkringar var faktureringsminskningen -16% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen av traditionell rösttelefoni såsom 2G var fortsatt svag i kvartalet, vilket delvis uppvägdes av ökad 3G-försäljning. Faktureringen påverkades också av begränsad komponenttillgång i industrin.

Bruttomarginalen förbättrades på grund av positiva effekter av affärsmix och fortsatta effektivitetsvinster. Kassaflödet förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år. Arbetet med att åter nå vinst i våra joint ventures går enligt plan och Sony Ericsson visar ett bättre resultat jämfört med samma period föregående år.

De marknadsförhållanden som rådde under andra hälften av 2009 bestod under kvartalet, med varierande investeringsbeteenden mellan operatörer i olika regioner och länder. Operatörer i ett flertal utvecklingsländer var fortsatt försiktiga med investeringar, vilket påverkade Networks fakturering medan Professional Services fakturering var bra också detta kvartal.

Under kvartalet fortsatte mobildatatrafiken att öka, huvudsakligen i Nordamerika och Västeuropa, genom ökat användande av till exempel smartphones. Vi uppskattar att mobildatatrafiken kommer att fördubblas varje år de kommande fem åren. I länder med stark ökning av datatrafiken för vi allt fler diskussioner med operatörer om hur de ska hantera de högre datavolymerna och säkerställa användarupplevelsen för sina kunder. De 16 managed serviceskontrakt som vi tecknade under kvartalet avspeglar operatörernas ökade fokus på nätkvalitet och effektivitet.

Vi fortsatte också att stärka vår position på den nordamerikanska marknaden med det viktiga 4G/LTE-avtalet med AT&T. Med en tydlig CDMA-strategi visar kunderna förtroende för vårt utökade erbjudande. Den förvärvade CDMA-verksamheten utvecklades väl under kvartalet", avslutar Hans Vestberg. 

  Första kvartalet Fjärde kvartalet
SEK miljarder 2010 2009 Förändring 2009 Förändring
Nettoomsättning 45,1 49,6 -9% 58,3 -23%
Bruttomarginal 39% 36% - 35% -
EBITA-marginal exkl joint ventures1) 13% 12% - 15% -
Rörelseresultat exkl joint ventures 4,5 4,7 -4% 7,5 -39%
Rörelsemarginal exkl joint ventures 10% 10% - 13% -
Ericssons resultatandelar i

joint ventures
-0,3 -2,2 - -0,4 -
Resultat efter finansiella poster 4,1 3,3 23% 6,7 -38%
Periodens resultat 1,3 1,8 -30% 0,7 76%
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,39 0,54 - 0,10 -
Justerat kassaflöde2) 3,0 -1,7 - 13,6 -
Kassaflöde från rörelsen 2,3 -2,9 - 12,5 -
Omstruktureringskostnader

exkl joint ventures
2,2 0,7 - 4,2 -

Alla siffror, utom vinst per aktie, periodens resultat och kassaflöde från rörelsen, har justerats för omstruktureringskostnader

1) EBITA - vinst före räntenetto, skatt, av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar.

2) Kassaflöde från rörelsen exklusive utbetalningar för omstruktureringar som reserverats för. I kvartalet uppgick utbetalningarna till SEK 0,7 (1,2) miljarder och i fjärde kvartalet till SEK 1,1 miljarder.

Finansiell översikt

Resultat och kassaflöde

Nettoomsättningen i kvartalet minskade med -9% jämfört med samma kvartal föregående år och med -23% jämfört med föregående kvartal. Faktureringen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, minskade med -16% jämfört med samma kvartal föregående år. Valutakursffekter och valutasäkringar, netto, hade begränsad påverkan på faktureringen. Under första kvartalet var operatörer i ett flertal utvecklingsländer fortsatt försiktiga med investeringar vilket påverkade faktureringen, huvudsakligen inom Networks. Detta uppvägdes delvis av fortsatt god fakturering av tjänster.


Bruttomarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till 39% (36%) på grund av effektivitetsvinster och produktmix. Bruttomarginalen ökade från 35% i föregående kvartal av samma skäl.

Rörelseomkostnaderna reducerades till SEK 13,1 (13,6) miljarder, exklusive omstruktureringskostnader. Detta inkluderar också rörelseomkostnader från den förvärvade CDMA-verksamheten. Minskningen jämfört med samma kvartal föregående år beror huvudsakligen på pågående aktiviteter för att minska kostnaderna. Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till SEK 0,3 (0,3) miljarder i kvartalet.

Rörelseresultatet exklusive joint ventures och omstruktureringskostnader uppgick till SEK 4,5 (4,7) miljarder, inklusive ett positivt bidrag från den förvärvade CDMA-verksamheten. Rörelsemarginalen var 10% (10%) i kvartalet trots lägre fakurering jämfört med samma period föregående år. Jämfört med föregående kvartal minskade rörelsemarginalen på grund av säsongsmässigt lägre fakturering.

Ericssons resultatandelar i joint ventures, före skatt, uppgick till SEK -0,3 (-2,2) miljarder i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader, jämfört med SEK -0,4 miljarder i fjärde kvartalet. Sony Ericsson förbättrade faktureringen och marginalerna avsevärt jämfört med föregående kvartal tack vare effektiviseringsprogram och nya produkter. ST-Ericssons förlust ökade, huvudsakligen på grund av lägre fakturering och säsongsvariation. Omstruktureringskostnaderna i joint ventures uppgick till SEK 0,1 miljarder i kvartalet.

Finansnettot var SEK -0,2 (0,8) miljarder, huvudsakligen på grund av lägre räntenetto och negativa effekter av valutaomräkningar av finansiella tillgångar och skulder.

Periodens resultat uppgick till SEK 1,3 (1,8) miljarder i kvartalet och vinst per aktie var SEK 0,39 (0,54).

Justerat kassaflöde förbättrades till SEK 3,0 (-1,7) miljarder i kvartalet, en minskning från SEK 13,6 miljarder i föregående kvartal. Kassaflöde från rörelsen förbättrades dock jämfört med samma kvartal föregående år tack vare fokus på kapitaleffektivisering. Kassaflödet påverkades negativt i kvartalet av betalning till pensionsstiftelser på SEK 0,9 (1,5) miljarder.

Balansräkning och andra nyckeltal

SEK miljarder 31 mars

2010
31 dec

2009
30 sept

2009
30 juni

2009
31 mars

2009
Nettokassa 38,5 36,1 33,9 27,9 22,9
Totala räntebärande skulder och

pensionsavsättningar
39,3 40,7 45,9 47,6 41,2
Kundfordringar 62,7 66,4 62,4 69,4 75,2
Genomsnittlig kredittid för

kundfordringar, dagar
117 106 118 121 124
Lager 24,1 22,7 26,8 29,0 30,7
Varav regionlager 14,0 12,9 15,9 17,7 18,9
Omsättningshastighet, dagar 75 68 77 78 83
Genomsnittlig kredittid för

leverantörsskulder, dagar
59 57 57 59 65
Riskexponering för kundfinansiering,

 netto
2,9 2,3 2,7 3,1 2,8
Avkastning på sysselsatt kapital 5% 4% 4% 5% 7%
Soliditet 53% 52% 52% 51% 52%

Kundfordringarna minskade med SEK 3,7 miljarder i kvartalet till SEK 62,7 (66,4) miljarder påverkat av säsongsvariationer i försäljningen, och genomsnittlig kredittid för kundfordringar ökade jämfört med föregående kvartal från 106 till 117 dagar.

Lagret ökade under kvartalet med SEK 1,4 miljarder till SEK 24,1 (22,7) miljarder till följd av säsongsvariation. Minskningen jämfört med samma kvartal föregående år beror delvis på lägre fakturering och förändring i produktmixen. Lageromsättningshastigheten förbättrades jämfört med samma period föregående år till 75 dagar till följd av förbättrad projektstyrning.

Nettokassan ökade med SEK 2,4 miljarder till SEK 38,5 (36,1) miljarder i kvartalet. Kassa, likvida medel och kortfristiga fordringar uppgick till SEK 77,9 (76,7) miljarder.

Under kvartalet utnyttjades avsättningar om cirka SEK 1,6 miljarder, av vilka SEK 0,7 miljarder avsåg omstruktureringar. Nya avsättningar om SEK 1,8 miljarder gjordes, av vilka SEK 0,7 miljarder hänförde sig till omstruktureringar. SEK 0,5 miljarder löstes upp .

Kostnadsanpassning

Det pågående kostnadsbesparingsprogrammet som påbörjades första kvartalet 2009 kommer att avslutas andra kvartalet 2010. De totala årliga besparingarna uppskattas till SEK 15-16 miljarder från andra halvan av 2010.

Omstruktureringskostnader, exklusive joint ventures, som hänför sig till åtgärder under första kvartalet uppgick till SEK 2,2 miljarder. Betalningar på SEK 4,2 miljarder återstod vid kvartalets utgång. Totala omstruktureringskostnaderna för programmet uppskattas till SEK 15 miljarder, varav cirka SEK 1,5 miljarder återstår. Betalningar kommer att göras också efter att programmet avslutats i andra kvartalet 2010.

Omstruktureringskost-nader, SEK miljarder 2009 2010  
Helår Första kvartalet
Kostnad sålda varor -4,2 -0,8
FoU-kostnader -6,1 -0,3
Försäljnings- och administrationskostnader -1,0 -1,1
Totalt -11,3 -2,2

Resultat per segment

  Första kvartalet Fjärde kvartalet
SEK miljarder 2010 2009 För-ändring 2010 För-ändring
Networks netto-

omsättning
24,7 28,8 -14% 31,8 -22%
EBITA-marginal1) 16% 14% - 19% -
Rörelsemarginal 12% 12% - 17% -
Global Services

nettoomsättning
18,1 17,5 3% 23,1 -22%
Varav Professional Services 13,3 12,8 4% 16,5 -20%
Varav Managed Services 4,9 4,2 17% 5,1 -4%
Varav Nätinstallation 4,8 4,7 3% 6,7 -27%
EBITA-marginal1) 12% 10% - 10% -
Varav Professional Services 16% 16% - 14% -
Rörelsemarginal 11% 10% - 9% -
Varav Professional Services 15% 15% - 13% -
Multimedia netto-

omsättning
2,3 3,2 -29% 3,4 -31%
EBITA-marginal1) -5% 8% - 17% -
Rörelsemarginal -13% 2% - 10% -
Total netto-

omsättning
45,1 49,6 -9% 58,3 -23%

Alla siffror är exklusive omstruktureringskostnader.

1) EBITA - vinst före räntenetto, skatter, av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar.

Ändrad segmentrapportering

Från den 1 januari 2010 rapporterar Ericsson följande affärssegment: Networks, Global Services, Multimedia, Sony Ericsson och ST-Ericsson. Den enda förändringen jämfört med förra året är att Nätinstallation numera ingår i Global Services i stället för Networks. Övriga segment har inte påverkats av förändringen. Med denna förändring speglar den externa rapporteringen den nya interna rapporteringsstrukturen.

Networks

Nettoomsättningen inom Networks minskade med -14% jämfört med samma kvartal föregående år trots en positiv effekt av CDMA-faktureringen. En begränsad komponenttillgång i industrin påverkade faktureringen i kvartalet. Detta motverkades dock mer än väl av den förvärvade CDMA-verksamheten.

Försäljningen av röstrelaterade tjänster såsom 2G access och core fortsatte att minska. Ökad försäljning av mobilt bredband (3G), inklusive radio, mobile backhaul och packet-core, uppvägde delvis detta.I ett flertal utvecklingsländer bestod de marknadsförhållanden som rådde under andra hälften av 2009, framförallt i Afrika söder om Sahara och i Sydostasien och påverkade faktureringen negativt.

Integrationen av den förvärvade CDMA-verksamheten går enligt plan.

I kvartalet ökade EBITA-marginalen till 16% (14%) jämfört med samma kvartal föregående år trots lägre fakturering tack vare en positiv inverkan av fortsatta effektivitetsvinster, produktmix och en högre andel mjukvara.

Teknikframsteg i kvartalet var bland annat: världens första live 2,5 Gbps microwave radiouppkoppling och världsrekord med 84 Mbps HSPA.. Ericsson bibehåller sin ledande ställning inom mobil infrastruktur och är nu större än de närmaste två konkurrenterna tillsammans.

Global Services

Nettoomsättningen inom Global Services ökade med 3% jämfört med samma period föregående år och minskade med -22% jämfört med föregående kvartal. Nettoomsättningen inom Professional Services ökade med 4% jämfört med samma kvartal föregående år. I lokala valutor uppgick tillväxten till 12% jämfört med första kvartalet 2009. Nettoomsättningen inom Managed Services ökade med 17% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen inom Nätinstallation ökade med 3% jämfört med första kvartalet 2009.

Det är en fortsatt god efterfrågan på tjänster som ökar effektiviteten hos operatörerna, såsom managed services, systemintegration och konsulttjänster. Tjänster relaterade till traditionell 2G rösttelefoni utvecklades mindre bra.

EBITA-marginalen för Global Services förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till 12% (10%) och ökade från 10% jämfört med föregående kvartal på grund av fortsatta effektivitetsvinster och förbättrad projektledning inom Nätinstallation.

EBITA-marginalen för Professional Services uppgick till 16% (16%) och ökade från 14% i föregående kvartal. Marginalen påverkades dock något negativt av stora managed services-kontrakt i omställningsfas.

Under kvartalet tecknades 16 nya managed services-kontrakt av vilka cirka hälften var förlängningar eller utökningar av existerande avtal.

Ericsson ansvarar i dag för övervakningen av nät med mer än 2 miljarder abonnenter. Det totala antalet abonnenter i nät där driften sköts av Ericsson uppgår nu till 410 miljoner av vilka 50% finns på marknader med hög tillväxt. Antalet anställda inom Global Services uppgår nu till fler än 40 000 globalt.

Multimedia

Nettoomsättningen inom Multimedia minskade -29% jämfört med samma kvartal föregående år och -31% jämfört med föregående kvartal till följd av lägre fakturering inom revenue management i regionerna Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Sydostasien med Oceanien. Faktureringen inom multimedia brokering (IPX) var också något lägre.

TV-verksamheten fortsatte att visa god utveckling med stark efterfrågan på komprimeringsteknik för TV och IPTV.

EBITA-marginalen minskade till -5% (8%) jämfört med samma period föregående år till följd av lägre volymer.

Sony Ericsson

  Första kvartalet Fjärde kvartalet
EUR miljoner 2010 2009 För-ändring 2009 Förändring
Antal levererade enheter (miljoner) 10,5 14,5 -28% 14,6 -28%
Genomsnittligt försäljningspris (EUR) 134 120 12% 120 12%
Nettoomsättning 1 405 1 736 -19% 1 750 -20%
Bruttomarginal 31% 8% - 23% -
Rörelsemarginal 1% -21% - -10% -
Resultat före skatt 18 -370 - -190 -
Resultat före skatt exklusive

omstruktureringskostnader
21 -358 - -40 -
Periodens resultat 21 -293 - -167 -


Antalet levererade enheter under kvartalet uppgick till 10,5 miljoner, vilket var en minskning med -28% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen uppgick till EUR 1 405 miljoner i kvartalet, en minskning med -19% jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt försäljningspris ökade jämfört med föregående kvartal med 12% på grund av god försäljning och nya prestigemodeller som började levereras i slutet av kvartalet samt positiva valutakurseffekter.

Bruttomarginalen förbättrades jämfört med föregående kvartal och samma kvartal 2009 till följd av en bättre produktmix och förbättringar i kostnad sålda varor under förra året samt att vissa royaltyfrågor lösts.

Resultat före skatt uppgick till EUR 21 (-358) miljoner i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader, vilket beror på positiv inverkan av kostnadsbesparingsprogrammet. Den 31 mars 2010 hade Sony Ericsson en nettokassa på EUR 563 miljoner.

Under första kvartalet 2010 arrangerade Sony Ericsson ytterligare extern finansiering på EUR 150 miljoner. Finansieringen garanteras av moderbolagen på 50/50-basis.

Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 0,1 (-1,0) miljarder i kvartalet.

 

ST-Ericsson

USD m. 2010 2009
Första kvartalet Första kvartalet Pro Forma Feb-Mar Fjärde kvartalet
Nettoomsättning 606 562 391 740
Justerat rörelseresultat 1) -114 -149 -78 -50
Rörelseresultat före skatt -164 -179 -98 -139
Nettoresultat -154 - -89 -125

1) Rörelseförlust justerad för avskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och omstruktureringskostnader.

Nettoomsättningen minskade med -18% jämfört med föregående kvartal till följd av effekter av den pågående omställningen av produktportföljen, säsongseffekter samt antalet dagar i kvartalet.

Förändringen i rörelseresultatet jämfört med föregående kvartal speglar lägre fakturering, effekterna av en ofördelaktig produktmix och ett lägre bidrag från europeiska finansieringsprogram som har påverkat tidigare kvartal positivt.

Lagret minskade till följd av en fortsatt kontroll över leveranskedjan.

Nettokassan var USD 120 miljoner vid slutet av kvartalet, en minskning jämfört med föregående kvartal på USD 109 miljoner huvudsakligen till följd av rörelseförlusten och utbetalningar som hänför sig till omstruktureringar.

Omstruktureringsarbetet går enligt plan.

ST-Ericsson rapporterar enligt US-GAAP. Ericssons andel av ST-Ericssons resultat före skatt, justerat till IFRS, var SEK -0,5 miljarder i kvartalet, inklusive omstruktureringskostnader på SEK -0,1 miljarder. Ericsson Mobile Platforms redovisade en förlust på SEK -0,5 miljarder för januari månad 2009 vilket ingår i resultatet för segmentet ST-Ericsson. Den totala rapporterade förlusten för segmentet första kvartalet 2009 var därför SEK -0,7 miljarder

 

Regional översikt

Nettoomsättning,

SEK miljarder
Första kvartalet Fjärde kvartalet
2010 2009 För-

ändring
2009 För-

ändring
Nordamerika 9,5 4,8 99% 9,4 1%
Latinamerika 4,0 4,4 -9% 5,9 -32%
Nordeuropa och Centralasien 2,3 2,9 -20% 3,5 -34%
Väst- och Centraleuropa 5,2 5,4 -3% 6,1 -15%
Medelhavsområdet 5,1 6,1 -17% 7,1 -28%
Mellanöstern 3,9 4,0 0% 5,0 -22%
Afrika söder om Sahara 2,4 4,7 -48% 3,8 -37%
Indien 2,3 4,0 -43% 3,4 -33%
Kina och Nordostasien 5,0 5,8 -15% 7,4 -33%
Sydostasien och Oceanien 3,5 5,2 -32% 5,2 -32%
Övrigt 1,9 2,3 -19% 1,5 30%
Totalt 45,1 49,6 -9% 58,3 -23%


Ändrad regionsrapportering

Per den 1 januari 2010 förändras den geografiska rapporteringen. Istället för fem geografiska områden rapporterar Ericsson tio regioner, vilket speglar den nya interna geografiska organisationen.

I Nordamerika ökade nettoomsättningen med 99% jämfört med samma period föregående år och med 1% jämfört med föregående kvartal. Integrationen av den förvärvade CDMA-verksamheten går enligt plan. Den mycket starka tillväxten i datatrafiken fortsätter i Nordamerika genom ökad användning av mobilt bredband. Smartphones och laptops med inbyggda moduler och donglar är viktiga drivkrafter. Ericssons ställning i Nordamerika har stärkts ytterligare under kvartalet genom 4G/LTE-kontraktet med AT&T.

I Latinamerika minskade nettoomsättningen med -9% jämfört med samma kvartal föregående år och med -32% jämfört med föregående kvartal. Med ökad datatrafik tittar operatörerna på investeringar i mobilt bredband inklusive nödvändig backhaulkapacitet. Nya 3G-auktioner planeras i regionen senare i år (Brasilien, Costa Rica och Mexiko). Det är en fortsatt god utveckling för tjänster, särskilt managed services. De tragiska jordbävningarna i Chile och Haiti visar på betydelsen av att vi kan stötta våra kunder i kriser.

I Nordeuropa och Centralasien minskade nettoomsättningen med -20% jämfört med samma kvartal föregående år och med -34% jämfört med föregående kvartal. Minskningen beror huvudsakligen på lägre fakturering av mobilnät medan tjänsteverksamheten var stabil. I Nordeuropa var efterfrågan på mobilt bredband god liksom efterfrågan på modernisering av fasta nät. I Centralasien var investeringsnivåerna fortsatt låga.

I Väst- och Centraleuropa minskade nettoomsättningen med -3% jämfört med samma kvartal föregående år och med -15% jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen i regionen varierade mycket. Västeuropa och särskilt Storbritannien utvecklades väl och Tyskland visade stabil utveckling medan delar av Centraleuropa är fortsatt svaga. 4G/LTE och modernisering av nät står högt på operatörernas agendor, tjänsteverksamheten är fortsatt stark och representerar hälften av kvartalets fakturering.

I Medelhavsområdet minskade nettoomsättningen med -17% jämfört med samma kvartal föregående år och med -28% jämfört med föregående kvartal. Det är en fortsatt efterfrågan på ökad kapacitet inom mobilt bredband, men operatörernas investeringar i Spanien och Grekland är fortsatt låga. Operatörerna fokuserar på tjänster som ökar deras effektivitet, vilket leder till fortsatt god efterfrågan på managed services och konsulttjänster. Faktureringen i kvartalet påverkades negativt av den minskade omfattningen av det omförhandlade managed servicesavtalet i Italien men förbättrades jämfört med föregående kvartal.

I Mellanöstern var nettoomsättningen oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och minskade med -22% jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen i regionen var blandad. Tjänsteförsäljningen var stark i kvartalet, särskilt i Saudiarabien. Faktureringen av mobil infrastruktur minskade trots att vi hade ett starkt kvartal i Turkiet och några av Gulfländerna.

I Afrika söder om Sahara, minskade nettoomsättningen med -48% jämfört med samma kvartal föregående år och med -37% jämfört med föregående kvartal. Regionen var fortsatt påverkad av det världsekonomiska läget vilket återspeglas i minskade operatörsinvesteringar. I regionen har operatörerna huvudsakligen fokus på 2G även om 3G ökar från låga nivåer. Intresset för managed services ökar dessutom bland operatörerna.  Det pågår även en konsolidering bland operatörerna, vilket tillfälligt minskat investeringsnivåerna.

I Indien minskade nettoomsättningen med -43% jämfört med samma kvartal föregående år och med -33% jämfört med föregående kvartal till följd av försiktiga investeringar hos operatörerna i avvaktan på 3G-auktionerna. Den minskade faktureringen hänför sig huvudsakligen till försäljningen av mobil infrastruktur medan serviceverksamheten hade en fortsatt god utveckling. Under kvartalet tecknade Ericsson ett kontrakt på USD 1,3 miljarder med Bharti om att bygga ut och uppgradera Airtels nät i 15 av Indiens 22 telekomregioner. Abonnenttillväxten fortsätter, stimulerad av priskonkurrens mellan operatörerna.

I Kina och Nordostasien minskade nettoomsättningen med -15% jämfört med samma kvartal föregående år och med -33% jämfört med föregående kvartal. Första kvartalet 2009 påverkades positivt av de omfattande 3G-utbyggnaderna i Kina, vilket gör jämförelsen tuff med detta kvartal. På det kinesiska fastlandet har operatörerna fortfarande fokus på att framgångsrikt introducera 3G med abonnenttillväxt och hög nätkvalitet. I Japan fortsätter den höga tillväxten av mobildatatrafik.

I Sydostasien och Oceanien minskade nettoomsättningen med -32% jämfört med samma kvartal föregående år och med -32% jämfört med föregående kvartal. Första kvartalet 2009 inkluderade omfattande kontrakt och stora nätutbyggnader, vilket påverkar jämförelsen med detta kvartal. Operatörer i många länder, såsom Bangladesh, Indonesien och Filippinerna, var fortsatt försiktiga med investeringar. I Bangladesh och Thailand är det fortfarande oklart när 3G-licenserna kommer att fördelas.
I länder där 3G byggts ut ser vi en fortsatt tillväxt av användandet av mobilt bredband. I Vietnam pågår betydande 3G-utrullningar.

I Övrigt ingår till exempel nettoomsättningen för inbyggnadsmoduler, kabelverksamheten, kraftmoduler liksom patent och licensrättigheter. 

Marknadsutveckling

Angivna tillväxtsiffror är baserade på Ericssons egna och andra aktörers marknadsuppskattningar.

Operatörernas investeringsbeteende fortsätter att variera mellan regioner och länder. Operatörer i ett flertal utvecklingsländer var fortsatt försiktiga med investeringar. På marknader med snabb ökning av datatrafiken står nätkvalitet och näteffektivitet högt på operatörernas agendor.

Den globala marknaden för mobil infrastruktur minskade med mer än 10% 2009 mätt i USD. Vi tror dock att de fundamentala tillväxtfaktorerna i vår bransch är goda och talar för en långsiktigt positiv utveckling. Ericsson är väl positionerat för att driva och dra fördel av denna utveckling.

Den globala mobildatatrafiken är nu större än rösttrafiken. Dessutom är trafiken i 3G/WCDMA-näten större än GSM-trafiken. Ericssons statistik visar att mobildatatrafiken globalt växte med 280% de senaste två åren och väntas fördubblas varje år de närmaste fem åren. Datatrafikökningen bidrar till ökade intäkter för operatörerna när fler och fler konsumenter använder smartphones och laptops.

Tillväxten i mobil och fast internettrafik drivs huvudsakligen av video, tillgång till dygnet-runt-uppkoppling och IPTV.

Med ökad datatrafik står nätkvalitet och effektivitet högt på operatörernas agenda. Förmågan att handera stora datavolymer med bibehållen telekomkvalitet är av avgörande betydelse. Detta driver också efterfrågan på tjänster som ökar operatörernas effektivitet såsom managed services och konsulttjänster.

Med den starka tillväxten av mobildatatrafik kommer tecken på att operatörernas prisstrukturer för mobildata börjar utvecklas från fast pris mot rörligt eller med flera nivåer, där konsumenterna betalar för hastighet och volym.

Antalet mobilabonnemang ökade med cirka 184 miljoner i kvartalet till totalt 4,8 miljarder, och är nu åter på en högre tillväxttakt. Global mobilpenetration är nu 70%. Enbart Kina och Indien svarade för 44% av nettoökningen med 28 respektive 53 miljoner nya mobilabonnemang.

Antalet WCDMA-abonnemang växer starkt och ökade med 39 miljoner i kvartalet till totalt 490 miljoner av vilka 225 miljoner med HSPA. Antalet fasta bredbandsabonnemang ökade med cirka 19 miljoner till 457miljoner i fjärde kvartalet 2009.

Rösttrafik är fortfarande den huvudsaklliga intäktskällan för operatör även om datatrafikens andel av operatörernas intäkter fortsätter att öka. För många större mobiloperatörer utgör dataintäkterna nu 25% eller mer av de totala intäkterna. Operatörerna står inför utmaningen att utöver att öka kapaciteten i näten också konvertera till IP-baserade bredbandsnät. Detta kommer att medföra ökad utbyggnad av bredbandsaccess, routing och transmission tillsammans med nästa generations system för leverans av tjänster och intäktshantering.

Professional services fortsätter att visa god tillväxt, drivet av operatörernas önskan att sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten vad gäller drift och underhåll av näten. Övergången till IP och det faktum att komplexiteten ökar i näten kommer att skapa fortsatt efterfrågan på systemintegration och konsulttjänster. 

Information om moderbolaget

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till SEK 0,0 (0,2) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK -0,6 (1,4) miljarder. En nedskrivning av immateriella tillgångar på SEK 0,9 miljarder gjordes i kvartalet.

Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för första kvartalet inkluderar: minskade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag om SEK 7,9 miljarder, ökad kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar om SEK 3,0 miljarder samt minskade kort- och långfristiga skulder till dotterbolag om SEK 5,3 miljarder.

Per den 31 mars 2010 uppgick kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 65,4 (62,4) miljarder.

Lånegarantier till Sony Ericsson uppgår till SEK 1,5 (0,8) miljarder och ingår i beloppet för Ansvarsförbindelser.

I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTV) såldes eller tilldelades  1 276 203 egna aktier till anställda i Ericsson under första kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 mars 2010 till 77 702 330 B-aktier.

Årsstämma

Årsstämman beslöt, som tidigare kommunicerats och i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut SEK 2,00 per aktie for 2009 och med 16 april 2010 som avstämningsdag för utdelning. Den totala utdelningen uppgår till SEK 6,4 (6,0) miljarder.

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman om slutförande av LTV 2009 (långsiktigt rörligt ersättningsprogram). Årsstämman beslöt också om införandet av LTV 2010, inklusive överlåtelse av aktier. Dessutom beslöts att överlåta aktier för tidigare beslutade LTV-program. För mer information, gå till www.ericsson.com/investors


Övrig information

Förvärvet av Nortels GSM-verksamhet genomfört

Den 31 mars slutförde Ericsson förvärvet av Nortels GSM-verksamhet i Nordamerika. Den 25 november 2009 annonserade Ericsson att ett avtal tecknats om att förvärva dessa tillgångar. Mer än 350 anställda från Nortel kommer att integreras i Ericssonkoncernen de närmaste månaderna. Den förvärvade verksamheten beräknas bidra positivt till Ericssons resultat inom ett år.

Alla aktier i LHS förvärvade

Den 23 februari 2010 annonserade Ericsson att alla aktier i LHS förvärvats. Minoritetsaktieägarna i LHS AG har sålt sina aktier i en tvångsinlösningsprocess. LHS har avnoterats från Deutsche Börse i Frankfurt am Main.

Förvärvet av Pride Spa genomfört

I kvartalet slutförde Ericsson förvärvet av Pride Spa i Italien, ett konsult och systemintegrationsföretag. Avsikten att förvärva Pride Spa annonserades den 12 januari 2010.

Förändringar i Ericssons koncernledning

Den 8 februari 2010 annonserades att Mats H Olsson, chef för Kina och Nordostasien, och Angel Ruiz, chef för Nordamerika, har utsetts till medlemmar av koncernledningen. Samtidigt annonserades en omorganisation där 23 marknadsenheter ersätts med tio regioner.

Från den 1 juli 2010 blir Marita Hellberg personalchef i region Kina och Nordostasien. Hellberg är för närvarande personaldirektör och ingår i koncernledningen. En ny personaldirektör kommer att annonseras senare.

Större händelser efter kvartalets utgång

Den 21 april 2010 annonserade Ericsson ett avtal om att köpa Nortels majoritetsandel (50%+1 aktie) i LG-Nortel, ett joint venture mellan LG Electronics och Nortel Networks. Förvärvet innebär att Ericsson stärker sin ställning markant på den koreanska marknaden samtidigt som Ericsson får tillgång till väletablerade försäljningskanaler och goda förutsättningar inom forskning och utveckling i landet. Kontantköpeskillingen, på skuldfri basis, uppgår till USD 242 miljoner. Bolagets nya namn kommer att vara LG-Ericsson. Affären är villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande.

Den 20 april 2010, annonserade Ericsson att vi tecknat en avsiktsförklaring att påbörja ett strategiskt samarbete i Kina med Datang Telecom Technology & Industry Holdings Co Ltd för att tillsammans utveckla avancerade TDD-lösningar. Som en del av avsiktsförklaringen kommer Ericsson att börja integrera Datangs nuvarande TD-SCDMA-utrustning för radioaccess i sitt egna 3G-erbjudande. 

Riskbedömning

Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2009 under "Riskfaktorer".

Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus för moderbolaget och koncernen under det närmaste halvåret inkluderar:

  • möjliga negativa följder av den fortsatta instabiliteten på finansmarknaderna och av det svaga konjunkturläget på operatörernas investeringsplaner och på deras eller våra underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av svårigheter för dem att få lån, eller återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering;
  • inverkan på bruttomarginaler och/eller sysselsatt kapital av produktmixen i försäljningen i vårt segment Networks beträffande mjukvara, uppgraderingar och inbrytningskontrakt;
  • inverkan på bruttomarginaler av produktmixen i försäljningen i vårt segment Global Services beträffande utbyggnad av nya nät och andel nya managed serviceskontrakt med uppstartskostnader
  • volatil försäljning i vårt segment Multimedia eller en förändring i vårt generella säsongsmönster vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning;
  • utvecklingen av resultat och kapitalbehov i våra två stora joint ventures, Sony Ericsson och ST-Ericsson, som båda har påverkats i högre utsträckning än våra tre andra segment av den rådande konjunkturavmattningen;
  • effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan våra kunder såväl som mellan våra konkurrenter, t ex ökad priskonkurrens;
  • fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD och EUR;
  • politiska oroligheter på vissa marknader;
  • effekter på produktion och försäljning från otillräcklig tillgång till material, komponenter, produktionskapacitet och andra viktiga tjänster i rätt tid och på konkurrenskraftiga villkor;
  • effekter på produktion och försäljning från begränsningar av transportmöjligheter till följd av vulkanutbrott på Island.

Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som är fokuserade av vissa investerare. Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.

Vi hänvisar till Ericssons årsredovisning för 2009 för en mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter.

Stockholm den 23 april 2010

Telefonaktiebolaget LM

Hans Vestberg
VD och koncernchef

Ericsson (publ)

Datum för nästa rapport: 23 juli 2010.

Revisorernas granskningsrapport

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 31 mars 2010. Det är styrelsen och VD som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell information utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR SRS. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 april 2010

PricewaterhouseCoopers AB                 

Peter Clemedtson
Auktoriserad revisor     

Press- och analytikerkonferenser

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2010/3month10-sv.pdf

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare fredagen den 23 april kl 9.00 på Ericssons huvudkontor, Torshamnsgatan 23, Stockholm.

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room


För ytterligare information kontakta gärna

Henry Sténson, informationsdirektör
Telefon: 010 719 40 44

E-post: media.relations@ericsson.com eller investor.relations@ericsson.com 

 
Investerare:

Susanne Andersson, Investerarrelationer
Telefon: 010 719 46 31
E-post: investor.relations@ericsson.com

Andreas Hedemyr, Investerarrelationer
Telefon: 010 714 37 48
E-post: investor.relations@ericsson.com

 
Media:

Åse Lindskog, presschef
Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post: media.relations@ericsson.com

Ola Rembe, biträdande presschef
Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post: media.relations@ericsson.com

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010 719 00 00
www.ericsson.com

Offentliggörande enligt svensk lag

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2010 kl 07.30.

Safe Harbor Statement of Ericsson under the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995;

All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical facts, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry, management's beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts", "believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would", "potential", "continue", and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of others.

In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) further reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.

RELATED FILES