Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2014

Press release
okt 24, 2014 05:29 (GMT +00:00)

Tredje kvartalet i korthet

  • Försäljningen i kvartalet uppgick till SEK 57,6 (53,0) miljarder, en ökning med 9% jämfört med samma kvartal föregående år och med 5% jämfört med föregående kvartal. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år och med 2% jämfört med föregående kvartal
  • Försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år, driven framförallt av ökad försäljning i Mellanöstern, Kina, Indien och Ryssland, hölls delvis tillbaka av en nedgång i försäljningen i Nordamerika
  • Bruttomarginalen ökade jämfört med samma kvartal föregående år till 35,2% (32,0%), drivet av en förbättrad affärsmix, ökade intäkter från immateriella rättigheter och licenser samt lägre omstruktureringskostnader
  • Lönsamheten visade på stabil förbättring inom alla segment
  • Rörelseresultatet uppgick till SEK 3,9 (4,2) miljarder. Nedgången drevs huvudsakligen av omvärderade kontrakt för valutasäkringar om SEK -1,0 (0,8) miljarder
  • Kassaflödet från rörelsen var SEK -1,4 (1,5) miljarder.

SEK miljarder
Kv 3
2014
Kv 3
2013
 
För-
ändr
Kv 2
2014
För-
ändr.
9 mån.  2014 9 mån.  2013
Nettoomsättning 57,6 53,0 9% 54,8 5% 160,0 160,3
Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - 3% - 2% -2% 5%
Bruttomarginal 35,2% 32,0% - 36,4% - 36,0% 32,1%
Rörelseresultat 3,9 4,2 -8% 4.0 -3% 10,5 8,8
Rörelsemarginal 6,7% 8,0% - 7,3% - 6.6% 5,5%
Periodens resultat 2,6 3,0 -13% 2,7 -1% 7,0 5,7
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,81 0,90 -10% 0,79 3% 2,25 1,72
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1)  1,11 1,31 -15% 1,07 4% 3,08 3,19
Kassaflöde från rörelsen -1,4 1,5 -193% 2,1 -166% 10,1 2,8
Nettokassa vid periodens slut 29,4 24,7 19% 32,5 -9% 29,4 24,7
1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD:

Rapporterad försäljning ökade med 9% jämfört med samma kvartal föregående år och försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 3% med ett stabilt rörelseresultat.

Försäljningsökningen jämfört med samma kvartal föregående år drevs framförallt av Mellanöstern, Kina, Indien och Ryssland, men hölls delvis tillbaka av lägre försäljning i Nordamerika.

Försäljningen av mobilt bredband ökade både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal då vi har börjat leverera på tidigare kommunicerade nyckelkontrakt. Vi levererar på kontrakt för 4G/LTE i Kina och Taiwan och försäljningen i Japan har förbättrats. Dessutom fortsätter investeringsklimatet i Indien att förbättras. Försäljningen i delar av Europa, framförallt i Storbritannien och Tyskland, visade tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år, medan utvecklingen i Sydeuropa var fortsatt svag.

Försäljningen i Nordamerika fortsatte att drivas av operatörsinvesteringar i kapacitet och kvalitetsförbättringar. Affärsaktiviteten mattades dock av i kvartalet då operatörerna för närvarande fokuserar på att optimera kassaflödet.

Den positiva utvecklingen inom Professional Services fortsatte och genererade organisk tillväxt i kvartalet, drivet av försäljning inom managed services och systemintegration. Det förvärvade Red Bee Media integrerades framgångsrikt och konsoliderades till fullo i det tredje kvartalet.

Det är fortfarande politiska oroligheter i många delar av världen, framförallt i Mellanöstern och norra Afrika. Kvartalet visar att vår globala närvaro, med kunder i 180 länder, ger oss skalfördelar och styrka att hantera lokala avvikelser i efterfrågan.

Lönsamheten utvecklades väl inom alla segment, framförallt drivet av en fördelaktig affärsmix, ökade intäkter från immateriella rättigheter och licenser samt effektivitetsförbättringar. Rörelseresultatet påverkades negativt av effekter från kontrakt för valutasäkringar, högre rörelseomkostnader relaterade till modem och den förvärvade verksamheten Mediaroom, samt av den planerade investeringsökningen inom IP.

Vi fortsätter att arbeta i enlighet med vår strategiska agenda; att förbättra lönsamheten i kärnverksamheten för att kunna investera i utvalda områden som IP-nät, Cloud, TV & Media samt OSS & BSS. Tre viktiga förvärv gjordes i kvartalet:

  • MetraTech stärker BSS-kompetensen inom molnbaserade betallösningar för företag
  • Fabrix Systems ökar vårt övergripande ledarskap inom TV & Media
  • Majoritetsandel i Apcera stärker vår position inom molnlösningar för företag

Vi har i kvartalet tagit det strategiska beslutet att upphöra med all vidare utveckling av modem och att flytta vissa resurser inom FoU från segment Modems till Networks i syfte att tillvarata tillväxtmöjligheter inom verksamheten för radio.

Vi är genom vårt ledarskap inom teknik och tjänster väl positionerade för att fortsätta att vara en strategisk partner till våra kunder och hjälpa dem att tillvarata nya möjligheter på marknaden.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2014/09month14-sv.pdf alternativt i bifogad fil eller på www.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den 24 oktober kl. 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/press

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com   

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2014 kl 07.30.