Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Press release
jan 25, 2011 06:29 (GMT +00:00)

"Koncernens försäljning ökade med 8% jämfört med samma kvartal föregående år och med 32% jämfört med föregående kvartal, framför allt drivet av en stark utveckling inom mobilt bredband", säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, ökade under kvartalet med 7% jämfört med samma kvartal föregående år. Det justerade kassaflödet var starkt under kvartalet och uppgick till SEK 16,2 (13,6) miljarder och till SEK 29,8 (28,7) miljarder för helåret.

Under andra halvåret fick vi se försäljningen växa igen och kassagenereringen för helåret uppgick till 112%. Nettoresultatet för 2010 ökade med 172% till SEK 11,2 (4,1) miljarder, framför allt genom Sony Ericssons förbättrade resultat och lägre omstruktureringskostnader. Styrelsen föreslår en utdelning per aktie för 2010 på SEK 2,25 (2,00).

Networks försäljning ökade med 14% jämfört med samma kvartal föregående år och med 40% jämfört med föregående kvartal, framför allt drivet av en ökad efterfrågan på mobilt bredband samt investeringar i 2G-expansioner i Kina. Tillgången av komponenter har normaliserats under kvartalet, men vi kan ännu inte till fullo möta den ökade efterfrågan på vissa produkter inom mobilt bredband.

Global Services minskade sin försäljning med -1% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 20% jämfört med föregående kvartal. Nedgången jämfört med samma kvartal föregående år beror på en lägre andel nätutbyggnader på grund av komponentbristen som tidigare under året drabbat hela industrin liksom den starka kronan. Managed Services växte 5% jämfört med samma kvartal föregående år och med 16 tecknade kontrakt under kvartalet är den positiva utvecklingen oförändrad. Multimedias försäljning återhämtade sig och växte 3% jämfört med samma kvartal föregående år och 50% jämfört med föregående kvartal med en positiv utveckling inom revenue management.

2010 är det första året med 4G/LTE och vi har tagit en ledande position inom området. Vår strategi att stärka positionen på viktiga marknader såsom USA och Korea, samt att utöka vår position i den pågående nätmoderniseringen, har också varit framgångsrik under året. Trots att nätmoderniseringsprojekt tillsammans med 3G projekt i Indien initialt försämrar bruttomarginalen, är de viktiga för oss i arbetet med att stärka förutsättningarna för fortsatt långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Under 2010 ökade andelen mobila bredbandsabonnemang med 30% till omkring 500 miljoner abonnemang, vilket fortfarande endast utgör omkring 10% av det totala antalet mobilabonnemang. Vi förväntar oss en fortsatt stark utveckling inom mobilt bredband under 2011 där andelen abonnemang väntas fördubblas under året och nå en miljard. Detta drivs på av fler smartphones inklusive lågprismodeller för såväl smartphones som läs- och surfplattor. Mobil datatrafik förväntas i det närmaste fördubblas årligen under de kommande åren och vi är väl positionerade att stötta våra kunder i att möta det förändrade beteendet hos slutanvändarna", avslutar Hans Vestberg.

  Fjärde kvartalet Tredje kvartalet Helår
SEK miljarder 2010 2009 För-änd-ring 2010 För-
änd-
ring
2010 2009 För-
änd-
ring
Nettoomsättning 62,8 58,3 8% 47,5 32% 203,3 206,5 -2%
Bruttomarginal 37% 35% - 39% - 38% 36% -
EBITA-marginal
exkl joint ventures1)
15% 15% - 16% - 14% 14% -
Rörelseresultat
exkl joint ventures
8,4 7,5 12% 6,2 36% 24,4 24,6 0%
Rörelsemarginal
exkl joint ventures
13% 13% - 13% - 12% 12% -
Ericssons resultatandelar
i joint ventures
-0,3 -0,4 - 0,0 - -0,7 -6,1 -
Resultat efter
finansiella poster
7,8 6,7 18% 6,1 29% 23,1 18,8 23%
Periodens resultat 4,4 0,7 504% 3,6 23% 11,2 4,1 172%
Vinst per aktie efter
utspädning, SEK
1,34 0,10 - 1,14 - 3,46 1,14 -
Justerat kassaflöde från rörelsen2) 16,2 13,6 - 12,7 - 29,8 28,7 -
Kassaflöde från rörelsen 15,2 12,5 - 11,8 - 26,6 24,5 -
Omstrukturerings-
kostnader
exkl joint ventures
1,7 4,2 - 0,9 - 6,8 11,3 -

Alla siffror, utom vinst per aktie, periodens resultat och kassaflöde från rörelsen, har justerats för omstruktureringskostnader.

1) EBITA - vinst före räntenetto, skatt, av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar.

2) Kassaflöde från rörelsen exklusive utbetalningar för omstruktureringar som reserverats för. Under det fjärde kvartalet 2010 uppgick utbetalningarna till SEK 1,0 (1,1) miljarder.

Finansiell översikt

Resultat och kassaflöde

Försäljningen under kvartalet uppgick till SEK 62,8 (58,3) miljarder, en ökning med 8% jämfört med samma kvartal föregående år och med 32% jämfört med föregående kvartal. Försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, ökade med 7% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoeffekten av valutakurseffekter och valutasäkringar var negativ jämfört med samma kvartal föregående år.

Försäljningen för helåret uppgick till SEK 203,3 (206,5) miljarder, en minskning med -2% jämfört med föregående år. Försäljningen för helåret för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, minskade med -7%. Nettoeffekten av valutakurseffekter och valutasäkringar var för 2010 något negativ.

För helåret uppgick hårdvaruförsäljningen till 37% (36%) och mjukvaruförsäljningen till 24% (26%) av den totala försäljningen, medan services stod för den återstående delen om 39% (38%).

Bruttomarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, ökade under kvartalet till 37% (35%) jämfört med samma kvartal föregående år och minskade från 39% jämfört med föregående kvartal. Kvartalets bruttomarginal påverkades positivt jämfört med samma kvartal föregående år genom kostnadsreduktioner och en lägre andel försäljning av services om 36% (40%). Bruttomarginalen gick ned jämfört med föregående kvartal påverkat av affärsmixen med en högre andel hårdvaruförsäljning relaterat till fler utbyggnadsprojekt inklusive initiala utbyggnationer av 3G i Indien och nätmoderniseringsprojekt.

Bruttomarginalen för helåret, exklusive omstruktureringskostnader, ökade till 38% (36%), till följd av en affärsmix med en högre andel nätuppgraderingar och nätutbyggnationer samt kostnadsreduceringar.

Kostnader för FoU uppgick till SEK 29,9 (27,0) miljarder för helåret. I planeringen för 2010 uppskattades kostnaderna för FoU till omkring SEK 28-30 miljarder. Ökningen från 2009 är ett resultat av högre investeringar inom vissa FoU-områden och förvärvet av Nortels och LG-Ericssons verksamheter, inklusive avskrivningar av de förvärvade immateriella tillgångarna. Försäljnings- och administrationskostnader minskade i relation till försäljningen både i kvartalet och för helåret.

Rörelseomkostnaderna för fjärde kvartalet uppgick till SEK 15,2 (14,0) miljarder, exklusive omstruktureringskostnader. För helåret uppgick rörelseomkostnaderna till SEK 55,2 (52,9) miljarder, exklusive omstruktureringar. Det är framför allt ett resultat av adderade rörelseomkostnader från de förvärvade verksamheterna Nortel och LG-Ericsson.

Övriga rörelseintäkter och rörelseomkostnader uppgick till SEK 0,6 (0,9) miljarder i kvartalet och till SEK 2,0 (3,1) miljarder för helåret.

Rörelseresultatet, exklusive joint ventures och omstruktureringskostnader, uppgick till SEK 8,4 (7,5) miljarder i kvartalet. Rörelsemarginalen var oförändrad på 13% (13%) jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet för helåret, exklusive joint ventures och omstruktureringskostnader, uppgick till SEK 24,4 (24,6) miljarder. Rörelsemarginalen var oförändrad för helåret på 12% (12%).

Ericssons resultatandelar i joint ventures, före skatt, uppgick till SEK -0,3 (-0,4) miljarder exklusive omstruktureringskostnader, jämfört med SEK 0,0 miljarder i det tredje kvartalet. Sony Ericssons resultat förbättrades avsevärt jämfört med samma kvartal föregående år om EUR 1,1 miljarder, exklusive omstruktureringar, tack vare effektiviseringsprogram och en ny fokuserad produktportfölj och minskade något jämfört med föregående kvartal. ST-Ericssons förlust ökade något jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. Omstruktureringskostnaderna i joint ventures uppgick till SEK -0,1 miljarder under kvartalet.

Ericssons resultatandelar i joint ventures, före skatt, uppgick för helåret till SEK -0,7 (-6,1) miljarder, exklusive omstruktureringskostnader. Omstruktureringskostnader för joint ventures var SEK -0,5 miljarder under 2010.

Finansnettot var SEK -0,3 (-0,4) miljarder i kvartalet och minskade något jämfört med föregående kvartal. För 2010 uppgick finansnettot till SEK -0,7 (0,3) miljarder. Skillnaden beror främst på en negativ effekt om cirka SEK 0,6 miljarder med anledning av omvärderingseffekter relaterat till valutor om cirka SEK 0,6 miljarder och ett lägre räntenetto om SEK 0,3 miljarder jämfört med 2009.

Periodens resultat uppgick till SEK 4,4 (0,7) miljarder. För helåret uppgick resultatet till SEK 11,2 (4,1) miljarder, en ökning med 172%. Förbättringen, både jämfört med samma kvartal föregående år och för helåret, kommer sig framför allt av Sony Ericssons förbättrade resultat och lägre omstruktureringskostnader.

Vinsten per aktie var SEK 1,34 (0,10) under kvartalet och SEK 3,46 (1,14) för helåret.

Justerat kassaflöde från rörelsen uppgick till SEK 16,2 (13,6) miljarder i kvartalet, en förbättring från SEK 12,7 miljarder i föregående kvartal. Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 15,2 (12,5) miljarder huvudsakligen till följd av ett förbättrat resultat och förbättrade kundbetalningar samt förskottsbetalningar, vilket följer av en högre andel projektaktiviteter.

Justerat kassaflöde från rörelsen uppgick till SEK 29,8 (28,7) miljarder under 2010. Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 26,6 (24,5) miljarder. Förbättringen är en följd av det förbättrade resultatet.

Balansräkning och andra nyckeltal

SEK miljarder 31 dec
2010
30 sep
2010
30 juni
2010
31 mar
2010
31 dec
2009
Nettokassa 51,3 35,7 25,8 38,5 36,1
Totala räntebärande
skulder och pensions-
avsättningar
35,9 40,4 41,8 39,3 40,7
Kundfordringar 61,1 57,8 69,4 62,7 66,4
Genomsnittlig kredittid för kund-
fordringar, dagar
88 109 133 117 106
Lager 29,9 30,3 29,4 24,1 22,7
   Varav regionlager 18,7 19,1 18,3 14,0 12,9
   Omsättningshastighet,
dagar
74 82 81 75 68
Genomsnittlig kredittid
för leverantörs-
skulder, dagar
62 62 61 59 57
Riskexponering för kund-
finansiering, netto
4,4 3,5 3,1 2,9 2,3
Avkastning på sysselsatt
kapital
10% 8% 6% 5% 4%
Soliditet 52% 52% 51% 53% 52%


Kundfordringarna ökade med SEK 3,3 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 61,1 (57,8) miljarder med anledning av högre säsongsrelaterad försäljning, men med positiv påverkan av förbättrade kundbetalningar och en stark krona. Genomsnittlig kredittid för kundfordringar förbättrades från 109 till 88 dagar.

Lagret minskade något jämfört med föregående kvartal med SEK 0,4 miljarder till SEK 29,9 (30,3) miljarder. Det ökade lagret jämfört med samma kvartal föregående år är en följd av en högre andel projekt i regionerna. Lageromsättningshastigheten minskade från 82 till 74 dagar.

Goodwill var oförändrad om SEK 27,2 (27,4) miljarder.

Kassa, likvida medel och kortfristiga investeringar uppgick till SEK 87,2 (76,7) miljarder. Nettokassan ökade med SEK 15,6 miljarder till SEK 51,3 (35,7) miljarder jämfört med föregående kvartal framför allt tack vare ett ökat nettoresultat samt goda kundbetalningar.

Under kvartalet utnyttjades avsättningar om cirka SEK 2,4 miljarder, av vilka SEK 1,0 miljarder hänförde sig till omstruktureringar. Nya avsättningar om SEK 1,7 miljarder gjordes, av vilka SEK 0,2 miljarder hänförde sig till omstruktureringar. SEK 0,6 miljarder löstes upp. Den lägre andelen nya avsättningar kommer framför allt av affärsmixen. Avsättningar kommer att variera över tid beroende på affärs- och marknadsmix såväl som teknologiskiften.

Antalet anställda uppgick vid årets slut till totalt 90 261 (82 493) av vilka 45 000 är medarbetare inom services. Under 2010 tillkom 5 250 medarbetare genom förvärv och omkring 1 300 genom managed services-kontrakt. Omkring 5 000 medarbetare friställdes och 6 000 anställdes. Den absoluta merparten av anställningar gjordes i Indien, Kina och Brasilien. Dessa nyanställningar gjordes framför allt inom områdena FoU samt inom tjänsteorganisationen.

Omstruktureringskostnader exklusive joint ventures

De totala omstruktureringskostnaderna för 2010 var SEK 6,8 (11,3) miljarder. Under kvartalet uppgick omstruktureringskostnader till SEK 1,7 miljarder. Vid kvartalets utgång återstår utbetalningar för omstruktureringar om SEK 3,2 miljarder. Utbetalningar under det fjärde kvartalet uppgick till SEK 1,0 (1,1) miljarder och till SEK 3,3 (4,2) miljarder för helåret.

Kostnads- och kapitaleffektivitet står fortsatt högt på företagets agenda och effektivitetsåtgärderna fortsätter under 2011. Dessa åtgärder relateras framför allt till tjänsteorganisationen, produktutvecklingen samt administration. Från 2011 och framöver kommer företaget att kommentera resultatet inklusive omstruktureringskostnaderna. För 2011 beräknas omstruktureringskostnaderna bli omkring SEK 2 miljarder.

Omstrukturerings-
kostnader,
SEK miljarder
2010
Fjärde kv
2010
Tredje kv
2010
Andra kv
2010
Första kv

2010

Helår
2009
Helår
Kostnad sålda varor -1,2 -0,4 -1,0 -0,8 -3,4 -4,2
FoU-kostnader -0,3 -0,5 -0,6 -0,3 -1,7 -6,1
Försäljnings- och
administrationskostnader
-0,2 0,0 -0,4 -1,1 -1,7 -1,0
Totalt -1,7 -0,9 -2,0 -2,2 -6,8 -11,3

Resultat per segment

  Fjärde kvartalet Tredje kvartalet Helår
SEK miljarder 2010 2009 För-ändring 2010 För-ändring 2010 2009 För-ändring
Networks nettoomsättning 36,4 31,8 14% 26,1 40% 112,7 114,0 -1%
EBITA-marginal1) 18% 19% - 21% - 18% 16% -
Rörelsemarginal 16% 17% - 17% - 15% 14% -
Global Services nettoomsättning 22,9 23,1 -1% 19,1 20% 80,1 79,2 1%
   Varav Professional Services 16,7 16,5 1% 13,7 22% 58,5 56,1 4%
          Varav Managed Services 5,4 5,1 5% 5,2 3% 21,1 17,4 21%
   Varav Network Rollout 6,2 6,7 -8% 5,3 15% 21,6 23,1 -7%
EBITA-marginal1) 13% 10% - 12% - 12% 12% -
   Varav Professional Services 16% 14% - 16% - 16% 17% -
Rörelsemarginal 12% 9% - 11% - 11% 11% -
   Varav Professional Services 15% 13% - 16% - 15% 16% -
Multimedia nettoomsättning 3,5 3,4 3% 2,3 50% 10,5 13,3 -21%
EBITA-marginal1) 16% 17% - 0% - 3% 14% -
Rörelsemarginal 11% 10% - -8% - -4% 8% -
Total nettoomsättning 62,8 58,3 8% 47,5 32% 203,3 206,5 -2%

Alla siffror är exklusive omstruktureringskostnader.

1) EBITA - vinst före räntenetto, skatter samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar.

Networks

Networks försäljning uppgick til SEK 36,4 (31,8) miljarder under kvartalet, en ökning med 14% jämfört med samma kvartal föregående år, med en positiv inverkan från de förvärvade verksamheterna från Nortel, men med negativ påverkan av en stark krona. Jämfört med föregående kvartal ökade försäljningen med 40%. Försäljningen av mobilt bredband, inklusive radio, backhaul och evolved packet core, ökade under kvartalet framför allt drivet av marknader som USA och Japan. Röstrelaterade tjänster hade en fortsatt låg försäljning. Det var höga volymer av 2G-försäljning i Kina under kvartalet. Tillgången till komponenter har normaliserats under kvartalet, men vi kan ännu inte till fullo möta den ökade efterfrågan på vissa produkter inom mobilt bredband.

För helåret uppgick Networks försäljning till SEK 112,7 (114,0) miljarder, en minskning med -1%, positivt påverkad av de förvärvade verksamheterna från Nortel, men negativt påverkad av komponentbristen som under året drabbat hela industrin. De återhållsamma operatörsinvesteringar som började påverka under andra halvan av 2009 fortsatte under första halvan av 2010. Under andra halvåret 2010 började efterfrågan på mobilt bredband växa.

Under kvartalet minskade EBITA-marginalen till 18% (19%) jämfört med samma kvartal föregående år och från 21% i föregående kvartal. Positiva volymökningar motverkades av ett skifte under kvartalet mot fler projekt, såväl som initiala 3G-utbyggnader i Indien och nätmoderniseringar.

EBITA-marginalen för helåret ökade till 18% (16%), positivt påverkad av affärsmixen under första halvåret med en högre andel nätuppgraderingar och nätexpansioner samt kostnadseffektiviseringar.

LG-Ericsson presterade väl under kvartalet med försäljningstillväxt jämfört med föregående kvartal. Under perioden skrev LG-Ericsson kontrakt om ett omfattande Cloud Communication Center (CCC) med Korea Telecom med syftet att möta den starka ökningen i datatrafik.

Den nya multistandard-radiobasstationen RBS 6000 togs under året i produktion i hög volym och har tagits emot väl av våra kunder över hela världen. Detta är den snabbaste introduktionen av en ny radiobasstation i Ericssons historia.

Efterfrågan på utrustning inom mobilt bredband har växt under hela året och vi möter fortfarande inte till fullo den ökade efterfrågan på vissa produkter inom mobilt bredband.

Nätverk som stödjer differentiering av operatörernas tjänsteerbjudanden krävs för att möta slutanvändarnas efterfrågan samt datatrafikökningen från smartphones och läs- och surfplattor. Detta stöds av IP-baserade smarta nät med integrerade nätverk för radioaccess och paketkopplade kärnnät. För att kunna anpassa tjänsteerbjudandet och eliminera flaskhalsar i transmissionen kommer operatörerna att fokusera mer på backhaul.

2010 är det första året med LTE och Ericsson har befäst en marknadsledande position genom att leverera sin lösning för LTE/Evolved Packet Core till 16 nät i elva länder på tre kontinenter.

Under kvartalet valdes Ericsson för Sprints "Network Vision program". Det var också en god utveckling för våra SmartEdge-routrar och lösningar för backhaul. Strategin att under året stärka positionen har lyckats och kontrakt har skrivits för moderniseringsprojekt som inkluderar nät i Korea, USA och ett antal länder i Europa.

Global Services

Global Services försäljning uppgick under kvartalet till SEK 22,9 (23,1) miljarder vilket är en minskning med -1% jämfört med samma kvartal föregående år och en ökning med 20% jämfört med föregående kvartal. Minskningen jämfört med samma kvartal föregående år är primärt en effekt av valutakurseffekter. Försäljningen påverkades också av lägre volymer inom network rollout följt av komponentbristen under året som drabbat hela industrin.

För helåret uppgick Global Services försäljning til SEK 80,1 (79,2) miljarder, en ökning med 1% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen inom segmentet utvecklades positivt genom efterfrågan på mobilt bredband och managed services, medan tjänster relaterade till rösttrafik utvecklades negativt. Den återkommande verksamheten inom Professional Services var för helåret något över två tredjedelar.

Försäljningen inom Professional Services uppgick till SEK 16,7 (16,5) under kvartalet vilket är en ökning med 1% jämfört med samma kvartal föregående år och med 22% jämfört med föregående kvartal. Försäljningen i lokala valutor ökade med 5% jämfört med samma kvartal föregående år. För helåret uppgick försäljningen inom Professional Services till SEK 58,5 (56,1) miljarder, en ökning med 4%. I lokala valutor ökade försäljningen under helåret med 9%, vilket är i nivå med tidigare års tillväxttakt.

Managed Services försäljning ökade under kvartalet med 5% till SEK 5,4 (5,1) miljarder jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 3% jämfört med föregående kvartal. Den lägre tillväxttakten under fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år kommer sig framför allt av kontraktet med Sprint som tecknades under det fjärde kvartalet 2009. För helåret uppgick försäljningen inom Managed Services till SEK 21,1 (17,4) miljarder, en ökning med 21%. Med 54 nya managed services-kontrakt under 2010, av vilka 26 var förlängningar eller utökningar av befintliga kundkontrakt, är den positiva utvecklingen oförändrad.

Försäljningen inom Network Rollout uppgick under kvartalet till SEK 6,2 (6,7) miljarder, vilket är en nedgång med -8% jämfört med samma kvartal föregående år och en ökning med 15% jämfört med föregående kvartal. För helåret uppgick försäljningen inom Network Rollout till SEK 21,6 (23,1) miljarder, vilket är en minskning med -7%. Försäljningen var negativt påverkad av komponentbristen som har drabbat hela industrin, vilket har senarelagt projekt.

Överlag har marginalerna varit stabila eller förbättrats genom fortsatta effektivitetsåtgärder inom tjänsteorganisationen och förbättrade omställningskostnader inom managed services-kontrakt. EBITA-marginalen för Global Services ökade till 13% (10%) jämfört med samma kvartal föregående år, jämfört med 12% i föregående kvartal. EBITA-marginalen för Global Services var för helåret 12% (12%). EBITA-marginalen för Professional Services ökade till 16% (14%) för kvartalet och var oförändrad jämfört med föregående kvartal. EBITA-marginalen för Professional Services uppgick till 16% (17%) för helåret.

Under kvartalet valde TDC i Danmark Ericsson som exklusiv partner för att hantera sitt 4G/LTE-nät. Ericsson tilldelades också ett förlängt managed services-kontrakt med TeliaSonera International Carrier i 29 länder där Ryssland nu också ingår. Ett andra managed services-kontrakt i Kina, den här gången med China Unicom, meddelades också. Dessutom har 3 Italia tilldelat Ericsson ett kontrakt för konsolidering av datacenter och modernisering av sin IT-infrastruktur.

Ericsson ansvarar i dag för support av nät med mer än två miljarder abonnenter världen över. Det totala antalet abonnenter i nät där driften sköts av Ericsson uppgår till fler än 750 miljoner, av vilka 450 miljoner avser renodlade kontrakt för drift av näten och 300 miljoner avser underhåll av näten.

Multimedia

 

Försäljningen inom Multimedia ökade under kvartalet med 3% jämfört med samma kvartal föregående år och med 50% jämfört med föregående kvartal till SEK 3,5 (3,4) miljarder. För helåret minskade försäljningen med -21% till SEK 10,5 (13,3) miljarder. Den starka återhämtningen under årets sista kvartal är framför allt en effekt av operatörernas ökade investeringar i revenue management, vilket följer en återhållsam investeringsvilja under tidigare kvartal. Vid årets slut hade vi 1,2 miljarder abonnenter i våra revenue management-system vilket är en ökning med omkring 0,2 miljarder under 2010.

EBITA-marginalen uppgick till 16% (17%) och förbättrades jämfört med föregående kvartal från 0% som ett resultat av ökad försäljning inom revenue management. EBITA-marginalen för helåret uppgick till 3% (14%) som ett resultat av den långsammare utvecklingen inom segmentet under året, framför allt inom revenue management.

Sony Ericsson

  Fjärde kvartalet Tredje kvartalet Helår
EUR miljoner 2010 2009 För-ändring 2010 För-ändring 2010 2009 För-ändring
Antal levererade
enheter (miljoner)
11,2 14,6 -23% 10,4 8% 43,1 57,1 -25%
Genomsnittligt
försäljnings-
pris (EUR)
136 120 14% 154 -12% 146 119 23%
Nettoomsättning 1 528 1 750 -13% 1 603 -5% 6 294 6 788 -7%
Bruttomarginal 30% 23% - 30% - 29% 15% -
Rörelsemarginal 3% -10% - 4% - 3% -15% -
Resultat före skatt 35 -190 - 62 - 147 -1 043 -
Resultat före skatt
exklusive omstrukturerings-
kostnader
39 -40 - 66 - 189 -878 -
Periodens resultat 8 -167 - 49 - 90 -836 -

Sony Ericsson rapporterade sitt fjärde kvartal i följd med vinst. Antalet levererade enheter uppgick till 11,2 miljoner under kvartalet, en minskning med -23% jämfört med samma period föregående år, i enlighet med den fokuserade produktportföljen med fokus på avancerade smartphones. Ökningen jämfört med föregående kvartal om 8%, relaterat till säsongsfaktorer, var något begränsad av bristen av nya produktlanseringar under kvartalet. För helåret levererades 43,1 miljoner enheter, vilket är en nedgång med - 25%.

Försäljningen under kvartalet uppgick till EUR 1 528 miljoner, en minskning med -13% jämfört med samma kvartal föregående år och en minskning med -5% jämfört med föregående kvartal. Försäljningen för helåret uppgick till EUR 6 294 miljoner, vilket är en nedgång med -7% jämfört med föregående år.

Resultat före skatt uppgick till EUR 39 (-40) miljoner i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader. För helåret uppgick resultatet före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, till EUR 189 (-878) miljoner. Förbättringen om cirka EUR 1,1 miljard kommer sig av den fokuserade produktportföljen med fokus på avancerade smartphones och en förbättrad kostnadsstruktur.

Vid årets slut hade Sony Ericsson en nettokassa på EUR 375 miljoner. Det negativa kassaflödet från rörelsen var under kvartalet EUR -128 miljoner och kom sig framför allt av ökningar i varulagret på grund av säsongsrelaterade faktorer såväl som betalningar i och med kostnadsbesparingsprogrammet.

Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 0,2 (-1,0) miljarder i kvartalet och SEK 0,7 (-5,7) miljarder för helåret.

ST-Ericsson

  Fjärde kvartalet Tredje kvartalet Helår
USD miljoner 2010 2009 För-ändring 2010 För-ändring 2010 2009 För-ändring
Nettoomsättning 577 740 -22% 565 2% 2 293  2 524 -9%
Justerat rörelse-
resultat1)
-119 -50 - -85 - -436 -369 -
Rörelseresultat -171 -139 - -129 - -611 -581 -
Nettoresultat -177 -125 - -121 - -591 -539 -

1) Rörelseförlust justerad för avskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och omstruktureringskostnader.

Nettoomsättningen ökade med 2% jämfört med föregående kvartal och minskade med -22% jämfört med samma kvartal föregående år. Det var en fortsatt stark verksamhet under kvartalet för de nya 2G/EDGE-plattformarna i tillägg till försäljningen av modem för HSPA+. Detta vägde upp för nedgången i TD-SCDMA och den förväntade nedgången i gamla produkter. Nettoförsäljningen för helåret uppgick till USD 2 293 miljoner, en nedgång med -9% jämfört med samma kvartal föregående år.

Rörelseförlusten ökade under kvartalet jämfört med föregående kvartal och jämfört med samma kvartal föregående år med USD -171 (-139) miljoner. Förlusten ökade jämfört med föregående kvartal framför allt med anledning av högre rörelseomkostnader, vilket reflekterar förväntade säsongsvariationer och växelkurseffekter samt priserosion till följd av den pågående omställningen från gamla produkter. Under kvartalet var det en positiv effekt om USD 13 miljoner som en följd av kostnadsbesparingar då omstruktureringsplanen slutfördes i tid.

Varulagret minskade med USD -20 miljoner till USD 275 miljoner i slutet av kvartalet.

Nettokassan var USD -82 miljoner i kvartalet, jämfört med USD 39 miljoner vid slutet av föregående kvartal. Under kvartalet såldes kundfodringar utan regress, av vilka USD 166 miljoner kvarstod i slutet av kvartalet. Detta motsvarar en minskning jämfört med föregående kvartal om USD 13 miljoner.

För det första kvartalet 2011 förväntar sig bolaget en minskning i nettoomsättningen jämfört med föregående kvartal. Detta reflekterar både den ökande takten i den pågående övergången från gamla till nya produkter samt effekten av första kvartalets säsongsvariation.

Kortsiktigt möter företaget utmaningar, men med nya produkter och avslutandet av omstruktureringsplanen är ST-Ericsson på väg att bli ledande på marknaden och få en varaktig positiv tillväxt.

ST-Ericsson rapporterar enligt US GAAP. Ericssons andel av ST-Ericssons resultat före skatt, justerat till IFRS, var SEK -0,5 (-0,4) miljarder i kvartalet, inklusive omstruktureringskostnader på SEK 0,1 (0,2) miljarder. För helåret var Ericssons andel av ST-Ericssons resultat före skatt, justerat till IFRS, SEK -1,8 (-1,8) miljarder.

Regional översikt

  Fjärde kvartalet Tredje kvartalet Helår
Nettoomsättning,
SEK miljarder
2010 2009 För-
änd-
ring
2010 För-
änd-
ring
2010 2009 För-
änd-
ring
Nordamerika 14,1 9,4 49% 12,9 9% 49,5 23,9 107%
Latinamerika 6,1 5,9 3% 3,7 65% 17,9 20,0 -11%
Nordeuropa och
Centralasien
4,8 3,5 38% 2,4 104% 12,2 12,0 2%
Väst- och Central-
europa
5,9 6,1 -4% 4,3 38% 19,9 22,5 -12%
Medelhavsområdet 6,9 7,1 -2% 5,0 38% 22,6 25,2 -10%
Mellanöstern 4,6 5,0 -8% 2,7 70% 15,1 18,2 -17%
Afrika söder
om Sahara
2,0 3,8 -47% 1,8 13% 9,2 15,3 -40%
Indien 2,8 3,4 -17% 2,1 34% 8,6 15,3 -43%
Kina och Nordost-
asien
9,5 7,4 28% 6,9 36% 26,0 26,0 0%
Sydostasien
och Oceanien
3,9 5,2 -24% 3,8 3% 14,9 20,8 -29%
Övrigt 2,2 1,5 43% 1,9 13% 7,4 7,3 4%
Totalt 62,8 58,3 8% 47,5 32% 203,3 206,5 -2%

I Nordamerika ökade försäljningen med 49% jämfört med samma kvartal föregående år och med 9% jämfört med föregående kvartal, negativt påverkad av en stark krona. Under 2010 intog Ericsson positionen som den största aktören i regionen, drivet av såväl organisk tillväxt såväl som förvärven av Nortels tillgångar. Huvudsakliga tillväxtfaktorer var managed services-kontraktet med Sprint, nätexpansioner drivna av ökad datatrafik inom både CDMA- och HSPA-nät såväl som den initiala utbyggnaden av 4G/LTE-nät. Två 4G/LTE-nät lanserades kommersiellt i slutet av 2010. Operatörerna fortsatte att fokusera på datahastighet och kvalitet i näten i sina erbjudanden för att attrahera kunder. Sprint offentliggjorde Ericsson som huvudleverantör i deras nätevolutionsstrategi "Network Vision".

I Latinamerika ökade försäljningen med 3% jämfört med samma kvartal föregående år och med 65% jämfört med föregående kvartal. Ökningen drevs av såväl managed services som expansioner inom 2G och 3G. Abonnenttillväxten inom mobilt bredband är den primära drivkraften. Operatörerna fokuserade även på förbättringar inom täckning och kvalitet. Den positiva utvecklingen för managed services fortsatte och det är också ett momentum i uppgraderingar av plattformar för OSS/BSS. Smartphones representerade mer än 10% av försäljningen av nya telefoner i Latinamerika och i Brasilien var motsvarande siffra 15%. Detta kommer att fortsätta driva datatrafiktillväxten i näten. Den första utbyggnaden av 4G/LTE förväntas under 2011.

I Nordeuropa och Centralasien ökade försäljningen med 38% jämfört med samma kvartal föregående år och med 104% jämfört med föregående kvartal. Ökningen kommer sig framför allt av kapacitetsexpansioner inom både 2G och mobilt bredband i de östra delarna av regionen. Framför allt Ryssland utvecklades starkt under kvartalet. I Skandinavien är det fokus på utbyggnader av 4G/LTE. Under kvartalet skrevs nya 4G/LTE-kontrakt med TDC i Danmark och DNA i Finland. Fram tills nu har tre kontrakt tecknats i regionen för utbyggnad av 4G/LTE. Tester av 4G/LTE pågår också i de östra delarna av regionen. Operatörerna fokuserar på modernisering av näten såväl som fortsatta investeringar i expansioner. Ökad effektivitet står fortsatt högt på operatörernas agendor, vilket leder till god efterfrågan på managed services.

I Väst- och Centraleuropa minskade försäljningen med -4% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 38% jämfört med föregående kvartal till följd av efterfrågan på mobilt bredband. Försäljningen för Global Services minskade under kvartalet på grund av lägre aktivitet inom network rollout. I oktober började Ericsson uppgradera Vodafone UK's fullständiga infrastruktur i London, vilket ger högre datahastigheter och bättre täckning. I november levererades den 12 000:e konsoliderade 3G-sajten för Mobile Broadband Network Ltd (MBNL), vilket ger bättre täckning och kapacitet för kunderna till operatörerna Three och T-Mobile UK. I Tyskland, Schweiz och Beneluxländena är det fortsatt stark efterfrågan på mobilt och fast bredband. I Schweiz är Ericsson nu leverantör av fiber till hemmen i sju städer och regioner. I Tyskland har nära 600 medarbetare från Vodafone integrerats och nu byggs sajter för Vodafones 4G/LTE-nät. I Polen har Ericsson ingått avtal om den första nationstäckande annonskampanjen i mobilen.

I Medelhavsområdet minskade försäljningen med -2% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 38% jämfört med föregående kvartal, negativt påverkad av en stark krona. Tjänster och produkter inom mobilt bredband utvecklades fördelaktigt under kvartalet, medan efterfrågan på rösttjänster minskade även om det växte inom mindre områden. Grekland och Spanien var fortsatt svaga under kvartalet med anledning av det ekonomiska läget samt priskonkurrensen bland operatörerna. Italien gick starkt i kvartalet genom fortsatt utbyggnation av 3G för att operatörerna ska kunna möta den ökade datatrafiken. Nätmoderniseringar fortsätter över hela regionen. Tjänster som ökar operatörernas effektivitet och nätkapacitet står högt på operatörernas agendor, vilket leder till god efterfrågan på professional services. Inom managed services är det ett ökat behov av support på infrastruktur oberoende av utrustningsleverantör samt ett ökat behov av OSS/BSS och revenue management. Försäljning till nya kundsegment är på väg att stå för en betydande del av regionens verksamhet.

I Mellanöstern minskade försäljningen med -8% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 70% jämfört med föregående kvartal drivet av efterfrågan på 2G och mobilt bredband. Turkiet, Egypten och Gulfländerna utvecklades väl under kvartalet, medan Saudiarabien och Pakistan utvecklades svagt. Professional services utvecklades väl under kvartalet, framför allt med anledning av systemuppgraderingar för revenue management. Under året har ett antal tester av 4G/LTE-nät genomförts och kompletta nätutbyggnationer kommer att genomföras i några av Gulfländerna under 2011.

I Afrika söder om Sahara minskade försäljningen med -47% jämfört med samma kvartal föregående år, men ökade med 13% jämfört med föregående kvartal. Förbättringen jämfört med föregående kvartal kommer sig av ökad försäljning inom 3G och revenue management. Den ökade efterfrågan påverkade även försäljningen av systemintegration positivt. 2G fortsätter att minska och sena leveranser under kvartalet, som kommer sig av komponentbristen som har drabbat hela industrin, påverkade försäljningen inom network rollout. Regionen har under 2010 påverkats negativt av konsolideringen bland operatörerna och den globala finanskrisen, vilket har begränsat finansieringen för operatörerna. Afrika har dock börjat komma ut ur den globala finanskrisen och då mobilpenetrationen på kontinenten är låg är drivkrafterna på marknaden positiva.

I Indien minskade försäljningen med -17% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 34% jämfört med föregående kvartal. Helårsförsäljningen påverkades negativt av genomgången av säkerheten hos operatörerna under första halvan av året samt försenade 3G-auktioner. Från och med det tredje kvartalet har Ericsson haft tillfälligt säkerhetsgodkännande med samtliga operatörer för alla teknologier och under första halvåret 2011 förväntas det komma en permanent lösning för säkerhetsgodkännanden. Utbyggnation av 3G har påbörjats och påverkade försäljningen positivt under fjärde kvartalet. Managed services visar forsatt utveckling i regionen.

I Kina och Nordostasien ökade försäljningen med 28% jämfört med samma kvartal föregående år och med 36% jämfört med föregående kvartal. Ökningen jämfört med samma kvartal föregående år beror framför allt på den goda efterfrågan på mobilt bredband i Japan och den adderade försäljningen från LG-Ericsson. Detta påverkade också försäljningen jämfört med föregående kvartal tillsammans med den goda försäljningen inom 2G i Kina. Operatörernas investeringar i Japan drivs av den kraftiga trafiktillväxten. Även managed services visade på god tillväxt under kvartalet, framför allt som ett resultat av kontrakt inom underhåll av nät med China Mobile. Systemintegration visade på en långsammare utveckling. Under 2011 förväntas 4G/LTE byggas ut i Japan och Korea. I Kina kommer ett kommersiellt testsystem för TD-LTE att byggas i början av 2011.

I Sydostasien och Oceanien minskade försäljningen med -24% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 3% jämfört med föregående kvartal. Nedgången i försäljningen inom 2G uppvägdes inte av försäljningen inom 3G. Processen för 3G-licenser i Thailand är fortsatt osäker och i Bangladesh är investeringarna fortfarande återhållsamma på grund av den höga skatten på SIM-kort och avsaknaden av en tidplan för 3G-licenser. Under kvartalet förlängdes managed services-kontrakt med tre operatörer. Ett kontrakt för ett smart-grid kommunikationsnät, inklusive systemintegration, skrevs med den australiensiska aktören Energy Australia och det första icke-telekomrelaterade kontraktet inom managed services har skrivits i regionen. Efterfrågan på mobila datatjänster bland konsumenter och företag fortsätter att växa över hela regionen och introduktionen av smartphones till låga priser förväntas påverka utvecklingen av datatrafik i regionen positivt. Det är ett starkt intresse för managed services över hela regionen, även om det är långa säljcykler.

I Övrigt ingår till exempel försäljning för inbyggnadsmoduler, kabelverksamheten, kraftmoduler liksom patent- och licensrättigheter.

Marknadsutveckling

Angivna tillväxtsiffror är baserade på Ericssons egna och andra aktörers marknadsuppskattningar

Under de tre första kvartalen 2010 visade den globala marknaden för mobil infrastruktur på en negativ tillväxt i låga ensiffriga tal mätt i USD, efter den svaga inledningen av det första halvåret. Operatörernas fokus på effektivitet driver intresset att utforska affärsmodeller som managed operations, network sharing och network transformation. Estimat visar att endast omkring 35-40% av operatörernas adresserbara utgifter för nätdrift i dag investeras externt inom professional services, vilket ger fortsatt stora möjligheter inom framför allt managed services.

Den globala mobilpenetrationen är 76% och det totala antalet mobilabonnemang 5,3 miljarder. Indien och Kina stod för 50% av det uppskattade nettotillskottet om 180 miljoner abonnemang under det fjärde kvartalet, där de adderade cirka 60 respektive 30 miljoner abonnemang vardera. Indonesien och Vietnam var det tredje respektive fjärde största landet sett till nettotillskott i antalet mobilabonnemang.

Antalet abonnemang för fast bredband växte under det tredje kvartalet 2010 globalt med 17 miljoner till 504 miljoner, framför allt drivet av en stark tillväxt inom DSL i Kina. Kina är den största enskilda marknaden med 24% av abonnemangen och stod för mer än 50% av nettotillskotten. DSL utgör 66% av alla fasta bredbandsabonnemang.

  Enheter

Helår

Fjärde
kvartalet

Ericssons
prognos
    2006 2007 2008 2009 2010 2009 2010 För-
änd-
ring
2011
Mobila-
bonnemang
Miljarder 2,7 3,3 4,0 4,6 ~5,3 4,6 ~5,3 15% ~6,1
Netto-
tillskott
Miljoner 500 620 660 640 700 190 ~180 -9% ~800
Mobilt
bredband1) 
Miljoner 55 130 220 360 600 360 ~600 ~65% ~1 000
Netto-
tillskott
Miljoner 30 80 86 150 ~240 50 ~75 ~65% ~440

1) Mobilt bredband inkluderar telefoner och mobila PC. Inkluderar HSPA, LTE, CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA och WiMax.

Ericssons mätningar i nät visar att den globala mobila datatrafiken mer än fördubblades mellan det tredje kvartalet 2009 och det tredje kvartalet 2010 och mobil datatrafik förväntas att närapå fördubblas årligen under de kommande åren. Detta drivs av ständig uppkoppling dygnet runt alla dagar i veckan och användande av smartphones, läs- och surfplattor och laptops. Förväntningarna på trafikutvecklingen kan förändras väsentligt vid införande av tariffer eller pristak för att styra användarnas beteende. Mobilt bredband med prisplaner med flera nivåer är nu en realitet då några mobiloperatörer har introducerat segmenterade prisplaner som baseras på volym, tid eller hastighet, istället för abonnemang med obegränsad datatrafik till ett fast pris.

En smartphone genererar i snitt ungefär 10 gånger mer trafik jämfört med en vanlig mobiltelefon, medan en PC med mobilt bredband genererar 100 gånger mer trafik än en mobiltelefon. Det finns indikationer på ett trafikmönster per smartphone-användare i USA som ligger över snittet, men trafikprofilen för användarna varierar stort mellan nät och geografiska marknader.

Mobilt bredband byggs ut över hela världen och WCDMA-nät täcker mer än 35% av världens befolkning. Nära alla av dessa nät har också lanserat HSPA. Att bygga ut täckningen för att nå fler av de återstående 65 procenten, tillgängligheten till prisvärda telefoner, såväl som efterfrågan på mobila internettjänster, driver en fortsatt stark efterfrågan på HSPA. HSPA- abonnemangen representerade omrking 7% av världens abonnemang i det fjärde kvartalet och förväntas växa till omkring 35% till 2015, vilket utgör omkring 75% av alla mobila bredbandsabonnemang. Investeringar i nät för radioaccess baserat på WCDMA/HSPA var större än investeringar i GSM under 2009, åtta år efter introduktionen av 3G i Västeuropa. Det kommer att vara den dominerande accessteknologin under många år framöver, trots det faktum att 4G/LTE nu byggs ut och lanseras.

Samexistensen av GSM, WCDMA/HSPA, CDMA2000 och 4G/LTE och utökat antal frekvensband bereder vägen för investeringar i multistandard-lösningar och nätmoderniseringar.

För tillfället stöder mer än 60% av alla kommersiella HSPA-nät 7,2 Mbps eller en högre hastighet, men endast 2% av alla HSPA-nät har lanserat den högsta tillgängliga hastigheten för HSPA på 42 Mbps. Operatörerna uppgraderar kontinuerligt till högre hastigheter.

Tillväxten i mobil och fast datatrafik driver behovet av högre kapacitetet i områden som backhaul, aggregation, transport samt routing baserat på IP- och Ethernet-teknologier. Med fokus på förbättrad nätkvalitet och effektivitet blir det allt viktigare för operatörerna att kunna hantera stora datamängder med bibehållen kvalitet. Detta driver även efterfrågan på tjänster som ökar operatörernas effektivitet, såsom konsulttjänster inklusive optimering av nät, systemintegration och managed services.

INFORMATION om moderbolaget

Nettoomsättningen för helåret uppgick till SEK 0,0 (0,3) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 6,8 (8,1) miljarder. En nedskrivning av immateriella tillgångar på SEK 0,9 miljarder gjordes under första kvartalet.

Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för året inkluderar: investeringar i LG-Ericsson om SEK 1,9 miljarder, minskade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag om SEK 8,3 miljarder, övriga kortfristiga fordringar ökade med SEK 1,6 miljarder och kort- och långfristiga skulder till dotterbolag ökade med SEK 4,7 miljarder. Vid årets slut uppgick kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 71,6 (62,4) miljarder. Under kvartalet omförhandlades obligationslån, vilket minskade de långfristiga skulderna med SEK 1.1 miljarder.

Lånegarantier till Sony Ericsson Mobile Communications AB uppgår till SEK 1,1 (0,8) miljarder och ingår i beloppet för Ansvarsförbindelser.

I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTV) såldes eller tilldelades 1 894 367 egna aktier till anställda i Ericsson under fjärde kvartalet och totalt 5 890 018 under året. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december 2010 till 73 088 515 B-aktier.

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen kommer att föreslå stämman en utdelning på SEK 2,25 (2,00) per aktie, vilket motsvarar en total utdelning på cirka SEK 7,4 (6,4) miljarder, med den 18 april 2011 som avstämningsdag för utdelning.

ÅRSSTÄMMA

Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 13 april, 2011, kl 15.00, i Annexet till Ericsson Globe, Stockholm.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Ericssons hemsidor, www.ericsson.com och www.ericsson.se samt på huvudkontoret, Torshamnsgatan 23, Stockholm, cirka sex veckor före ordinarie årsstämma .

Övrig INFORMATION 

Förvärv av GDNT

Den 1 december 2010 meddelade Ericsson att bolaget ingått avtal om förvärv av vissa tillgångar av Guangdong Nortel Telecommunications Equipment Company Ltd (GDNT). GDNT är ett ledande forsknings-, utvecklings- och produktionsbolag i Kina och en viktig leverantör till Ericsson genom förvärvet av Nortels CDMA- och GSM-verksamheter. Transaktionen inkluderar FoU- och produktionsfaciliteter såväl som support och kundtjänst i Kina. Omkring 1 100 medarbetare inklusive 550 ingenjörer inom FoU kommer att integreras i Ericsson genom förvärvet.

Förvärvet lades upp som en försäljning av tillgångar till en kontant köpeskilling om USD 50 miljoner på en kontant och skuldfri basis, med förbehåll för slutlig justering av balansräkningen. Affären är villkorad av myndigheternas godkännanden och andra villkor.

Förvärv av Optimi

Den 22 december 2010 meddelade Ericsson att bolaget ingått avtal om förvärv av Optimi Corporations, en telekomleverantör med sin bas i USA och Spanien som levererar produkter och tjänster inom nätverks- och management-sektorn. Genom förvärvet kommer Optimis 200 kompetenta medarbetare och bolagets kompletta produktportfölj att integreras i Ericsson.

Avyttring av Ericsson Federal Inc.

Den 3 januari 2011 meddelade Ericsson att bolaget har slutfört försäljningen av 100 procent av aktierna i Ericsson Federal Inc. till Tailwind Capital, ett riskkapitalbolag med fokus på företag i tillväxt. Ericsson Federal Inc., vilket var Ericssons division som fokuserade på USAs federala myndighetsmarknad, byter namn till Oceus Networks och är en helägd amerikansk verksamhet i vilken Ericsson inte har någon ägarandel. Enligt den nya strukturen kommer Oceus Networks att vara Ericssons exklusiva försäljningskanal till USAs försvarsmyndighet..

Försäljningen slutfördes den 31 december 2010.

Förändring i Ericssons styrelse och koncernledning

Den 6 december 2010 meddelade Ericsson att Michael Treschow informerat valberedningen att han avgår som styrelsens ordförande under 2011 eller 2012. Michael Treschow utsågs till styrelseordförande den 27 mars 2002. Valberedningen, som utses av de största ägarna, kommer att föreslå en ny styrelseordförande vid årsstämman 2011 eller 2012.

Den 8 december 2010 utsågs Jan Wäreby till försäljningsdirektör och chef för koncernfunktionen försäljning och marknadsföring med tillträde den 1 januari 2011. Jan Wäreby fortsätter sin nuvarande position som affärsområdeschef för Multimedia till och med den 1 februari, 2011.

Den 21 december 2010 utsågs Nina Macpherson till chefsjurist och chef för koncernfunktionen Legal Affairs med tillträde den 1 januari. 2011. Nina Macpherson var tidigare biträdande chef för koncernfunktionen Legal Affairs.

Riskbedömning

Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer, samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter, finns beskrivna i årsredovisningen för 2009 under "Riskfaktorer". Jämfört med riskerna som beskrivs i årsredovisningen för 2009 har inga nya eller förändrade väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus för moderbolaget och koncernen under det närmaste halvåret inkluderar:

  • möjliga negativa följder av en fortsatt instabilitet på finansmarknaderna och av ett svagt konjunkturläge på operatörernas investeringsplaner, och på underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av svårigheter för dem att få lån, eller återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering;
  • inverkan på bruttomarginaler och/eller sysselsatt kapital av produktmixen i försäljningen i segmentet Networks gällande mjukvara, uppgraderingar, utbyggnad och inbrytningskontrakt;
  • inverkan på bruttomarginaler av produktmixen i försäljningen i segmentet Global Services gällande proportionen av utbyggnad av nya nät och andel nya managed services-kontrakt med initiala uppstartskostnader;
  • fortsatt volatil försäljning i segmentet Multimedia eller en förändring i det generella säsongsmönstret vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning;
  • effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan kunder såväl som mellan våra största konkurrenter, kan konsekvenser t ex bli senarelagda operatörsinvesteringar och ökad priskonkurrens;
  • fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD och EUR;
  • politiska oroligheter och instabilitet på vissa marknader;
  • effekter på produktion och försäljning på grund av otillräcklig tillgång till material, komponenter, produktionskapacitet och andra viktiga tjänster i rätt tid och på konkurrenskraftiga villkor;
  • effekter på produktion, försäljning och leveranser från begränsningar av transportmöjligheter till följd av naturkatastrofer.

Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som vissa investerare fokuserar på. Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.

Stockholm, den 25 januari 2011

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Hans Vestberg, VD och koncernchef

Datum för nästa rapport: 27 april 2011

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att helårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 25 januari 2011

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Org.nr 556016-0680

Sverker Martin-Löf
Vice styrelseordförande
Michael Treschow
Styrelseordförande
Marcus Wallenberg
Vice styrelseordförande
Roxanne S. Austin
Styrelseledamot
Sir Peter L. Bonfield
Styrelseledamot
Anders Nyrén
Styrelseledamot
Börje Ekholm
Styrelseledamot
Ulf  J. Johansson
Styrelseledamot
Nancy McKinstry
Styrelseledamot
Carl-Henric Svanberg
Styrelseledamot
  Michelangelo Volpi
Styrelseledamot
Anna Guldstrand
Styrelseledamot
Jan Hedlund
Styrelseledamot
Karin Åberg
Styrelseledamot
Hans Vestberg
Styrelseledamot och verkställande
direktör samt koncernchef

REVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden
1 januari till 31 december 2010. Det är styrelsen och vd som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella information i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella information grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell information utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR SRS. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 25 januari 2011

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Clemedtson
Auktoriserad revisor

PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: http://www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2010/12month10-sv.pdf

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare tisdagen den 25 januari kl 9.00, i "Ericsson Studio" bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm.

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Henry Sténson, Senior Vice President, Communications

Telefon: +46 10 719 4044

E-post: investor.relations@ericsson.com eller media.relations@ericsson.com

Investerare

Åse Lindskog, chef Investerarrelationer
Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post: investor.relations@ericsson.com

Susanne Andersson, Investerarrelationer
Telefon: 010 719 46 31
E-post: investor.relations@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010 713 39 20
E-post: investor.relations@ericsson.com

Media

Ola Rembe, presschef
Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Public & Media Relations
Telefon: 010 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010 719 00 00
www.ericsson.com 

OFFENTLIGGÖRANDE ENLIGT SVENSK LAG

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk
lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari
2011 kl 07.30.

Safe Harbor Statement of Ericsson under the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995;

All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical facts, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry, management's beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts", "believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would", "potential", "continue", and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of others.

In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) further reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.

RELATED FILES