ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

ERICSSONS ÅRSSTÄMMA

mar 10, 2015 07:00 (GMT +00:00)

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma äger rum tisdagen den 14 april 2015 kl. 15:00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Valberedningen föreslår bland annat:

 • Anders Nyrén och Sukhinder Singh Cassidy som nya styrelseledamöter efter avgående Sir Peter L. Bonfield, Sverker Martin-Löf och Pär Östberg (punkt 9.3)
 • Höjning av styrelsearvodet och arvodet till styrelseordföranden samt oförändrat arvode för arbete i styrelsens kommittéer (punkt 9.2)

Styrelsen föreslår bland annat:

 • Utdelning om SEK 3,40 per aktie (punkt 8.3)
 • Fortsatt Långsiktigt rörligt ersättningsprogram bestående av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer (punkt 11)

Välkommen till årsstämma 2015 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Telefonaktiebolaget LM Ericssons aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum tisdagen den 14 april 2015 kl. 15:00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 13:30.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 april 2015, och

 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 8 april 2015. Anmälan kan göras per telefon 08-402 90 54 vardagar kl. 10:00-16:00 eller på Ericssons webbplats www.ericsson.com/se.

Anmälan kan också göras skriftligen till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Årsstämman/General Meeting of shareholders
Box 7835
103 98 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.


Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken onsdagen den 8 april 2015 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om full­makten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 13 april 2015. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats www.ericsson.com/se.

Dagordning

1       Val av ordförande vid årsstämman.

2       Upprättande och godkännande av röstlängd.

3       Godkännande av dagordning.

4       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5       Val av två personer att justera årsstämmans protokoll.

6       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för revisionsarbetet under 2014.

7       VDs tal och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.

8       Beslut om
8.1      fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8.2      ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; samt
8.3      dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.

9       Redogörelse för valberedningens förslag, val av styrelse m.m.
9.1      Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9.2      Fastställande av arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer.
9.3      Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9.4      Fastställande av arvode till revisor.
9.5      Bestämmande av antalet revisorer.
9.6      Val av revisor.

10     Beslut om Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

11     Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2015.
11.1   Beslut om inrättande av Aktiesparplan (Stock Purchase Plan).
11.2   Beslut om överlåtelse av egna aktier för Aktiesparplanen.
11.3   Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Aktiesparplanen.
11.4   Beslut om inrättande av Plan för nyckelpersoner (Key Contributor Retention Plan).
11.5   Beslut om överlåtelse av egna aktier för Plan för nyckelpersoner.
11.6   Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Plan för nyckelpersoner.
11.7   Beslut om inrättande av Resultataktieplan för högre chefer (Executive Performance Stock Plan).
11.8   Beslut om överlåtelse av egna aktier för Resultataktieplan för högre chefer.
11.9   Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Resultataktieplan för högre chefer.

12     Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2011, 2012, 2013 och 2014.


13     Beslut om förslag från aktieägaren Einar Hellbom om att årsstämman bör besluta att uppdra åt styrelsen att utreda hur aktierna ska ges samma röstvärde och framlägga förslag om detta till bolagsstämman 2016.

14     Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska uppdra åt styrelsen:
14.1   att vidta erforderliga åtgärder för att bilda en aktieägarförening i bolaget;
14.2   att tillskriva regeringen med en begäran om att det snarast tillsätts en utredning med direktiv om att lägga fram ett lagförslag till avskaffande av rösträttsgraderingen i svenska aktiebolag;
14.3   att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i bolagsstyrelsen; och
14.4   att utarbeta ett förslag till "politikerkarantän" att föreläggas årsstämman 2016 eller eventuell extra bolagsstämma dessförinnan.


15     Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen.


16     Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om särskild granskning enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) för att klargöra om bolaget har brutit mot sanktionsbeslut fattade av vederbörande internationella organ. Granskningen ska i första hand avse bolagets export till Iran.

17     Stämmans avslutande.

Punkt 1 Ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid årsstämman 2015.

Punkt 8.3 Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning av 3,40 kronor per aktie och torsdagen den 16 april 2015 som
avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB
utbetala utdelningen tisdagen den 21 april 2015.

Punkt 9.1-9.3 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsearvode, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2012, utgörs av ordförande i valberedningen, Petra Hedengran (Investor AB), Carl-Olof By (AB Industrivärden och Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse), Johan Held (AFA Försäkring), Leif Johansson (styrelsens ordförande) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder).

Punkt 9.1 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara elva och att inga suppleanter väljs.

Punkt 9.2 Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer
Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande:

 • 4 000 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 3 975 000  kronor);
 • 975 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 950 000 kronor);
 • 350 000 kronor till ordförande i Revisionskommittén (oförändrat);
 • 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Revisionskommittén (oförändrat);
 • 200 000 kronor vardera till ordförandena i Finans- respektive Kompensationskommittén (oförändrat); och
 • 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Finans- respektive Kompensationskommittén (oförändrat).

För att kunna rekrytera bästa möjliga internationella kompetens till bolagets styrelse och för att behålla denna kompetens är det viktigt att styrelsearvodena ligger på en lämplig nivå. Valberedningen har jämfört Ericssons styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra internationella högteknologiska företag och anser att det är rimligt att höja styrelsearvodet och arvodet till styrelsens ordförande något. Vid bedömning av arvodenas storlek måste en jämförelse göras med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet och det måste beaktas att Ericssonkoncernen har kunder i mer än 180 länder och en försäljning på mer än 200 miljarder kronor.

Mot bakgrund av det ovanstående anser valberedningen att den föreslagna höjningen av styrelsearvodet från nuvarande 950 000 kronor till 975 000 kronor och den föreslagna höjningen av arvodet till styrelsens ordförande från nuvarande 3 975 000 kronor till 4 000 000 kronor är väl motiverade.

Valberedningen bedömer att arvodet för arbete i styrelsens kommittéer är rimligt och föreslår att dessa arvoden förblir oförändrade.

Valberedningens förslag innebär sammantaget en höjning av arvodet med mindre än 2 procent jämfört med det totala arvodet till motsvarande antal styrelseledamöter för styrelsearbete och kommittéarbete som beslutades på årsstämman 2014.

Arvode i form av syntetiska aktier
Bakgrund
Valberedningen anser att det är lämpligt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter innehar aktier i Ericsson i syfte att stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma intressen i bolaget. Valberedningen rekommenderar att bolagsstämmovalda styrelseledamöter, under en femårsperiod, skall bygga upp ett eget innehav av aktier eller syntetiska aktier i Ericsson, som minst motsvarar värdet av ett årsarvode efter skatt (exklusive kommittéarvode). Valberedningen rekommenderar att styrelseledamoten skall behålla detta innehav under den tid styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot i Ericsson.

För att ge möjlighet för styrelseledamöterna att bygga upp ett ekonomiskt intresse i bolaget, och då det i många fall är svårt för styrelseledamöter att handla i bolagets aktier på grund av tillämpliga insiderregler, föreslår valberedningen att styrelseledamöterna oförändrat bör erbjudas möjlig­heten att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börs­kursen för en aktie av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm vid utbetalningstillfället.

Förslag
Valberedningen föreslår således att årsstämman 2015 fattar beslut om att en del av styrelsearvodet till styrelseledamöterna (dock ej arvode för kommittéarbete) ska kunna utgå i form av syntetiska aktier, enligt följande villkor.

·         Nominerad styrelseledamot ska kunna välja att få styrelsearvode enligt följande fyra alternativ:
25 procent kontant - 75 procent syntetiska aktier
50 procent kontant - 50 procent syntetiska aktier
75 procent kontant - 25 procent syntetiska aktier
100 procent kontant

·         Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas ska värderas till en snittkurs motsvarande bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Ericssons delårsrapport för första kvartalet 2015. De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25 procent per kvartal.

·         De syntetiska aktierna medför rätt att efter offentliggörande av Ericssons bokslutskommuniké år 2020 erhålla utbetalning av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för bolagets aktier av serie B i nära anslutning till utbetalningstidpunkten.

·         Ett belopp motsvarande utdelning på bolagets aktier av serie B som beslutats av bolagsstämman under innehavstiden ska betalas ut samtidigt som det kontanta beloppet.

·         Har ledamots styrelseuppdrag upphört senast under tredje kalenderåret efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna, kan utbetalning i stället ske året efter det år uppdraget upphört.

·         Antalet syntetiska aktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för de syntetiska aktierna.

De fullständiga villkoren för de syntetiska aktierna framgår av Bilaga 1 till valberedningens förslag.

Den ekonomiska skillnaden för bolaget om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas, bedöms vara mycket begränsad.

Punkt 9.3 Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter:

Styrelseordförande:   
omval av: Leif Johansson

Övriga ledamöter:             
omval av: Roxanne S. Austin, Nora Denzel, Börje Ekholm, Alexander Izosimov, Ulf J. Johansson, Kristin Skogen Lund, Hans Vestberg och Jacob Wallenberg

nyval av:
Anders Nyrén och Sukhinder Singh Cassidy.

Anders Nyrén
Född 1954. Examen från Stockholms Handelshögskola samt Master of Business Administration från Anderson School of Management, UCLA, USA.
Styrelseordförande: Sandvik AB och Svenska Handelsbanken AB.
Styrelseledamot: AB Industrivärden, AB Volvo, Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskoleföreningen vid Handelshögskolan i Stockholm och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.
Innehav i Ericsson: Inget.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Vice preses i Kungliga Invenjörsvetenskapsakademin (IVA) sedan 2014. Verkställande direktör och koncernchef för AB Industrivärden sedan 2001. Finansdirektör och vice verkställande direktör i Skanska AB 1997-2001. Direktör Capital Markets Nordbanken 1996-1997. Finansdirektör och vice verkställande direktör i Securum AB 1992-1996. Verkställande direktör i OM International AB 1987-1992. Tidigare befattningar inom STC Scandinavian Trading Co AB och AB Wilhelm Becker. Styrelseledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2006-2013. Ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

 
Sukhinder Singh Cassidy
Född 1970. Bachelor of Arts Degree in Honors Business Administration från Richard Ivey School of Business vid University of Western Ontario, Kanada.
Styrelseordförande: Joyus.com.
Styrelseledamot: Tripadvisor LLC and J. Hilburn, Inc.
Innehav i Ericsson: Inget.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Grundare, ordförande och koncernchef för Joyus.com sedan 2011. Koncernchef för Polyvore, Inc. 2010, Koncernchef in-residence för Accel Partners 2009-2010, seniora ledningspositioner inom Google Inc. 2003-2009, däribland Verkställande Direktör, Asia-Pacific och Latin America Sales & Operations, Vice President Asia-Pacific and Latin America och General Manager, Local Search & Content Partnerships. Tidigare positioner inom Yodlee.com, Amazon.com, British Sky Broadcasting Group och Merrill Lynch. Medlem av Advisory Council vid Department of Computer Science vid Princeton University sedan 2012.

 

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat erforderlig erfarenhet och kompetens men även värdet av mångfald vad gäller ålder, kön och kulturell/geografisk bakgrund och behovet av förnyelse. Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek samt kandidaternas möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget. Valberedningen söker potentiella styrelseledamöter på såväl lång som kort sikt. Inför årsstämman 2015 har valberedningen lagt särskild vikt vid att hitta kvinnliga kandidater som tillför relevant expertis och kompetens, samtidigt som könsfördelningen förbättras.

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt individens bidrag till styrelsearbetet som helhet. Valberedningen har vidare ingående informerat sig om resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet och om styrelsens och enskilda ledamöters arbete och under hösten träffade valberedningen också styrelseledamöter för att inhämta deras syn på styrelsearbetet.

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl. Valberedningen anser också att styrelsen som helhet uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens.

Sir Peter L. Bonfield, Sverker Martin-Löf och Pär Östberg har meddelat att de önskar lämna styrelsen. Valberedningen föreslår att Anders Nyrén och Sukhinder Singh Cassidy väljs som nya styrelseledamöter. Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet. Anders Nyrén har för Ericsson relevant industriell erfarenhet från flera större svenska industriföretag samt en god kännedom om Ericsson sedan sin tid som styrelseledamot i bolaget mellan 2006 och 2013. Sukhinder Singh Cassidy har, för Ericsson värdefull, bred erfarenhet som entreprenör inom digitala affärsområden och från styrelse- och ledningspositioner inom internet och media.

Andelen kvinnor av de föreslagna bolagsstämmovalda styrelseledamöterna (beräknat exklusive verkställande direktören) blir 40 procent.

Information om föreslagna styrelseledamöter
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Bilaga 2 till valberedningens förslag.

Styrelseledamöters oberoende

 1. I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
  1. Roxanne S. Austin
  2. Nora Denzel
  3. Börje Ekholm
  4. Alexander Izosimov
  5. Leif Johansson
  6. Ulf J. Johansson
  7. Sukhinder Singh Cassidy
  8. Kristin Skogen Lund
  9. Jacob Wallenberg
    
 2. Av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
  1. Roxanne S. Austin
  2. Nora Denzel
  3. Alexander Izosimov
  4. Leif Johansson
  5. Ulf J. Johansson
  6. Sukhinder Singh Cassidy
  7. Kristin Skogen Lund
 3. Av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
  1. Roxanne S. Austin
  2. Nora Denzel
  3. Alexander Izosimov
  4. Leif Johansson
  5. Ulf J. Johansson
  6. Sukhinder Singh Cassidy
  7. Kristin Skogen Lund

Valberedningen har vidare bedömt i vart fall följande ledamöter oberoende enligt samtliga tillämpliga oberoenderegler:

 1. Roxanne S. Austin
 2. Nora Denzel
 3. Alexander Izosimov
 4. Leif Johansson
 5. Ulf J. Johansson
 6. Sukhinder Singh Cassidy
 7. Kristin Skogen Lund

Punkt 9.4 Arvode till revisor
Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 9.5 Antalet revisorer
Enligt bolagsordningen ska bolaget som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag. Valberedningen föreslår att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9.6 Val av revisor
Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2015 till slutet av årsstämman 2016 utses PricewaterhouseCoopers AB.

Punkt 10 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2016. De föreslagna riktlinjerna innefattar inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2014. Information om beräkningen av kostnader för rörlig ersättning återfinns i en bilaga till förslaget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Den totala ersättningen till de ledande befattningshavarna, inklusive verkställande direktören och koncernchefen, ("Executive Leadership Team") består av fast lön, kort- och långsiktig rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Vidare gäller följande riktlinjer för ersättning till Executive Leadership Team:

 • Rörlig ersättning utgår enligt kontant- och aktiebaserade program som utfaller i enlighet med konkreta verksamhetsmål med utgångspunkt från den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för medarbetar­engagemang eller kundnöjdhet.
   
 • Alla förmåner, inklusive pensionsförmåner, följer konkurrenskraftig praxis i respek­tive hemland med beaktande av den totala ersättningen.
   
 • I undantagsfall kan andra överenskommelser träffas när det bedöms vara nödvän­digt. Sådan överenskommelse kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 36 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.
   
 • Den ömsesidiga uppsägningstiden är maximalt sex månader. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag som uppgår till högst 18 månaders fast lön. Med uppsägning från företagets sida jämställs uppsägning från den an­ställde på grund av väsentliga strukturella förändringar eller andra händelser som på ett avgörande sätt påverkar arbetsinnehållet eller förutsättningarna för dennes befattning.
   
Bilaga till förslag om Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Detaljerad information om vår ersättningspolicy och hur vi lever upp till vår policy och våra riktlinjer, inklusive information om tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar vilka ännu inte har förfallit till betalning, återfinns i Rapport om ersättningar och i Not K28, "Information angående styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda" i årsredovisningen för 2014. 

 

Med nuvarande sammansättning av Executive Leadership Team kan bolagets kostnad för rörliga ersättningar till de ledande befattningshavarna för 2015, vid oförändrad aktiekurs, beräknas uppgå till mellan 0 och 220 procent av totalkostnaden för fasta löner, allt exklusive sociala kost­nader.

 

Punkt 11.1-11.9 Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2015 (LTV* 2015) innefattande
styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för
nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer samt, under respektive plan,
överlåtelse av egna aktier
LTV programmet är en viktig del av bolagets ersättningsstrategi och styrelsen önskar särskilt att uppmuntra alla anställda att bli och förbli aktieägare och företagsledningen att bygga upp ett betydande aktieinnehav. Efter styrelsens årliga utvärdering av den totala ersättningen och pågående ersättningsprogram, föreslås inga förändringar i strukturen för Ericssons långsiktiga rörliga ersätt­ningsprogram.

Det beräknas att LTV 2015 kommer att omfatta högst 28,4 miljoner aktier, motsvarande en utspädning om upp till 0,88 procent av det totala antalet utestående aktier samt medföra en kostnad uppgående till mellan SEK 1 488 miljoner och SEK 2 432 miljoner ojämnt fördelade över åren 2015-2019. Antalet aktier som per den 31 december 2014 omfattades av pågående program uppgår till cirka 65 miljoner aktier, motsvarande cirka 1,85 procent av antalet utestående aktier.

Tre planer
LTV 2015 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer.

Aktiesparplanen är en plan för alla anställda och är utformad för att skapa incitament för alla anställda att bli aktieägare. Målsättningen är att säkerställa engagemang för ett lång­siktigt värdeskapande inom hela Ericsson.

Plan för nyckelpersoner är en del av Ericssons kompetensutvecklingsstrategi och är ut­for­mad för att långsiktigt behålla individer vars kompetens bedöms vara avgörande för Ericssons framtida utveckling. Upp till 10 procent av bolagets anställda definieras som nyckel­personer genom en rigorös urvalsprocess inkluderande kriterier som individuell prestation, nyckelkom­petens och framtida potential. Styrelsens Kompensationskommitté granskar urvalet och övervakar för­delningen av nomineringarna med hänsyn till faktorer som senioritet, kön, ålder eller tidigare nominering.

Resultataktieplanen är utformad för att främja långsiktigt värdeskapande, i linje med aktieägarnas intresse. En sär­skilt utvald grupp av högre chefer, upp till 0,5 pro­cent av de anställda, erbjuds att delta i planen. Målsätt­ningen är att attrahera, be­hålla och motivera högre chefer på en konkurrensutsatt marknad genom prestationsbaserade aktierelaterade incitament samt att uppmuntra uppbyggnaden av ett betydande aktieinnehav.

Sedan 2011 har prestationskriterierna varit: tillväxt av nettoomsättningen, ökning av rörelseresultatet och kassagenerering, i avsikt att återspegla affärsstrategin och ett långsiktigt värdeskapande i bolaget. Resultataktieplanen 2015 föreslås ha samma prestationskriterier för perioden 2015-2017.

I Resultataktieplanen 2015 uppställs tre prestationskriterier:

 • Tillväxt av nettoomsättningen: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga tillväxten av nettoomsättningen uppgår till mellan 2 och 6 procent då 2017 års resultat jämförs med 2014 års resultat, vilket motsvarar en nettoomsättning mellan SEK 242 miljarder och SEK 272 miljarder för räkenskapsåret 2017.
 • Ökning av rörelseresultatet: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga ökningen av rörelseresultatet uppgår till mellan 5 och 15 procent då 2017 års resultat jämförs med 2014 års resultat, vilket motsvarar ett rörelseresultat mellan SEK 19 miljarder och SEK 26 miljarder för räkenskapsåret 2017. Extraordinära omstruktureringskostnader inom ramen för kostnads- och effektivitetsprogrammet som offentliggjordes i november 2014 skall exkluderas.
 • Kassagenerering: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om kassagenereringen uppgår till 70 procent eller mer under vart och ett av åren 2015-2017 och en niondel av den totala tilldelningen utfaller för varje år då målet uppnås. Extraordinära omstruktureringskostnader inom ramen för kostnads- och effektivitetsprogrammet som offentliggjordes i november 2014 skall exkluderas.

Finansiering
Styrelsen har beaktat olika finansieringsmetoder för överlåtelse av aktier till anställda under LTV 2015, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part.

Styrelsen anser att överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för överlåtelse av aktier under LTV 2015.

Kostnader
Den sammanlagda effekten på resultaträkningen av LTV 2015, inklusive finansierings­kostnaderna, beräknas uppgå till mellan SEK 1 488 miljoner och SEK 2 432 miljoner ojämnt fördelade över åren 2015-2019. Kostnaderna utgör 3 procent av Ericssons totala lönekostnader, inklusive sociala avgifter, som under 2014 uppgick till SEK 76 miljarder.

Beräkningarna är försiktigt gjorda och bygger på förutsättningen att deltagandet i Aktiesparplanen kommer att fort­sätta på nu­varande nivå samt att deltagandet i Plan för nyckelpersoner och Resultat­aktie­planen kommer att vara hundraprocentigt med maximalt sparande och med maximal tilldelning i den sistnämnda planen.

Kostnader som påverkar resultaträkningen, men inte kassaflödet
Kompensationskostnader, motsvarande värdet på matchningsaktier som överförs till anställda, uppskattas till mellan SEK 1 391 miljoner och SEK 1 676 miljoner beroende på hur resultatmålen i Resultataktieplanen uppnås.[1] Kompensationskostnaderna fördelas över perioden för LTV 2015, dvs. 2015-2019.

Kostnaden för sociala avgifter till följd av aktieöverlåtelser till anställda är beroende av i vilken mån resultatmålen i Resultataktieplanen uppnås och, baserad på en antagen genomsnittlig aktiekurs vid matchning på mellan SEK 30 och SEK 195, beräknas kostna­den uppgå till mellan SEK 97 miljoner och SEK 756 miljoner. Kostnader för sociala avgifter väntas i huvudsak uppkomma under 2018-2019.

Kostnader som påverkar resultaträkningen och kassaflödet
Kostnad för administration av programmet har uppskattats till SEK 10 miljoner, fördelade över perioden för LTV 2015, dvs. 2015-2019.

Administrationskostnader för överföring av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till omkring SEK 154 miljoner.

Utspädning
Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. Per den 31 december 2014 innehade bolaget 63,5 miljoner egna aktier. Antalet aktier som per den 31 december 2014 är allokerade för pågående program uppgår till cirka 65 miljoner aktier, motsvarande cirka 1,85 procent av antalet utestående aktier. Det är dock inte troligt att hela antalet aktier som avsatts för pågående program kommer att användas för dessa. För att inrätta LTV 2015 erfordras sammanlagt högst 28,4 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,88 procent av det totala antalet utestående aktier. Effekten på viktiga nyckeltal är endast marginell.

Förslag

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2015 (LTV 2015)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av (1) Aktiesparplan, (2) Plan för nyckelpersoner och (3) Resultataktieplan för högre chefer.

För att kunna genomföra LTV 2015 föreslår styrelsen att sammanlagt högst 23 500 000 aktier av serie B i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (nedan kallat "bolaget" eller "Ericsson") ska kunna överlåtas till anställda inom Ericssonkoncernen och därutöver, att 4 900 000 aktier även ska kunna säljas på Nasdaq Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut i enlighet med nedan angivna förslag.

Punkt 11.1 Inrättande av Aktiesparplan (Stock Purchase Plan)
Alla anställda inom Ericssonkoncernen, med undantag för vad som anges i fjärde stycket nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparplanen.

Anställda som deltar i Aktiesparplanen kan under en 12-månadersperiod från det att pla­nen implementerats spara upp till 7,5 procent av den fasta bruttolönen för köp av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm eller ADS på NASDAQ New York. Verkställande direktören kan spara upp till 10 procent av den fasta bruttolönen och 10 procent av den årliga rörliga lönen för köp av aktier.

Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen består under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B eller ADS vederlagsfritt.

Deltagande i Aktiesparplanen förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administ­rativa kostnader och ekono­miska insatser.

Punkt 11.2 Överlåtelse av egna aktier för Aktiesparplanen

a) Överlåtelse av egna aktier till anställda
Överlåtelse av högst 11 900 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dot­terbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Aktiesparplanen.
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den an­ställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Aktiesparplanen, dvs. under tiden från november 2015 till och med november 2019.
 • Anställd som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.

b) Överlåtelse av egna aktier över börs
Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2016, överlåta högst 2 400 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Punkt 11.3 Aktieswapavtal med tredje part för Aktiesparplanen
För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 11.2 ovan, ska den finansi­ella exponeringen av Aktiesparplanen säkras genom att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Aktiesparplanen.

Punkt 11.4 Inrättande av Plan för nyckelpersoner (Key Contributor Retention Plan)
Utöver ordinarie matchning med en aktie i ovan beskriven Aktiesparplan kommer upp till 10 procent av de anställda (för närvarande cirka 11 000 personer) att nomineras som nyckelperso­ner och kommer att erbjudas ytterligare matchningsaktier vederlags­fritt inom Plan för nyckelpersoner.

Om aktierna, som köpts i enlighet med villkoren för Aktiesparplanen, behålls av den anställde i tre år från investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde, utöver ordinarie matchning, att ha rätt till ytterligare en vederlagsfri matchningsaktie för varje inköpt aktie.


Deltagande i Plan för nyckelpersoner förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska emellertid ha rätt, men ej skyldighet, att införa en alternativ kontantplan för nyckelpersoner i sådana jurisdiktioner där tidigare nämnda förutsättningar ej föreligger. Sådan alternativ kontantplan ska, i den mån detta är praktiskt, motsvara villkoren för Plan för nyckelpersoner.

Punkt 11.5 Överlåtelse av egna aktier för Plan för nyckelpersoner

a) Överlåtelse av egna aktier till anställda

Överlåtelse av högst 7 600 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Plan för nyckelpersoner. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Plan för nyckelpersoner.
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Plan för nyckelpersoner, dvs. under tiden från november 2015 till och med november 2019.
 • Anställd som omfattas av villkoren för Plan för nyckelpersoner ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.

b) Överlåtelse av egna aktier över börs

Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2016, överlåta högst 1 500 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Punkt 11.6 Aktieswapavtal med tredje part för Plan för nyckelpersoner
För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 11.5 ovan, ska den finansi­ella exponeringen av Plan för nyckelpersoner säkras genom att bolaget ingår ett aktie­swapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Plan för nyckelpersoner.

Punkt 11.7 Inrättande av Resultataktieplan för högre chefer (Executive Performance Stock Plan)
Utöver ordinarie matchning i enlighet med ovan beskriven Aktiesparplan kommer högre chefer, upp till 0,5 procent av de anställda (för närvarande cirka 550 personer, även om det faktiska antalet deltagare förväntas bli lägre) att erbjudas ytterligare matchnings­aktier vederlagsfritt inom Resultataktieplanen.

Om aktierna, som köpts i enlighet med villkoren för Aktiesparplanen, behålls av den an­ställde i tre år från investeringen och anställningen inom Ericsson­koncernen fort­sätter under den tiden kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier, utöver ordinarie matchning med en aktie, enligt följande:

 • Verkställande direktören kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till nio aktier för varje inköpt aktie.
 • Andra högre chefer kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till fyra eller sex aktier för varje inköpt aktie.

Kompensationskommittén utser högre chefer för deltagande och bestämmer matchnings­grad på grundval av position, erfarenhet och prestation.

Villkoren för ytterligare resultatmatchning under Resultataktieplanen baseras på resultatet av tre, av varandra oberoende, mål som väger lika tungt. De tre målen är:

 • Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga tillväxten (compound annual growth rate, CAGR) av nettoomsättningen mellan år 0 (räkenskapsåret 2014) och år 3 (räkenskapsåret 2017) är mellan 2 och 6 procent, vilket motsvarar en nettoomsättning mellan SEK 242 miljarder och SEK 272 miljarder för räkenskapsåret 2017. Matchning börjar vid tröskelnivån 2 procent CAGR och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel av tilldelningen vid 6 procents CAGR.
 • Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga ökningen (compound annual growth rate, CAGR) av rörelseresultatet mellan år 0 (räkenskapsåret 2014) och år 3 (räkenskapsåret 2017) är mellan 5 och 15 procent, vilket motsvarar ett rörelseresultat mellan SEK 19 miljarder och SEK 26 miljarder för räkenskapsåret 2017. Extraordinära omstruktureringskostnader inom ramen för kostnads- och effektivitetsprogrammet som offentliggjordes i november 2014 skall exkluderas. Matchning börjar vid tröskelnivån 5 procent CAGR och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel av tilldelningen vid 15 procents CAGR.
 • Upp till en tredjedel av tilldelningen baseras på kassagenereringen under vart och ett av åren under mätperioden, beräknat som kassaflöde från rörelsen dividerat med årets resultat justerat för poster som inte ingår i kassaflödet. Extraordinära omstruktureringskostnader inom ramen för kostnads- och effektivitetsprogrammet som offentliggjordes i november 2014 skall exkluderas. En niondel av den totala tilldelningen faller ut för vart och ett av åren, dvs. räkenskapsåren 2015, 2016 och 2017, om kassagenereringen uppgår till 70 procent eller mer.

Styrelsen anser att långsiktigt värdeskapande kommer att återspeglas i uppfyllandet av dessa mål och därmed förena ledningens och aktieägarnas långsiktiga intressen. Det blir ingen tilldelning av aktier om ingen av tröskelnivåerna har uppnåtts, dvs. om CAGR är lägre än 2 procent för nettoförsäljningen och lägre än 5 procent för rörelseresultatet, samt om 70 procent kassagenerering inte har uppnåtts under mätperioden. Minimitilldelning på tröskelnivåerna är 0. Maxi­mitilldelning av antalet resultataktier - 4 aktier, 6 aktier, respektive 9 aktier - kommer att tilldelas om de maximala resultatnivåerna av CAGR om 6 procent för nettoförsäljningen och 15 procent för rörelseresultatet har uppnåtts eller överträffats, samt om en kassagenerering om 70 procent eller mer har uppnåtts för vart och ett av åren under perioden.

Innan antalet resultataktier som ska matchas slutligen bestäms ska styrelsen pröva om resultatmatchningen är rimlig i förhållande till bola­gets finansiella resul­tat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen be­dömer att så inte är fallet, reducera antalet resultataktier som ska matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt. Vid utvärdering av måluppfyllelsen, kommer styrelsen särskilt att, från fall till fall, beakta inverkan på de tre målen av större förvärv, avyttringar, tillskapandet av joint ventures och andra betydande kapitaltransaktioner.

Punkt 11.8 Överlåtelse av egna aktier för Resultataktieplan för högre chefer

 a) Överlåtelse av egna aktier till anställda

Överlåtelse av högst 4 000 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Resultataktieplanen. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Resultataktieplanen.
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Resultataktieplanen, dvs. under tiden från november 2015 till och med november 2019.
 • Anställd som omfattas av villkoren för Resultataktieplanen ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.

b) Överlåtelse av egna aktier över börs

Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2016, överlåta högst 1 000 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Punkt 11.9 Aktieswapavtal med tredje part för Resultataktieplan för högre chefer
För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 11.8 ovan ska den finansi­ella exponeringen av Resultataktieplanen säkras genom att bolaget ingår ett aktieswap­avtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Resultataktieplanen.

Majoritetsregler
Årsstämmans beslut om inrättande av de tre planerna, enligt 11.1, 11.4 och 11.7 ovan, erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs enligt 11.2, 11.5 och 11.8 ovan, ska fattas som ett beslut för respektive punkt, varvid erfordras att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. För giltigt beslut enligt förslagen om aktieswapavtal, under 11.3, 11.6 och 11.9 ovan, erfordras en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram
Bolagets pågående rörliga ersättningsprogram beskrivs i detalj i årsredovisningen 2014 i not K28 till koncernens bokslut och på bolagets webbplats. Ersättningsrapporten som pub­liceras i årsredovisningen beskriver hur bolaget tillämpar sina riktlinjer för ersätt­ning till ledande befattningshavare i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 12 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2011, 2012, 2013 och 2014

Bakgrund
Vid årsstämmorna 2011, 2012, 2013 och 2014, beslöts om rätt för bolaget att överlåta sammanlagt högst 19 900 000 aktier av serie B över börs, för att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2011, 2012, 2013 och 2014.

Varje beslut har av legala skäl gällt endast fram till nästa årsstämma. Beslut om över­låtelse av egna aktier med anledning av ovan nämnda program har därför upprepats vid varje efterföljande årsstämma.

I enlighet med besluten om överlåtelse av högst 19 900 000 aktier, har till och med den 1 mars 2015, 733 800 aktier av serie B överlåtits. 

Förslag
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2016, överlåta högst 19 166 200 aktier av serie B i bola­get, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 14 april 2015 kvarstår av de ursprungliga 19 900 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2011, 2012, 2013 och 2014. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Majoritetsregler
Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier kräver att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 13 - 16 Förslag från aktieägare
Förslagen under punkt 13, 14 och 16 framgår av dagordningen.

Punkt 15 Förslag till ändring av bolagsordningen
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att bolagsordningen måtte ändras på följande sätt. Detta under förutsättning att Thorwald Arvidssons yrkande om hänvändelse till regeringen inte vinner bifall (punkt 14.2).

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 3.000.000.000 och högst 12.000.000.000. Samtliga aktier skall äga lika rätt.

§ 6
Utgår.

§ 7
Utgår.

(Ändra paragrafnumrering i konsekvens härmed.)

Thorwald Arvidsson föreslår att styrelsen ska uppdras att vidta de åtgärder som må föranledas av denna ändring av bolagsordningen.

Majoritetsregler
Stämmans beslut enligt punkterna 13 och 14 kräver att aktieägare med mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna röstar för förslaget. Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 är giltigt om det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, alternativt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman om ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen. Stämmans beslut om särskild granskning enligt punkten 16 kräver att aktieägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid bolagsstämman röstar för förslaget, eller att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av avgivna röster.

Aktier och röster
I bolaget finns totalt 3 305 051 735 aktier, varav 261 755 983 aktier av serie A och 3 043 295 752 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 566 085 558,2 röster. Bolagets eget innehav uppgår till 60 227 675 aktier av serie B, motsvarande 6 022 767,5 röster.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 1 och 9 ovan, inklusive bilagorna 1 och 2 till valberedningens förslag, samt förslagen från aktieägare (på originalspråk) under punkterna 13 -16 finns tillgängliga på bolagets webbplats www.ericsson.com/se. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelse och revisors yttrande avseende Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.ericsson.com/se. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2015
STYRELSEN

Information till redaktionen

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2014 var koncernen försäljning 228,0 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com


* Eng. Long-Term Variable Compensation Program.

[1] Kompensationskostnaden för en alternativ Kontantplan för nyckelpersoner kan variera beroende på aktiekursutvecklingen under kvalificeringsperioden. Detta har ej beaktats i beräkningarna eftersom dessa kostnader representerar en mindre del av den totala kompensationskostnaden.