Ericssons årsstämma 2014

Press release
mar 06, 2014 06:59 (GMT +00:00)

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014 kl. 15:00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Valberedningen föreslår bland annat:

 • Omval av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt av revisor (punkt 9.3 och 9.6)   

 • Höjning av styrelsearvodet och arvodet till styrelseordföranden samt oförändrat arvode för arbete i styrelsens kommittéer (punkt 9.2) 

Styrelsen föreslår bland annat:

 • Utdelning om SEK 3 per aktie (punkt 8.3)  

 • Fortsatt Långsiktigt rörligt ersättningsprogram bestående av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer (punkt 11)  

Välkommen till årsstämma 2014 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Telefonaktiebolaget LM Ericssons aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum fredagen den 11 april 2014 kl. 15:00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 13:30.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 5 april 2014, och 

 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 7 april 2014. Anmälan kan göras per telefon 08 402 90 54 vardagar kl. 10:00-16:00 eller på Ericssons webbplats www.ericsson.com/se.  

Anmälan kan också göras skriftligen till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Årsstämman/General Meeting of Shareholders
Box 7835
103 98 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.
Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken lördagen den 5 april 2014 för att ha rätt att delta i årsstämman. Eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 4 april 2014.

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om full­makten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 10 april 2014. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats www.ericsson.com/se.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid årsstämman. 

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

 3. Godkännande av dagordning. 

 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

 5. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll. 

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för revisionsarbetet under 2013. 

 7. VDs tal och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning. 

 8. Beslut om 

8.1   fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8.2        ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; samt
8.3        dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.

 1. Redogörelse för valberedningens förslag, val av styrelse m.m. 

9.1   Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9.2   Fastställande av arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer.
9.3   Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9.4   Fastställande av arvode till revisor.
9.5   Bestämmande av antalet revisorer.
9.6   Val av revisor.

 1. Beslut om Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

 2. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014. 

11.1        Beslut om inrättande av Aktiesparplan (Stock Purchase Plan).
11.2        Beslut om överlåtelse av egna aktier för Aktiesparplanen.
11.3        Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Aktiesparplanen.
11.4        Beslut om inrättande av Plan för nyckelpersoner (Key Contributor Retention Plan).
11.5        Beslut om överlåtelse av egna aktier för Plan för nyckelpersoner.
11.6        Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Plan för nyckelpersoner.
11.7        Beslut om inrättande av Resultataktieplan för högre chefer (Executive Performance Stock Plan).
11.8        Beslut om överlåtelse av egna aktier för Resultataktieplan för högre chefer.
11.9        Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Resultataktieplan för högre chefer.

 1. Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010, 2011, 2012 och 2013. 

 2. Beslut om förslag från aktieägaren Einar Hellbom om att årsstämman bör besluta att uppdra åt styrelsen att utreda hur aktierna ska ges samma röstvärde och framlägga förslag om detta till bolagsstämman 2015. 

 3. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska uppdra åt styrelsen: 

14.1   att vidta erforderliga åtgärder för att bilda en aktieägarförening i bolaget;
14.2   att tillskriva regeringen med en begäran om att det snarast tillsätts en utredning med direktiv om att lägga fram ett lagförslag till avskaffande av rösträttsgraderingen i svenska aktiebolag;
14.3   att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i bolagsstyrelsen.

 1. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen. 

 2. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om särskild granskning enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) för att klargöra om bolaget har brutit mot sanktionsbeslut fattade av vederbörande internationella organ. Granskningen ska i första hand avse bolagets export till Iran.  

 3. Stämmans avslutande. 

Punkt 1 Ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid årsstämman 2014.

Punkt 8.3 Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning av 3 kronor per aktie och onsdagen den 16 april 2014 som
avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB
utbetala utdelningen onsdagen den 23 april 2014.

Punkt 9.1-9.3 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
styrelsearvode, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2012, utgörs av ordförande i valberedningen, Carl-Olof By (AB Industrivärden och Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse), Petra Hedengran (Investor AB), Johan Held (AFA Försäkring), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Leif Johansson (styrelsens ordförande).

Punkt 9.1 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara oförändrat tolv och att inga suppleanter väljs.

Punkt 9.2 Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer
Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande:

 • 3 975 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 3 850 000  kronor);  

 • 950 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 900 000 kronor);  

 • 350 000 kronor till ordförande i Revisionskommittén (oförändrat);  

 • 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Revisionskommittén (oförändrat); 

 • 200 000 kronor vardera till ordförandena i Finans- respektive Kompensationskommittén (oförändrat); och 

 • 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Finans- respektive Kompensationskommittén (oförändrat). 

För att kunna rekrytera bästa möjliga internationella kompetens till bolagets styrelse och för att behålla denna kompetens är det viktigt att styrelsearvodena ligger på en lämplig nivå. Valberedningen har jämfört Ericssons styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra internationella högteknologiska företag. Valberedningen har kunnat konstatera att jämfört med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet ligger Ericssons styrelsearvoden lägre. Vid bedömning av arvodenas storlek måste beaktas att Ericssonkoncernen har kunder i mer än 180 länder och en försäljning på mer än 200 miljarder kronor.

Mot bakgrund av det ovanstående anser valberedningen att den föreslagna höjningen av det enskilda styrelsearvodet från nuvarande 900 000 kronor till 950 000 kronor och den föreslagna höjningen av arvodet till styrelsens ordförande från nuvarande 3 850 000 kronor till 3 975 000 kronor är väl motiverade.

Valberedningen bedömer att arvodet för arbete i styrelsens kommittéer är rimligt och föreslår att dessa arvoden förblir oförändrade.

Valberedningens förslag innebär sammantaget en höjning av arvodet med ungefär 4,2 procent jämfört med det totala arvodet till styrelseledamöterna för styrelsearbete och kommittéarbete som beslutades på årsstämman 2013.

Arvode i form av syntetiska aktier
Bakgrund
Valberedningen anser att det är lämpligt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter innehar aktier i Ericsson i syfte att stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma intressen i bolaget. Valberedningen rekommenderar att bolagsstämmovalda styrelseledamöter, under en femårsperiod, skall bygga upp ett eget innehav av aktier eller syntetiska aktier i Ericsson, som minst motsvarar värdet av ett årsarvode efter skatt (exklusive kommittéarvode). Valberedningen rekommenderar att styrelseledamoten skall behålla detta innehav under den tid styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot i Ericsson.

För att ge möjlighet för styrelseledamöterna att bygga upp ett ekonomiskt intresse i bolaget, och då det i många fall är svårt för styrelseledamöter att handla i bolagets aktier på grund av tillämpliga insiderregler, föreslår valberedningen att styrelseledamöterna oförändrat bör erbjudas möjlig­heten att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börs­kursen för en aktie av serie B i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm vid utbetalnings­tillfället.

Förslag
Valberedningen föreslår således att årsstämman 2014 fattar beslut om att en del av styrelsearvodet till styrelseledamöterna (dock ej arvode för kommittéarbete) ska kunna utgå i form av syntetiska aktier, enligt följande villkor.

 • Nominerad styrelseledamot ska kunna välja att få styrelsearvode enligt följande fyra alternativ: 

 1. 25 procent kontant - 75 procent syntetiska aktier 

 2. 50 procent kontant - 50 procent syntetiska aktier 

 3. 75 procent kontant - 25 procent syntetiska aktier 

 4. 100 procent kontant 

 • Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas ska värderas till en snittkurs motsvarande bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under en mätperiod om fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Ericssons delårsrapport för första kvartalet 2014. De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25 procent per kvartal. 

 • De syntetiska aktierna medför rätt att efter offentliggörande av Ericssons bokslutskommuniké år 2019 erhålla utbetalning av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för bolagets aktier av serie B i nära anslutning till utbetalningstidpunkten. 

 • Ett belopp motsvarande utdelning på bolagets aktier av serie B som beslutats av bolagsstämman under innehavstiden ska betalas ut samtidigt som det kontanta beloppet.  

 • Har ledamots styrelseuppdrag upphört senast under tredje kalenderåret efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna, kan utbetalning i stället ske året efter det år uppdraget upphört. 

 • Antalet syntetiska aktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för de syntetiska aktierna. 

De fullständiga villkoren för de syntetiska aktierna framgår av Bilaga 1 till valberedningens förslag.

Den ekonomiska skillnaden för bolaget om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas, bedöms vara mycket begränsad.

Punkt 9.3 Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter:

Styrelseordförande:       
omval av: Leif Johansson

Övriga ledamöter:        
omval av: Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield, Nora Denzel, Börje Ekholm, Alexander Izosimov, Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf, Kristin Skogen Lund, Hans Vestberg, Jacob Wallenberg och Pär Östberg.

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat erforderlig erfarenhet och kompetens men även värdet av mångfald, jämn könsfördelning och förnyelse. Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek. Vid årsstämman 2013 invaldes tre nya styrelseledamöter i Ericssons styrelse och andelen kvinnor av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ökade till 25 procent, något som valberedningen anser vara positivt.

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt individens bidrag till styrelsearbetet som helhet. Då valberedningen anser att det är viktigt att styrelsens ledamöter har den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra sitt uppdrag som styrelseledamot i Ericsson, har valberedningen också informerat sig om de föreslagna ledamöternas åtaganden utanför Ericsson och den tid dessa tar i anspråk.

Valberedningen har vidare ingående informerat sig om styrelsens och enskilda ledamöters arbete. Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl. Valberedningen anser också att styrelsen som helhet uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens. Samtliga styrelseledamöter bidrar på ett förtjänstfullt sätt med sina individuella kompetenser. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna i Ericsson har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Efter noggranna diskussioner och utvärderingar bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har erforderlig tid för att fullgöra sitt uppdrag som styrelseledamot i Ericsson och valberedningen ser inte anledning att föreslå några förändringar i styrelsens sammansättning på årsstämman 2014.

Information om föreslagna styrelseledamöter
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Bilaga 2 till valberedningens förslag.

Styrelseledamöters oberoende
Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

 1. I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: 

  1. Roxanne S. Austin 

  2. Sir Peter L. Bonfield 

  3. Nora Denzel 

  4. Börje Ekholm 

  5. Alexander Izosimov 

  6. Leif Johansson 

  7. Ulf J. Johansson 

  8. Kristin Skogen Lund 

  9. Pär Östberg 

 1. Av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:  

  1. Roxanne S. Austin 

  2. Sir Peter L. Bonfield 

  3. Nora Denzel 

  4. Alexander Izosimov 

  5. Leif Johansson 

  6. Ulf J. Johansson 

  7. Kristin Skogen Lund 

Valberedningen har vidare bedömt i vart fall följande ledamöter oberoende enligt samtliga tillämpliga oberoenderegler:

 1. Roxanne S. Austin 

 2. Sir Peter L. Bonfield 

 3. Nora Denzel 

 4. Alexander Izosimov 

 5. Leif Johansson 

 6. Ulf J. Johansson 

 7. Kristin Skogen Lund 

Punkt 9.4 Arvode till revisor
Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 9.5 Antalet revisorer
Enligt bolagsordningen ska bolaget som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag. Valberedningen föreslår att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9.6 Val av revisor
Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2014 till slutet av årsstämman 2015 utses PricewaterhouseCoopers AB.

Punkt 10 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2015. Jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2013 har angivande av normalt tillämplig pensionsålder tagits bort. Information om beräkningen av kostnader för rörlig ersättning återfinns i en bilaga till förslaget. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Den totala ersättningen till de ledande befattningshavarna, inklusive verkställande direktören och koncernchefen, ("Executive Leadership Team") består av fast lön, kort- och långsiktig rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Vidare gäller följande riktlinjer för ersättning till Executive Leadership Team:

 • Rörlig ersättning utgår enligt kontant- och aktiebaserade program som utfaller i enlighet med konkreta verksamhetsmål med utgångspunkt från den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för medarbetar­engagemang och kundnöjdhet. 

 • Alla förmåner, inklusive pensionsförmåner, följer konkurrenskraftig praxis i respek­tive hemland med beaktande av den totala ersättningen. 

 • I undantagsfall kan andra överenskommelser träffas när det bedöms vara nödvän­digt. Sådan överenskommelse kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 36 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse. 

 • Den ömsesidiga uppsägningstiden är maximalt sex månader. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag som uppgår till högst 18 månaders fast lön. Med uppsägning från företagets sida jämställs uppsägning från den an­ställde på grund av väsentliga strukturella förändringar eller andra händelser som på ett avgörande sätt påverkar arbetsinnehållet eller förutsättningarna för dennes befattning. 

Bilaga till förslag om Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Detaljerad information om vår ersättningspolicy och hur vi lever upp till vår policy och våra riktlinjer, inklusive information om tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar vilka ännu inte har förfallit till betalning, återfinns i Rapport om ersättningar och i Not K28, "Information angående styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda" i årsredovisningen för 2013.  

Med nuvarande sammansättning av Executive Leadership Team kan bolagets kostnad för rörliga ersättningar till de ledande befattningshavarna för 2014, vid oförändrad aktiekurs, beräknas uppgå till mellan 0 och 220 procent av totalkostnaden för fasta löner, allt exklusive sociala kost­nader.

Punkt 11.1-11.9 Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014 (LTV*2014) innefattande styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer samt, under respektive plan, överlåtelse av egna aktier

LTV programmet är en viktig del av bolagets ersättningsstrategi och styrelsen önskar särskilt att uppmuntra alla anställda att bli och förbli aktieägare och företagsledningen att bygga upp ett betydande aktieinnehav. Efter styrelsens årliga utvärdering av den totala ersättningen och pågående ersättningsprogram, föreslås inga förändringar i strukturen för Ericssons långsiktiga rörliga ersätt­ningsprogram.

Det beräknas att LTV 2014 kom­mer att omfatta högst 27,6 miljoner aktier, motsvarande en utspädning om upp till 0,86 pro­cent av det totala antalet utestående aktier samt medföra en kostnad uppgående till mellan SEK 1 126 miljoner och SEK 1 984 miljoner ojämnt fördelade över åren 2014-2018. Antalet aktier som per den 31 december 2013 omfatta­des av pågående program uppgår till cirka 64 miljoner aktier, motsvarande cirka 1,97 procent av antalet utestående aktier.

Tre planer
LTV 2014 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer.
Aktiesparplanen är en plan för alla anställda och är utformad för att skapa incitament för alla anställda att bli aktieägare. Målsättningen är att säkerställa engagemang för ett lång­siktigt värdeskapande inom hela Ericsson.

Plan för nyckelpersoner är en del av Ericssons kompetensutvecklingsstrategi och är ut­for­mad för att långsiktigt behålla individer vars kompetens bedöms vara avgörande för Ericssons framtida utveckling. Upp till 10 procent av bolagets anställda definieras som nyckelpersoner genom en rigorös urvalsprocess inkluderande kriterier som individuell prestation, nyckelkompetens och framtida potential. Styrelsens Kompensationskommitté granskar urvalet och övervakar fördelningen av nomineringarna med hänsyn till faktorer som senioritet, kön, ålder eller tidigare nominering.

Resultataktieplanen är utformad för att främja långsiktigt värdeskapande, i linje med aktieägarnas intresse. En sär­skilt utvald grupp av högre chefer, upp till 0,5 procent av de anställda, erbjuds att delta i planen. Målsättningen är att attrahera, behålla och motivera högre chefer på en konkurrensutsatt marknad genom prestationsbaserade aktierelaterade incitament samt att uppmuntra uppbyggnaden av ett betydande aktieinnehav.

I Resultataktieplanen 2011 infördes de tre nya prestationskriterierna; tillväxt av nettoomsättningen, ökning av rörelseresultatet och kassagenerering, i avsikt att bättre återspegla affärsstrategin och ett långsiktigt värdeskapande i bolaget. Resultataktieplanerna 2012 och 2013 omfattar samma kriterier och Resultataktieplanen 2014 föreslås ha samma prestationskriterier för perioden 2014-2016.

I Resultataktieplanen 2014 uppställs tre prestationskriterier:

 • Tillväxt av nettoomsättningen: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga tillväxten av nettoomsättningen uppgår till mellan 2 och 8 procent då 2016 års resultat jämförs med 2013 års resultat, vilket motsvarar en nettoomsättning mellan SEK 239 miljarder och SEK 284 miljarder för räkenskapsåret 2016. 

 • Ökning av rörelseresultatet: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga ökningen av rörelseresultatet uppgår till mellan 5 och 15 procent då 2016 års resultat jämförs med 2013 års resultat, vilket motsvarar ett rörelseresultat mellan SEK 18 miljarder och SEK 24 miljarder för räkenskapsåret 2016. 

 • Kassagenerering: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om kassagenereringen uppgår till 70 procent eller mer under vart och ett av åren 2014-2016 och en niondel av den totala tilldelningen utfaller för varje år då målet uppnås.  

Finansiering
Styrelsen har beaktat olika finansieringsmetoder för överlåtelse av aktier till anställda under LTV 2014, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part.

Styrelsen anser att överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för överlåtelse av aktier under LTV 2014.

Kostnader
Den sammanlagda effekten på resultaträkningen av LTV 2014, inklusive finansierings­kostnaderna, beräknas uppgå till mellan SEK 1 126 miljoner och SEK 1 984 miljoner ojämnt fördelade över åren 2014-2018. Kostnaderna utgör 3 procent av Ericssons totala lönekostnader, inklusive sociala avgifter, som under 2013 uppgick till SEK 65 miljarder.

Beräkningarna är försiktigt gjorda och bygger på förutsättningen att deltagandet i Aktiesparplanen kommer att fort­sätta på nu­varande nivå samt att deltagandet i Plan för nyckelpersoner och Resultat­aktie­planen kommer att vara hundraprocentigt med maximalt sparande och med maximal tilldelning i den sistnämnda planen.

Kostnader som påverkar resultaträkningen, men inte kassaflödet

Kompensationskostnader, motsvarande värdet på matchningsaktier som överförs till an­ställda, uppskattas till mellan SEK 1 034 miljoner och SEK 1 285 miljoner beroende på hur resultat­målen i Resultataktieplanen uppnås.[1] Kompensationskostnaderna fördelas över perioden för LTV 2014, dvs. 2014-2018.

Kostnaden för sociala avgifter till följd av aktieöverlåtelser till anställda är beroende av i vilken mån resultatmålen i Resultataktieplanen uppnås och, baserad på en antagen genomsnittlig aktiekurs vid matchning på mellan SEK 30 och SEK 175, beräknas kostna­den uppgå till mellan SEK 92 miljoner och SEK 699 miljoner. Kostnader för sociala avgifter väntas i huvudsak uppkomma under 2017-2018.

Kostnader som påverkar resultaträkningen och kassaflödet
Kostnad för administration av programmet har uppskattats till SEK 10 miljoner, fördelade över perioden för LTV 2014, dvs. 2014-2018.

Administrationskostnader för över­föring av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till omkring SEK 175 miljoner.

Utspädning
Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. Per den 31 december 2013 innehade bola­get 74 miljoner egna aktier. Antalet aktier som per den 31 december 2013 är allokerade för pågående program uppgår till cirka 64 miljoner aktier, motsvarande cirka 1,97 procent av antalet utestående aktier. Det är dock inte troligt att hela antalet aktier som avsatts för pågående program kommer att användas för dessa. För att inrätta LTV 2014 erfordras sammanlagt högst 27,6 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,86 procent av det totala antalet utestående aktier. Effekten på viktiga nyckeltal är endast marginell.

Förslag

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014 (LTV 2014)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av (1) Aktiesparplan, (2) Plan för nyckelpersoner och (3) Resultataktieplan för högre chefer.

För att kunna genomföra LTV 2014 föreslår styrelsen att sammanlagt högst 22 800 000 aktier av serie B i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (nedan kallat "bolaget" eller "Ericsson") ska kunna överlåtas till anställda inom Ericssonkoncernen och därutöver, att 4 800 000 aktier även ska kunna säljas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut i enlighet med nedan angivna förslag.

Punkt 11.1 Inrättande av Aktiesparplan (Stock Purchase Plan)
Alla anställda inom Ericssonkoncernen, med undantag för vad som anges i fjärde stycket nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparplanen.

Anställda som deltar i Aktiesparplanen kan under en 12-månadersperiod från det att pla­nen implementerats spara upp till 7,5 procent av den fasta bruttolönen för köp av aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm eller ADS på NASDAQ New York. Verkställande direktören kan spara upp till 10 procent av den fasta bruttolönen och 10 procent av den årliga rörliga lönen för köp av aktier.

Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen består under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B eller ADS vederlagsfritt.

Deltagande i Aktiesparplanen förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administ­rativa kostnader och ekono­miska insatser.

Punkt 11.2 Överlåtelse av egna aktier för Aktiesparplanen

 1. Överlåtelse av egna aktier till anställda 

        Överlåtelse av högst 10 000 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dot­terbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Aktiesparplanen. 

 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den an­ställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Aktiesparplanen, dvs. under tiden från november 2014 till och med november 2018. 

 • Anställd som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt. 

 1. Överlåtelse av egna aktier över börs 

        Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2015, överlåta högst 2 000 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Punkt 11.3 Aktieswapavtal med tredje part för Aktiesparplanen
För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 11.2 ovan, ska den finansi­ella exponeringen av Aktiesparplanen säkras genom att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Aktiesparplanen.

Punkt 11.4 Inrättande av Plan för nyckelpersoner (Key Contributor Retention Plan)
Utöver ordinarie matchning med en aktie i ovan beskriven Aktiesparplan kommer upp till 10 procent av de anställda (för närvarande cirka 10 000 personer) att nomineras som nyckelperso­ner och kommer att erbjudas ytterligare matchningsaktier vederlags­fritt inom Plan för nyckelpersoner.

Om aktierna, som köpts i enlighet med villkoren för Aktiesparplanen, behålls av den anställde i tre år från investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde, utöver ordinarie matchning, att ha rätt till ytterligare en vederlagsfri matchningsaktie för varje inköpt aktie.

Deltagande i Plan för nyckelpersoner förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska emellertid ha rätt, men ej skyldighet, att införa en alternativ kontantplan för nyckelpersoner i sådana jurisdiktioner där tidigare nämnda förutsättningar ej föreligger. Sådan alternativ kontantplan ska, i den mån detta är praktiskt, motsvara villkoren för Plan för nyckelpersoner.

Punkt 11.5 Överlåtelse av egna aktier för Plan för nyckelpersoner

 1. Överlåtelse av egna aktier till anställda
  Överlåtelse av högst 8 300 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor: 

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Plan för nyckelpersoner. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Plan för nyckelpersoner. 

 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Plan för nyckelpersoner, dvs. under tiden från november 2014 till och med november 2018. 

 • Anställd som omfattas av villkoren för Plan för nyckelpersoner ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt. 

 1. Överlåtelse av egna aktier över börs
  Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2015, överlåta högst 1 700 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. 

Punkt 11.6 Aktieswapavtal med tredje part för Plan för nyckelpersoner
För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 11.5 ovan, ska den finansi­ella exponeringen av Plan för nyckelpersoner säkras genom att bolaget ingår ett aktie­swapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Plan för nyckelpersoner.

Punkt 11.7 Inrättande av Resultataktieplan för högre chefer (Executive Performance Stock Plan)
Utöver ordinarie matchning i enlighet med ovan beskriven Aktiesparplan kommer högre chefer, upp till 0,5 procent av de anställda (för närvarande cirka 500 personer, även om det faktiska antalet deltagare förväntas bli lägre) att erbjudas ytterligare matchnings­aktier vederlagsfritt inom Resultataktieplanen.

Om aktierna, som köpts i enlighet med villkoren för Aktiesparplanen, behålls av den an­ställde i tre år från investeringen och anställningen inom Ericsson­koncernen fort­sätter under den tiden kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier, utöver ordinarie matchning med en aktie, enligt följande:

 • Verkställande direktören kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till nio aktier för varje inköpt aktie. 

 • Andra högre chefer kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till fyra eller sex aktier för varje inköpt aktie.  

Kompensationskommittén utser högre chefer för deltagande och bestämmer matchnings­grad på grundval av position, erfarenhet och prestation.

Villkoren för ytterligare resultatmatchning under Resultataktieplanen baseras på resultatet av tre, av varandra oberoende, mål som väger lika tungt. De tre målen är:

 • Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga tillväxten (compound annual growth rate, CAGR) av nettoomsättningen mellan år 0 (räkenskapsåret 2013) och år 3 (räkenskapsåret 2016) är mellan 2 och 8 procent, vilket motsvarar en nettoomsättning mellan SEK 239 miljarder och SEK 284 miljarder för räkenskapsåret 2016. Nettoomsättningen för basåret (räkenskapsåret 2013) har justerats för Samsung IPR avtalet. Matchning börjar vid tröskelnivån 2 procent CAGR och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel av tilldelningen vid 8 procents CAGR. 

 • Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga ökningen (compound annual growth rate, CAGR) av rörelseresultatet mellan år 0 (räkenskapsåret 2013) och år 3 (räkenskapsåret 2016) är mellan 5 och 15 procent, vilket motsvarar ett rörelseresultat mellan SEK 18 miljarder och SEK 24 miljarder för räkenskapsåret 2016. Nettoomsättningen för basåret (räkenskapsåret 2013) har justerats för Samsung IPR avtalet. Matchning börjar vid tröskelnivån 5 procent CAGR och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel av tilldelningen vid 15 procents CAGR. 

 • Upp till en tredjedel av tilldelningen baseras på kassagenereringen under vart och ett av åren under mätperioden, beräknat som kassaflöde från rörelsen dividerat med årets resultat justerat för poster som inte ingår i kassaflödet. En niondel av den totala tilldelningen faller ut för vart och ett av åren, dvs. räkenskapsåren 2014, 2015 och 2016, om kassagenereringen uppgår till 70 procent eller mer.  

Styrelsen anser att långsiktigt värdeskapande kommer att återspeglas i uppfyllandet av dessa mål och därmed förena ledningens och aktieägarnas långsiktiga intressen. Det blir ingen tilldelning av aktier om ingen av tröskelnivåerna har uppnåtts, dvs. om CAGR är lägre än 2 procent för nettoförsäljningen och lägre än 5 procent för rörelseresultatet, samt om 70 procent kassagenerering inte har uppnåtts under mätperioden. Minimitilldelning på tröskelnivåerna är 0. Maxi­mitilldelning av antalet resultataktier - 4 aktier, 6 aktier, respektive 9 aktier - kommer att tilldelas om de maximala resultatnivåerna av CAGR om 8 procent för nettoförsäljningen och 15 procent för rörelseresultatet har uppnåtts eller överträffats, samt om en kassagenerering om 70 procent eller mer har uppnåtts för vart och ett av åren under perioden.

Innan antalet resultataktier som ska matchas slutligen bestäms ska styrelsen pröva om resultatmatchningen är rimlig i förhållande till bola­gets finansiella resul­tat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen be­dömer att så inte är fallet, reducera antalet resultataktier som ska matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt. Vid utvärdering av måluppfyllelsen, kommer styrelsen särskilt att, från fall till fall, beakta inverkan på de tre målen av större förvärv, avyttringar, tillskapandet av joint ventures och andra betydande kapitaltransaktioner.

Punkt 11.8 Överlåtelse av egna aktier för Resultataktieplan för högre chefer

 1. Överlåtelse av egna aktier till anställda 

        Överlåtelse av högst 4 500 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Resultataktieplanen. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Resultataktieplanen. 

 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Resultataktieplanen, dvs. under tiden från november 2014 till och med november 2018. 

 • Anställd som omfattas av villkoren för Resultataktieplanen ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt. 

 1. Överlåtelse av egna aktier över börs
  Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2015, överlåta högst 1 100 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. 

Punkt 11.9 Aktieswapavtal med tredje part för Resultataktieplan för högre chefer
För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 11.8 ovan ska den finansi­ella exponeringen av Resultataktieplanen säkras genom att bolaget ingår ett aktieswap­avtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Resultataktieplanen.

Majoritetsregler
Årsstämmans beslut om inrättande av de tre planerna, enligt 11.1,11.4 och 11.7 ovan, erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs enligt 11.2, 11.5 och 11.8 ovan, ska fattas som ett beslut för respektive punkt, varvid erfordras att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. För giltigt beslut enligt förslagen om aktieswapavtal, under 11.3, 11.6 och 11.9 ovan, erfordras en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram
Bolagets pågående rörliga ersättningsprogram beskrivs i detalj i årsredovisningen 2013 i not K28 till koncernens bokslut och på bolagets webbplats. Ersättningsrapporten som pub­liceras i årsredovisningen beskriver hur bolaget tillämpar sina riktlinjer för ersätt­ning till ledande befattningshavare i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 12 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010, 2011, 2012 och 2013

Bakgrund
Vid årsstämmorna 2010, 2011, 2012 och 2013, beslöts om rätt för bolaget att överlåta sammanlagt högst 19 200 000 aktier av serie B över börs, för att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010, 2011, 2012 och 2013.

Varje beslut har av legala skäl gällt endast fram till nästa årsstämma. Beslut om över­låtelse av egna aktier med anledning av ovan nämnda program har därför upprepats vid varje efterföljande årsstämma.

I enlighet med besluten om överlåtelse av högst 19 200 000 aktier, har till och med den 1 mars 2014, 618 400 aktier av serie B överlåtits.  

Förslag
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2015, överlåta högst 18 581 600 aktier av serie B i bola­get, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 11 april 2014 kvarstår av de ur­sprungliga 19 200 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010, 2011, 2012 och 2013. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Majoritetsregler
Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier kräver att aktieägare med minst två tred­jedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna rös­tar för förslaget.

Punkt 13 - 16 Förslag från aktieägare
Förslagen under punkt 13, 14 och 16 framgår av dagordningen.

Punkt 15 Förslag till ändring av bolagsordningen
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att bolagsordningen måtte ändras på följande sätt. Detta under förutsättning att Thorwald Arvidssons yrkande om hänvändelse till regeringen inte vinner bifall (punkt 14.2).

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 3.000.000.000 och högst 12.000.000.000. Samtliga aktier skall äga lika rätt.

§ 6

Utgår.

§ 7

Utgår.

(Ändra paragrafnumrering i konsekvens härmed.)

Thorwald Arvidsson föreslår att styrelsen ska uppdras att vidta de åtgärder som må föranledas av denna ändring av bolagsordningen.

Majoritetsregler
Stämmans beslut enligt punkterna 13 och 14 kräver att aktieägare med mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna röstar för förslaget. Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 är giltigt om det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, alternativt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman om ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen. Stämmans beslut om särskild granskning enligt punkten 16 kräver att aktieägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid bolagsstämman röstar för förslaget, eller att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av avgivna röster.

Aktier och röster
I bolaget finns totalt 3 305 051 735 aktier, varav 261 755 983 aktier av serie A och 3 043 295 752 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 566 085 558,2 röster. Bola­gets eget innehav uppgår till 71 296 217 aktier av serie B, motsvarande 7 129 621,7 röster.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 1 och 9 ovan, inklusive bilagorna 1 och 2 till valberedningens förslag, samt förslagen från aktieägare (på originalspråk) under punkterna 13 -16 finns tillgängliga på bolagets webbplats www.ericsson.com/se. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelse och revisors yttrande avseende Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.ericsson.com/se senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2014
STYRELSEN

Information till redaktionen

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom nät som levererats av Ericsson och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnenter med tjänster.

Vi har idag fler än 110 000 medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2013 hade företaget en försäljning på 227,4 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.ericsson.com/se
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

*Eng. Long-Term Variable Compensation Program.
[1] Kompensationskostnaden för en alternativ Kontantplan för nyckelpersoner kan variera beroende på aktiekursutvecklingen under kvalificeringsperioden. Detta har ej beaktats i beräkningarna eftersom dessa kostnader representerar en mindre del av den totala kompensationskostnaden.

RELATERADE FILER