Ericsson rapporterar andra kvartalet 2014

Press release
jul 18, 2014 05:29 (GMT +00:00)

ANDRA KVARTALET I KORTHET

  • Försäljningen i kvartalet uppgick till SEK 54,8 (55,3) miljarder. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, minskade med -1% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 13% jämfört med föregående kvartal
  • Försäljningen återhämtade sig jämfört med föregående kvartal, drivet av tillväxt i Mellanöstern, Kina och Indien samt fortsatt kapacitetsförsäljning i Nordamerika
  • Bruttomarginalen ökade jämfört med samma kvartal föregående år till 36,4% (32,4%) drivet av stark utveckling av kapacitetsförsäljningen, ökade intäkter från immateriella rättigheter och licenser samt lägre omstruktureringskostnader
  • Givet det vi ser i dag så kommer vunna nyckelkontrakt att gradvis påverka försäljningen och affärsmixen under andra halvåret
  • Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till 7,3% (4,5%), framförallt drivet av förbättrad lönsamhet inom segmentet Networks
  • Rörelseresultatet uppgick till SEK 4,0 (2,5) miljarder
  • Kassaflödet från rörelsen var SEK 2,1 (4,3) miljarder

SEK miljarder
Kv 2
2014
Kv 2
2013
 
För-
ändring
Kv 1
2014
För-
ändring
6 mån. 2014 6 mån. 2013
Nettoomsättning 54,8 55,3 -1% 47,5 15% 102,4 107,4
Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - -1% - 13% -4% 7%
Bruttomarginal 36,4% 32,4% - 36,5% - 36,4% 32,2%
Rörelseresultat 4,0 2,5 62% 2,6 52% 6,6 4,6
Rörelsemarginal 7,3% 4,5% - 5,5% - 6,5% 4,3%
Periodens resultat 2,7 1,5 76% 1,7 57% 4,4 2,7
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,79 0,45 76% 0,65 22% 1,44 0,82
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1)  1,07 0,88 22% 0,90 19% 1,98 1,88
Kassaflöde från rörelsen 2,1 4,3 -52% 9,4 -78% 11,5 1,3
Nettokassa vid periodens slut 32,5 27,4 18% 43,6 -26% 32,5 27,4
1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD

Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, återhämtade sig jämfört med föregående kvartal och minskade med -1% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av ett förbättrat resultat inom segment Networks.

Försäljningen i kvartalet, jämfört med samma kvartal föregående år, drevs av tillväxt i Mellanöstern, Kina och Indien samt fortsatt kapacitetsförsäljning i Nordamerika. Detta motverkades av, som tidigare kommunicerats, lägre intäkter från två stora utbyggnadsprojekt för mobilt bredband i Nordamerika, vilka nådde sin kulmen under den första halvan av 2013, samt lägre affärsaktivitet i Japan.

Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt i segment Networks. Den högre bruttomarginalen beror främst på en förbättrad affärsmix med ökad andel kapacitetsprojekt inom mobilt bredband på avancerade LTE-marknader, samt högre återkommande intäkter från immateriella rättigheter och licenser samt effektivitetsförbättringar.

Efter en trög inledning på året levererar vi nu på tidigare vunna 4G/LTE-kontrakt i Kina och Taiwan. Investeringsklimatet i Indien förbättras också till följd av de avslutade spektrumauktionerna och regeringsvalet som hölls i maj.

Det är fortfarande politiska oroligheter i delar av Mellanöstern och Afrika vilket alltjämt påverkar försäljningen. Det är även fortsatt politisk osäkerhet i Ryssland och Ukraina, men det har inte påverkat försäljningen negativt i kvartalet.

Som vi tidigare kommunicerat och givet det vi ser i dag så kommer vunna nyckelkontrakt att gradvis påverka försäljningen och affärsmixen under andra halvåret.

Vi har, i enlighet med vår strategi, fortsatt att investera inom nya och utvalda områden. Kostnaderna för forskning och utveckling har ökat till följd av tillskottet av modemverksamheten och Mediaroom samt ökade investeringar i IP. Samtidigt fortsätter vi att genomföra aktiviteter för att förbättra lönsamheten.

Vår modemverksamhet kommer att börja generera försäljning vid slutet av året då modemet M7450 kommer att finnas i kommersiellt tillgängliga smartphones och uppkopplade produkter. Under det första halvåret 2014 har vi investerat SEK 1,2 miljarder främst inom forskning och utveckling, och vi har en stark teknisk plattform. Verksamhetens utveckling är dock kopplad till våra kunders framgångar. Som tidigare kommunicerats kommer verksamheten att utvärderas inom en tidsperiod av 18-24 månader efter integrationen av modemverksamheten, vilken var slutförd i augusti 2013.

Support Solutions visade ett negativt resultat i kvartalet till följd av lägre försäljning av tidigare generations produktportfölj. Övergången från traditionella affärsmodeller för mjukvarulicenser inom telekom till kontrakt med återkommande licensintäkter fortsätter dock.

Kassaflödet från rörelsen var positivt i kvartalet, framförallt drivet av förbättrat resultat och med samma antal rörelsekapitaldagar. Genomförandet av koncernens initiativ för att förbättra processen från order till betalning fortsätter och utvecklas väl.

Vi fortsätter att utvecklas på en ICT-marknad i förändring genom investeringar både inom kärnverksamheten och inom nya och utvalda områden. Vi är genom vårt ledarskap inom teknik och tjänster väl positionerade för att fortsätta vara en strategisk partner för våra kunder och hjälpa dem att tillvarata de nya möjligheter som uppstår på marknaden.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2014/06month14-sv.pdf alternativt i bifogad fil eller på www.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den 18 juli kl. 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/press   

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com   

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014 kl 07.30.