Förändringar i den externa rapporteringen

Press release
apr 22, 2010 06:00 (GMT +00:00)
  • Ändrad segmentsrapportering
  • Ändrad geografisk rapportering
  • EBITA ersätter EBITDA

Från den 1 januari 2010 kommer Ericsson att rapportera följande segment: Networks, Global Services, Multimedia, Sony Ericsson och ST-Ericsson. Den enda förändringen jämfört med tidigare år är att verksamheten Nätinstallation nu ingår i Global Services i stället för Networks. Övriga segment är oförändrade. I och med denna förändring speglar den externa rapporteringen den nya interna rapporteringsstrukturen.

Per den 1 januari 2010 förändras den geografiska rapporteringen. I stället för fem geografiska områden rapporterar Ericsson tio regioner vilka motsvarar den nya interna geografiska organisationen. I regionsrapporteringen ingår även en post "Övrigt" som innehåller bland annat inbyggnadsmodem, kabelverksamheten, kraftmoduler samt patent och licensrättigheter, vilka ej rapporteras i regionstrukturen.

Under 2009 rapporterade Ericsson nettoomsättningen för de 15 största länderna. Från den 1 januari 2010 kommer de fem största länderna att rapporteras.

Per den 1 januari 2010 kommer EBITA för segmenten att rapporteras. EBITA definieras som vinst före räntenetto, skatter, amorteringar samt nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar. Ericsson har tidigare rapporterat EBITDA. Övergången till EBITA har gjorts för att bättre spegla den underliggande verksamheten.

Siffrorna för 2009 har omarbetats i enlighet med förändringarna.

Layouten av delårsrapporten har förändrats. I rapporten för första kvartalet 2010 kommer första sidan inte längre att inledas med så kallade bullets. Första sidan startar i stället med koncernchefens kommentarer och därefter följer den vanliga tabellen över nyckeltal.

Segment från 1 januari 2010:

Networks

Global Services

            Varav Network Rollout

            Varav Professional Services

                        Varav Managed Services

Multimedia

Sony Ericsson

ST-Ericsson

Regionindelning från 1 januari 2010:

Nordamerika

Latinamerika

Nordeuropa och Centralasien

Väst- och Centraleuropa

Medelhavsområdet

Mellanöstern

Afrika söder om Sahara

Indien

Kina och Nordostasien

Sydostasien och Oceanien

Övrigt

 

Information till redaktionen:

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

 

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 80 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2009 på 206,5 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

 

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

 

Kommande aktiviteter

Ericssons kapitalmarknadsdagar, Stockholm, Sverige, 5-6 maj

Ericsson Business Innovation Forum, Shanghai, Kina, 17-18 maj

 

För ytterligare information kontakta gärna  Ericssons pressavdelning.

 

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april kl. 8.00.

 

 

 

 

RELATED FILES