Ericssons årsstämma 2013

Press release
apr 09, 2013 16:44 (GMT +00:00)

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls den 9 april 2013 i Stockholm.

Utdelning
Den föreslagna utdelningen om SEK 2,75 per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 12 april 2013. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 17 april 2013.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Leif Johansson som styrelseordförande. Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield, Börje Ekholm, Alexander Izosimov, Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf, Hans Vestberg och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter och Nora Denzel, Kristin Skogen Lund och Pär Östberg valdes som nya styrelseledamöter.

Styrelsearvode
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 3 850 000 (tidigare SEK 3 750 000) och till icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 900 000 vardera (tidigare SEK 875 000 vardera). Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades (oförändrat) enligt följande: SEK 350 000 till Revisionskommitténs ordförande och SEK 250 000 till var och en av de övriga ledamöterna i Revisionskommittén, SEK 200 000 till var och en av ordförandena i Finans- respektive Kompensationskommittén, och SEK 175 000 till var och en av de övriga ledamöterna i Finans- respektive Kompensationskommittén.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att del av arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Revisor
Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV)
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om följande:

LTV 2013 och överlåtelse av egna aktier

  • Införande av LTV 2013, med samma struktur som tidigare program. Programmet omfattar totalt högst 32,2 miljoner B-aktier och består av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer. Samtliga planer bygger på de anställdas egen investering i Ericssonaktier. Om aktierna behålls under tre år och anställningen består får deltagarna matchningsaktier från bolaget. Följande prestationskriterier beslutades för Resultataktieplanen för högre chefer 2013; årlig tillväxt av nettoomsättningen (compound annual growth rate, CAGR) mellan 2 och 8 procent (2012-2015), årlig ökning av rörelseresultatet (compound annual growth rate, CAGR) mellan 5 och 15 procent (2012-2015), samt kassagenerering uppgående till 70 procent eller mer per år (2013, 2014 och 2015).
  • Överlåtelse av högst 26,6 miljoner B-aktier vederlagsfritt till anställda under perioden november 2013 till och med november 2017 inom ramen för LTV 2013.
  • Överlåtelse av högst 5,6 miljoner B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm före årsstämman 2014, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier skall ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. I dag innehar bolaget cirka 82 193 250 miljoner egna aktier. De 32,2 miljoner B-aktier som avsatts för LTV 2013 motsvarar nu ca 1 procent av det totala antalet utestående aktier.

Överlåtelse av egna aktier för tidigare beslutade LTV-program

  • Överlåtelse av cirka 17,7 miljoner B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm före årsstämman 2014, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter som kan uppkomma i samband med Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2009, 2010, 2011 och 2012.

Förslag om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att inte godkänna Carl Axel Brunos förslag att komplettera bolagsordningen med en text om att styrelsen ska bestå av minst en fjärdedel män och minst en fjärdedel kvinnor.

Förslag om aktiernas röstvärde
Stämman beslutade att inte godkänna Einar Hellboms förslag att uppdra åt styrelsen att utreda och för nästa stämma framlägga förslag om hur aktierna kan ges samma röstvärde.

Förslag om uppdrag åt styrelsen
Stämman beslutade att inte godkänna Thorwald Arvidssons förslag att uppdra åt styrelsen att vidta åtgärder for att bilda en aktieägarförening i bolaget, att tillskriva regeringen med begäran om utredning om lagändring beträffande avskaffande av rösträttsgraderingen, och att utarbeta förslag till representation för små och medelstora aktieägare i bolagsstyrelsen.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press

Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom nät som levererats av Ericsson och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnemang med tjänster.

Vi har idag fler än 110 000 medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2012 hade företaget en försäljning på 227,8 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

RELATERADE FILER