Ericssons årsstämma 2011

Press release
apr 13, 2011 16:19 (GMT +00:00)

På Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma idag godkändes förslagen från styrelsen och valberedningen.

Utdelning
Den föreslagna utdelningen om SEK 2,25 per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 18 april 2011. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 21 april 2011.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2010. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Styrelsens ledamöter
I enlighet med valberedningens förslag valdes Leif Johansson till ny styrelseordförande och Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield, Börje Ekholm, Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf, Nancy McKinstry, Anders Nyrén, Carl-Henric Svanberg, Hans Vestberg och Michelangelo Volpi omvaldes till ledamöter i styrelsen. Jacob Wallenberg valdes till ny ledamot i styrelsen.

Ersättning till styrelsens ledamöter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 3 750 000 (oförändrat) och arvode till icke anställda styrelseledamöter om vardera SEK 825 000 (tidigare SEK 750 000).

Arvode för kommittéarbete till icke anställda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande: SEK 350 000 till Revisionskommitténs ordförande och SEK 250 000 till var och en av de övriga ledamöterna i Revisionskommittén (oförändrat), SEK 200 000 till ordförandena i Finans- respektive Kompensationskommittén (tidigare SEK 125 000), och SEK 175 000 till var och en av de övriga ledamöterna i Finans- respektive Kompensationskommittén (tidigare SEK 125 000).

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att del av arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Valberedningen
Stämman godkände också förslaget till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

Revisor

Stämman beslöt utse PwC som revisor på ett år.

Riktlinjer för ersättning
I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV)
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om följande:

LTV 2011 och överlåtelse av egna aktier

  • Införande av LTV 2011, med samma struktur som tidigare program men med nya prestationsmål i chefsplanen. Programmet omfattar totalt 23,4 miljoner B-aktier och består av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer. Samtliga planer bygger på de anställdas egen investering i Ericssonaktier. Om aktierna behålls under tre år och anställningen består får deltagarna matchningsaktier från bolaget. De nya prestationsmålen i Resultataktieplanen för högre chefer utgörs av tillväxt av nettoomsättning, ökning av rörelseresultat samt kassagenerering. Kostnaden för programmet uppskattas till mellan MSEK 972 och MSEK 1 682.

·         Överlåtelse av 19,4 miljoner B-aktier vederlagsfritt till anställda under perioden november 2011 - november 2015 inom ramen för LTV 2011.

·         Överlåtelse av 4 miljoner B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm före årsstämman 2012, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier skall ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. I dag innehar bolaget cirka 73 miljoner egna aktier. De 23,4 miljoner B-aktier som avsatts för LTV 2011 motsvarar 0,73 procent av det totala antalet utestående aktier.

Överlåtelse av egna aktier för tidigare beslutade LTV-program

·         Överlåtelse av cirka 13,8 miljoner B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm före årsstämman 2012, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter som kan uppkomma i samband med Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2007, 2008, 2009 och 2010.

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om ändring i § 2 i bolagsordningen för att anpassa verksamhetsbeskrivningen till bolagets strategi att expandera verksamheten till nya branschsegment, till exempel myndigheter och företag inom hälsovård, transport, el, värme och vatten samt mobila pengar.

Förslag om aktiernas röstvärde
Stämman beslutade att inte godkänna Einar Hellboms förslag att uppdra åt styrelsen att utreda och för nästa stämma framlägga förslag om hur aktierna kan ges samma röstvärde.

Information till redaktionen

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

 

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 90 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2010 på 203,3 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

RELATED FILES