Ericsson rapporterar andra kvartalet

Press release
jul 23, 2010 05:29 (GMT +00:00)

 KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

"Koncernens fakturering minskade med -8% jämfört med samma kvartal föregående år med lägre försäljning inom Networks. Försäljningen inom Global Services var oförändrad till följd av minskad fakturering inom Network Rollout, medan Professional Services ökade med 5%", säger
Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. 

"Koncernens fakturering ökade med 6% jämfört med föregående kvartal. För jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, var faktureringsminskningen -15% jämfört med samma kvartal föregående år. Efterfrågan på mobilt bredband bland operatörerna var fortsatt stor till följd av användningen av smartphones och laptops. Faktureringen påverkades av fortsatt komponentbrist i industrin och begränsningar i leveranskedjan. Vi beräknar att detta påverkade faktueringen negativt med SEK 3-4 miljarder i kvartalet.

Bruttomarginalen förbättrades både jämfört med samma kvartal föregående år och föregående kvartal till följd av affärsmix och effektivitetsvinster. Kassaflödet försämrades jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen på grund av en ökning av rörelsekapitalet. Sony Ericsson fortsatte att visa förbättrat resultat och omställningsprogrammen inom ST-Ericsson går enligt plan.

Periodens resultat förbättrades både jämfört med samma kvartal föregående år och med föregående kvartal, positivt påverkat av Sony Ericssons förbättrade resultat.

De marknadsförhållanden som rådde under andra hälften av 2009, med de varierande investeringsbeteenden mellan operatörer, kvarstår även under första halvåret i år. Under kvartalet visade alla regioner utom Nordamerika, minskad fakturering jämfört med samma kvartal föregående år. Jämfört med föregående kvartal är bilden mer blandad med ökad fakturering i regionerna såsom Medelhavs-området, Nordamerika, Nordeuropa och Centralasien, samt Afrika söder om Sahara.

Under de senaste åren har vi genomgått stora förändringar med besparingar, stärkt produktportföljen och marknadsnärvaron och samtidigt bibehållit vårt tekniska ledarskap. Kostnadsbesparingsprogrammet, som initierades under första kvartalet 2009, har uppfyllts och nu avslutats. Kostnads- och kapitaleffektivitet står även fortsättningsvis högt på agendan", avslutar Hans Vestberg. 

  Andra
kvartalet
Första
kvartalet
Sex
månader
SEK miljarder 2010 2009 För-
ändr.
2010 För-
ändr.
2010 2009 För-
ändr.
Netto-
omsättning
48,0
52,1
-8% 45,1 6% 93,1
101,7
-8%
Bruttomarginal 39% 36% - 39% - 39% 36% -
EBITA-
marginal
exkl JV1)
14%

13%3)
- 13% - 13%

13%3)
-
Rörelseresultat
exkl JV
5,3
6,13)
-12% 4,5 17% 9,9
10,83)
-9%
Rörelse-
marginal
exkl JV
11%

12%3)
- 10% - 11%

11%3)
-
Ericssons
resultat-
andelar i JV
-0,1

-2,0
- -0,3 - -0,4

-4,2
-
Resultat efter
finansiella
poster
5,1

4,8
4% 4,1 23% 9,2

8,2
12%
Periodens resultat 2,0 0,8 154% 1,3 59% 3,3 2,6 26%
Vinst per aktie
efter
utspädning, SEK
0,58

0,26
123% 0,39 49% 0,98

0,79
24%
Justerat
kassaflöde2)
-2,0
9,9
- 3,0 - 1,0
8,3
-
Kassaflöde från
rörelsen
-2,7
9,1
- 2,3 - -0,4
6,3
-
Omstrukturerings-
kostnader
exkl JV
2,0 3,6 - 2,2 - 4,2

4,3
-

Alla siffror, utom vinst per aktie, periodens resultat och kassaflöde från rörelsen, har justerats för omstruktureringskostnader.
1) EBITA - vinst före räntenetto, skatt, av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar.

2) Kassaflöde från rörelsen exklusive utbetalningar för omstruktureringar som reserverats för. I kvartalet uppgick utbetalningarna till SEK 0,7 (0,8) miljarder. För första kvartalet uppgick utbetalningarna till SEK 0,7 miljarder.
3) Andra kvartalet 2009 exkluderar en realisationsvinst på SEK 0.8 miljarder för avyttringen av TEMS-verksamheten.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Resultat och kassaflöde

Nettoomsättningen i kvartalet minskade med -8% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade  med 6% jämfört med föregående kvartal. Faktureringen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, minskade med -15% jämfört med samma kvartal föregående år. Valutakurseffekter och valutasäkringar, netto, hade en liten negativ påverkan. Faktureringen påverkades av fortsatt komponentbrist i industrin och begränsningar i leveranskedjan. Vi beräknar att detta påverkade faktueringen negativt med SEK 3-4 miljarder i kvartalet.

Under kvartalet var operatörer i ett flertal utvecklingsländer fortsatt försiktiga med investeringar, vilket påverkade faktureringen inom Networks, Network Rollout och Multimedia. Detta uppvägdes delvis av ökad fakturering inom Professional Services och särskilt inom Managed Services.

Bruttomarginalen, exklusive omstrukturerings-kostnader, förbättrades något jämfört med föregående kvartal. I jämförelse med samma kvartal föregående år förbättrades den till 39% (36%) på grund av affärsmix och effektivitetsvinster.

Besparingsaktiviteterna minskade rörelse-omkostnaderna som planerat. Integrationen av de förvärvade CDMA- och GSM-verksamheterna, det ökade antalet testnät för 4G/LTE samt högre investeringar inom vissa delar av FoU, resulterade dock i en ökning av rörelseomkostnaderna till SEK 13,9 (13,6) miljarder, exklusive omstrukturerings-kostnader. Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till SEK 0,5 (1,6) miljarder i kvartalet. Förra året inkluderar en realisationsvinst på SEK 0,8 miljarder till föjd av avyttrandet av TEMS-verksamheten.

Rörelseresultatet, exklusive joint ventures och omstruktureringskostnader, uppgick till SEK 5,3 (6,1) miljarder, inklusive ett positivt bidrag från de förvärvade CDMA- och GSM-verksamheterna. Nedgången i jämförelse med samma kvartal föregående år beror främst på lägre fakturering och rörelsemarginalen minskade till 11% (12%) av samma orsak. Jämfört med föregående kvartal förbättrades rörelsemarginalen på grund av ökad fakturering och effektivitetsvinster. Realisationsvinsten på SEK 0,8 miljarder från avyttringen av TEMS-verksamheten har exkluderats i 2009 års siffror.

Ericssons resultatandelar i joint ventures, före skatt, uppgick till SEK -0,1 (-2,0) miljarder i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader, jämfört med SEK -0,3 miljarder i första kvartalet. Sony Ericsson förbättrade faktureringen och marginalerna avsevärt jämfört med föregående kvartal tack vare effektiviseringsprogram och nya produkter. ST-Ericssons fakturering minskade jämfört med föregående kvartal, men förlusten låg kvar på samma nivå tack vare effektivitetsprogrammens positiva inverkan. Omstruktureringskostnaderna i joint ventures uppgick till SEK 0,2 miljarder under kvartalet.

Finansnettot var SEK -0,1 (-0,1) miljarder, huvudsakligen på grund av lägre räntenetto och negativa effekter av valutaomvärderingar av finansiella tillgångar och skulder.

Periodens resultat uppgick till SEK 2,0 (0,8) miljarder i kvartalet och vinst per aktie var SEK 0,58 (0,26).

Justerat kassaflöde uppgick till SEK -2,0 (9,9) miljarder i kvartalet, en minskning från SEK 3,0 miljarder i föregående kvartal. Kassaflödet från rörelsen försämrades huvudsakligen till följd av ökat rörelsekapital på grund av begränsad komponenttillgång, vilket ledde till leveranser sent i kvartalet.

Balansräkning och andra nyckeltal

SEK
miljarder
31 dec
2009
31 mar
2010
30 jun
2010
Nettokassa 36,1 38,5 25,8
Totala räntebärande skulder
Och pensionsavsättningar
40,7 39,3 41,8
Kundfordringar 66,4 62,7 69,4
Genomsnittlig kredittid för
kundfordringar, dagar
106 117 133
Lager 22,7 24,1 29,4
Varav regionlager 12,9 14,0 18,3
Omsättningshastighet,
dagar
68 75 81
Genomsnittlig kredittid för
leverantörsskulder, dagar
57 59 61
Riskexponering för kund-
finansiering, netto
2,3 2,9 3,1
Avkastning på sysselsatt
kapital
4% 5% 6%
Soliditet 52% 53% 51%

Kundfordringarna ökade med SEK 6,7 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 69,4 (62,7) miljarder. Genomsnittlig kredittid för kundfordringar ökade jämfört med föregående kvartal från 117 till 133 dagar till följd av att en större del av fakturering-en inföll sent i kvartalet, samt valutakurseffekt-er. Konsolideringen av verksamheten från LG-Nortel ökade kundfodringarna med SEK 1,0 miljarder.

Lagret ökade jämfört med föregående kvartal med SEK 5,3 miljarder till SEK 29,4 (24,1) miljarder. Lageromsättningshastigheten ökade med sex dagar från 75 till 81 dagar till följd av fortsatt begränsad komponenttillgång och begränsningar i leveranskedjan. Konsolideringen av verksamheten från LG-Nortel ökade lagret med SEK 1,0 miljarder.

Kassa, likvida medel och kortfristiga investeringar uppgick till SEK 67,6 (77,9) miljarder. Nettokassan minskade med SEK 12,7 miljarder till SEK 25,8 (38,5) miljarder jämfört med föregående kvartal på grund av utdelning om SEK 6,4 miljarder, förvärvet av Nortels del i LG-Nortel och negativt operativt kassaflöde på grund av ökat rörelsekapital.

Under kvartalet utnyttjades avsättningar om cirka SEK 1,5 miljarder, av vilka SEK 0,7 miljarder avsåg omstruktureringar. Nya avsättningar om SEK 2,4 miljarder gjordes, av vilka SEK 1,3 miljarder hänförde sig till omstruktureringar. SEK 0,3 miljarder löstes upp

Kostnadsanpassningsprogram

Det pågående kostnadsbesparingsprogrammet, som påbörjades under första kvartalet 2009, har avslutats i och med utgången av  andra kvartalet 2010. De totala årliga besparingarna som programmet väntas medföra uppskattas till SEK 15-16 miljarder från andra halvåret 2010. Av de totala omstrukturerings-kostnaderna på SEK 15,5 miljarder, är SEK 6,0 miljarder relaterade till kostnad sålda varor och SEK 9,5 miljarder till utgifter för rörelseomkostnader.

Under andra kvartalet uppgick omstrukturerings-kostnaderna, exklusive joint ventures, till SEK 2,0 miljarder. Betalningar på SEK 4,7 miljarder återstod vid kvartalets utgång.

Omstrukturerings-
kostnader,
SEK miljarder
2010 2010 2009
Andra kvartalet Första kvartalet Helår
Kostnad sålda
varor
-1,0 -0,8 -4,2
FoU-kostnader -0,6 -0,3 -6,1
Försäljnings- och
administrations-
kostnader
-0,4 -1,1 -1,0
Totalt -2,0 -2,2 -11,3

  

RESULTAT PER SEGMENT

  Andra
kvartalet
Första
kvartalet
Halvår
SEK
miljarder
2010 2009 För-
ändr.
2010 För-
ändr.
2010 2009 För-
ändr.
Networks
netto-

omsättning
25,5 28,8 -12% 24,7 3% 50,2
57,6
-13%
EBITA-
marginal1)
17% 14% - 16% - 16% 14% -
Rörelsemarginal 13% 12% - 12% - 13% 12% -
Global
Services
nettoomsättn.
20,1

20,0
0%

18,1
11% 38,2

37,5
2%
 Varav
Professional
Services
14,8 14,1 5% 13,3 12% 28,1 26,9 5%
Varav Managed
Services
5,6 4,6 23% 4,9 15% 10,5 8,8 20%
 Varav Network
Rollout
5,2
5,9
-12%
4,8
8% 10,1 10,6 -5%
EBITA-marginal1)
12% 12%2) -
12%
- 12% 11%2) -
 Varav
Professional
Services
15%
16%2)
-

16%
- 16% 16%2) -
Rörelse-
marginal
12% 12%2) - 11% - 11% 11%2) -
 Varav
Professional
Services
15% 16%2) - 15% - 15% 15%2) -
Multimedia
nettoomsättn.
2,4
3,3
-27%
2,3
5% 4,7 6,6 -28%
EBITA-
marginal1)
-5% 15% - -5% - -5% 12% -
Rörelsemarginal -13% 9% - -13% - -13% 5% -
Total
netto-
omsättn.
48,0

52,1
-8%

45,1
6% 93,1
101,7
-8%

Alla siffror är exklusive omstruktureringskostnader.
1) EBITA - vinst före räntenetto, skatter samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar.
2) Andra kvartalet 2009 exkluderar en realisationsvinst på SEK 0,8 miljarder för avyttringen av TEMS-verksamheten.

 

Networks

Nettoomsättningen inom Networks minskade med -12% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen av röstrelaterade tjänster, såsom 2G/GSM-nät och kretskopplade kärnnät, fortsatte att minska. Ökad försäljning av mobilt bredband (3G), inklusive radio, transportnät och paketkopplade kärnnät, uppvägde delvis detta. CDMA fortsatte att utvecklas positivt. Liksom under första kvartalet påverkades försäljningen inom affärssegmentet negativt av den fortsatt begränsade komponenttillgången och begränsningar i leveranskedjan.

Den stadiga ökningen av mobil datatrafik skapar flaskhalsar i överföringen av data, varför efterfrågan på mikrovågsbaserade transportnät var stor under kvartalet.

Under kvartalet ökade EBITA-marginalen till 17% (14%) jämfört med samma kvartal föregående år trots lägre fakturering. Ökningen var ett resultat av fortsatta effektivitetsvinster och en affärsmix med hög andel nätutbyggnader.

Multistandard-radiobasstationen RBS 6000 har mottagits väl av kunderna och levereras nu i volym. Under kvartalet lanserades världens första kommersiella nät för 42 Mbit/s HSPA med Ericssons utrustning. Efterfrågan på IP-baserade infrastrukturlösningar som grundar sig på Ericssons SmartEdge-plattform, har varit fortsatt stor. Samma plattform används i Ericssons så kallade converged packet gateway som är del
av mobilt paketkopplade kärnnät för 4G/LTE.

 

Global Services

Nettoomsättningen inom Global Services var oförändrad jämfört med samma period föregående år, men ökade med 11% jämfört med föregående kvartal. Nettoomsättningen inom Global Services utgör cirka 42% av koncernens totala fakturering. Netto-omsättningen inom Professional Services ökade -med 5% jämfört med samma kvartal föregående år. I lokala valutor uppgick tillväxten till 9% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen inom Managed Services ökade med 23% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen inom Network Rollout minskade med -12% jämfört med samma kvartal föregående år.

Nedgången i tillväxten inom Global Services jämfört med samma period föregående år beror på minskad aktivitet inom Network Rollout. Detta beror dels på att färre nya nät lagts ut på totalentreprenad och dels på fortsatt begränsad komponenttillgång och begränsningar i leveranskedjan.

Det är en fortsatt god efterfrågan på tjänster som ökar effektiviteten hos operatörerna, såsom managed services, systemintegration och konsulttjänster. Till följd av utbyggnaden av mobilt bredband visar operatörerna även ett växande intresse för tjänster fokuserade på att optimera nät, samt revenue assurance tjänster. Tjänster relaterade till 2G rösttelefoni utvecklades mindre väl även under detta kvartal.

EBITA-marginalen för Global Services var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och låg kvar på samma nivå 12% (12%) jämfört med föregående kvartal. EBITA-marginalen för Professional Services uppgick till 15% (16%) i kvartalet och minskade något från 16% i föregående kvartal. Förra årets siffra exkluderar en realisationsvinst på SEK 0,8 miljarder från avyttringen av TEMS-verksamheten.

Under kvartalet tecknades nio managed services-kontrakt, varav sex var förlängningar eller utökningar av existerande avtal.

Ytterligare bevis på operatörernas intresse för våra tjänster är det managed services-kontrakt med China Mobile Hebei som annonserades den 19 juli. Detta är Ericssons hittills största managed services-kontrakt i Kina.

Ericsson ansvarar i dag för övervakningen av nät med mer än två miljarder abonnenter världen över. Det totala antalet abonnenter i nät där driften sköts av Ericsson uppgår nu till 450 miljoner, av vilka 50% finns på marknader med hög tillväxt.

Multimedia

Nettoomsättningen inom Multimedia minskade -27% jämfört med samma kvartal föregående år till följd av fortsatt låg efterfrågan inom revenue management i regionerna Indien, Mellanöstern och Afrika söder om Sahara. Jämfört med föregående kvartal ökade nettoomsättningen med 5% tack vare verksamheterna inom TV och Multimedia Brokering.

TV-verksamheten fortsatte att visa god utveckling med stark efterfrågan på komprimeringsteknik för TV. EBITA-marginalen minskade till -5% (15%) jämfört med samma period föregående år till följd av lägre fakturering.

Sony Ericsson

  Andra
kvartalet
Första
kvartalet
Halvår
EUR
miljoner
2010 2009 För-
ändr.
2010 För-
ändr.
2010 2009 För
-ändr.
Antal
levererade
enheter
(miljoner)
11,0 13,8 -20% 10,5 5% 21,5 28,3 -24%
Genomsnittligt
försäljningspris
(EUR)
160 122 31% 134 19% 147 121 21%
Nettoomsättn. 1 757 1 684 4% 1 405 25% 3 162 3 419 -8%
Brutto-
marginal
28% 12% - 31% - 29% 10% -
Rörelse-
marginal
2% -16% - 1% - 2% -19% -
Resultat
före skatt
31 -283 - 18 - 50 -653 -
Resultat före
skatt exkl.
omstruktu-
rerings-
kostnader
63 -283 - 21 - 84 -640 -
Periodens
resultat
12 -213 - 21 - 33 -505 -

Antalet levererade enheter under kvartalet uppgick till 11 miljoner, vilket var en minskning med -20% jämfört med samma kvartal föregående år och en ökning med 5% jämfört med föregående kvartal. Nettoomsättningen uppgick till EUR 1 757 miljoner i kvartalet, en ökning med 4% jämfört med samma period föregående år och med 25% jämfört med föregående kvartal.

Genomsnittligt försäljningspris ökade med 31% jämfört med samma period föregående år till följd av förbättrad produkt- och geografisk mix samt positiva valutakurseffekter.

Resultat före skatt uppgick till EUR 63 (-283) miljoner i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader, vilket beror på positiv inverkan av kostnadsbesparings-programmet och den fördelaktiga produktmixen. Den 30 juni 2010 hade Sony Ericsson en nettokassa på EUR 609 miljoner.

Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 0,1 (-1,5) miljarder i kvartalet.

ST-Ericsson

USD miljoner Andra kvartalet Första kvartalet
2010 2009 För
-ändr.
2010 För-
ändr.
Nettoomsättning 544 666 -18% 606 -10%
Justerat
rörelseresultat 1)
-118 -165 - -114 -
Rörelseresultat
före skatt
-148 -224 - -164 -
Nettoresultat -139 -213 - -154 -

1) Rörelseförlust justerad för avskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och omstruktureringskostnader.

Nettoomsättningen minskade med -10% jämfört med föregående kvartal till följd av effekter av den pågående omställningen av produktportföljen, svagare än väntad utveckling i Asien och av viss komponentbrist. Till viss del motverkades detta av den positiva utvecklingen av EDGE produkter.

Justerad rörelseförlust var USD 4 miljoner och ökade jämfört med föregående kvartal. Effekterna av de lägre intäkterna dämpades av de positiva effekterna av kostnadsbesparingsarbetet.  

Nettokassan var USD 43 miljoner vid slutet av kvartalet. Under kvartalet såldes kundfodringar utan regress, i slutet av kvartalet kvarstod USD
67 miljoner. Utflödet av kassa berodde på förlust i rörelseresultatet och utbetalningar relaterade till omstruktureringarna.

Omstruktureringsplanerna, USD 230 miljoner som annonserades den 29 april 2009 samt USD 115 miljoner som annonserades den 3 december 2009, går enligt plan. Planen på USD 230 miljoner har slutförts, 87% av besparingarna har realiserats i slutet av andra kvartalet, full effekt beräknas att nås i tredje kvartalet. Planen på USD 115 miljoner beräknas börja ge besparingar från tredje kvartalet 2010.

ST-Ericsson rapporterar enligt US-GAAP. Ericssons andel av ST-Ericssons resultat före skatt, justerat till IFRS, var SEK -0,4 (-0,6) miljarder i kvartalet, inklusive omstruktureringskostnader på SEK -19 (-140) miljoner.

REGIONAL ÖVERSIKT

  Andra kvartalet Första kvartalet Halvår
Nettoomsättn.,
SEK miljarder
2010 2009 För-
ändr.
2010 För-
ändr.
2010 2009 För-
ändr.
Nordamerika 13,1 5,7 128% 9,5 37% 22,5 10,5 115%
Latinamerika 4,2 4,8 -12% 4,0 6% 8,2 9,2 -11%
Nordeuropa
och
Centralasien


2,7


2,9


-7%


2,3


16%


5,0


5,8


-14%
Väst- och
Centraleuropa
4,4 5,4 -19% 5,2 -16% 9,6 10,8 -11%
Medelhavs-
området
5,6 6,8 -17% 5,1 11% 10,7 12,9 -17%
Mellanöstern 3,8 4,7 -20% 3,9 -4% 7,7 8,7 -11%
Afrika söder
om Sahara
3,0 3,6 -19% 2,4 22% 5,4 8,3 -35%
Indien 1,4 3,7 -63% 2,3 -41% 3,7 7,7 -52%
Kina och
Nordostasien
4,6 7,2 -36% 5,0 -7% 9,6 13,0 -26%
Sydostasien
Och Oceanien
3,6 5,7 -36% 3,5 4% 7,2 10,9 -34%
Övrigt 1,6 1,6 3% 1,9 -14% 3,5 3,9 -10%
Totalt 48,0 52,1 -8% 45,1 6% 93,1 101,7 -8%

I Nordamerika ökade nettoomsättningen med 128% jämfört med samma period föregående år och med 37% jämfört med föregående kvartal. Den starka tillväxten i datatrafiken fick ytterligare ett uppsving tack vare lanseringar av smartphones av alla ledande mobiltillverkare. Denna utveckling driver på investeringar i nät för mobilt bredband. Operatörerna arbetar också med prisplaner med flera nivåer för mobil data. Under kvartalet började Ericsson leverera 4G/LTE i volym.

I Latinamerika minskade nettoomsättningen med -12% jämfört med samma kvartal föregående år. Jämfört med föregående kvartal ökade nettoomsättningen med 6%. Det pågår konsolidering bland operatörerna i regionen. Billigare smartphones har skapat fortsatt tillväxt i datatrafiken, vilket driver operatörerna att investera i nät och tjänster. Testnät för LTE provkörs i regionen och ytterligare 3G-auktioner planeras i Costa Rica, Brasilien och Mexiko.

I Nordeuropa och Centralasien minskade nettoomsättningen med -7% jämfört med samma kvartal föregående år. Jämfört med föregående kvartal var ökningen 16%. Faktureringen av mobilnät ökade jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen drivet av större 2G expansioner och 3G utbyggnaden i de östra delarna av regionen.

I Väst- och Centraleuropa minskade nettoomsättningen med -19% jämfört med samma kvartal föregående år och med -16% jämfört med föregående kvartal till följd av att operatörer i delar av regionen varit försiktiga med investeringar. Utvecklingen i regionen varierade mycket. Delar av Västeuropa utvecklades väl medan Centraleuropa generellt sett var svagare. Användningen av mobilt bredband ökar snabbt i regionen och operatörer använder kvalitet och näthastighet som konkurrensfördel. 4G/LTE och modernisering av nät står högt på operatörernas agendor och nya projekt kommer att definieras kommande kvartal.

Tjänsteverksamheten representerar två tredjedelar av kvartalets fakturering och operatörernas fokus på effektivitet fortsatte att driva ett starkt intresse för nya affärsmodeller såsom network sharing och network transformation, vilket leder till möjligheter inom såväl tjänste- som nätverksamheten.

I Medelhavsområdet minskade nettoomsättningen med -17% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 11% jämfört med föregående kvartal. Operatörernas investeringar i Spanien och Grekland var låga till följd av det allmänna ekonomiska klimatet. För att möta konsumenternas efterfrågan på mobilt bredband fortsätter operatörerna att fokusera på att modernisera sina nät. Tjänster som ökar operatörernas effektivitet står också högt på agendan, vilket ledde till god efterfrågan på managed services och konsulttjänster.

I Mellanöstern minskade nettoomsättningen -20% jämfört med samma kvartal föregående år och med -4% jämfört med föregående kvartal. Tjänsteförsäljningen visade en fortsatt tillväxt under kvartalet till följd av efterfrågan på managed services. Tjänster representerade 46% av nettoomsättningen i kvartalet.

Regionen uppvisade stora variationer i faktueringen, men generellt sett var operatörer försiktiga med sina investeringar. Egypten och Gulfländerna utvecklades väl, medan Turkiet och Saudiarabien utvecklades långsammare. Även om operatörerna fortfarande fokuserar på 2G börjar efterfrågan av 3G bli betydande. 

I Afrika söder om Sahara, minskade nettoomsättningen med -19% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 22% jämfört med föregående kvartal. Regionen var fortsatt påverkad av det världsekonomiska läget och begränsningar på kreditmarknaden. Det pågår även konsolidering bland operatörerna i regionen, vilket temporärt minskat deras investeringar. Antalet mobilabonnemang utvecklas positivt med nettoökningar för både röst- och bredbandstjänster. Nya licenser för mobiltelefoni delas ut i vissa länder.

I Indien minskade nettoomsättningen med -63% jämfört med samma kvartal föregående år och med -41% jämfört med föregående kvartal. Minskningen berodde på försiktiga investeringar hos operatörerna i avvaktan på 3G-auktionerna samt den pågående, av regeringen initierade, genomgången av säkerheten hos operatörerna. De minskade volymerna påverkade huvudsakligen faktureringen inom mobilnät. Tjänsteverksamhet av återkommande karaktär bibehöll sin goda utveckling. Auktionerna för 3G och trådlös bredbandsaccess som utnyttjar 2,3GHz-spektrum ägde rum i kvartalet och utbyggnader väntas börja under andra halvåret på en mycket konkurrensutsatt marknad.

I Kina och Nordostasien minskade nettoomsättningen med -36% jämfört med samma kvartal föregående år och med -7% jämfört med föregående kvartal. Nedgången jämfört med samma kvartal föregående år beror på timing av utbyggnadsplanerna för 3G/WCDMA i Kina. Under 2009 skedde större delen av utbyggnaden under första halvåret. Samtidigt som operatörer i Kina har fortsatt fokus på att framgångsrikt introducera 3G, har operatörer över hela regionen även 4G/LTE på agendan. I Japan har efterfrågan på mobilt bredband haft en positiv effekt på faktureringen.

Förvärvet av Nortels andel av LG-Nortel slutfördes den 30 juni 2010. Förvärvet positionerar Ericsson som en ledande leverantör i Korea.

Ytterligare framgång fick Ericsson i och med demonstrationen av den första kompletta TD-LTE lösningen tillsammans med ST-Ericsson i Kina. 

I Sydostasien och Oceanien minskade nettoomsättningen med -36% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 4% jämfört med föregående kvartal. Sammantaget var faktureringen för Networks svagare till följd av att operatörer var försiktiga med sina investeringar på ett flertal marknader. Utbyggnaden av nät i Indonesien och Bangladesh bidrog positivt. Tillgång till spektrum för 3G och även 4G/LTE utgör fortfarande en begränsning på ett flertal marknader. Överlag ökar intresset för managed services bland operatörer i många länder.

Regionen består av en blandning av marknader som fokuserar på långsiktiga regeringsstödda fiberutbyggnadsprojekt, operatörsinvesteringar i uppgraderingar av HSPA-nät samt test av 4G/LTE-nät. Andra marknader i regionen fortsätter att bygga ut 2G- och 3G-nät.

I övrigt ingår till exempel nettoomsättningen för inbyggnadsmoduler, kabelverksamheten, kraftmoduler liksom patent- och licensrättigheter.

MARKNADSUTVECKLING


Angivna tillväxtsiffror är baserade på Ericssons egna och andra aktörers marknadsuppskattningar

Operatörernas investeringsbeteende fortsätter att variera mellan regioner och länder. På marknader med snabb ökning av datatrafiken står nätkvalitet och näteffektivitet högt på operatörernas agendor.

Ericssons adresserbara marknad uppskattades år 2009 till USD 350 miljarder av vilka USD 200 miljarder hänförs till kärnverksamheterna mobilnät, sammanslagna nät, tjänster och multimedia. USD 150 miljarder hänförs till mobilplattformar och mobiltelefoner.

Den globala marknaden för mobil infrastruktur minskade med mer än 10% 2009 beräknat i USD, och med fortsatt nedgång under första kvartalet 2010. Vi tror dock att de fundamentala tillväxtfaktorerna i vår bransch är goda och talar för en långsiktigt positiv utveckling för industrin. Ericsson är väl positionerat för att driva och dra fördel av denna utveckling.

Mobilt bredband byggs ut över hela världen. HSPA täcker dock fortfarande bara 25% av världens befolkning.

Enligt Ericssons mätningar fördubblades nästan den globala mobildatatrafiken mellan första kvartalet 2009 och första kvartalet 2010. Mobildatatrafiken väntas fördubblas varje år de närmaste fem åren. Datatrafikökningen drivs huvudsakligen av att konsumenterna vill vara uppkopplade dygnet runt och alltfler använder smartphones och laptops.

Rösttrafik är fortfarande den huvudsakliga intäktskällan för operatörer även om datatrafikens andel av operatörernas intäkter fortsätter att öka till följd av ökad användning av smartphones och laptops. För många större mobiloperatörer utgör dataintäkterna nu 25% eller mer av de totala intäkterna. För vissa operatörer i Japan utgörs mer än 50% av intäkterna av datatrafik. Prisplaner för mobildata med rörliga priser eller med flera prismodeller finns på operatörers agenda och på vissa marknader har detta introducerats.

Från att ha kopplat samman platser och numera människor rör sig nu operatörerna mot att koppla ihop saker. Ericsson tror att i framtiden kommer allt som kan dra nytta av en uppkoppling att vara uppkopplat. Ericssons
vision är att år 2020 kommer 50 miljarder objekt vara uppkopplade. 

Tillväxten i mobil och fast internettrafik driver behovet av högre kapacitetet i områden såsom backhaul, aggregation, transport samt routing baserat på IP- och Ethernet-teknologier.

Med fokus på förbättrad nätkvalitet och effektivitet blir det allt viktigare för operatörerna att kunna hantera stora datamängder med bibehållen kvalitet. Detta driver även efterfrågan på tjänster som ökar operatörernas effektivitet, såsom managed services och konsulttjänster.

Marknaden för professional services visar fortsatt på god tillväxt. Övergången till IP och det faktum att komplexiteten ökar i näten kommer att skapa fortsatt efterfrågan på systemintegration och konsulttjänster.

Antalet mobilabonnemang uppskattas att ha ökat med 190 miljoner under kvartalet och är nu åter på en högre tillväxttakt. Enbart Kina och Indien svarade för 50% av nettoökningen med 33 respektive 61 miljoner nya mobilabonnemang. Enligt Ericssons mätningar nådde den globala mobilmarknaden fem miljarder abonnenter  den 8 juli 2010. Den globala mobilpenetrationen är nu 72%. Under kvartalet utgjordes 125 av de totalt 190 miljoner nya mobilabonnemangen av GSM/GPRS/EDGE-abonnemang och denna teknologi kommer att vara fortsatt viktig för miljarder av användare i många år framöver.

Antalet globala WCDMA-abonnemang ökade med 40 miljoner i kvartalet till totalt 530 miljoner, av vilka 245 miljoner med HSPA. Ericsson uppskattar att antalet mobila bredbandsabonnemang kommer att uppgå till mer än 3,4 miljarder år 2015.

Tillväxttakten i efterfrågan på fast bredband låg kvar på 3,5% under första kvartalet 2010, vilket innebar att 16 miljoner nya abonnemang tillkom och uppgår nu totalt till 474 miljoner. DSL fortsätter att vara den mest populära tekniken och används av omkring 66% av alla abonnenter. Kina, USA och Japan representerar nästan 50% av världens abonnenter med fast bredband.

INFORMATION OM MODERBOLAGET

Nettoomsättningen för sexmånadersperioden uppgick till SEK 0,0 (0,3) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 4,8 (5,2) miljarder.

Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för sexmånadersperioden inkluderar: investeringar i LG-Ericsson om SEK 1,8 miljarder, minskade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag om
SEK 5,1 miljarder, minskad kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar om SEK 7,5 miljarder samt minskade kort- och långfristiga skulder till dotterbolag om SEK 10,6 miljarder.

Under andra kvartalet har utdelning betalats om SEK 6,4 miljarder i enlighet med årsstämmans beslut. Per den 30 juni 2010 uppgick kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 54,9 (62,4) miljarder.

I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTV) såldes eller tilldelades 1 316 895 egna aktier till anställda i Ericsson under andra kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 juni 2010 till 76 385 435 B-aktier.

ÖVRIG INFORMATION

Förvärvet av Nortels andel av LG-Nortel genomfört

Den 30 juni 2010 meddelades att Ericsson slutfört förvärvet av Nortels majoritetsandel (50% + 1 aktie) av LG-Nortel, joint venture-bolaget mellan LG Electronics och Nortel Networks. Köpeskillingen uppgick till USD 242 miljoner på skuldfri basis. Den förvärvade verksamheten kommer bidra positivt till Ericssons resultat inom ett år.

LG-Nortels omsättning uppgick till cirka USD 650 miljoner 2009 och hade 1 300 anställda. Per den 30 juni 2010 konsolideras LG-Nortel av Ericsson och inkluderas i segmentet Networks. Verksamhetens namn är LG-Ericsson.

Valberedning utsedd

Den 16 juni 2010, meddelade Ericsson att valberedningen inför årsstämman 2011 har tillsatts i enlighet med den procedur som beslutades av årsstämman 2010. Valberedningen består av Jacob Wallenberg (valberedningens ordförande), Carl-Olof By, Caroline af Ugglas, Marianne Nilsson och Michael Treschow.

Riskbedömning 

Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2009 under "Riskfaktorer".

Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus för moderbolaget och koncernen under det närmaste halvåret inkluderar:

  • möjliga negativa följder av en fortsatt instabilitet på finansmarknaderna och av ett svagt konjunkturläge på operatörernas investeringsplaner, och på deras eller våra underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av svårigheter för dem att få lån, eller återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering;
  • inverkan på bruttomarginaler och/eller sysselsatt kapital av produktmixen i försäljningen i segmentet Networks gällande mjukvara, uppgraderingar, utbyggnad och inbrytningskontrakt;
  • inverkan på bruttomarginaler av produktmixen i försäljningen i segmentet Global Services gällande utbyggnad av nya nät och andel nya managed serviceskontrakt med startskostnader;
  • fortsatt volatil försäljning i segmentet Multimedia eller en förändring i det generella säsongsmönstret vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning;
  • effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan kunder såväl som mellan konkurrenter, kan konsekvenser t ex bli senarelagda operatörsinvesteringar och ökad priskonkurrens;
  • fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD och EUR;
  • politiska oroligheter och instabilitet på vissa marknader;
  • effekter på produktion och försäljning på grund av otillräcklig tillgång till material, komponenter, produktionskapacitet och andra viktiga tjänster i rätt tid och på konkurrenskraftiga villkor;
  • effekter på produktion och försäljning från begränsningar av transportmöjligheter till följd av naturkatastrofer.

Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som vissa investerare fokuserar på. Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim
eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.

Vi hänvisar till Ericssons årsredovisning för 2009 för en mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter.

Stockholm den 23 juli 2010

Hans Vestberg, VD och koncernchef
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Datum för nästa rapport: 22 oktober 2010

 

REVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

 

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2010. Det är styrelsen och vd som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella information i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella information grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell information utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR SRS. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 juli 2010

PricewaterhouseCoopers AB                                     

Peter Clemedtson                                                                                      

Auktoriserad revisor

 

PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER


För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2010/6month10-sv.pdf

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare fredagen den 23 juli kl 9.00 på Ericssons huvudkontor, Torshamnsgatan 23, Stockholm.

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Henry Sténson, Senior Vice President, Communications
Phone: +46 10 719 4044
E-mail: investor.relations@ericsson.com or media.relations@ericsson.com

Investors

Åse Lindskog, chef Investerarrelationer
Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post: investor.relations@ericsson.com

Susanne Andersson, Investerarrelationer
Telefon: 010 719 46 31
E-post: investor.relations@ericsson.com

Andreas Hedemyr, Investerarrelationer
Telefon: 010 714 37 48
E-post: investor.relations@ericsson.com

Media

Ola Rembe, presschef
Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Public & Media Relations
Telefon: 010 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010 719 00 00
www.ericsson.com

OFFENTLIGGÖRANDE ENLIGT SVENSK LAG

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2010 kl 07.30.

Safe Harbor Statement of Ericsson under the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995;

All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical facts, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry, management's beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts", "believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would", "potential", "continue", and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of others.

In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) further reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.

RELATED FILES