Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Press release
okt 20, 2011 05:29 (GMT +00:00)
Tredje
kvartalet
Andra
kvartalet
Nio
månader
SEK
miljarder
20111) 20102) För-
änd-
ring
20111) För-
änd-
ring
20111) 20102) För-
änd-
ring
Netto-
omsättning
55,5 47,5 17% 54,8 1% 163,3 140,6 16%
Brutto-
marginal
35,0% 39,0% - 37,8% - 37,1% 38,9% -
EBITA-marginal
exkl joint
ventures
13,4% 15,8% - 11,4% - 13,0% 14,1% -
Rörelse-
resultat exkl
joint ventures
6,3 6,2 2% 5,0 25% 17,6 16,1 10%
Rörelse-
marginal exkl
joint ventures
11,3% 13,0% - 9,2% - 10,8% 11,4% -
Ericssons
resultat-andelar i
joint ventures
-0,6 0,0 - -0,8 - -1,9 -0,4 -
Resultat efter
finansiella poster
5,9 6,1 -3% 4,6 28% 16,3 15,2 7%
Periodens resultat 3,8 3,6 6% 3,2 18% 11,1 6,9 62%
Vinst per aktie
efter utspädning, SEK
1,18 1,14 4% 0,96 23% 3,42 2,12 61%
Vinst per aktie
(ej IFRS), SEK 3)
1,44 1,42 1% 1,21 19% 4,17 3,15 32%
Justerat kassaflöde
från rörelsen 4)
2,4 12,7 - 7,0 - 7,2 13,7 -
Kassaflöde
från rörelsen
1,6 11,8 - 5,8 - 4,5 11,4 -

1) Alla siffror för 2011 är inkl. omstruktureringskostnader om SEK 0,4 miljarder i tredje kvartalet, SEK 1,7 miljarder i det andra kvartalet och SEK 0,4 miljarder i det första kvartalet
2) Alla siffror för 2010, förutom vinst per aktie, vinst per aktie (ej IFRS), periodens resultat samt kassaflöde från rörelsen, är exkl. omstruktureringskostnader. För detaljer, se sektionen om omstruktureringar under Finansiella rapporter och Övrig information
3) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. omstruktureringar samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar
4) Kassaflöde från rörelsen exkl. utbetalningar som gjorts för omstruktureringar som tidigare har reserverats för

"Koncernens försäljning ökade med 17% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av fortsatt stark efterfrågan på mobilt bredband samt ökade intäkter från services", säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, ökade med 24% jämfört med samma kvartal föregående år. Det resultat vi uppnått under året bekräftar åter våra indikationer om en stärkt global marknadsandel. En högre andel nätutbyggnadsprojekt tillsammans med fler nätmoderniseringsprojekt i Europa påverkade bruttomarginalen negativt. Rörelseresultatet exklusive joint ventures var under kvartalet SEK 6,3 (6,2) miljarder och periodens resultat uppgick till SEK 3,8 (3,6) miljarder, en ökning med 6%.

Segmentet Networks försäljning växte med 25% jämfört med samma kvartal föregående år. Nedgången om -3% jämfört med föregående kvartal är säsongsrelaterad och på grund av en lägre försäljning av CDMA i Nordamerika. Alla regioner visade tillväxt inom Networks jämfört med föregående kvartal förutom Nordamerika, Nordeuropa & Centralasien, Medelhavsområdet och Indien. Under kvartalet har all den återstående påverkan på vår leveranskedja som jordbävningen och tsunamin i Japan orsakade i mars i år eliminerats och ledtiderna är nu tillbaka till det normala. Med ekonomiska oroligheter i delar av världen kan en något lägre kortsiktig investeringsvilja hos operatörerna inte uteslutas.

Segmentet Global Services försäljning ökade med 7% jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. Professional Services växte i lokala valutor med 13% jämfört mot samma kvartal föregående år. Managed Services visade på en positiv utveckling med en ökad försäljning om 12% jämfört med föregående kvartal som en effekt av 24 nya Managed Services-kontrakt som rapporterades under det andra kvartalet. Segmentet Multimedias försäljning ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år och med 8% jämfört med föregående kvartal. Revenue management utvecklades positivt också under det tredje kvartalet i Mellanöstern och Afrika söder om Sahara.

Kvartalet utvecklades olika för våra joint ventures. Sony Ericsson rapporterade en ökad försäljning och förbättrat genomsnittligt försäljningspris. Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 0,1 (0,3) miljarder. ST-Ericssons försäljning ökade med 7% jämfört med föregående kvartal och intäkter från nya produkter fortsatte att växa, vilket väger upp mot en fortsatt nedgång i gamla produkter. Vår andel i ST-Ericsson förlust var SEK -0,7 (-0,4) miljarder.

Den ökande användningen av smartphones, nya terminaler och operatörers introduktion av prisplaner på flera nivåer driver en fortsatt tillväxt inom mobil datatrafik. Antalet abonnemang för mobilt bredband förväntas nå nära en miljard vid årets slut och nära fem miljarder år 2016. Vi tror att den långsiktiga positiva utvecklingen för industrin kvarstår och Ericsson är väl positionerat för att driva och dra fördel av denna utveckling", avslutar Vestberg.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Resultat och kassaflöde

Försäljningen under kvartalet uppgick till SEK 55,5 (47,5) miljarder, en ökning med 17% jämfört med samma kvartal föregående år och med 1% jämfört med föregående kvartal. Försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, ökade med 24% jämfört med samma kvartal föregående år. Den starka tillväxten i utrustning för mobilt bredband som vi har sett under tidigare kvartal fortsatte även det här kvartalet. Under det här kvartalet såg vi även en ökning inom segmentet services.

Rapporterade siffror för det tredje kvartalet 2011 inkluderar omstruktureringskostnader om SEK 0,4 miljarder, medan rapporterade siffror för det tredje kvartalet 2010 exkluderar omstruktureringskostnader om SEK 0,9 miljarder. Totala uppskattade omstruktureringskostnader för 2011 ligger kvar på omkring SEK 3 miljarder.

Bruttomarginalen i kvartalet gick ner jämfört med samma kvartal föregående år till 35,0% (39,0%) och ner från 37,8% jämfört med föregående kvartal. En högre andel nätutbyggnadsprojekt parallellt med en ökning av nätmoderniseringsprojekt i Europa påverkade bruttomarginalen negativt. Den högre andelen försäljning från services jämfört med föregående kvartal påverkade också negativt.

Nätmoderniseringsprojekten i Europa, med dess lägre marginaler, kommer att öka under det fjärde kvartalet. Den genomsnittliga projekttiden förväntas vara 18-24 månader.

Totala rörelseomkostnader uppgick till SEK 13,5 (13,0) miljarder. Rörelseomkostnaderna är vanligtvis lägre under det tredje kvartalet. Kostnader för FoU uppgick till SEK 7,8 (7,2) miljarder, en ökning om 8% jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen är ett resultat av högre planerade investeringar inom radio såsom TD-LTE och IP, samt den förvärvade LG-Ericsson verksamheten, vilket kommunicerats tidigare. Kostnader för försäljning och administration uppgick till SEK 5,7 (5,7) miljarder motsvarande 10% av försäljningen, jämfört med 12% i det tredje kvartalet 2010. Övriga rörelseintäkter och rörelseomkostnader uppgick till SEK 0,4 (0,6) miljarder under kvartalet.

Rörelseresultatet, exklusive joint ventures, ökade till SEK 6,3 (6,2) miljarder i kvartalet, trots en negativ påverkan från omstruktureringskostnader om SEK 0,4 miljarder. Rörelsemarginalen minskande till 11,3% (13,0%) jämfört med samma kvartal föregående år och ökade jämfört med föregående kvartal från 9,2%. I det andra kvartalet var rörelsemarginalen påverkad av en engångskostnad för omstrukturering om SEK 1,3 miljarder hänförliga till aktiviteter i Sverige.

Ericssons resultatandelar i joint ventures, före skatt, uppgick till SEK -0,6 (0,0) miljarder jämfört med SEK -0,8 miljarder i det andra kvartalet 2011 med anledning av Sony Ericssons förbättrade resultat. Ericssons andel i Sony Ericssons resultat var SEK 0,1 (0,3) miljarder och andelen i ST-Ericssons förlust var SEK -0,7 (-0,4) miljarder.

Finansnettot var SEK 0,2 (-0,1) miljarder i kvartalet till följd av sänkta räntor. Finansnettot minskade jämfört med föregående kvartal från SEK 0,3 miljarder.

Periodens resultat förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till SEK 3,8 (3,6) miljarder med anledning av högre försäljningsvolymer. Periodens resultat ökade från SEK 3,2 miljarder jämfört med föregående kvartal, framför allt på grund av en förbättrad rörelsemarginal.

Vinst per aktie var SEK 1,18 (1,14) under kvartalet. Vinst per aktie (ej IFRS), efter utspädning, det vill säga exklusive av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar, var SEK 1,44 (1,42) för det tredje kvartalet, vilket var en ökning med 1%.

Justerat kassaflöde från rörelsen uppgick till SEK 2,4 (12,7) miljarder i kvartalet. Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 1,6 (11,8) miljarder. Kassaflödet under det tredje kvartalet i fjol påverkades positivt till följd av exeptionellt goda kundbetalningar. Utbetalningar för omstruktureringskostnader uppgick under kvartalet till SEK 0,7 (0,9) miljarder. Utbetalningar om SEK 1,8 miljarder återstår.

Balansräkning och andra nyckeltal

SEK
miljarder
30 sept
2011
30 juni
2011
31 mars
2011
31 dec
2010
Nettokassa 35,4 42,6 48,2 51,3
Totala räntebärande
skulder och pensions-
avsättningar
41,5 36,1 34,8 35,9
Kundfordringar 65,6 60,2 60,6 61,1
Genomsnittlig kredittid
för kundfordringar,
dagar
106 99 101 88
Lager 38,6 35,1 32,1 29,9
   Varav regionlager 24,9 22,5 21,1 18,7
   Omsättnings-
hastighet, dagar
91 89 87 74
Genomsnittlig kredittid
för leverantörsskulder,
dagar
67 68 70 62
Riskexponering för
kundfinansiering, netto
4,6 4,0 4,2 4,4
Avkastning på
sysselsatt kapital
13% 13% 13% 10%
Soliditet 50% 52% 53% 52%

Kundfordringarna ökade jämfört med föregående kvartal om SEK 65,6 (60,2) miljarder. Genomsnittlig kredittid för kundfordringar ökade från 99 till 106 dagar jämfört med föregående kvartal till följd av en högre andel projekt med längre kredittider.

Lagret ökade jämfört med föregående kvartal med SEK 3,5 miljarder till SEK 38,6 (35,1) miljarder. Vi hade en god utveckling under kvartalet i att normalisera leveranskedjan, men det fanns kvarvarande effekter från de tidigare aktiviteterna som vidtagits för att mildra effekterna i samband med händelserna i Japan. Lagret påverkades också negativt av den svagare kronan och en högre andel projekt. Lageromsättningshastigheten ökade från 89 till 91 dagar.

Goodwill ökade med SEK 1,4 miljarder till SEK 27,7 (26,3) miljarder på grund av en svagare krona.

Kassa, likvida medel och kortfristiga investeringar uppgick till SEK 76,9 (78,7) miljarder. Nettokassan minskade med SEK 7,2 miljarder till SEK 35,4 (42,6) miljarder jämfört med föregående kvartal. Ersättningar efter avslutad anställning i Sverige har räknats om med anledning av lägre diskonteringsränta, vilket har inneburit en negativ effekt på nettokassan om SEK -5,0 miljarder. I tillägg var Ericssons utgift för förvärvet av Nortels återstående patent och patentansökningar nära SEK 2 miljarder.

Under kvartalet utnyttjades avsättningar om cirka SEK 1,5 miljarder, av vilka SEK 0,7 miljarder hänförde sig till omstruktureringar. Avsättningar om SEK 0,6 miljarder gjordes, varav inte någon del hänförde sig till omstruktureringar. SEK 0,6 miljarder löstes upp.

Antalet anställda uppgick vid kvartalets slut till totalt 100 890 (88 060) personer, en ökning med 2 961 anställda från den 30 juni 2011 huvudsakligen relaterat till servicesverksamheten i framför allt Indien, Kina, Brasilien och Italien.

RESULTAT PER SEGMENT

Networks

Tredje
kvartalet
Andra
kvartalet
Nio
månader
SEK
miljarder
20111) 20102) För-
ändr-
ing
20111) För-
ändr-
ing
20111) 20102) För-
ändr-
ing
Networks netto-
omsättning
32,5 26,1 25% 33,4 -3% 99,1 76,3 30%
EBITA-marginal 3) 16% 21% - 16% - 17% 18% -
Rörelse-
marginal
13% 17% - 14% - 15% 14% -

1) Alla siffror för 2011 är inkl. omstruktureringskostnader om SEK 0,1 miljarder i tredje kvartalet, SEK 1,0 miljarder i andra kvartalet och SEK 0,2 miljarder i det första kvartalet
2) Alla siffror för 2010 är exkl. omstruktureringskostnader om SEK 0,6 miljarder i tredje kvartalet, SEK 0,9 miljarder i andra kvartalet och SEK 1,5 miljarder i det första kvartalet
3) EBITA - vinst före räntenetto, skatter samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar

Networks försäljning uppgick till SEK 32,5 (26,1) miljarder under kvartalet, negativt påverkad av den starka kronan jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen om 25% jämfört med samma kvartal föregående år är en effekt av fortsatt stark försäljning av utrustning för mobilt bredband såsom core-nät, IP-routrar och mikrovågsbaserade stamnät. Den minskade försäljningen om -3% jämfört med föregående kvartal beror på säsongsvariation och en lägre försäljning av CDMA i Nordamerika. Alla regioner utöver Nordamerika, Nordeuropa & Centralasien, Medelhavsområdet och Indien visade på tillväxt inom Networks jämfört med föregående kvartal. I Indien nådde 3G-utbyggnaderna en tillfällig topp under det andra kvartalet.

Regionerna Latinamerika och Afrika söder om Sahara utvecklades fördelaktigt med särskilt stark tillväxt i Brasilien och Nigeria där operatörerna har investerat i täckning för mobilt bredband. Japan visade också på en stark utveckling under kvartalet med en hög andel kapacitetsinvesteringar. I Kina var utvecklingen något sämre på grund av säsongsvariationen. Under kvartalet har all den återstående påverkan på vår leveranskedja som jordbävningen och tsunamin i Japan orsakade i mars i år eliminerats och ledtiderna är nu tillbaka till det normala. Med ekonomiska oroligheter i delar av världen kan en något lägre kortsiktig investeringsvilja hos operatörerna inte uteslutas.

EBITA-marginalen minskade under kvartalet till 16% (21%) jämfört med samma kvartal föregående år och var oförändrad jämfört med föregående kvartal. Under det andra kvartalet 2011 påverkades marginalerna negativt av en engångskostnad för omstrukturering i Sverige. I nätmoderniseringsprojekteten i Europa börjar nu radiobasstationer för GSM och WCDMA att bytas ut mot ny multistandard-radio.

Global Services

Tredje
kvartalet
Andra
kvartalet
Nio
månader
SEK miljarder 20111) 20102) För-
änd-ring
20111) För-
änd-
ring
20111) 20102) För-
änd-
ring
Global Services
netto-
omsättning
20,4 19,1 7% 19,0 7% 56,9 57,3 -1%
   Varav Professional
Services
14,7 13,7 7% 13,5 9% 40,8 41,8 -3%
          Varav Managed
Services
5,3 5,2 1% 4,7 12% 15,0 15,8 -5%
   Varav Network
Rollout
5,7 5,3 7% 5,6 3% 16,1 15,4 5%
EBITA-marginal3) 9% 12% - 6% - 8% 12% -
   Varav Professional
Services
14% 16% - 13% - 13% 16% -
Rörelsemarginal 9% 11% - 5% - 7% 11% -
   Varav Professional
Services
14% 16% - 12% - 13% 15% -

1) Alla siffror för 2011 är inkl. omstruktureringskostnader om SEK 0,3 miljarder i tredje kvartalet, SEK 0,5 miljarder i andra kvartalet och SEK 0,2 miljarder i det första kvartalet
2) Alla siffror för 2010 är exkl. omstruktureringskostnader om SEK 0,3 miljarder i tredje kvartalet, SEK 1,0 miljarder i andra kvartalet och SEK 0,7 miljarder i det första kvartalet
3) EBITA - vinst före räntenetto, skatter samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar

Global Services försäljning uppgick under kvartalet till SEK 20,4 (19,1) miljarder, en ökning med 7% både jämfört med samma kvartal föregående år och med föregående kvartal.

Professional Services försäljning uppgick till SEK 14,7 (13,7) miljarder under kvartalet, en ökning med 7% jämfört med samma kvartal föregående år och med 9% jämfört med föregående kvartal. Försäljning i lokala valutor för Professional Services ökade med 13% jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen kommer sig framför allt av en ökad försäljning av systemintegrationsprojekt. Under kvartalet skrevs fyra omfattande kontrakt för systemintegration inom områdena affärsstödssystem (Business Support Systems - BSS), driftstödssystem (Operations Support Systems - OSS), Service Delivery Platforms och byggnationsprojekt av datacenter.

Försäljningen inom Managed Services ökade med 1% jämfört med samma kvartal föregående år till SEK 5,3 (5,2) miljarder och med 12% jämfört med föregående kvartal, framför allt drivet av Brasilien, Tyskland, Italien, Storbritannien och USA. Försäljning i lokala valutor för Managed Services ökade med 8% jämfört med samma kvartal föregående år. Den positiva försäljningen jämfört med föregående kvartal är en effekt av de 24 nya kontrakten inom Managed Services som skrevs under det andra kvartalet. Under det tredje kvartalet skrevs 14 nya kontrakt inom Managed Services, av vilka sex var förlängningar eller utökningar.

Försäljningen inom Network Rollout uppgick under kvartalet till SEK 5,7 (5,3) miljarder, en ökning med 7% jämfört med samma kvartal föregående år och 3% jämfört med föregående kvartal, drivet av fortsatta höga volymer av nätmoderniseringar.

EBITA-marginalen för Global Services minskade i kvartalet till 9% (12%) jämfört med samma kvartal föregående år och ökade från 6% jämfört med föregående kvartal. Marginalen påverkades positivt jämfört med föregående kvartal av ökade volymer och förbättrade marginaler inom Network Rollout drivet av förbättringar i leveranskedjan. Marginalen för Network Rollout är dock fortsatt negativ på grund av nätmoderniseringar i Europa och slutförandet av utbyggnationsprojekt för 3G i Indien. Omstruktureringskostnader påverkade marginalen med 1%-enhet under kvartalet.

EBITA-marginalen för Professional Services var 14% (16%). Marginalen förbättrades från 13% jämfört med föregående kvartal, positivt påverkad av högre volymer . Det var en marginalpåverkan i kvartalet från omstruktureringskostnaderna om 2%-enheter.

Ericsson ansvarar för support av nät med mer än två miljarder abonnenter världen över. Det totala antalet abonnenter i nät där driften sköts av Ericsson uppgår till fler än 850 miljoner, av vilka 475 miljoner avser renodlade kontrakt för drift av näten och 375 miljoner avser underhåll av näten. Antalet anställda inom tjänsteverksamheten uppgår till omkring 53 000 personer.

Multimedia

Tredje
kvartalet
Andra
kvartalet
Nio
månader
SEK
miljarder
20111) 20102) För-
änd-
ring
20111) För-
änd-
ring
20111) 20102) För-
änd-
ring
Multimedia netto-
omsättning
2,6 2,3 11% 2,4 8% 7,2 7,0 3%
EBITA-marginal3) 11% 0% - -4% - 0% -3% -
Rörelse-
marginal
3% -8% - -11% - -7% -11% -

1) Alla siffror för 2011 är inkl. omstruktureringskostnader om SEK 0,0 miljarder i tredje kvartalet, SEK 0,1 miljarder i andra kvartalet och SEK 0,0 miljarder i det första kvartalet
2) Alla siffror för 2010 är exkl. omstruktureringskostnader om SEK 0,0 miljarder i tredje kvartalet, SEK 0,2 miljarder i andra kvartalet och SEK 0,0 miljarder i det första kvartalet
3) EBITA - vinst före räntenetto, skatter samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar

Försäljningen inom Multimedia ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år och med 8% jämfört med föregående kvartal, med fortsatt positiv utveckling inom revenue management. TV-lösningar ökade jämfört med föregående kvartal, drivet av IPTV med flera nya ingångna kontrakt under kvartalet. EBITA-marginalen förbättrades till 11% (0%) med anledning av ökade volymer samt effektivitetsprogrammet som har lett till lägre rörelseomkostnader.

Sony Ericsson

Tredje
kvartalet
Andra
kvartalet
Nio
månader
EUR
miljoner
2011 2010 För-
änd-
ring
2011 För-
änd-
ring
2011 2010 För-
änd-
ring
Antal levererade
enheter (miljoner)
9,5 10,4 -9% 7,6 25% 25,3 31,9 -21%
Genomsnittligt
försäljningspris (EUR)
166 154 8% 156 6% 155 150 3%
Nettoomsättning 1 586 1 603 -1% 1 193 33% 3 924 4 765 -18%
Bruttomarginal 27% 30% - 31% - 30% 29% -
Rörelsemarginal 2% 4% - -3% - 1% 3% -
Resultat före skatt 31 62 - -42 - 4 112 -
Resultat före
skatt exklusive
omstrukturerings-
kostnader
31 66 - -42 - 4 151 -
Periodens resultat 0 49 - -50 - -40 82 -
Kassaflöde
från rörelsen
53 -54 - -224 - -524 -119 -

Sony Ericssons lönsamhet under det tredje kvartalet förbättrades jämfört med föregående kvartal till följd av högre försäljningsvolymer. Bolagets skifte mot Android-baserade smartphones fortsätter och står nu för mer än 80% av försäljningen.

Kassaflödet från rörelsen var under kvartalet positivt om EUR 53 miljoner. Återbetalning av externa lån om EUR 51 miljoner genomfördes, vilket resulterar i lån om totalt EUR 718 miljoner per den 30 september 2011. Den totala kassabehållningen uppgick till EUR 466 miljoner.

Sony Ericsson uppskattar att bolagets globala markandsandel för Android-baserade smartphones, under kvartalet, var omkring 12% i volym och 11% i värde.

Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 0,1 (0,3) miljarder i kvartalet.

ST-Ericsson

Tredje
kvartalet
Andra
kvartalet
USD
miljoner
2011 2010 För-
änd-
ring
2011 För-
änd-
ring
Netto-
omsättning
412 565 -27% 385 7%
Justerat
rörelseresultat 1)
-194 -85 -128% -181 -7%
Rörelseresultat -224 -129 -73% -222 -1%
Nettoresultat -211 -121 -74% -221 5%

1) Rörelseresultat justerad för avskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och omstruktureringskostnader

ST-Ericssons försäljning ökade med 7% jämfört med föregående kvartal och intäkter från nya produkter fortsatte att växa, vilket väger upp mot en fortsatt nedgång i äldre produkter. Den finansiella nettopositionen i slutet av kvartalet var negativ om USD -594 miljoner (i det förra kvartalet var den finansiella nettopositionen USD -427 miljoner). ST-Ericsson rapporterar enligt US GAAP och Ericssons andel av ST-Ericssons resultat före skatt, justerat till IFRS, uppgick till SEK -0,7 (-0,4) miljarder i kvartalet.

Vid slutet av kvartalet hade ST-Ericsson utnyttjat en kortfristig kreditfacilitet om USD 614 miljoner som moderföretagen tillhandahållit till lika delar.

ST-Ericsson befinner sig i ett skifte från äldre till nya produkter, vilka stod för mer än 50% av försäljningen under kvartalet.

Ericsson står fast vid sitt åtagande att stötta genomförandet av ST-Ericssons affärsplan och vi tror fortsatt på företagets återhämtning till lönsamhet och på ett positivt kassaflöde från verksamheten. Om det skulle uppstå en väsentlig försämring av den nuvarande marknadssituationen kan vi dock komma att överväga ytterligare åtgärder för att förbättra verksamheten. Ericssons värde av ST-Ericsson skulle i ett sådant skede kunna visa sig vara lägre än det bokförda värdet av investeringen i våra räkenskaper. Vi följer utvecklingen av ST-Ericssons verksamhet kontinuerligt och kommer att utvärdera situationen varje kvartal.

REGIONAL ÖVERSIKT

Tredje
kvartalet
Andra
kvartalet
Nio
månader
Nettoomsättning,
SEK miljarder
2011 2010 För-
änd-
ring
2011 För-
änd-
ring
2011 2010 För-
änd-
ring
Nordamerika 12,1 12,9 -6% 12,3 -2% 37,6 35,4 6%
Latinamerika 6,0 3,7 64% 4,9 22% 15,0 11,8 26%
Nordeuropa
och Centralasien
3,5 2,4 49% 4,6 -23% 11,4 7,3 56%
Väst- och
Centraleuropa
4,6 4,3 7% 4,3 6% 13,8 14,0 -1%
Medelhavs-
området
5,2 5,0 4% 5,5 -6% 15,6 15,7 -1%
Mellanöstern 3,7 2,7 34% 3,5 3% 10,3 10,5 -2%
Afrika söder
om Sahara
2,5 1,8 40% 2,2 14% 6,9 7,2 -3%
Indien 2,3 2,1 7% 2,8 -19% 8,2 5,8 42%
Kina och
Nordostasien
9,7 6,9 39% 9,0 7% 27,3 16,5 66%
Sydostasien och
Oceanien
3,7 3,8 -3% 3,0 23% 9,9 11,0 -10%
Övrigt 2,2 1,9 19% 2,5 -10% 7,3 5,4 35%
Totalt 55,5 47,5 17% 54,8 1% 163,3 140,6 16%


I Nordamerika minskade försäljningen med -6% jämfört med samma kvartal föregående år och med -2% jämfört med föregående kvartal. En positiv utveckling under kvartalet inom services och områdena affärsstödssystem (BSS) och driftstödssystem (OSS) vägde inte till fullo upp för påverkan från en lägre försäljning inom networks efter en period av höga operatörsinvesteringar i kapacitet. CDMA-försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal, men ökade jämfört med samma kvartal föregående år. Det är fortsatt fokus hos operatörerna på kommersiella LTE-lanseringar och dessutom fokuserar operatörerna på sina kassaflöden.

I Latinamerika ökade försäljningen med 64% jämfört med samma kvartal föregående år och med 22% jämfört med föregående kvartal. Samtliga segment visade tillväxt. Operatörerna investerar i täckning för mobilt bredband samt i GSM för att möta den ökade datatrafiken. Försäljningen inom transmission, opto och IP utvecklades också bra. Under kvartalet skrevs nya kontrakt inom IPTV.

I Nordeuropa och Centralasien ökade försäljningen med 49% jämfört med samma kvartal föregående år och minskade med -23% jämfört med föregående kvartal. Nedgången jämfört med föregående kvartal kommer sig av en lägre försäljning av infrastruktur och network rollout, framför allt i Ryssland, vilket följer omfattande operatörsinvesteringar i nätkapacitet och täckning under det första halvåret 2011.

I Väst- och Centraleuropa ökade försäljningen med 7% jämfört med samma kvartal föregående år och 6% jämfört med föregående kvartal, framför allt drivet av ökade volymer relaterat till nätmoderniseringsprojekt samt försäljning inom Managed Services. Outsourcing och network sharing visar på en god utveckling då operatörerna avser sänka sina rörelseomkostnader.

I Medelhavsområdet ökade försäljningen med 4% jämfört med samma kvartal föregående år och minskade med -6% jämfört med föregående kvartal. Nätmoderniseringsprojekt är på gång över hela regionen. Jämfört med samma kvartal föregående år visade network rollout och systemintegration på en stark utveckling, en effekt av de de pågående nätmoderniseringsprojekten. Jämfört med föregående kvartal påverkades Spanien och Grekland av den makroekonomiska instabiliteten och i Nordafrika försämrades försäljningen på grund av politisk oro.

I Mellanöstern ökade försäljningen med 34% jämfört med samma kvartal föregående år och med 3% jämfört med föregående kvartal. Jämförelsen med samma kvartal föregående år görs mot ett kvartal som då utvecklades svagt till följd av åtstramningar i leveranskedjan. Försäljningen av mobilt bredband fortsatte att utvecklas positivt över hela regionen. Operatörerna ser över möjligheterna att reducera sina rörelseomkostnader, vilket ledde till en positiv utveckling för managed services både jämfört med samma kvartal föregående år och med föregående kvartal. Den politiska oron fortsätter att påverka försäljningen i regionen där operatörerna är försiktiga med sina infrastrukturinvesteringar.

I Afrika söder om Sahara ökade försäljningen med 40% jämfört med samma kvartal föregående år och med 14% jämfört med föregående kvartal, drivet av försäljning inom både networks och multimedia. Operatörerna investerade i nättäckning för 3G som förberedelse för att kunna hantera den förväntade högre datatrafiken och visar intresse för managed services för att minska sina rörelseomkostnader.

I Indien ökade försäljningen med 7% jämfört med samma kvartal föregående år och minskade med -19% jämfört med föregående kvartal. Försäljningen inom networks minskade jämfört med föregående kvartal med anledning av lägre investeringar i 3G. De initiala 3G-utbyggnaderna nådde en tillfällig topp redan under det andra kvartalet 2011 följt av tre kvartal med intensiva utbyggnationer. Den indiska marknaden är fragmenterad och inom en snar framtid förväntas en reform av telekomregleringen, vilken kan möjliggöra en förenklad operatörskonsolidering. Efter utgången av kvartalet skrevs det första kontraktet för TD-LTE i Indien med Augere Wireless Broadband Pvt Ltd, vilka börjar lansera sina tjänster nästa år.

I Kina och Nordostasien ökade försäljningen med 39% jämfört med samma kvartal föregående år och med 7% jämfört med föregående kvartal över alla segment och med särskilt stark efterfrågan inom services och multimedia. Operatörernas investeringar i regionen drivs framför allt av den breda introduktionen av smartphones vilket har lett till en fortsatt tillväxt och användande av abonnemang för mobilt bredband. Den höga nivån av GSM-expansioner fortsatte i Kina, även om den totala intäkten var något lägre med anledning av säsongsvariationer. Ericsson har med framgång genomfört den första fasen i det storskaliga testet av TD-LTE tillsammans med China Mobile. Japan visade på en stark utveckling under kvartalet med en hög andel investeringar i kapacitet. I Korea har LTE-kontrakten med LGU+ och SKT kommit in i utbyggnadsfas och LG-Ericsson är också i färd med att implementera ett kapacitetsprojekt för expandering av WCDMA/HSPA i Seouls stadsområden.

I Sydostasien och Oceanien minskade försäljningen med -3% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 23% jämfört med föregående kvartal, med bidrag från Telstras LTE-projekt vilket nu är i utbyggnadsfas. Ökningen av datatrafik i regionen är endast 10% och penetrationen av smartphones är fortsatt låg. Den övergripande lönsamheten för operatörerna minskar med anledning av lägre intäkter inom rösttjänster och sms.

I Övrigt ingår till exempel försäljning för inbyggnadsmoduler, kabelverksamheten, kraftmoduler liksom patent- och licensrättigheter.

MARKNADSUTVECKLING

Angivna tillväxtsiffror är baserade på Ericssons egna och andra aktörers marknadsuppskattningar

Enhet Tredje
kvartalet
Helår Ericssons
prognos
2010 2011 För-
änd-
ring
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mobil-
abonnemang
Miljarder 5,1 ~5,8 ~13% 2,7 3,3 4,0 4,6 5,3 ~6,1
Nettotillskott Miljoner 175 ~135 ~-30% 500 620 660 640 710 ~800
Mobilt
bredband 1)  
Miljoner 540 ~870 ~60% 55 130 220 360 610 ~900
Nettotillskott Miljoner 65 ~85 ~30% 30 70 90 150  250 ~300

1) Mobilt bredband inkluderar telefoner, läs- och surfplattor samt mobila PC för teknologierna: HSPA, LTE, CDMA2000 EV-DO, TD-SCDMA och WiMax
Notera: Med anledning av fortsatta förbättringar av inrapporterad data från operatörerna har abonnemangsuppgifterna från det andra kvartalet 2011 förändrats jämfört med föregående rapport, vilket påverkar jämförelsen av nettotillskott.

Industrins utveckling

GSM täcker nu mer än 85% av världens befolkning och mer än 40% av befolkningen har tillgång till WCDMA/HSPA. Båda teknologierna kommer att fortsätta expandera sin täckning under de kommande fem åren och WCMDA/HSPA förväntas täcka samma andel av befolkningen som GSM gör i dag. Ytterligare utbyggnation av HSPA-täckning drivs av tillgången till prisvärda smartphones såväl som efterfrågan av mobila bredbandstjänster, applikationer och högre hastigheter. Flertalet stora operatörer har påbörjat utbyggnation av LTE, men sett till nättäckning når LTE endast några få procent i dag. Inom fem års tid förväntas LTE täcka samma andel av befolkningen som WCDMA/HSPA gör i dag. Sett till de globala operatörsinvesteringarna fortsätter WCDMA/HSPA att vara den ledande teknologin för mobilaccess under många år framöver.

Årliga investeringar i nät för radioaccess baserat på WCDMA/HSPA passerade investeringarna i GSM under 2009, åtta år efter introduktionen av 3G i Västeuropa. Samexistensen av GSM, WCDMA/HSPA, CDMA2000 och 4G/LTE och utökat antal frekvensband bereder vägen för investeringar i multistandardlösningar och nätmoderniseringar.

Utöver radioinvesteringar driver tillväxten inom datatrafik i mobila och fasta nät behovet av högre kapacitet inom områden som stamnät, aggregering, transport och routing baserat på IP- och Ethernet-teknologier.

Med fokus på förbättrad nätkvalitet och effektivitet blir det allt viktigare för operatörerna att kunna hantera stora datamängder med bibehållen kvalitet. Det möjliggör för operatörerna att leverera premiumkvalitet och differentierade tjänsteerbjudanden till slutanvändarna. När operatörerna märker att tjänstekvaliteten blir allt viktigare särskiljer sig vissa av dem genom att bygga bästa möjliga nät med fokus på slutanvändarupplevelse och kvalitet. Detta driver även efterfrågan på tjänster som ökar operatörernas effektivitet, såsom konsulttjänster inklusive optimering av nät, systemintegration och managed services.

Slutanvändartrender

Den globala mobilpenetrationen är 82% och antalet mobilabonnemang är omkring 5,8 miljarder. Omkring 75% av alla abonnemang, eller 4,4 miljarder, är GSM medan endast 14% är WCDMA/HSPA. Tillväxten jämfört med samma kvartal föregående år var omkring 13%. Indien och Kina stod för mer än 40% av det uppskattade nettotillskottet om ~135 miljoner abonnemang under det tredje kvartalet, vilket adderade omkring 20 respektive 30 miljoner abonnemang vardera. För Indien är detta lägre än vid tidigare kvartal. Indonesien, Brasilien och Bangladesh var de efterföljande största sett till nettotillskottet av abonnemang. Det är en fortsatt stark utveckling för smartphones i samtliga regioner och vi förväntar oss att omkring 30% av alla telefoner som såldes i det tredje kvartalet var smartphones, jämfört med 20% för helåret 2010. Men sett till samtliga befintliga abonnemang är endast omkring 10% smartphones i världen, vilket innebär att det finns stort utrymme för ytterligare penetration.

De globala abonnemangen för fast bredbandsaccess nådde omkring 550 miljoner vid slutet av det andra kvartalet 2011, framför allt drivet av stark tillväxt inom DSL i Kina. DSL representerar mer än 60% av alla fasta bredbandsabonnemang.

Mobilt bredband med prisplaner på flera nivåer är nu en realitet då många mobiloperatörer har introducerat segmenterade prisplaner som baseras på volym, tid eller hastighet, istället för abonnemang med obegränsad datatrafik till ett fast pris. Segmenterade prisplaner för datatrafik avser att attrahera en bred målgrupp av dataanvändare samt differentiera erbjudandet för att maximera dataintäkterna och att öka tjänsteintäkterna.

Det är omfattande variationer på trafikbelastning och trafikmönster mellan olika nät och länder med ett högre användande än genomsnittet i exempelvis Nordamerika. Det är värt att påpeka att Nordamerika har avsevärt fler röstminuter per användare jämfört med andra regioner, framför allt till följd av deras olika prisplaner. En genomsnittlig användare av PC med mobilt bredband genererar månatligen 1-2 gigabyte och användandet har ökat över tiden. En smartphoneanvändare genererar i snitt ungefär 10 gånger mer trafik i mobilnätet än en vanlig mobiltelefonanvändare, medan en användare av PC med mobilt bredband genererar 100 gånger mer trafik än en mobiltelefonanvändare. Framöver kommer den starka tillväxten av läs- och surfplattor att ytterligare stimulera trafikökningen. Mätningar visar att streaming av video och webbsurfning är de applikationer som genererar merparten av trafiken för alla typer av terminaler. Den mängd trafik som genereras över WiFi-nät varierar beroende på vilken typ av terminal som används.

INFORMATION OM MODERBOLAGET

Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK 6,1 (5,9) miljarder. Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för året inkluderar: minskad kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar om SEK 13,3 miljarder, ökade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag om SEK 6,6 miljarder samt minskade kortfristiga skulder till dotterbolag om SEK 8,6 miljarder. Vid kvartalets slut uppgick kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 58,3 (71,6) miljarder. Lånegarantier till Sony Ericsson Mobile Communications AB uppgår till SEK 2,1 (1,1) miljarder och ingår i beloppet för Ansvarsförbindelser. Vid slutet av kvartalet hade ST-Ericsson utnyttjat en kortfristig kreditfacilitet om USD 307 miljoner.

I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTV) såldes eller tilldelades 2 600 304 egna aktier till anställda i Ericsson under tredje kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 september 2011 till 65 880 866 B-aktier.

ÖVRIG INFORMATION

Slutförande av förvärv av Telenor Connexions M2M-plattform

Den 24 augusti 2011 meddelade Ericsson slutförandet av förvärvet av tillgångar av Telenor Connexions teknologiplattform för M2M (maskin-till-maskin kommunikation). Förvärvet följer Ericssons ambition att driva marknaden för M2M-kommunikation.

Nortels patentportfölj

Den 29 juli 2011 slutförde Ericsson, delaktiga i ett konsortium av ledande teknologiföretag, förvärvet av Nortels samtliga återstående patent och patentansökningar. Förvärvet, vilket fortfarande inväntar slutligt godkännande , inkluderar fler än 6 000 patent och patentansökningar vilka berör nära samtliga delar av telekomindustrin såväl som ytterligare marknader, inklusive internetsökningar och sociala nätverk.

Riskbedömning

Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer, samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter, finns beskrivna i årsredovisningen för 2010. Jämfört med riskerna som beskrivs i årsredovisningen för 2010 har inga nya eller förändrade väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus för moderbolaget och koncernen under den närmaste niomånadersperioden inkluderar:

  • Möjliga negativa följder av en ökad instabilitet på finansmarknaderna och av ett svagt konjunkturläge på operatörernas investeringsplaner, och på underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av svårigheter för finansiering, eller återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering; 
  • Inverkan på bruttomarginaler och/eller sysselsatt kapital av produktmixen i försäljningen i segmentet Networks gällande mjukvara, uppgraderingar, utbyggnad och inbrytningskontrakt; 
  • Inverkan på bruttomarginaler av produktmixen i försäljningen i segmentet Global Services gällande proportionen av utbyggnad av nya nät och andel nya managed services-kontrakt med initiala uppstartskostnader; 
  • Fortsatt volatil försäljning i segmentet Multimedia eller en förändring i det generella säsongsmönstret vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning; 
  • Effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan kunder såväl som mellan våra största konkurrenter, kan konsekvenser t ex bli senarelagda operatörsinvesteringar och ökad priskonkurrens; 
  • Resultat och behov av kapitaltillskott hos våra två joint ventures Sony Ericsson och ST-Ericsson; 
  • Fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD och EUR; 
  • Politiska oroligheter och instabilitet på vissa marknader; 
  • Effekter på produktion och försäljning på grund av otillräcklig tillgång till material, komponenter, produktionskapacitet och andra viktiga tjänster i rätt tid och på konkurrenskraftiga villkor; 
  • Effekter på produktion, försäljning och leveranser från begränsningar av transportmöjligheter till följd av naturkatastrofer. 

Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som vissa investerare fokuserar på.
Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.

Stockholm, den 20 oktober 2011

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Datum för nästa rapport: 25 januari 2012

REVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 30 september 2011. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella information i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella information grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell information utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Internationella Standarder för Revision (ISA) och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 20 oktober 2011

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor

PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2011/9month11-sv.pdf

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare torsdagen den 20 oktober kl 9.00, i "Ericsson Studio" bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 15.30.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Senior Vice President, Communications
Telefon: +46 10 719 3472

E-post: investor.relations@ericsson.com eller media.relations@ericsson.com

Investerare

Åse Lindskog, chef Investerarrelationer
Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post: investor.relations@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010 713 39 20
E-post: investor.relations@ericsson.com 

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010 714 20 39
E-post: investor.relations@ericsson.com 

Media

Ola Rembe, presschef
Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Public & Media Relations
Telefon: 010 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010 719 00 00
www.ericsson.com  

OFFENTLIGGÖRANDE ENLIGT SVENSK LAG

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2011 kl 07.30.

Safe Harbor Statement of Ericsson under the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995;

All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical facts, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry, management's beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts", "believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would", "potential", "continue", and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of others.

In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) further reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.

RELATED FILES