Ericssons management briefing i New York

Press release
maj 12, 2011 12:30 (GMT +00:00)
  • Faktureringen 2010 ökade i marknader med hög smartphone-penetration
  • Fortsatt ökning av produktionskapaciteten för multistandard-radiobasstationen RBS6000
  • Genomsnittlig årlig tillväxttakt för marknaden för nätutrustning till operatörer på 3-5% 2010-2013
  • Totaleffekten av valutakurseffekter och kurssäkringar på koncernens fakturering -10% i första kvartalet 2011

På Ericssons Management Briefing i New York kommer VD och koncernchef Hans Vestberg att kommentera företagets strategier och övergripande marknadstrender. Finansdirektör Jan Frykhammar kommenterar företagets finansiella utveckling och kapitalstruktur. Johan Wibergh, chef för affärsenheten Networks, och Magnus Mandersson, chef för affärsenheten Global Services, kommer att diskutera marknadsutveckling, faktureringsutveckling samt lönsamhet för respektive affärsenhet.

Vestberg kommer att utveckla hur bolaget avser att arbeta för att uppnå prestationskriterierna i bolagets "Resultataktieplan för högre chefer och ledande befattningshavare". Kriterierna är: genomsnittlig årlig tillväxt av nettoomsättningen på 4-10% 2010-2013, genomsnittlig årlig tillväxt av rörelseresultatet på 5-15% 2010-2013, kassagenerering på 70 procent eller mer under vart och ett av åren 2011-2013.

För att nå prestationskriterierna ser Vestberg tre nyckelområden; Momentum för produktportföljen inom mobilt bredband, managed services och OSS/BSS-transformation; utökade marknadsandelar genom ökad närvaro i stora marknader, utökad installerad bas vid teknikskiften samt ökad andel av operatörernas investeringar och omkostnader; förvärv och partnerskap för att delta i marknadskonsolideringen, komplettera produktportföljen samt accellerera utvecklingen inom nya tillväxtområden såsom maskin-till-maskin-kommunikation.

Under presentationen kommer Ericsson att uppge att:

-          Totalmarknaden för telekom baserat på operatörernas investeringar och omkostnader 2010 uppskattas till USD 223 miljarder

-          Totalmarknaden för nätutrustning till operatörer 2010 uppskattas till USD 94 miljarder med en genomsnittlig årlig tillväxt på 3-5% 2010-2013

  • Genomsnittlig årlig tillväxt för marknaden för mobilnät (exklusive WiMax, site-utrustning samt OSS) uppskattas till 6-8% 2010-2013
  • Ericssons marknadsandel för mobilnät (exklusive WiMax, site-utrustning samt OSS) uppskattas till cirka 32%

-          Den del av den globala marknaden för telekomtjänster som Ericsson addresserade 2010 uppskattas till USD 96-101 miljarder med en genomsnittlig årlig tillväxt på 6-8% 2010-2013

  • Ericssons marknadsandel av denna marknad uppskattas till 11%

Johan Wibergh kommer att diskutera hur Ericsson har fortsatt utöka produktionen av multi-standardradiobasstationen RBS6000. Vid utgången av 2011 uppskattas mer än 80% av leveranser av radioprodukter att bestå av RBS6000. Han sa också att i länder med hög penetration av smartphones har Ericsson ökat sin fakturering av utrustning för radioaccess. Som ett resultat ökade faktureringen i USA och Japan med 60% jämfört med föregående år och i Storbritannien med mer än 40%.

Jan Frykhammar kommer att diskutera de finansiella målen, vilka står oförändrade. Målen är;  en genomsnittlig kredittid för kundfordringar på mindre än 90 dagar, lageromsättningshastighet på mindre än 65 dagar, genomsnittlig kredittid för leverantörsskulder på mer än 60 dagar samt en kassagenerering på mer än 70%.

Med närvaro i fler än 180 länder är Ericsson exponerad för valutafluktuationer. Under de senaste åren har Ericsson arbetat för att uppnå en bättre balans i valutaexponeringen.  

-          Totaleffekten av valutakurseffekter och kurssäkringar på koncernens fakturering, jämfört med samma period föregående år, uppgick till +1% 2008, +9% 2009, -2% 2010 samt -10% i första kvartalet 2011.

Webcast och presentationer från briefingen kommer att vara tillgängliga från klockan 15.00 på: Management Briefing New York, May 12, 2011

Information till redaktionen

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

 

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljarder användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast som mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 180 länder och fler än 90 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2010 på 203,3 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2011 kl. 14.30.