Ericssons årsstämma 2012

Press release
mar 23, 2012 06:59 (GMT +00:00)

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl. 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm.

Valberedningen föreslår bland annat:

 • Alexander Izosimov som ny styrelseledamot efter avgående Carl-Henric Svanberg (punkt 9.3)  

 • Höjning av styrelsearvodet samt oförändrat arvode till styrelseordföranden och för arbete i styrelsens kommittéer (punkt 9.2) 


Styrelsen föreslår bland annat:

 • Utdelning om SEK 2,50 per aktie (punkt 8.3)  

 • Fortsatt Långsiktigt rörligt ersättningsprogram bestående av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer (punkt 11)  

 • Följande prestationskriterier för Resultataktieplanen 2012; årlig tillväxt (compound annual growth rate, CAGR) av nettoomsättningen mellan 2 och 8 procent (2011-2014), årlig ökning (compound annual growth rate, CAGR) av rörelseresultatet mellan 5 och 15 procent (2011-2014), samt kassagenerering uppgående till 70 procent eller mer per år (2012, 2013 och 2014) (punkt 11.7)  

 • Överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärvserbjudande för Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (punkt 11.2, 11.5 och 11.8)  


Välkommen till årsstämma 2012 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Telefonaktiebolaget LM Ericssons aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl. 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl.13:30.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2012, och 

 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 26 april 2012. Anmälan kan göras på Ericssons webbplats www.ericsson.com/se, per telefon 08-402 90 54 vardagar
  kl. 10:00-16:00 eller per telefax 08-402 92 56 märkt "Ericssons Årsstämma".     


Anmälan kan också göras skriftligen till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Årsstämman/General Meeting of Shareholders
Box 7835
103 98 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan namn, personnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken per torsdagen den
26 april 2012 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om full­makten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 2 maj 2012. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats www.ericsson.com/se.

Dagordning

1   Val av ordförande vid årsstämman.
2   Upprättande och godkännande av röstlängd.
3   Godkännande av dagordning.
4   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5   Val av två personer att justera årsstämmans protokoll.
6   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisors redogörelse för revisionsarbetet under 2011.
7   VDs tal och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
8   Beslut om
  8.1 fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  8.2 ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
  8.3 dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
9   Redogörelse för valberedningens förslag, val av styrelse m.m.
  9.1 Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  9.2 Fastställande av arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer.
  9.3 Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  9.4 Beslut om instruktion för valberedningen.
  9.5 Fastställande av arvode till revisor.
  9.6 Val av revisor.
10   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11   Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012.
  11.1 Beslut om inrättande av Aktiesparplan (Stock Purchase Plan).
  11.2 Beslut om överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Aktiesparplanen.
  11.3 Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Aktiesparplanen.
  11.4 Beslut om inrättande av Plan för nyckelpersoner (Key Contributor Retention Plan).
  11.5 Beslut om överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Plan för nyckelpersoner.
  11.6 Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Plan för nyckelpersoner.
  11.7 Beslut om inrättande av Resultataktieplan för högre chefer (Executive Performance Stock Plan).
  11.8 Beslut om överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Resultataktieplan för högre chefer.
  11.9 Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Resultataktieplan för högre chefer.
12   Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2008, 2009, 2010 och 2011.
13   Beslut om förslag från Einar Hellbom om att årsstämman bör besluta uppdra åt styrelsen att utreda hur aktierna ska ges samma röstvärde och framlägga förslag om detta till bolagsstämman 2013.
14   Stämmans avslutande. 

Punkt 1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8.3 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning av SEK 2,50 per aktie och tisdagen den 8 maj 2012 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen fredagen den 11 maj 2012.

Punkt 9.1-9.3 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsearvode, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2011, utgörs av ordförande i valberedningen, Carl-Olof By (AB Industrivärden och Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse), Petra Hedengran (Investor AB), Caroline af Ugglas (Livförsäkringsaktiebolaget Skandia), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Leif Johansson, styrelsens ordförande.

Punkt 9.1 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst fem och högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara oförändrat tolv och att inga suppleanter väljs.

Punkt 9.2 Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande:

 • 3 750 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat)
 • 875 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 825 000)
 • 350 000 kronor till ordförande i Revisionskommittén (oförändrat)
 • 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Revisionskommittén (oförändrat)
 • 200 000 kronor vardera till ordförandena i Finans- respektive Kompensationskommittén (oförändrat); och 
 • 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Finans- respektive Kompensationskommittén (oförändrat)

Valberedningen föreslår en höjning av det enskilda arvodet till styrelsens ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att arvodet till styrelsens ordförande och arvodet för arbete i styrelsens kommittéer ska vara oförändrat.

För att kunna rekrytera bästa möjliga kompetens till bolagets styrelse är det viktigt att styrelsearvodena ligger på en lämplig nivå. Valberedningen har jämfört Ericssons styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra nordiska och europeiska företag samt i några amerikanska högteknologiska företag. Valberedningen har kunnat konstatera att jämfört med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet ligger Ericssons styrelsearvoden lägre. Vid bedömning av arvodenas storlek måste beaktas att Ericssonkoncernen har verksamhet i 180 länder och en försäljning på mer än 200 miljarder kronor.

Mot den bakgrunden anser valberedningen att den föreslagna höjningen av det enskilda styrelsearvodet från nuvarande 825 000 till 875 000 kronor är väl motiverad.

Valberedningen bedömer arvodet för styrelsens ordförande vara rimligt, liksom arvodet för arbete i styrelsens kommittéer och föreslår därför att dessa arvoden förblir oförändrade.

Valberedningens förslag innebär sammantaget en höjning av styrelse- och kommittéarvoden med ca 3,5 procent jämfört med det totala arvodet till styrelseledamöterna för styrelsearbete och kommittéarbete som beslutades på årsstämman 2011.

Arvode i form av syntetiska aktier

Bakgrund
För att ytterligare stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma intressen i bolaget föreslår valberedningen att styrelseledamöterna oförändrat bör erbjudas möjligheten att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börskursen för en aktie av serie B i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm vid utbetalningstillfället.

Förslag
Valberedningen föreslår således att årsstämman 2012 fattar beslut om att en del av styrelsearvodet till styrelseledamöterna (dock ej arvode för kommittéarbete) ska kunna utgå i form av syntetiska aktier, enligt följande villkor.

 • Nominerad styrelseledamot ska kunna välja att få styrelsearvode enligt följande fyra alternativ: 
 1. 25 procent kontant - 75 procent syntetiska aktier 

 2. 50 procent kontant - 50 procent syntetiska aktier 

 3. 75 procent kontant - 25 procent syntetiska aktier 

 4. 100 procent kontant 

 • Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas ska värderas till en snittkurs motsvarande bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under en mätperiod om fem handelsdagar som följer närmast efter årsstämman 2012.  De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25 procent per kvartal. 
 • De syntetiska aktierna medför rätt att efter offentliggörande av Ericssons bokslutskommuniké år 2017 erhålla utbetalning av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för bolagets aktier av serie B i nära anslutning till utbetalningstidpunkten. 
 • Ett belopp motsvarande utdelning på bolagets aktier av serie B som beslutats av bolagsstämman under innehavstiden ska betalas ut samtidigt som det kontanta beloppet.  
 • Har ledamots styrelseuppdrag upphört senast under tredje kalenderåret efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna, kan utbetalning i stället ske året efter det år uppdraget upphört. 
 • Antalet syntetiska aktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för de syntetiska aktierna. 

De fullständiga villkoren för de syntetiska aktierna framgår av Bilaga 1 till valberedningens förslag.

Den ekonomiska skillnaden för bolaget om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas, bedöms vara mycket begränsad.

Punkt 9.3 Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Carl-Henric Svanberg har undanbett sig omval.

Styrelseordförande:

omval av Leif Johansson.

Övriga ledamöter:

omval av Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield, Börje Ekholm, Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf, Nancy McKinstry, Anders Nyrén, Hans Vestberg, Michelangelo Volpi och Jacob Wallenberg; samt

nyval av Alexander Izosimov.

Alexander Izosimov
Född 1964. Master of Business Administration, INSEAD, Frankrike och Master of Science i Production Management Systems och Computer Science, Moscow Aviation Institute, Ryssland.

Styrelseledamot: East Capital AB, Modern Times Group MTG AB, EVRAZ Group S.A. och Dynasty Foundation.

Innehav i Ericsson:* 1 600 B aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Koncernchef och verkställande direktör för Vimpelcom 2003-2011. Tidigare befattningar inom Mars Inc., bland annat medlem i dess globala ledningsgrupp och regional chef för CIS, Central Europe & Nordics. Tidigare konsult vid McKinsey & Co i Stockholm och London. Styrelseledamot i GSMA 2005-2008 och ordförande i GSMA 2008-2010.

* Antalet aktier motsvarar aktieinnehavet per den 18 mars 2012 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer samt innehav av ADS, om några.

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat erforderlig erfarenhet och kompetens men även värdet av mångfald och förnyelse samt bedömer lämpligheten av styrelsens storlek.

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt individens bidrag till styrelsearbetet som helhet.

Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens och enskilda ledamöters arbete. Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen fungerar väl och att den uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och kompetens. Samtliga styrelseledamöter bidrar på ett förtjänstfullt sätt med sina individuella kompetenser. ­Carl-Henric Svanberg önskar dock lämna styrelsen efter många års arbete för Ericsson.

Valberedningen föreslår att Alexander Izosimov väljs som ny styrelseledamot. Valberedningen bedömer att Alexander Izosimov med sin mångåriga erfarenhet inom bland annat telekombranschen och med sin internationella erfarenhet kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och därför är väl lämpad som styrelseledamot i Ericsson.

Valberedningen rekommenderar att även kommande valberedning gör en grundlig utvärdering av styrelsens storlek och sammansättning och av den kompetens som bör representeras i styrelsen liksom fortsätter processen med att rekrytera lämpliga styrelsekandidater.

Information om föreslagna styrelseledamöter
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Bilaga 2 till valberedningens förslag.

Styrelseledamöters oberoende
Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

 1. I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: 

 1. Roxanne S. Austin 

 2. Sir Peter L. Bonfield 

 3. Börje Ekholm 

 4. Leif Johansson 

 5. Ulf J. Johansson 

 6. Nancy McKinstry 

 7. Michelangelo Volpi 

 8. Alexander Izosimov 

 1. Av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: 

 1. Roxanne S. Austin 

 2. Sir Peter L. Bonfield 

 3. Leif Johansson 

 4. Ulf J. Johansson 

 5. Nancy McKinstry 

 6. Michelangelo Volpi 

 7. Alexander Izosimov 

Valberedningen har vidare bedömt i vart fall följande ledamöter oberoende enligt samtliga tillämpliga oberoenderegler:

 1. Roxanne S. Austin 

 2. Sir Peter L. Bonfield 

 3. Leif Johansson 

 4. Ulf J. Johansson 

 5. Nancy McKinstry 

 6. Michelangelo Volpi 

 7. Alexander Izosimov 

Punkt 9.4 Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman 2012 beslutar följande.

 1. Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av minst fem ledamöter. En av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande. 

 2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad under vilken årsstämma hålls, ska valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget.[1] 
 3. Valberedningen ska så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de fyra största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valbe­redningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valbered­ningen.  
  Aktieägare kan istället för att utse en ledamot till valberedningen uppdra åt av annan aktieägare utsedd ledamot i valberedningen att representera aktieägaren i val­beredningen. I sådant fall ska den ledamot som fått sådant uppdrag, vid tillämp­ningen av dessa bestämmelser, anses representera flera aktieägare.  
  Om aktieägare utnyttjar sin rätt att uppdra åt av annan aktieägare utsedd ledamot i valberedningen att representera aktieägaren enligt föregående stycke, eller om aktie­ägare avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. 

 4. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan, av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande. 

 5. Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valbered­ningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en ledamot representerar. Bolaget ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra valbered­ningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt press­meddelande och på bolagets hemsida.  

 6. Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informa­tionen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens mandat­period löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandat­period börjat. 

 7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjs­mål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny leda­mot av valberedningen. 

  Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny leda­mot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktie­ägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.[2] 

  Sker byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke, ska reglerna i punk­terna 3, andra och tredje stycket, och 5 ovan äga motsvarande tillämpning. 

 8. Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen med­dela detta till valberedningen. Samtidigt därmed ska aktieägaren verifiera sitt aktieinnehav på ett betryggande sätt. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 decem­ber och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifie­rat, ska valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då ska äga rätt att utse en ytterligare ledamot i valberedningen. Därvid ska i tillämpliga delar de i punkterna 3, 4 och 5 beskrivna förfarandena äga motsvarande tillämpning. Mottar valberedningen aktieägares propå efter den 31 december, föranleder propån ingen åtgärd. 

 9. Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än fem ledamöter, ska val­beredningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valbered­ningen enligt denna instruktion. 

 1. Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. 

I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till

 • ordförande vid årsstämma; 
 • ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen; 
 • arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter; 
 • i förekommande fall, val av revisor och arvode till revisor; och 
 • i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för valberedningen. 
 1. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag. 

Denna instruktion för valberedningen gäller tills bolagsstämman beslutar annorlunda. 

Punkt 9.5 Arvode till revisor 

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning. 

Punkt 9.6 Val av revisor 

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2012 till slutet av årsstämman 2013 utses PricewaterhouseCoopers AB. 

 Punkt 10 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

Bakgrund - Ersättningspolicy
Ersättning inom Ericsson är baserad på principerna om prestation, konkurrenskraft och skälighet. 

Dessa principer och god praxis är vägledande för vår policy vilken syftar till att: 

 • Attrahera och behålla högt kompetenta, presterande och motiverade medarbetare som har den förmåga, erfarenhet och kunskap som krävs för att förverkliga Ericssons strategi. 
 • Uppmuntra beteende som är förenligt med Ericssons företagskultur och grund­läggande värderingar om professionalism, ömsesidig respekt och uthållighet. 
 • Säkerställa att alla ersättningar är skäliga - den totala ersättningen ska ligga på en rimlig men inte för hög nivå. 
 • Åstadkomma en fungerande kombination av fast och rörlig ersättning samt förmå­ner som återspeglar bolagets principer och är konkurrenskraftiga på varje marknad där Ericsson konkurrerar om kompetens. 
 • Uppmuntra rörlig ersättning, vilken i första hand inriktar medarbetarna på tydliga och relevanta mål, för det andra, förstärker prestation och för det tredje möjliggör flexibla ersättningskostnader. 
 • Säkerställa att alla rörliga ersättningsplaner har definierade maximala tilldelnings- och utfallsgränser. 
 • Uppmuntra alla medarbetare till varaktigt goda prestationer och till att bygga upp eget aktieinnehav i Ericsson så att medarbetarnas och aktieägarnas intressen sammanfaller. 
 • Tydligt informera såväl medarbetare som aktieägare om hur ersättningsprinciper och ersättningspolicyn omsätts i praktiken. 
Detaljerad information om hur vi lever upp till våra principer och riktlinjer, inklusive information om tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar vilka ännu inte har förfallit till betalning, återfinns i Rapport om ersättningar och i Not K28, "Information angående styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda" i årsredovisningen för 2011.  

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2013. De föreslagna riktlinjerna innefattar inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2011.

Den totala ersättningen till de ledande befattningshavarna, inklusive verkställande direktören och koncernchefen, ("Executive Leadership Team") består av fast lön, kort- och långsiktig rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Vidare gäller följande riktlinjer för ersättning till Executive Leadership Team:

 • Rörlig ersättning utgår enligt kontant- och aktiebaserade program som utfaller i enlighet med konkreta verksamhetsmål med utgångspunkt från den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för medarbetar­motivation och kundnöjdhet. 
 • Med nuvarande sammansättning av Executive Leadership Team kan bolagets kostnad för rörliga ersättningar till de ledande befattningshavarna för 2012, vid oförändrad aktiekurs, uppgå till 0-150 procent av totalkostnaden för fasta löner, allt exklusive sociala kost­nader. 
 • Alla förmåner, inklusive pensionsförmåner, följer konkurrenskraftig praxis i respek­tive hemland med beaktande av den totala ersättningen. Pensionsåldern ligger normalt inom intervallet 60-65 år. 
 • I undantagsfall kan andra överenskommelser träffas när det bedöms vara nödvän­digt. Sådana överenskommelser ska vara tidsbegränsade och inte överstiga 36 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse. 
 • Den ömsesidiga uppsägningstiden är maximalt sex månader. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag som uppgår till högst 18 månaders fast lön. Med uppsägning från företagets sida jämställs uppsägning från den an­ställde på grund av väsentliga strukturella förändringar eller andra händelser som på ett avgörande sätt påverkar arbetsinnehållet eller förutsättningarna för dennes befattning. 
Punkt 11.1-11.9 Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV* 2012) innefattande
styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer samt, under respektive plan, överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärvserbjudande
LTV programmet är en viktig del av bolagets ersättningsstrategi och styrelsen önskar särskilt att uppmuntra alla anställda att bli och förbli aktieägare och företagsledningen att bygga upp ett betydande aktieinnehav. Efter styrelsens årliga utvärdering av den totala ersättningen och pågående ersättningsprogram[3], föreslås inga förändringar i strukturen för Ericssons långsiktiga rörliga ersätt­ningsprogram.  

Det beräknas att LTV 2012 kom­mer att omfatta högst 31,7 miljoner aktier, motsvarande en utspädning om upp till 0,99 pro­cent av det totala antalet utestående aktier samt medföra en kostnad uppgående till mellan SEK 1 092 miljoner och SEK 2 080 miljoner ojämnt fördelade över åren 2012-2016. Antalet aktier som per den 31 december 2011 omfatta­des av pågående program uppgår till cirka 49 miljoner aktier, motsvarande cirka 1,53 procent av antalet utestående aktier.

Tre planer
LTV 2012 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer.  

Aktiesparplanen är en plan för alla anställda och är utformad för att skapa incitament för alla anställda att bli aktieägare. Målsättningen är att säkerställa engagemang för ett lång­siktigt värdeskapande inom hela Ericsson.  

Plan för nyckelpersoner är en del av Ericssons kompetensutvecklingsstrategi och är ut­for­mad för att långsiktigt behålla individer vars kompetens bedöms vara avgörande för Ericssons framtida utveckling. Upp till 10 procent av bolagets anställda definieras som nyckel­personer genom en rigorös urvalsprocess inkluderande kriterier som individuell prestation, nyckelkom­petens och framtida potential. Styrelsens Kompensationskommitté granskar urvalet och övervakar för­delningen av nomineringarna med hänsyn till faktorer som senioritet, kön, ålder eller tidigare nominering.  

Resultataktieplanen är utformad för att främja långsiktigt värdeskapande, i linje med aktieägarnas intresse. En sär­skilt utvald grupp av högre chefer, upp till 0,5 pro­cent av de anställda, erbjuds att delta i planen. Målsätt­ningen är att attrahera, be­hålla och motivera högre chefer på en konkurrensutsatt marknad genom prestationsbaserade aktierelaterade incitament samt att uppmuntra uppbyggnaden av ett betydande aktieinnehav.  

I Resultataktieplanen 2011 infördes de tre nya prestationskriterierna; tillväxt av nettoomsättningen, ökning av rörelseresultatet och kassagenerering, i avsikt att bättre återspegla affärsstrategin och ett långsiktigt värdeskapande i bolaget. Resultataktieplanen 2012 omfattar samma prestationskriterier för perioden 2012-2014. Då nettoomsättningsmålet har definierats har hänsyn tagits till den starka nettoomsättningen under basåret 2011. 

I Resultataktieplanen 2012 uppställs tre prestationskriterier:

 • Tillväxt av nettoomsättningen: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga tillväxten av nettoomsättningen uppgår till mellan 2 och 8 procent då 2014 års resultat jämförs med 2011 års resultat, vilket motsvarar en nettoomsättning mellan SEK 241 miljarder och SEK 286 miljarder för räkenskapsåret 2014. 
 • Ökning av rörelseresultatet: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga ökningen av rörelseresultatet uppgår till mellan 5 och 15 procent då 2014 års resultat jämförs med 2011 års resultat, vilket motsvarar ett rörelseresultat mellan SEK 20,7 miljarder och SEK 27,2 miljarder för räkenskapsåret 2014. 
 • Kassagenerering: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om kassagenereringen uppgår till 70 procent eller mer under vart och ett av åren 2012-2014 och en niondel av den totala tilldelningen utfaller för varje år då målet uppnås.  

Finansiering
Styrelsen har beaktat olika finansieringsmetoder för överlåtelse av aktier till anställda under LTV 2012, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part.

Styrelsen anser att en riktad nyemission av C aktier med åtföljande förvärv samt överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla meto­den för att överlåta aktier under LTV 2012.

Bolagets nuvarande innehav av egna aktier är inte tillräckligt för att genomföra LTV 2012. Styrelsen föreslår därför en riktad nyemission och återköp av aktier, se vidare under rubriken "Förslag" nedan. De föreslagna transaktionerna innebär att aktier emitteras till aktiens kvotvärde och återköps därefter så snart aktierna tecknats och registrerats. Den köpe­skilling som bolaget erlägger motsvarar teckningskursen med tillägg av marknadsränta för en tvåveckorsperiod mellan betalning av teckningskursen och återköp av aktierna. Bolagets förvärvskostnad för aktierna uppgår till mindre än 0,6 öre (SEK 0,006) per aktie.

Förfarandet med riktad nyemission och återköp av aktier avsedda för bolagets långsiktiga rörliga ersättningsprogram har tidigare beslutats av årsstämmorna 2001, 2003, 2008 och 2009.

Då bolagets kostnader i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kost­na­derna för överlåtelse av egna aktier, föreslås som huvudalternativ att den finansiella exponeringen säkras genom överlåtelse av egna aktier.

Kostnader
Den sammanlagda effekten på resultaträkningen av LTV 2012, inklusive finansierings­kostnaderna, beräknas uppgå till mellan SEK 1 092 miljoner och SEK 2 080 miljoner ojämnt fördelade över åren 2012-2016. Kostnaderna utgör 3,5 procent av Ericssons totala lönekostnader, inklusive sociala avgifter, som under 2011 uppgick till SEK 59 miljarder.

Beräkningarna är försiktigt gjorda och bygger på förutsättningen att deltagandet i Aktiesparplanen kommer att fort­sätta på nu­varande nivå samt att deltagandet i Plan för nyckelpersoner och Resultat­aktie­planen kommer att vara hundraprocentigt med maximalt sparande och med maximal tilldelning i den sistnämnda planen.

Kostnader som påverkar resultaträkningen, men inte kassaflödet
Kompensationskostnader, motsvarande värdet på matchningsaktier som överförs till an­ställda, uppskattas till mellan SEK 990 miljoner och SEK 1 275 miljoner beroende på hur resultat­målen i Resultataktieplanen uppnås.4 Kompensationskostnaderna fördelas över perioden för LTV 2012, dvs. 2012-2016.

Kostnaden för sociala avgifter till följd av aktieöverlåtelser till anställda är beroende av i vilken mån resultatmålen i Resultataktieplanen uppnås och, baserad på en antagen genomsnittlig aktiekurs vid matchning på mellan SEK 30 och SEK 175, beräknas kostna­den uppgå till mellan SEK 102 miljoner och SEK 805 miljoner. Kostnader för sociala avgifter väntas i huvudsak uppkomma under 2015-2016.

Kostnader som påverkar resultaträkningen och kassaflödet
Kostnad för administration av programmet har uppskattats till SEK 10 miljoner, fördelade över perioden för LTV 2012, dvs. 2012-2016.

Administrationskostnader för över­föring av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till omkring SEK 202 miljoner vilket kan jämföras med SEK 200 000 för att använda nyemitterade och återköpta egna aktier.

Utspädning
Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. Per den 31 december 2011 innehade bola­get 63 miljoner egna aktier. Antalet aktier som per den 31 december 2011 omfatta­des av pågående program uppgår till cirka 49 miljoner aktier, motsvarande cirka 1,53 procent av antalet utestående aktier. För att inrätta LTV 2012 erfordras sammanlagt högst 31,7 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,99 procent av det totala antalet utestående aktier. Effekten på viktiga nyckeltal är endast marginell.

Förslag

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av (1) Aktiesparplan, (2) Plan för nyckelpersoner och (3) Resultataktieplan för högre chefer.

För att kunna genomföra LTV 2012 föreslår styrelsen att sammanlagt högst 26 200 000 aktier av serie B i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (nedan kallat "bolaget" eller "Ericsson") ska kunna överlåtas till anställda inom Ericssonkoncernen och därutöver, att 5 500 000 aktier även ska kunna säljas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Bolagets nuvarande innehav av egna aktier räcker inte för att genomföra LTV 2012. Styrelsen föreslår därför en riktad nyemission om sammanlagt 31 700 000 aktier av serie C till AB Industrivärden och/eller Investor AB eller dotterbolag till dessa bolag, varvid teckningskursen ska motsvara aktiens kvotvärde (SEK 5). Vidare föreslås att styrelsen ska bemyndigas fatta beslut om ett riktat förvärvserbjudande avseende samtliga aktier av serie C till ett pris i intervallet SEK 5 till SEK 5,10 per aktie. Sedan bolaget förvärvat samtliga aktier av serie C kommer dessa att omvandlas till aktier av serie B enligt bestämmelse i bolagsordningen, för att därefter överlåtas enligt förslagen.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut i enlighet med nedan angivna förslag.

Punkt 11.1 Inrättande av Aktiesparplan (Stock Purchase Plan)
Alla anställda inom Ericssonkoncernen, med undantag för vad som anges i fjärde stycket nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparplanen.

Anställda som deltar i Aktiesparplanen kan under en 12-månadersperiod från det att pla­nen implementerats spara upp till 7,5 procent av den fasta bruttolönen för köp av aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm eller ADS på NASDAQ New York. Verkställande direktören kan spara upp till 10 procent av den fasta bruttolönen och 10 procent av den årliga rörliga lönen för köp av aktier.

Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen består under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B eller ADS vederlagsfritt.

Deltagande i Aktiesparplanen förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administ­rativa kostnader och ekono­miska insatser.

Punkt 11.2 Överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Aktiesparplanen

 1. Överlåtelse av egna aktier till anställda 

    Överlåtelse av högst 11 400 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dot­terbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Aktiesparplanen. 
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den an­ställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Aktiesparplanen, dvs. under tiden från november 2012 till och med november 2016. 
 • Anställd som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt. 
 1. Överlåtelse av egna aktier över börs 

  Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2013, överlåta högst 2 300 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

 1. Riktad nyemission av aktier av serie C 

  Ökning av Ericssons aktiekapital med SEK 68 500 000 genom emission av 13 700 000 aktier av serie C, envar aktie med ett kvotvärde om SEK 5. För emissionen ska följande villkor gälla.

 1. De nya aktierna ska - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - tecknas av endast AB Industrivärden och/eller Investor AB eller dotterbolag till dessa bolag. 

 2. De nya aktierna ska tecknas under tiden 21-22 maj 2012. Överteckning får inte ske. 

 3. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara SEK 5. 

 4. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet. 

 5. De nya aktierna ska berättiga till utdelning med ett belopp som ska motsvara STIBOR med 360 dagars löptid gällande från den 30 april 2012 till och med den 30 april 2013 och beräknas på kvotvärdet för bolagets aktie. 

 6. Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen. 

 1. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande
  Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärv av 13 700 000 aktier av serie C i Ericsson får ske enligt följande. 

 1. Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Ericsson. 

 2. Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2013. 

 3. Förvärv ska ske till ett pris om lägst SEK 5 och högst SEK 5,10 per aktie. 

 4. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant. 

Punkt 11.3 Aktieswapavtal med tredje part för Aktiesparplanen

För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 11.2 ovan, ska den finansi­ella exponeringen av Aktiesparplanen säkras genom att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Aktiesparplanen.

Punkt 11.4 Inrättande av Plan för nyckelpersoner (Key Contributor Retention Plan)

Utöver ordinarie matchning med en aktie i ovan beskriven Aktiesparplan kommer upp till 10 procent av de anställda (för närvarande cirka 10 000) att nomineras som nyckelperso­ner och kommer att erbjudas ytterligare matchningsaktier vederlags­fritt inom Plan för nyckelpersoner.

Om aktierna, som köpts i enlighet med villkoren för Aktiesparplanen, behålls av den anställde i tre år från investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde, utöver ordinarie matchning, att ha rätt till ytterligare en vederlagsfri matchningsaktie för varje inköpt aktie.

Deltagande i Plan för nyckelpersoner förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska emellertid ha rätt, men ej skyldighet, att införa en alternativ kontantplan för nyckelpersoner i sådana jurisdiktioner där tidigare nämnda förutsättningar ej föreligger. Sådan alternativ kontantplan ska, i den mån detta är praktiskt, motsvara villkoren för Plan för nyckelpersoner.

Punkt 11.5 Överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Plan för nyckelpersoner

 1. Överlåtelse av egna aktier till anställda
  Överlåtelse av högst 9 000 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor: 

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Plan för nyckelpersoner. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Plan för nyckelpersoner. 
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Plan för nyckelpersoner, dvs. under tiden från november 2012 till och med november 2016. 
 • Anställd som omfattas av villkoren för Plan för nyckelpersoner ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt. 
 1. Överlåtelse av egna aktier över börs
  Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2013, överlåta högst 1 700 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. 

 2. Riktad nyemission av aktier av serie C 

  Ökning av Ericssons aktiekapital med SEK 53 500 000 genom emission av 10 700 000 aktier av serie C, envar aktie med ett kvotvärde om SEK 5. För emissionen ska följande villkor gälla.

 1. De nya aktierna ska - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - tecknas av endast AB Industrivärden och/eller Investor AB eller dotterbolag till dessa bolag. 

 2. De nya aktierna ska tecknas under tiden 21-22 maj 2012. Överteckning får inte ske. 

 3. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara SEK 5. 

 4. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet. 

 5. De nya aktierna ska berättiga till utdelning med ett belopp som ska motsvara STIBOR med 360 dagars löptid gällande från den 30 april 2012 till och med den 30 april 2013 och beräknas på kvotvärdet för bolagets aktie. 

 6. Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen. 

 1. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande 

  Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärv av 10 700 000 aktier av serie C i Ericsson får ske enligt följande.

 1. Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Ericsson. 

 2. Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2013. 

 3. Förvärv ska ske till ett pris om lägst SEK 5 och högst SEK 5,10 per aktie. 

 4. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant. 

Punkt 11.6 Aktieswapavtal med tredje part för Plan för nyckelpersoner

För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 11.5 ovan, ska den finansi­ella exponeringen av Plan för nyckelpersoner säkras genom att bolaget ingår ett aktie­swapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Plan för nyckelpersoner.

Punkt 11.7 Inrättande av Resultataktieplan för högre chefer (Executive Performance Stock Plan)

Utöver ordinarie matchning i enlighet med ovan beskriven Aktiesparplan kommer högre chefer, upp till 0,5 procent av de anställda (för närvarande cirka 500, även om det faktiska antalet deltagare förväntas bli betydligt lägre) att erbjudas ytterligare matchnings­aktier vederlagsfritt inom Resultataktieplanen.

Om aktierna, som köpts i enlighet med villkoren för Aktiesparplanen, behålls av den an­ställde i tre år från investeringen och anställningen inom Ericsson­koncernen fort­sätter under den tiden kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier, utöver ordinarie matchning med en aktie, enligt följande:

 • Verkställande direktören kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till nio aktier för varje inköpt aktie. 
 • Andra högre chefer kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till fyra eller sex aktier för varje inköpt aktie.  

Kompensationskommittén utser högre chefer för deltagande och bestämmer matchnings­grad på grundval av position, erfarenhet och prestation.

Villkoren för ytterligare resultatmatchning under Resultataktieplanen baseras på resultatet av tre, av varandra oberoende, mål som väger lika tungt:

 • Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga tillväxten (compound annual growth rate, CAGR) av nettoomsättningen mellan år 0 (räkenskapsåret 2011) och år 3 (räkenskapsåret 2014) är mellan 2 och 8 procent, vilket motsvarar en nettoomsättning mellan SEK 241 miljarder och SEK 286 miljarder för räkenskapsåret 2014. Matchning börjar vid tröskelnivån 2 procent CAGR och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel av tilldelningen vid 8 procents CAGR.  
 • Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga ökningen (compound annual growth rate, CAGR) av rörelseresultatet mellan år 0 (räkenskapsåret 2011) och år 3 (räkenskapsåret 2014) är mellan 5 och 15 procent, vilket motsvarar ett rörelseresultat mellan SEK 20,7 miljarder och SEK 27,2 miljarder för räkenskapsåret 2014. Matchning börjar vid tröskelnivån 5 procent CAGR och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel av tilldelningen vid 15 procents CAGR.  
 • Upp till en tredjedel av tilldelningen baseras på kassagenereringen under vart och ett av åren under mätperioden, beräknat som kassaflöde från rörelsen dividerat med årets resultat justerat för poster som inte ingår i kassaflödet. En niondel av den totala tilldelningen faller ut för vart och ett av åren, dvs. räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014, om kassagenereringen uppgår till 70 procent eller mer.  

Styrelsen anser att långsiktigt värdeskapande kommer att återspeglas i uppfyllandet av dessa mål och därmed förena ledningens och aktieägarnas långsiktiga intressen. Det blir ingen tilldelning av aktier om ingen av tröskelnivåerna har uppnåtts, dvs. om CAGR är lägre än 2 procent för nettoförsäljningen och lägre än 5 procent för rörelseresultatet, samt om 70 procent kassagenerering inte har uppnåtts under mätperioden. Minimitilldelning på tröskelnivåerna är 0. Maxi­mitilldelning av antalet resultataktier - 4 aktier, 6 aktier, respektive 9 aktier - kommer att tilldelas om de maximala resultatnivåerna av CAGR om 8 procent för nettoförsäljningen och 15 procent för rörelseresultatet har uppnåtts eller överträffats, samt om en kassagenerering om 70 procent eller mer har uppnåtts för vart och ett av åren under perioden.

Innan antalet resultataktier som ska matchas slutligen bestäms ska styrelsen pröva om resultatmatchningen är rimlig i förhållande till bola­gets finansiella resul­tat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen be­dömer att så inte är fallet, reducera antalet resultataktier som ska matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt. Vid utvärdering av måluppfyllelsen, kommer styrelsen särskilt att, från fall till fall, beakta inverkan på de tre målen av större förvärv, avyttringar, tillskapandet av joint ventures och andra betydande kapitaltransaktioner.

Punkt 11.8 Överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Resultataktieplan för högre chefer

 1. Överlåtelse av egna aktier till anställda 

        Överlåtelse av högst 5 800 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Resultataktieplanen. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Resultataktieplanen. 
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Resultataktieplanen, dvs. under tiden från november 2012 till och med november 2016. 
 • Anställd som omfattas av villkoren för Resultataktieplanen ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt. 
 1. Överlåtelse av egna aktier över börs
  Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2013, överlåta högst 1 500 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. 

 2. Riktad nyemission av aktier av serie C
  Ökning av Ericssons aktiekapital med SEK 36 500 000 genom emission av 7 300 000 aktier av serie C, envar aktie med ett kvotvärde om SEK 5. För emissionen ska följande villkor gälla. 

 1. De nya aktierna ska - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - tecknas av endast AB Industrivärden och/eller Investor AB eller dotterbolag till dessa bolag. 

 2. De nya aktierna ska tecknas under tiden 21-22 maj 2012. Överteckning får inte ske. 

 3. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara SEK 5. 

 4. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet. 

 5. De nya aktierna ska berättiga till utdelning med ett belopp som ska motsvara STIBOR med 360 dagars löptid gällande från den 30 april 2012 till och med den 30 april 2013 och beräknas på kvotvärdet för bolagets aktie. 

 6. Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen. 

 1. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande 

  Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärv av 7 300 000 aktier av serie C i Ericsson får ske enligt följande.

 1. Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Ericsson. 

 2. Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2013. 

 3. Förvärv ska ske till ett pris om lägst SEK 5 och högst SEK 5,10 per aktie. 

 4. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant. 

Punkt 11.9 Aktieswapavtal med tredje part för Resultataktieplan för högre chefer

För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 11.8 ovan ska den finansi­ella exponeringen av Resultataktieplanen säkras genom att bolaget ingår ett aktieswap­avtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Resultataktieplanen.

Särskilt bemyndigande för VD
Styrelsen föreslår slutligen att verkställande direktören bemyndigas vidta de smärre justeringar i ovan nämnda beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registre­ring hos Bolagsverket.

Majoritetsregler
Årsstämmans beslut om inrättande av de tre planerna, enligt 11.1,11.4 och 11.7 ovan, erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärvserbjudande, enligt 11.2, 11.5 och 11.8 ovan, ska fattas som ett beslut för respektive punkt, varvid erfordras att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. För giltigt beslut enligt förslagen om aktieswapavtal, under 11.3, 11.6 och 11.9 ovan, erfordras en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram
Bolagets pågående rörliga ersättningsprogram beskrivs i detalj i årsredovisningen 2011 i not K28 till koncernens bokslut och på bolagets webbplats. Ersättningsrapporten som pub­licerats i årsredovisningen beskriver hur bolaget implementerar sina riktlinjer för ersätt­ning i enlighet med god sed för bolagsstyrning.

Punkt 12 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2008, 2009, 2010 och 2011

Bakgrund
Vid årsstämmorna 2008, 2009, 2010 och 2011, beslöts om rätt för bolaget att överlåta sammanlagt högst 16 140 000[5] aktier av serie B över börs, för att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2008, 2009, 2010 och 2011.

Varje beslut har av legala skäl gällt endast fram till nästa årsstämma. Beslut om över­låtelse av egna aktier med anledning av ovan nämnda plan och program har därför upprepats vid varje efterföljande årsstämma.

Till och med den 22 mars 2012 har, i enlighet med besluten om överlåtelse av högst
16 140 000 aktier, 623 200 aktier av serie B överlåtits.  

Förslag
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2013, överlåta högst 15 516 800 aktier av serie B i bola­get, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 3 maj 2012 kvarstår av de ur­sprungliga 16 140 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Långsiktigt rörligt er­sättningsprogram 2008, 2009, 2010 och 2011. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Majoritetsregler
Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier kräver att aktieägare med minst två tred­jedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna rös­tar för förslaget.

Aktier och röster
I bolaget finns totalt 3 273 351 735 aktier, varav 261 755 983 aktier av serie A och 3 011 595 752 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 562 915 558 röster. Bola­gets eget innehav uppgår till 60 500 087 aktier av serie B, motsvarande 6 050 008 röster.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 1 och 9 ovan, inklusive bilagorna 1, 2 och 3 till valberedningens förslag, finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ericsson.com/se och sänds även till aktieägare på begäran.

I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelse, revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap. 22 § finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.ericsson.com/se. Handlingarna sänds även till aktieägare på begäran.

Stockholm i mars 2012

STYRELSEN

 

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom Ericssons nät och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2 miljarder abonnenter med tjänster.

Vi har verksamhet i 180 länder med fler än 100 000 anställda. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2011 hade bolaget intäkter på 226,9 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

 

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2012 kl. 08:00.

[1]  Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.
[2]  Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.
*  Eng. Long-Term Variable Remuneration Program.
[3] Se mer om styrelsens utvärdering i Ersättningsrapporten som pub­licerats i årsredovisningen 2011.
[4] Kompensationskostnaden för en alternativ Kontantplan för nyckelpersoner kan variera beroende på aktiekursutvecklingen under kvalificeringsperioden. Detta har ej beaktats i beräkningarna eftersom dessa kostnader representerar en mindre del av den totala kompensationskostnaden.

[5] Omräknat efter 2008 års sammanläggning av aktier 1:5.