Ericsson första kvartalet 2012

Press release
apr 25, 2012 05:29 (GMT +00:00)
  • Försäljningen minskade med -4% jämfört med samma kvartal föregående år, påverkad av en omfattande förväntad nedgång i CDMA-försäljningen samt lägre operatörsinvesteringar i länder med makroekonomisk eller politisk osäkerhet. Global Services och konsolideringen av Telcordia bidrog positivt till försäljningen.
  • Den underliggande affärsmixen, med en en högre andel nätutbyggnadsprojekt och nätmoderniseringsprojekt än kapacitetsprojekt, var oförändrad. På kort sikt förväntas den mixen kvarstå.
  • Rörelsemarginalen var 5,5% exklusive vinsten från försäljningen av Sony Ericsson samt förlusten i ST-Ericsson.
  • Periodens resultat var SEK 8,8 miljarder, en ökning med 116% jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet påverkades positivt av vinsten från försäljningen av Sony Ericsson om SEK 7,7 miljarder och negativt av förlusten i ST-Ericsson.
  • Vinst  per aktie efter utspädning var SEK 2,76 (1,27), påverkad av vinsten från försäljningen av Sony Ericsson. Vinst per aktie (ej IFRS) exklusive vinsten från Sony Ericsson var SEK 0,77 (1,61).
SEK miljarder Kv 1
2012
Kv 1
2011
För-
ändring
Kv 4
2011
För-
ändring
Nettoomsättning 51,0 53,0 -4% 63,7 -20%
Varav Networks 27,3 33,2 -18% 33,3 -18%
Varav Global Services 20,6 17,4 18% 27,0 -24%
Varav Support Solutions 3,0 2,3 33% 3,4 -11%
Bruttomarginal 33,3% 38,5% - 30,2% -
EBITA-marginal exklusive joint ventures och försäljningen av Sony Ericsson 7,7% 14,1% - 8,1% -
Rörelseresultat exklusive joint ventures och försäljningen av Sony Ericsson 2,8 6,3 -56% 4,1 -32%
Rörelsemarginal exklusive joint ventures och försäljningen av Sony Ericsson 5,5% 11,9% - 6,4% -
EBITA-marginal exklusive joint ventures 22,8% 14,1% - 8,1% -
Rörelseresultat exklusive joint ventures 10,5 6,3 67% 4,1 159%
Rörelsemarginal exklusive joint ventures 20,6% 11,9% - 6,4% -
Varav Networks 6% 17% - 8% -
Varav Global Services 6% 7% - 6% -
Varav Support Solutions -1% -15% - 0% -
Rörelseresultat inklusive joint ventures 9,1 5,8 56% 2,2 321%
Resultat efter finansiella poster 9,1 5,8 56% 1,8 396%
Periodens resultat 8,8 4,1 116% 1,5 490%
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 2,76 1,27 117% 0,36 667%
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1)   3,14 1,61 95% 0,81 288%
Kassaflöde från rörelsen 0,7 -2,9 - 5,5 -
Kassagenerering, 1 januari - 31 mars 17% -46% - 79% -
Nettokassa vid periodens slut 37,1 48,2 -23% 39,5 -6%
1)Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. omstruktureringar samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar.
Första kvartalet 2012 inkluderar en vinst från försäljningen av Sony Ericsson om SEK 7,7 miljarder.

KOMMENTAR FRÅN HANS VESTBERG, VD OCH KONCERNCHEF

"Försäljningen av mobilt bredband med hög kapacitet utvecklades väl i Nordamerika, Japan och Korea, medan andra regioner som Europa inklusive Ryssland, delar av Mellanöstern samt Indien var svagare", säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Försäljningen av CDMA fortsatte som väntat att minska i teknikskiftet mot LTE. Vår tjänsteverksamhet visade på fortsatt stark utveckling, där framför allt Professional Services utvecklades fördelaktigt. Support Solutions (tidigare Multimedia) ökade sin organiska försäljning.

Under kvartalet tog vi viktiga steg i genomförandet av vår strategi. Det annonserade förvärvet av BelAir adderar WiFi-funktionalitet till vår hetnet-portfölj och med förvärvet av Technicolors Broadcast Services Division har vi stärkt vår position inom tjänster för media och broadcasting, med sikte på att ta en ledande position i Europa. Vi slutförde försäljningen av Sony Ericsson vilket innebär att vi nu lämnat mobiltelefonmarknaden för att bredda fokus till att koppla upp alla typer av terminaler, telefoner och andra enheter. Under förra året ökade vi också vår marknadsandel inom våra kärnverksamheter och fortsatte bygga en stark position inom LTE, där vi nu har en marknadsandel över 60%.

I slutet av 2010 fattade vi det strategiska beslutet att öka vår marknadsandel i Europa när operatörerna började modernisera sina nät och ersätta gammal infrastruktur med nya multistandard-radiobasstationer. Detta, i kombination med affärsmixen med fler nätutbyggnadsprojekt än kapacitetsprojekt, har som väntat haft en negativ inverkan på bruttomarginalen jämfört med samma kvartal föregående år och väntas fortsätta på kort sikt.

Vårt joint venture ST-Ericsson har lanserat en uppdaterad strategi med tillhörande åtgärder för att sänka nivån för break-even. Vi är fortsatt övertygade om att ST-Ericsson har en strategisk position i industrin för att möjliggöra terminalernas ekosystem," avslutar Hans Vestberg.

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2012/3month12-sv.pdf, alternativt i bifogad fil.

PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare onsdagen den 25 april kl 9.00, i "Ericsson Studio" bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Senior Vice President, Communications
Telefon: +46 10 719 3472

E-post: investor.relations@ericsson.com eller media.relations@ericsson.com

INVESTERARE

Åse Lindskog, chef Investerarrelationer
Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post: investor.relations@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010 714 20 39
E-post: investor.relations@ericsson.com
 

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010 713 39 20
E-post: investor.relations@ericsson.com 

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010 714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com 

MEDIA

Ola Rembe, presschef
Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Public & Media Relations
Telefon: 010 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010 719 00 00
www.ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012 kl 07.30.

RELATED FILES