Ericssons kapitalmarknadsdag 2014

Press release
nov 13, 2014 07:00 (GMT +00:00)
  • Tydlig strategisk agenda med bas i kärntillgångar och investeringar i utvalda områden för utökat ledarskap
  • Marknadsutsikter för den totala adresserbara marknaden visar en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 3-5% 2013-2017 - fortsatt ambition att växa fortare än marknaden drivet av tillväxt inom utvalda områden
  • Möjlighet att öka effektivitet och minska kostnader med SEK 9 miljarder årligen, med full effekt under 2017, drivet av pågående transformation av verksamheten vilket ger möjlighet att utnyttja global kompetens och skalfördelar. Totala omstruktureringskostnader för dessa åtgärder totalt SEK 3-4 miljarder.

Ericsson (NASDAQ:ERIC) håller i dag kapitalmarknadsdag i Stockholm. Bolaget kommer att ge en uppdatering om hur genomförandet av affärsstrategin fortskrider med fokus på marknadsutveckling, tillväxtstrategi samt lönsamhet.

"Vi tar nu nästa steg i vår transformation till att bli en ledande ICT-aktör. Telekom-, IT- och medieindustrierna närmar sig varandra och vi är övertygade om att vi har rätt strategi för att kunna spela en nyckelroll i denna nya omvärld. Vi kommer att fortsätta att bygga på styrkan i vårt teknik- och tjänsteledarskap för att vara en relevant partner till våra kunder i en bransch i förändring" säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson

Marknadsutveckling

En stabil tillväxt väntas inom alla områden utan större förändringar avseende de viktigaste årliga genomsnittliga tillväxttalen (CAGR), jämfört med förra årets prognoser. Ericsson uppskattar att den totala marknaden för nätutrustning kommer att visa en CAGR på 2-4% under åren 2013-2017, telekomtjänster uppskattas visa en CAGR på 4-6%, och marknaden för stödsystem (support solutions) förutspås visa en CAGR på 7-9% under samma period.

Under 2010-2013 visade Ericsson en genomsnittlig årlig tillväxt på 7%, justerat för valutakurseffekter, vilket innebär att företaget nått sitt mål att växa snabbare än marknaden under denna tidsperiod. Ambitionen även framöver är att växa snabbare än den beräknade totala adresserbara marknaden som uppskattas visa en CAGR på 3-5% 2013-2017. Ericssons tillväxt kommer att stödjas av en CAGR på ca 10% inom utvalda områden under samma period.

Tillväxtagenda

I takt med att världen blir alltmer uppkopplad börjar ICT, drivet av mobilitet, att påverka stora delar av samhället och i stort sett alla industrier. Kommunikationsnät blir alltmer relevanta inte bara för konsumenter som använder sina smartphones, utan också för företag och samhället i stort. Denna utveckling öppnar möjligheter både för operatörer och leverantörer utifrån sina respektive strategiska tillgångar.

Ericssons strategi är att ha en ledande roll även i en bredare ICT-industri och att med mobilitet som utgångspunkt driva och stötta den transformation som både industrier och samhället i stort kommer att gå igenom. Strategin har följande huvudkomponenter:

  • Ytterligare stärka kärnverksamheten - radio, core och transmission, och telekomtjänster
  • Etablera ledarskap inom utvalda områden - Cloud, IP-nät, TV och media, OSS/ BSS samt Industry & Society vilket innebär att addressera nya kundsegment bortom telekomoperatörer.

Kriterierna för de utvalda områdena är hög grad av synergi med kärnverksamheten, hög grad av mjukvara och professionella tjänster, hög grad av återkommande intäkter samt högre marknadstillväxt än inom kärnområdena. Dessutom är de utvalda områdena mindre kapitalintensiva än dagens kärnverksamhet.

Effektivitetsförbättringar och kostnadsreduktioner

Kärnverksamheten uppvisar god progress vad gäller genomförande av strategi samt resultatförbättringar.

Den pågående transformationen av verksamheten innebär dock möjligheter att ytterligare utnyttja global kompetens och skalfördelar för att öka effektivitet och minska kostnader i hela verksamheten. Som ett resultat av detta pågår det ett arbete med att identifiera ytterligare förbättringsaktiviteter och olika sätt att accelerera kostnadsreduktioner för att uppnå besparingar på cirka SEK 9 miljarder med full effekt under 2017.

Ericsson genererar i snitt ca SEK 2 miljarder i omstruktureringskostnader varje år. Programmet, som ska vara fullt genomfört under 2017, väntas med nuvarande siktdjup totalt generera ytterligare omstruktureringskostnader om SEK 3-4 miljarder.

Uppskattningsvis kommer hälften av besparingarna att reducera Ericssons rörelse­omkostnader (OPEX) och den andra hälften kommer att minska försäljningsomkostnader (CoS).

De nya och accelererade åtgärderna kommer i första hand att relateras till fem nyckelområden; portföljeffektiviseringar och arbetssätt inom FoU, strukturella förbättringar inom IS/IT, påskyndande av transformationen av Service Delivery, effektivitet i leveranskedjan samt strukturella effektivitetsvinster avseende administrationskostnader. Åtgärderna kommer att omfatta både personalneddragningar samt besparingar i externa kostnader.

Programmet kommer att omfatta både nya och redan initierade åtgärder, såsom avvecklingen av modemverksamheten och besparingar som ett resultat av etableringen av globala ICT-centra. Uppdateringar kring status på programmet kommer att ingå i Ericssons kvartalsrapporter.

"De viktigaste komponenterna i vår vinstförbättringsplan är att stärka kärnverksamheten, bygga styrka inom utvalda områden samtidigt som vi fortsätter att förbättra vårt kassaflöde. Även om vi bedömer att OPEX kommer att kulminera 2014 kan mer göras för att öka effektivitet och minska kostnaderna", säger Jan Frykhammar, CFO.

Vid sidan av Vestberg kommer även följande medlemmar av koncernledningen att ge presentationer på dagens evenemang som äger rum på Stockholm Arlanda flygplats: Jan Frykhammar, CFO Johan Wibergh, Head of Segment Networks, Magnus Mandersson, Head of Business Unit Global Services, Per Borgklint, Head of Business Unit Support Solutions, Rima Qureshi, Head of Strategy. Utöver dessa presenterar Charlotta Sund, Head of Region Northern Europe & Central Asia.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med fler än 110 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2013 var koncernen försäljning 227,4 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2014 kl. 08:00.