Ericssons investerardag 2012

Press release
nov 06, 2012 07:29 (GMT +00:00)
  • Ledningen presenterar pågående aktiviteter för att förbättra lönsamheten 

  • Den långsiktiga positiva utvecklingen för industrin kvarstår. Ericsson fortsätter investera i sina huvudsakliga konkurrensfördelar - teknologiskt ledarskap, ledarskap inom tjänster och globala skalfördelar - för att bli en ledande leverantör av ICT-lösningar inom telekom 

  • Ericsson uppskattar att den övergripande adresserbara marknaden för nätutrustning väntas visa en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 3-5% för 2012-2015. Telekomtjänster väntas visa en årlig genomsnittlig tillväxt om 5-7% och marknaden för stödsystem (support solutions) 9-11% 

Ericsson kommer i dag hålla sin årliga investerardag i Stockholm. VD och koncernchef Hans Vestberg kommer presentera hur Ericsson arbetar med sina konkurrensfördelar - teknologiskt ledarskap, ledarskap inom tjänster och globala skalfördelar - för att förflytta sig från att vara en ledande leverantör inom mobil infrastruktur till att nå en position som ledande leverantör av lösningar inom ICT (Information and Communications Technology) inom telekom.

"Den här utvecklingen kommer medföra en naturlig framtida affärsmix för Ericsson med mer återkommande intäkter från mjukvara och tjänster. Hårdvara kommer dock alltid vara en del av mixen och en viktig konkurrensfördel för Ericsson," säger Hans Vestberg.

Ericsson befinner sig just nu i en fas med en högre andel nätutbyggnadsprojekt än kapacitetsprojekt då en stor andel hårdvara håller på att installeras. Under investerardagen kommer företagets ledning att upprepa till att den här affäsmixen förväntas kvarstå på kort sikt, men att den negativa påverkan från nätmoderniseringsprojekten i Europa gradvis börjar avta i slutet av 2012. Hans Vestberg kommer peka på det faktum att bolaget nu har en selektiv inställning till investeringar i marknadsandelar och ett starkt fokus på kommersiella villkor. Ledningen kommer också att peka ut vissa framtida risker såsom makroekonomiska faktorer, konkurrenssituationen och konsolidering av operatörer.

En marknadsutsikt för 2012-2015 kommer att presenteras. Ericsson uppskattar att den totala marknaden för nätutrustning kommer att växa med en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 3-5%. Inom Ericssons huvudsakliga segment inom infrastruktur - radio, IP och transportnät samt kärnnät - förväntas den årliga genomsnittliga tillväxten vara 4-6%. Inom radio förväntas den årliga genomsnittliga tillväxten vara 2-4%, inom IP och transportnät 6-8% och inom kärnnät 0-2%. Ericsson förväntar sig att marknaden för telekomtjänster kommer visa en årlig genomsnittlig tillväxt om 5-7% under samma period. Marknaden för stödsystem förväntas visa en årlig genomsnittlig tillväxt om 9-11% inklusive en årlig genomsnittlig tillväxt om 12-14% för mediemarknaden. Marknaden för mjukvara och tjänster inom OSS/BSS förväntas visa en årlig genomsnittlig tillväxt om 5-7%.

Ericsson har en marknadsledande position inom fyra av sina sex verksamhetsområden. Inom mobil infrastruktur ökade Ericsson sin marknadsandel till 38% under 2011. Inom de tre huvudsegmenten inom infrastruktur- radio, IP och transportnät samt kärnnät -  har företaget en sammanlagd marknadsandel om 27%, vilket gör Ericsson till den största aktören. På den fragmenterade marknaden för telekomtjänster ökade Ericsson sin marknadsandel under 2011 från 11% till 12%. Företaget har även en ledande position inom OSS/BSS.

Under investerardagen kommer Hans Vestberg att gå igenom företagets strategier för att leverera lönsam tillväxt. Produktområden med stark utveckling som förväntas bidra till försäljningstillväxten är mobilt bredband, managed services och OSS/BSS. Vestberg kommer också beskriva hur företaget expanderar bortom sin kärnverksamhet för att tillvarata värden från närliggande industrier, samtidigt som operatörerna kommer fortsätta vara det huvudsakliga kundsegmentet.

Jan Frykhammar, finansdirektör, kommer gå igenom hur Ericsson avser förbättra kapitaleffektiviteten. Företagets mål för sysselsatt kapital kommer vara oförändrade med genomsnittlig kredittid för kundfordringar på mindre än 90 dagar, genomsnittlig kredittid för leverantörsskulder på mer än 60 dagar och en lageromsättningshastighet på mindre än 65 dagar.

Jan Frykhammar kommer att upprepa att företaget fortsätter med att proaktivt identifiera och genomföra ytterligare effektiviseringsvinster och kostnadsreduceringar för att förbättra lönsamheten. Han kommer också ange områden för lönsamhetsförbättringar för att nå en årlig genomsnittlig ökning av rörelseresultatet om 5-15%, vilket Resultataktieplanen för högre chefer har som mål.

Johan Wibergh, chef för affärsenheten Networks, kommer att peka ut de nyckelfaktorer som krävs för att segmentet ska återkomma till dubbelsiffrig rörelsemarginal. Han kommer att presentera ett antal exempel på dessa faktorer, inklusive Ericssons förmåga att ta ut ett prispremium genom sitt teknologiska ledarskap, förbättringar inom affärsmixen, skalfördelar och en agil mjukvaruutveckling.

Rima Qureshi, chef för affärsenheten CDMA Mobile Systems, kommer att gå igenom hur Ericssons CDMA-kunder framgångsrikt har gått över till Ericssons LTE-lösningar. Förvärvet av Nortel har varit framgångsrikt och för CDMA-verksamheten ligger nu fokus på att maximera bidraget till verksamheten, samt att på bästa sätt tillvarata intäkter och att minska kostnader under den tid som teknologin lever kvar.

Magnus Mandersson, chef för affärsenheten Global Services, kommer beskriva företagets utveckling inom tjänster för att driva transformationen att bli en ledande leverantör av ICT-lösningar inom telekom. Mandersson kommer presentera fortsatt fokus på industrialisering av tjänster, vikten av globala skalfördelar, samt hur företaget driver innovation inom tjänster för fortsatt tillväxt.

Per Borgklint, chef för affärsenheten Support Solutions, kommer diskutera hur Support Solutions såg ett trendskifte under det andra och tredje kvartalet 2012 då segmentet visade lönsamhet. Han kommer beskriva strategin för Support Solutions med fokus på OSS, BSS, Media och m-commerce. Presentationen fokuserar också på vad som karaktäriserar affärsverksamheten där en abonnemangsbaserad modell för återkommande mjukvaruförsäljning håller på att introduceras.

Ulf Ewaldsson, teknikchef, kommer att diskutera huvudsakliga teknologier för utvecklingen av näten, vilka inkluderar heterogena nätverk, fjärde generationens IP-nät, moln- och mjukvarudefinierade nätverk samt OSS/BSS och realtidsanalys.

Vid slutet av dagen kommer Hans Vestberg sammanfatta att den långsiktiga positiva utvecklingen för industrin kvarstår. Han kommer understryka hur ökad penetration av smartphones, samt kundernas efterfrågan på nättäckning för datatrafik vid alla tider på dygnet, skapar ökad komplexitet i näten. Fram tills nu har merparten av investeringarna i telekomindustrin varit relaterade till terminaler och applikationer. I fortsättningen förväntar sig Ericsson att industrin kommer återbalansera investeringarna till att optimera nätens prestanda.

"Mobilitet blir än mer relevant i det uppkopplade samhället, vilket driver på utvecklingen av vårt erbjudande," kommer Hans Vestberg att avsluta. "Vi har ett tydligt långsiktigt mål att öka värdet av vår andel av det uppkopplade sammhället genom att bli en ledande leverantör av ICT-lösningar inom telekom. På kort sikt har vi för avsikt att öka värdet genom att fokusera på lönsam tillväxt."

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press
www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com  

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2012, kl. 08.30.